asyan.org
добавить свой файл
1
ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ

ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

III етап (2011-2012 н.р.)

9 клас

6 варіант

І. Завдання закритої форми

1.Виконайте тестові завдання

Завдання 1-20 мають по чотири варіанти відповідей,

із яких лише одна правильна (по 1балу )

1.Які уявлення лежать в основі світогляду бароко:

А про людину як самоцінність

Б про гармонійну особистість

В про дисгармонійність світу

Г про еволюційний розвиток ідеалів людства
2. Вірш, написаний з якогось певного приводу чи звернений до конкретного адресата, називається:

А станси

Б елегія

В сонет

Г «вірш на випадок»
3. Який конфлікт є центральним у повісті «Простак:»

А між Гуроном і Гордоном

Б між Гуроном і Сент-Ів

В між суспільством і Гуроном

Г між монархією і церквою
4. Чому протистоїть герой-«ентузіаст» у казці «Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер» Гофмана:

А неправді й обману

Б філістерському світові

В злу і ворожнечі

Г світу грошей і багатства
5. Яка риса характерна для романтизму Гофмана:

А провідним є мотив самотності,світової скорботи

Б переплетіння реальності та нестримної фантазії

В увага до героїчного минулого

Г зображення краси природи рідного краю
6.Чому в Греції дуже поважають і пам’ятають Байрона:

А поет багато писав про Грецію

Б довго жив у Греції

В брав участь у визвольній боротьбі греків

Г помер та похований у Греції
7. Наслідування оди якого античного поета відчутне у вірші О.Пушкіна «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»:

А Вергілія

Б Овідія

В Горація

Г Анакреонта
8. Як називається літературний напрям ІІ половини ХVІІІ – початку ХІХ ст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів та викликати у читачів співчуття до героїв:

А сентименталізм

Б просвітницький класицизм

В просвітницький реалізм

Г рококо
9. Яка головна тема «Фауста»:

А історія кохання Фауста і Маргарити

Б пригоди Фауста і Мефістофеля

В пошуки сенсу буття і призначення людини

Г зображення всепереможної сили людського розуму
10.Укажіть твір, в якому Байрон виступив на захист руйнівників верстатів:

А «Видіння суду»

Б «»Пісня луддитів»

В «Шильйонський в’язень»

Г «Хотів би жити знов у горах»
11. Біблійним мотивом, який розробляється у драмі П.Кальдерона «Життя – це сон», є:

А апокаліпсис

Б покарання за гріхи

В спасіння людської душі

Г вічне життя
12.Про яких героїв «Євгенія Онєгіна» О. Пушкін говорить у рядках:

«Они сошлись. Вода и камень,

Стихи и проза, лед и пламень

Не столь различны меж собой

А Онєгін і Тетяна

Б Ленський і Ольга

В Онєгін і Ленський

Г Ольга і Тетяна

13. Над ким ще, крім Журдена, сміється автор:

А над пані Журден

Б над Ков’єлем

В над Клеонтом

Г над Дорантом
14.Хто протиставлений Цахесу в творі Гофмана:

А Кандида

Б Фабіан

В Мош Терпін

Г Бальтазар
15.Яка якість людини є культовою в мистецтві бароко:

А душа

Б розум

В почуття

Г сила
16.У творах Кальдерона багато образних запозичень із:

А фольклору та Біблії

Б Біблії та античної літератури

В Біблії та літератури Середньовіччя

Г античної та середньовічної літератур
17.Хто з українських письменників першим звернувся до творчості Кальдерона:

А Тарас Шевченко

Б Леся Українка

В Іван Франко

Г Михайло Коцюбинський
18. Який віршовий розмір використано для побудови «онєгінської строфи»:

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій
19.Першим переклав твори А.Міцкевича на українську мову:

А Б.Тен

Б М.Рильський

В П.Куліш

Г П.Гулак-Артемовський
20. Поема А.Міцкевича «Дзяди» перекладається як:

А посвята

Б пам’ять

В поминки

Г реквієм
Завдання 21-22 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифою, доберіть відповідник,

позначений буквою (по 2,5 бала)

21.Установіть відповідність між жанром і митцем

А сонет 1 Ж.Б. Мольєр

Б байка 2 Софокл

В комедія-балет 3 Ж. де Лафонтен

Г ауто 4 Г. Гейне

5 М. де Сервантес

6 П. Кальдерон

А -4 ; Б -3 ; В -1 ; Г - 6.
22. Установіть відповідність між твором та його жанром:

1 «Мазепа» А поема

2 «Бахчисарай» Б балада

3 «Мій дух як ніч» В сонет

4 «Рибка» Г ліричний вірш

Відповідь:1-А; 2-В; 3-Г;4-Б.
ІІ. Завдання з відкритою відповіддю

2. Виконайте завдання :

Доведіть, що «Вільгельм Телль» Ф. Шіллера – історична драма

Основою драми Ф. Шіллера «Вільгельм Телль» є історико-патріотична проблема. У творі автор показав найдраматичніший період з історії Швейцарії - її боротьбу у ХІУ ст. за незалежність від австрійських поневолювачів. Дія п’єси відбувається у трьох « лісових кантонах» - Швіц, Урі й Унтервальден, які, об’єднавшись у 1291 році,склали основу Швейцарського Союзу в боротьбі проти австрійського панування Габсбургів. У драмі описується боротьба народу проти австрійських загарбників. У творі змальовано образи не лише представників народу, а й вельмож, які не підтримували владу австрійців і захищали своїх селян.

Автор прагнув проаналізувати історичне минуле Швейцарії, пізнати загальні закони розвитку суспільства з єдиною метою – відповісти на складні та болючі питання сучасності Німеччини: як об’єднати німецьку націю і , разом з цим, зробити країну сильною, незалежною та щасливою.

3. Поясніть значення літературних термінів: іронія, роман у віршах.

Іронія- (від грецького – лукавство, глузування, удавання) – художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення. Це насмішка, замаскована зовнішньою благопристойною формою. Наприклад: Е. Т. А. Гофман « Малюк Цахес».

Роман у віршах – різновид змішаного жанру, який поєднує багатоплановість і сюжетність епічної оповіді із суб’єктивністю, притаманною ліричним творам. Важливу роль відіграє образ автора. Родоначальником роману у віршах вважають Дж. Байрона « Дон Жуан». Великої популярності набули твори О. Пушкіна « Євгеній Онєгін», А. Міцкевича « Пан Тадеуш».