asyan.org
добавить свой файл
1
Орієнтовна схема аналізу уроку теоретичного навчання

Підготовка до відвідування уроку

 1. Визначити мету відвідування.

 2. Ознайомитися з метою уроку.

 3. Вивчити зміст відповідної теми програми, а якщо потрібно, то й попередньої.

 4. Ознайомитися із змістом матеріалу за підручником, іншою літературою.

 5. Ознайомитися з поурочною розбивкою матеріалу програми.

 6. Ознайомитися з планом проведення уроку.

 7. Ознайомитися з аналізами попередніх уроків цього викладача, з журналом обліку теоретичного навчання.

Спостереження на уроці

Під час проведення організаційної частини слід звернути увагу на таке:

 1. організованість учнів під час входу в кабінет, розміщення на робочих місцях, зовнішній вигляд;

 2. чіткість рапорту чергового (командира групи) про присутність учнів;

 3. зібраність викладача, його зовнішній вигляд, форму вітання з учнями;

 4. час, витрачений на організаційний момент, раціональність його затрачання;

 5. санітарно-гігієнічний стан кабінету.

Під час перевірки знань учнів, перевірки розуміння ними нового матеріалу, його закріплення треба враховувати:

 1. форми перевірки знань, умінь і навичок учнів, здобутих раніше, доцільність їх перевірки на даному уроці;

 2. якість знань, умінь і навичок учнів, виявлених на уроці, вміння застосовувати їх у конкретних ситуаціях;

 3. об’єктивність оцінки викладачем рівня, обсягу і глибини знань, умінь і навичок учнів. Знання критеріїв та мотивування оцінки;

 4. методи повторення навчального матеріалу попередніх уроків, методи перевірки розуміння учнями нового матеріалу, вміння виділяти й формулювати головні ідеї;

 5. уміння викладача залучати усіх учнів до повторення навчального матеріалу і перевірки знань, умінь і навичок. Доброзичливість і такт у поводженні з учнями, знання їх індивідуальних здібностей, психічних станів;

 6. забезпеченість засобами навчання, методику використання їх на етапах уроку;

 7. як підбивається підсумок перевірки знань і повторення; чи забезпечується підготовка учнів до сприймання нового матеріалу.

Під час вивчення нового матеріалу виявити:

 1. доведення до учнів теми уроку і плану викладання навчального матеріалу, мотивації необхідності здобути нові знання (постановка освітньої мети);

 2. рівень знання викладачем фактичного матеріалу;

 3. науковий рівень викладання, доступність викладу, вміння викладачів виділяти головну ідею, розкривати її зміст;

 4. методи навчання, рівень володіння ними і доцільність застосування при вибраній структурі уроку;

 5. переконливість і актуальність наведених фактів використаних повідомлень з інших предметів, прикладів з практики та життєвого досвіду;

 6. забезпеченість навчально-наочними посібниками та іншими засобами навчання, методику і доцільність їх застосування; умови для демонстрації;

 7. способи активізації пізнавальної діяльності учнів;

 8. організацію самостійної роботи учнів на уроці, характер, обсяг і посильність завдань, наявність в учнів навичок для їх виконання;

 9. свідому самостійну активність учнів протягом усього уроку, їх уважність, своєчасність і чіткість виконання ними вимог викладача;

10)поєднання колективної та індивідуальної роботи учнів, диференційований підхід до навчання;

11) уміння викладача привертати увагу учнів, виявлення ним стилю і такту в роботі, педагогічної культури та ерудиції;

12) затрати часу на вивчення нового матеріалу, його закріплення, самостійну роботу, їх обсяг у загальному балансі часу уроку.

У заключній частині уроку слід враховувати:

 1. своєчасність постановки домашнього завдання, його конкретність, обсяг;

 2. наявність інструктажу щодо виконання домашнього завдання, його характер;

 3. чи підбиваються підсумки уроку, чи має урок логічне завершення;

 4. організованість учнів наприкінці уроку.

Висновки і пропозиції

 1. Відповідність уроку поурочній розбивці навчального матеріалу, вимогам програми, дидактичним принципам систематичності, послідовності і науковості навчання.

 2. Відповідність обраної структури уроку навчальним і виховним завданням. Раціональне використання часу уроку.

 3. Доцільність застосовуваних викладачами методів і засобів навчання з огляду на вирішення навчальних завдань, ступінь володіння ними викладача.

 4. Виконання навчальних і виховних завдань уроку, глибина і доступність викладання навчального матеріалу, ступінь засвоєння його учнями. Рівень знань, умінь і навичок.

 5. Ступінь самостійної активності учнів на уроці. Вміння викладача організувати активну пізнавальну діяльність учнів протягом усього уроку, дати методику виконання домашнього завдання.

 6. Конкретність пропозиції щодо вдосконалення уроків.