asyan.org
добавить свой файл
1

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 1. Предмет економічної теорії та методи його дослідження

 2. Етапи становлення і розвитку економічної теорії як науки

 3. Економічні потреби і економічні інтереси, взаємозв’язок між ними

 4. Економічні ресурси, їх обмеженість та показники ефективності функціонування

 5. Сутність і структура суспільного виробництва. Фактори виробництва. Взаємодія і розвиток факторів виробництва

 6. Центральні проблеми економічної організації. Технологічний вибір в суспільстві. Крива трансформації або виробничих можливостей

 7. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі

 8. Форми організації суспільного виробництва, натуральне і товарне виробництво. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості.

 9. Виникнення, сутність, функції та види грошей

 10. Структура грошової маси. Кількість грошей, що необхідна для обігу. Грошові агрегати.

 11. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем.Чистий капіталізм

 12. Порівняльна характеристика планової і ринкової економічних систем

 13. Економічна сутність ринку, умови його функціонування та функції. Види ринків.

 14. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура

 15. Попит і пропозиція, їх роль у ринковій економіці. Нецінові детермінанти попиту та пропозиції

 16. Ціна ринкової рівноваги. Моделі формування рівноважної ціни

 17. Конкуренція її суть та види. Сутність конкурентних відносин поміж виробниками та поміж споживачами

 18. Ознаки досконалої і недосконалої конкуренції. Ринкові моделі недосконалої конкуренції в Україні.

 19. Сутність і види монополізму. Антимонопольне законодавство. Монополізм в економіці України та проблеми його обмеження

 20. Види товариств. Акціонерні товариства, їх суть і значення в ринковій економіці. Типи акціонерних товариств і види акцій.

 21. Витрати виробництва, їх сутність та класифікація. Криві витрат виробництва

 22. Ринок землі. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ціна землі

 23. Цілі та інструменти макроекономіки. Система національних рахунків: необхідність виникнення і зміст. Система національних рахунків. Сутність ВНП та ВВП

 24. Валовий національний продукт (ВНП) і валовий внутрішній продукт (ВВП), методи їх виміру

 25. Сукупний попит АD і сукупна пропозиція АS, їх суть і графічне зображення. Вплив нецінових чинників (детермінант) на криві АD і АS.

 26. Макроекономічна рівновага та прояви її порушення. Циклічні коливання в економіці. Промисловий цикл і його характеристика. Особливості кризи в перехідних економіках

 27. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки. Антиінфляційна політика держави

 28. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Наслідки впливу безробіття на економіку

 29. Вимірювання безробіття. Закон Оукена. Механізм державного регулювання зайнятості

 30. Державний бюджет, його структура, види, функції

 31. Дефіцит державного бюджету та його вплив на економіку. Заходи щодо обмеження дефіциту бюджету

 32. Податки. Економічний зміст та класифікація. Крива Лаффера

 33. Об’єктивна необхідність, зміст та моделі державного регулювання економіки. Цілі, засоби та методи державного впливу на економіку

 34. Міжнародний поділ праці. Суть і структура світового господарства

 35. Підприємництво. Основні форми підприємств (об’єднань). Малий бізнес і форми його функціонування в ринковій економіці

 36. Суть капіталу. Кругооборот і оборот капіталу, його стадії та функціональні форми

МІКРОЕКОНОМІКА

 1. Предмет мікроекономіки. Проблеми, які вивчає мікроекономіка. Обмеження. Основні поняття мікроекономіки.

 2. Закон попиту i пропозиції. Фактори, що впливають на попит i пропозицію. Ринкова рівновага

 3. Державне втручання в дію закону попиту i пропозиції. Обмеження цін, податки, квотування

 4. Поняття еластичності та її типи

 5. Аналіз впливу зміни цін на сукупну виручку підприємств за умов різної цінової еластичності попиту

 6. . Основні поняття, припущення та обмеження теорії вибору споживача

 7. Рівновага споживача

 8. Ефект заміщення i ефект доходу. Вплив ефектів заміщення i ефекту доходу на криву попиту.

 9. . Основні поняття i зміст теорії фірми.

 10. . Характеристика факторів виробництва. Виробнича функція. Ізокванта. Заміщення факторів виробництва. Виробнича функція. Ізокванта. Карта Ізоквант

 11. Природа i види витрат. Економічний та бухгалтерський підхід. Альтернативні витрати виробництва. Граничні i середні витрати.

 12. Економічна i бухгалтерська вартість. Підприємницька діяльність i прибуток

 13. . Поняття ринкової структури. Характеристика типів ринкових структур

 14. . Виробництво i витрати в короткостроковому i довгостроковому періодах. Економія на масштабах виробництва

 15. . Попит, виручка i прибуток конкурентної фірми

 16. Максимізація прибутку та мінімізація короткострокових збитків конкурентної фірми в короткостроковому періоді

 17. Довгострокова рівновага i пропозиція конкурентної галузі

 18. . Випуск, ціна i граничний дохід в умовах простої монополії.

 19. . Максимізація прибутку в короткостроковому i довгостроковому періодах в умовах простої монополії.

 20. . Монопольне ціноутворення. Цінова дискримінація

 21. . Теорія монополістичної конкуренції. Максимізація прибутку

 22. . Теорії олігополії: модель Курно. Модель Бертрана

 23. . Регулювання монополій. Антимонопольне законодавство

 24. . Попит, пропозиція i рівновага на конкурентних ринках факторів виробництва

 25. . Концепція ефективності та рівновага економічної системи

МАКРОЕКОНОМІКА

 1. Визначити предмет, об'єкт та суб'єкти макроекономіки. основні види їх економічної діяльності. Навести та обгрунтувати логічну модель макроекономіки.

 2. Розкрити роль макроекономіки як теоретичної основи економічної політики держави. Проаналізувати основні види економічної політики.

 3. Розкрити сутність та навести кількісну визначеність валового внутрішнього продукту, чистого внутрішнього продукт, національного доходу. Розкрити їх зв'язок платіжним балансом

 4. Розкрити сутність, навести кількісну визначеність особистого доходу та доходу кінцевого використання. Показати їх вплив на рівень життя населення.

 5. Проаналізувати фази економічного циклу. Сутність розриву валового внутрішнього продукту. Розкрити найважливіші заходи антикризової політики держави.

 6. Визначити сутність, причини, види безробіття та розкрити методику визначення втрат валового внутрішнього продукту від циклічного безробіття

 7. Розкрити сутність інфляції, рівень та темп інфляції. Показати відмінність між інфляцією попиту та інфляцією витрат. Розкрити сутність антиінфляційної політики держави.

 8. Визначити та здійснити порівняльний аналіз функцій споживання та заощадження, їх графічна інтерпретація. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження

 9. Розкрити інвестиційний механізм: чинники інвестиційного попиту, чистий прибуток від інвестування, інвестиційна функція, графічна інтерпретація

 10. Розкрити сутність сукупного попиту та визначити фактори, що впливаютьна нього. Проаналізувати наслідки падіння сукупного попиту в короткостроковому і довгостроковому періодах на основі моделі "АD - АS".

 11. Розкрити сутність сукупної пропозиції, фактори, що впливають на неї. Проаналізувати теоретичний інструментарій класичної та кеііисіанської моделі сукупної пропозиції та визначити відмінність між цими моделями.

 12. Здійснити порівняльний аналіз рецесійпого та інфляційного розривів: сутність, графічна інтерпретація та кількісна визначеність. Визначити фіскальні і монетарні заходи, які можуть усунути ці розриви.

 13. Розкрити роль держави у ринковій економіці, її економічні функції. Здійснити аналіз основних форм державного регулювання ринкової економіки

 14. Здійснити порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій макроекономічного регулювання економіки

 15. Здійснити порівняльний аналіз альтернативних теорій макроекономічного регулювання економіки

 16. Визначити основи фіскальної політики: сутність та засоби впливу дискреційної та автоматичної фіскальної політики на валовий внутрішній продукт

 17. Проаналізувати взаємозв'язок фіскальної політики і державного бюджету.
  Розкрити сутність прямих та непрямих податків. Назвати основні принципи побудови податкової системи держави


 18. Розкрити основи грошового ринку: пропозиція і попит на грошовому ринку, кількісна визначеність та механізм досягнення рівноваги між ними.

 19. Проаналізувати сутність, мету грошово-кредитної політики держави. Розкрити методи регулювання грошової маси.

 20. Торговельна політика держави: сутність, види та основні інструменти її
  здійснення. Обсяги, товарна та регіональна структури зовнішньої торгівлі України


 21. Розкрити сутність платіжного балансу, його основні розділи, види сальдо та показати взаємозв"язок між платіжним балансом і валютним курсом

 22. Розкрити сутність валютного курсу та навести його основні види. Проаналізувати сутність девальвації і ревальвації та визначити їх вплив на зовнішню торгівлю держави. Паритет купівельної спроможності

 23. Здійснити аналіз ринку праці та визначити механізм його функціонування. Розкрити сутність та механізм державного регулювання зайнятості.

 24. Поняття економічної нерівності. Крива Лоренцо. Розкрити основні елементи системи соціального захисту населення в Україні

 25. Розкрити сутність, фактори та типи економічного зростання. Визначити основні засади моделі економічного зростання Домара-Хорродата Р. Солоу

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


 1. Сучасна класифікація підприємств та її практичне значення.

 2. . Види підприємств за розміром. Порівняльна характеристика критеріїв визначення підприємств за розміром в Україні та ЄС

 3. Економічні особливості та перспективи розвитку господарських товариств в контексті удосконалення регулювання їхньої діяльності

 4. Правові основи функціонування підприємств в Україні. Дайте характеристику законодавчих актів, що створюють основи регулювання діяльності підприємств в Україні та внутрішніх нормативних документів підприємств, розкрийте їх зміст.

 5. Сутність та класифікація трудових ресурсів підприємства. Продуктивність праці персоналу та шляхи її підвищення

 6. Сутність заробітної плати та функції, що вона виконує. Форми та системи оплати праці

 7. . Основна та додаткова заробітна плата: сутність, призначення, вплив на підвищення продуктивності праці персоналу

 8. Основні фонди підприємства: роль, основні елементи, облік та оцінка

 9. Методи оцінки та показники використання основних виробничих фондів

 10. Амортизаційна політика підприємства та її вплив на ефективність діяльності підприєства

 11. . Оборотні засоби підприємства, їх структура. Показники використання оборотних засобів підприємства

 12. Основні напрями ефективного використання матеріальних ресурсів

 13. Нематеріальні ресурси та активи підприємства, види виробничої потужності підприємства

 14. СутністьТипи виробництва, змістовна характеристика кожного з них

 15. Принципові основи планування. Система планів підприємства. Методи планування

 16. . Класифікація витрат підприємства та структура собівартості продукції

 17. 18 Методи формування ціни продукції ( послуги ) на підприємстві

 18. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підпрємства

 19. Прибуток і рентабельність , їх значення та види

 20. Типова схема використання прибутку ( доходу ) підприємства різних форм власності

 21. Прямі і непрямі податки, їх вплив на ефективність діяльності підприємства

 22. . Класифікація інвестицій підприємства

 23. . Визначення ефективності виробничих інвестицій

 24. чинників зростання ефективності виробництва

 25. Класифікація підприємств

 26. . Реструктуризація

 27. Економічна безпека підприємства та її складові

 28. . Оцінка фінансової безпеки підприємства

 29. Суть механізму санації підприємства

 30. Змістовна характеристика банкрутства підприємства. Діагностика банкрутства підприємства