asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

Тема 13. Ідентифікація правової системи України (2 години).Основні етапи розвитку правової системи України. Особливості розвитку правової системи України у період 1917-1991р.р. Риси сучасної правової системи України. Правова система України та романо-германська правова сім’я.

Семінарське заняття 10. Ідентифікація правової системи України (2 години).


 1. Основні етапи розвитку правової системи України. Особливості розвитку правової системи України у період 1917-1991р.р.

 2. Риси сучасної правової системи України.

 3. Правова система України та романо-германська правова сім’я.


Тема 14. Правова система Європейського Союзу (2 години).

Природа та види міждержавних об’єднань. Характерні риси правової системи в рамках Європейського Союзу. Європейське право. Джерела (форми) європейського права. Вплив європейського права на розвиток законодавства держав-членів Європейського Союзу.
Тема 15. Механізми зближення національних правових систем (2 години).

Передумови зближення національних правових систем. Уніфікація та гармонізація правових систем як різні рівні їх зближення: розмежування понять. Історія міжнародної уніфікації законодавства. Способи зближення національних правових систем. Модельні законодавчі акти. Програми уніфікації та гармонізації національних правових систем.


Орієнтовні теми для рефератів та доповідей

    1. Порівняльна характеристика права Мінойської та Мікенської держави

    2. Зміни в правовій системі Риму у зв’язку з поширенням християнства

    3. Право держави вестготів

    4. Правова система кельтів

    5. Скандинавське звичаєве право

    6. Правова система Ієрусалимського королівства

    7. Вплив іконоборчества на систему права Візантії. Еклога

    8. Право ранньофеодальної Польщі

    9. Право ранньофеодальної Чехії

    10. Право ранньофеодальної Болгарії

    11. Право феодальної Угорщини

    12. Зміни в канонічному праві Західної Європи у зв’язку з папською революцією

    13. Англійські королівські асизи та їхній вплив на формування судової системи

    14. Ордалії в західноєвропейській судовій системі

    15. Цехове та гільдійське право Західної Європи

    16. Міське право Західної Європи

    17. Манореальне право Західної Європи

    18. Еволюція інституту свободи совісті в європейському праві

    19. Правовий статус релігійної меншості в Західній та Східній Європі часів феодалізму

    20. Порівняльна характеристика правових статусів феодів в країнах Західної Європи

    21. Структура правовідносин сюзеренитету-васалітету за західноєвропейської сеньйориальної монархії

    22. Право роздрібненої Італії

    23. Право голландської буржуазної революції

    24. Вплив французького законодавства на інші європейські держави у зв’язку з наполеонівськими війнами

    25. Загальне право та право справедливості в Англії

    26. Правовий статус земель Британської імперії в ХІХ – початку ХХ ст.

    27. Право Австро-Угорської імперії

    28. Конституційне право Швейцарії. Правовий статус кантонів

    29. Кримінальне право країн Європи в другій половині ХХ ст. Проблема смертної кари

    30. Конституція ЄС. Проблеми та перспективи

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


 1. Поняття традиційної (африканської) правової сім’ї.

 2. Етапи формування африканської правової сім’ї.

 3. Загальна характеристика звичаєвого африканського права.

 4. Джерела (форми) звичаєвого права Африки.

 5. Колонізація як зовнішній вплив на звичаєве право Африки. Тенденції розвитку правових систем держав Африки після здобуття ними незалежності.

 6. Способи вирішення конфліктів у звичаєвому праві Африки.

 7. Поняття “змішаної” правової системи.

 8. Правові системи Скандинавських держав (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція).

 9. Спільні історичні передумови формування правових систем Скандинавських держав. Погляди на класифікацію правових систем Скандинавських держав. Джерела (форми) скандинавського права.

 10. Далекосхідна правова сім’я. Морально-релігійні витоки далекосхідної правової сім’ї. Вплив конфуціанства та доктрини легізму на далекосхідну правову сім’ю.

 11. Формування японського права. Реставрація Мейдзі. Вплив європейського та американського права у Японії до і після Другої світової війни.

 12. Природа та види міждержавних об’єднань. Характерні риси правової системи в рамках Європейського Союзу.

 13. Європейське право. Джерела (форми) європейського права.

 14. Вплив європейського права на розвиток законодавства держав-членів Європейського Союзу.

 15. Передумови зближення національних правових систем.

 16. Уніфікація та гармонізація правових систем як різні рівні їх зближення: розмежування понять.

 17. Історія міжнародної уніфікації законодавства.

 18. Способи зближення національних правових систем. Модельні законодавчі акти.

 19. Програми уніфікації та гармонізації національних правових систем.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ


 1. Термінологічна дискусія про найменування науки: порівняльне право, порівняльне правознавство тощо.

 2. Дискусія про при роду порівняльного правознавства: самостійна наука, метод пізнання права, допоміжна наукова дисципліна в рамках загальної теорії права.

 3. Комплексний та міжнаціональний характер порівняльного правознавства.

 4. Предмет порівняльного правознавства.

 5. Принципи порівняльного правознавства.

 6. Аксіоми порівняльного правознавства.

 7. Функції (значення) порівняльного правознавства.

 8. Місце порівняльного правознавства у системі юридичних наук.

 9. Порівняльний метод як основний метод порівняльного правознавства.

 10. Проблема вибору об’єктів для порівняльного дослідження у сфері права.

 11. Види порівняння у сфері права: нормативне і функціональне; діахронне та синхронне; практичне і теоретичне; макро порівняння та мікро порівняння; внутрішньо національне, між системне та внутрішньо системне.

 12. Стадії порівняльно-правового дослідження.

 13. Правова система: поняття, ознаки, структура.

 14. Множинність правових систем.

 15. Необхідність класифікації правових систем.

 16. Правова сім’я.

 17. Проблема критеріїв класифікації правових систем.

 18. Класифікація правових систем Р. Давіда.

 19. Класифікація правових систем К. Цвайгерта і Х. Кьотца. Класифікація правових систем К. Осакве.

 20. Поняття “західне право” у класифікаціях Р. Давіда, К. Цвайгерта, Х. Кьотца.

 21. Поняття романо-германської правової сім’ї. Романська та германська підгрупа правової сім’ї.

 22. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї.

 23. Історичні передумови формування романо-германської правової сім’ї.

 24. Рецепція римського права.

 25. Структура права романо-германської правової сім’ї.

 26. Джерела(форми) права романо-германської правової сім’ї.

 27. Кодифікація галузей права як ознака романо-германської правової сім’ї. Юридична освіта та юридичні професії у Франції і Німеччині.

 28. Поняття англо-американської правової сім’ї. Англійська та американська підгрупа правової сім’ї.

 29. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї.

 30. Історичні передумови формування англо-американської правової сім’ї.

 31. Структура права англо-американської правової сім’ї.

 32. Джерела(форми) права англо-американської правової сім’ї.

 33. Судовий прецедент як ознака англо-американської правової сім’ї.

 34. Юридична освіта та юридичні професії в Англії та США.

 35. Структура судового прецеденту. Поняття і структура прецедентної норми права.

 36. Судовий прецедент як джерело (форма) права.

 37. Співвідношення судового прецеденту і нормативно-правового акту у системі джерел права у державах англо-американської правової сім’ї.

 38. Поняття і основні характеристики прецедентного права. Складові прецедентного права. Значення професійної правосвідомості суддів для функціонування прецедентного права. Деклараторна та позитивістська концепція прецедентного права. Англійські вчення про право і судовий прецедент: шляхи взаємовпливу.

 39. Запобігання зловживання суддями своїми повноваженнями у сфері правотворчості.

 40. Еволюція застосування принципу stare decisis.

 41. Теоретико-правові особливості застосування норми прецедентного права.

 42. Винятки з доктрини обов’язковості прецеденту.

 43. Фактори, які забезпечують функціонування доктрини застосування судового прецеденту: судові звіти, ієрархія органів судової влади, особливий стиль юридичного мислення. Інтуїтивна та логічна складова стилю юридичного мислення, який обумовлений принципом stare decisis.

 44. Формування правової системи США.

 45. Специфічні риси правової системи США.

 46. Вплив федеративності на правову систему США.

 47. Відмінності правової системи США від правової системи Англії.

 48. Структура права США. Найбільш значимі конституційні прецеденти США. Систематизація федерального законодавства США. Уніфікація законодавства штатів.

 49. Поняття релігійної правової сім’ї.

 50. Іудейське право. Особливості іудейського права.

 51. Принципи іудейського права. Джерела (форми) іудейського права.

 52. Мусульманське право. Особливості мусульманського права.

 53. Принципи мусульманського права. Джерела (форми) мусульманського права.

 54. Тлумачення Корану.

 55. Сучасні релігійно-правові школи.

 56. Сучасна структура мусульманського права.

 57. Правова ідеологія мусульманського права.

 58. Поняття соціалістичної правової системи.

 59. Виникнення соціалістичного права та природа соціалістичного права.

 60. Характерні риси соціалістичного права. Ідеологічна складова соціалістичного права. Джерела (форми) соціалістичного права.

 61. Правова система СРСР.

 62. Правова система Китаю.

 63. Поняття традиційної (африканської) правової сім’ї.

 64. Етапи формування африканської правової сім’ї. Загальна характеристика звичаєвого африканського права.

 65. Джерела (форми) звичаєвого права Африки.

 66. Колонізація як зовнішній вплив на звичаєве право Африки. Тенденції розвитку правових систем держав Африки після здобуття ними незалежності.

 67. Способи вирішення конфліктів у звичаєвому праві Африки.

 68. Поняття “змішаних” правових систем.

 69. Правові системи Скандинавських держав (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція). Спільні історичні передумови формування правових систем Скандинавських держав. Погляди на класифікацію правових систем Скандинавських держав.

 70. Джерела (форми) скандинавського права.

 71. Далекосхідна правова сім’я. Морально-релігійні витоки далекосхідної правової сім’ї. Вплив конфуціанства та доктрини легізму на далекосхідну правову сім’ю.

 72. Формування японського права. Реставрація Мейдзі. Вплив європейського та американського права у Японії до і після Другої світової війни.

 73. Основні етапи розвитку правової системи України.

 74. Особливості розвитку правової системи України у період 1917-1991р.р.

 75. Риси сучасної правової системи України.

 76. Правова система України та романо-германська правова сім’я.

 77. Природа та види міждержавних об’єднань. Характерні риси правової системи в рамках Європейського Союзу.

 78. Європейське право. Джерела (форми) європейського права.

 79. Вплив європейського права на розвиток законодавства держав-членів Європейського Союзу.

 80. Передумови зближення національних правових систем.

 81. Уніфікація та гармонізація правових систем як різні рівні їх зближення: розмежування понять. Історія міжнародної уніфікації законодавства.

 82. Способи зближення національних правових систем. Модельні законодавчі акти. Програми уніфікації та гармонізації національних правових систем.Список рекомендованої літератури:

Підручники, хрестоматії та посібники:


 1. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 2. Жидков О.А., Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран – М., 1996

 3. История государства и права новейшего времени. Под ред. Черниловского – М. 1956

 4. История государства и права зарубежных стран. Краткий учебный курс под ред. Борисевича М.М. – М., 2001

 5. Рубаник В.Є. Історія держави і права зарубіжних країн – Х., 2002

 6. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 2001

 7. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Под ред. Черниловского З.М. – М., 1996

 8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн – К., 1998

 9. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы – М., 1961

 10. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2000


Спеціальна література, монографії та статті: 1. Азаревич Д. История византийского права – Ярославль, 1877

 2. Акты Кремоны Х – ХІІІ вв. в собр. АН СССР – М.-Л., 1937

 3. Аннерс Э. История европейского права – М., 1996

 4. Апарова Т. Суды и судебный процесс Великобритании: Англия, Шотландия, Уэльс – М., 1996

 5. Арсеньев К. Английская конституция в период времени с 1760 по 1860 гг.

 6. Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское договорное право и его элементы. М., 1996.

 7. Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999.

 8. Бельгийская конституция 7 февраля 1831 г. – Ростов н/Д, 1957

 9. Берман Г. Право і революція – К., 2002

 10. Бехруз Х. Введение в сравнительное правоведение – О., 2002

 11. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. М., 1997.

 12. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право. М., 2004.

 13. Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. М., 1987.

 14. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993.

 15. Бойцова В.В., Бланкенбург Э.Р. Правовая система Нидерландов. М., 1998.

 16. Бромхед П. Эволюция Британской конституции – М., 1978

 17. Бутми Развитие конституции и политического общества в Англии – М. 1897

 18. Введение в шведское право. М., 1986.

 19. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма – М., 2002

 20. Владимирский-Буданов М.Ф. Leges Alamanorum – К. 1908

 21. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Франции – М. 1963

 22. Германское право – М., 1996

 23. Гойхбарг А.Г. Сравнительное семейное право. М., 1927.

 24. Горбунов А. Гарантии личной свободы в Англии – Ростов н/Д 1905

 25. Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских держав – СПб. 1895

 26. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента – М. 1960

 27. Дайси А.В. Основы государственного права Англии – М. 1905

 28. Дарест Р. Изследования по истории права – СПб., 1894

 29. Денисов В.Н. Системы права развивающихся стран: становление и развитие систем права Африки, освободившихся от британского империализма. Киев. 1978.
<< предыдущая страница   следующая страница >>