asyan.org
добавить свой файл
1

№№

модулів

Теми рефератів

Етапи

(тижні,

семестр)

Обсяг роботи (год.)

1

2

3

4

1-3

Основні типи навчання і їх психологічні моделі.

Механізми і закони навчання.

Вітчизняні психологічні теорії навчання.

Зарубіжні психологічні теорії навчання.

Мотиваційний компонент учбової діяльності.

Вікова динаміка формування компонентів учбової діяльності.

Здібності і учбова діяльність.

Психологічні особливості програмного навчання.

Психологічні особливості традиційного навчання.

Психологічні особливості проблемного навчання.

Методи розвиваючого навчання.

Вікові особливості навчання та їх діагностика.

Психологічні проблеми самоосвіти.

Психологічний аналіз педагогічного спілкування.

Психологічна служба в системі освіти.

Психолого-педагогічні тренінги.

Психологічний сенс виховання.

Психологія морального виховання особи.

Психологічні проблеми виховання характеру.

Психологія сімейного виховання.

Психологічні проблеми перевиховання.

Основні симптоми шкільної психологічної дезадаптації і їх корекція.

Методи психокорекції учнів з девіантною поведінкою.

2-15 тижні

7 годин

№№

модулів

Теми рефератів

Етапи

(тижні,

семестр)

Обсяг роботи (год.)

1

2

3

4

1-3

Психологічні особливості студентського віку і проблема виховання у вищій школі

Розвиток творчого мислення студентів в процесі навчання

Психодіагностика у вищій школі

Психологічні чинники успішного навчання студентів у вузі

Розвиток особи в дошкільному віці

Особистість підлітка

Становлення особистості в ранній юності

Віковий розвиток міжособових відносин

Загальна характеристика умов і теорій особового розвитку дитини

Психологічні проблеми професійної освіти

2-15 тижні

7 годин

Задания для самостоятельности работы по дисциплине «Возрастная и педагогическая психология»

Тема 1. «Особенности психического развития личности»

1.Психология ребенка 1-го и 2-го годов жизни.

2.Психическое развитие в дошкольном возрасте.

3.Особенности психического развития детей шестилетнего возраста.

4.Психология дошкольного детства.

5.Общая характеристика личности и эмоционально-волевой сферы младшего школьника.

6.Познавательные процессы личности младшего школьника.

7.Особенности психического развития подростка.

8.Психология старшего школьника.Тема 2. Психологические особенности разных типов обучения.

1. Психологические особенности традиционного обучения.

2. Психологические особенности программированного обучения.

3. Психологические особенности проблемного обучения.

4. Психологические особенности професійно-технического обучения.

5. Психологические особенности дистанционного обучения.

Литература.

1. Возрастная н педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения»/М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, Н. Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В.Гамезо и др.—М.: Просвещение, 1984.—256с.

2. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.:

3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. — 9-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 940 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

4. Психология человека от рождения до смерти. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 656 с. - (Серия «Психологическая энциклопедия»). Под.ред. А. А. РЕАНА

5.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. М., 1996.

6. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1981.

7. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

8. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2003. — 512 с.