asyan.org
добавить свой файл
1
УДК 627

Н.В. Каткова, І.А. Воробйова

Національний університет кораблебудування, м.Миколаїв
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних ринкових умовах виникає гостра необхідність створення дієвого механізму управління ефективністю господарської діяльності підприємств. Підприємствам і господарським відносинам в Україні все більше стають властиві ознаки розвинутих ринкових відносин. Тому вважається необхідним впровадження на українські підприємства систем управління ефективністю, які вже використовувались у країнах з розвинутою ринковою економікою і отримали позитивний досвід використання.

Найбільш використовуваною і дискутованою концепцією оцінки і управління ефективністю діяльності на сьогоднішній день є Balanced Scorecard (BSС) (збалансована система показників). BSС - це система стратегічного управління організацією на основі виміру й оцінки її ефективності по набору показників, підібраному таким чином, щоб урахувати всі істотні (з погляду стратегії) аспекти її діяльності. Тому в концепції BSC розроблені 4 перспективи: Фінанси, Ринок, Внутрішні процеси і Навчання й ріст. В даній системі фінансові і нефінансові індикатори інтегруються з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків між результатними показниками й ключовими факторами, під впливом яких вони формуються.

Останнім часом у західних країних з’явилось багато модифікацій BSC, зокрема QPM (Quantum Performance Measurent) - квантове вимірювання досягнень, PMM (Performance Measurement Model) - модель вимірювання досягнень, система J.I.Case та ін.

Досить популярною є концепція EVA (Economіc Value Added) - економічна додана вартість. Показник EVA визначається як різниця між чистим прибутком і вартістю використаного для її одержання власного капіталу суб’єкта господарської діяльності. EVA допомагає менеджерам аналізувати, де саме створюється вартість і ефективно управляти грошовими потоками. Точно визначивши вартість використання власного капіталу, можна ефективніше розподіляти його й виявляти нерентабельні господарські підрозділи, які фінансуються за рахунок прибуткових.

У другій половині 90-х років деякі компанії почали одночасно використовувати концепції BSC-and-EVA та АВС-and-EVA з метою збільшення ефективності управління власним бізнесом. BSC й EVA однаково добре прив’язуються до процесів планування й бюджетування, можуть розгортатися від корпоративного рівня до рівня господарських підрозділів і навіть окремих індивідів. Перевага BSC складається в її цілісності й системності, вона не вимагає наявності спеціальних знань в області фінансів і прикладної економіки. EVA має іншу перевагу - математичну точність.

В західній економіці досить популярним став метод DЕА (Data envelopment analysis) – аналіз оболонки даних. Суть методу DЕА полягає у зіставленні фактичного показника продуктивності (про­дукція/ресурси) з максимально можливим виходом продукції за даної кількості ресурсів.

В 2002 році побачила світ нова методика оцінки ефективності - «процесно-орієнтований аналіз рентабельності» (ABPA - Actіvіty-Based Performance Analysіs). Система АВРА основана на базі системи процесно-орієнтованого обліку витрат (АВС). АВРА з самого початку фокусується на клієнті як на точці перехрестя витрат і доходів. У рамках АВРА реалізується елементна концепція суб’єкта господарської діяльності шляхом зведення фірми-продуцента товарних видів продукції до її бізнес-процесів і їх собівартості, а також до клієнтів і доходів, які вони приносять, споживаючи продукти й послуги підприємства. Подібний взаємозв'язок дозволяє оцінити рентабельність окремих видів бізнес-процесів, транзакцій або продуктів (які, у свою чергу, складаються з наборів транзакцій). Таким чином, для поліпшення процесів АВРА пропонує високоточні показники: доходи й витрати і, відповідно, рентабельність, які випливають із процесів діяльності підприємства й здійснюваних ним транзакцій. Показники витрат і прибутковості в розрізі транзакцій можна застосовувати для пошуку менш дорогих і більше прибуткових транзакцій у кожному із клієнтських сегментів. У межах кожного із сегментів можливі розробка й перевірка стратегії максимізації прибутку на клієнтах всіх рівнів рентабельності.