asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
?1.

На який період ХІХ ст. припадає 46,2 % підприємств з вільнонайманою робочою силою?

- початок ХІХ ст.;

+ середина 30-х рр.;

-друга половина ХІХ ст.;

- середина ХІХ ст.;

?2.

На який період ХІХ ст. припадає початок промислового перевороту?

- початок ХІХ ст.;

- середина 30-х рр. ХІХ ст.;

+ друга половина ХІХ ст.;

- середина ХІХ ст.

?3.

Польське повстання 1863-1864 рр. і його вплив на Україну:

+ мало певний вплив на розвиток українського руху;

- не мало ніякого впливу на Україну;

- одержало масову підтримку з боку української громадськості;

- було рішуче засуджене українською громадськістю.

?4.

У другій половині ХІХ ст. в суспільно-політичному русі Західної України діяли москвофіли. Це:

+ реакційна, антиукраїнська течія, яка не визнавала існування українського народу;

- прогресивна, проукраїнська течія;

- прогресивна течія, що користувалась значною підтримкою всього населення;

- прогресивна течія, що користувалась підтримкою лише серед українців.

?5.

У другій половині ХІХ ст. в суспільно-політичному русі Західної України діяли народовці, головною метою яких було:

- заборона української мови і культури;

- підтримка російської мови і культури;

+підтримка української мови і культури;

- виступали за приєднання Західної України до Росії.

?6.

Вкажіть невірне твердження. Селянська община після реформи 1861 року виконувала наступні функції:

- виконання селянами повинностей;

- місцеве самоврядування;

- забезпечення сплати селянами платежів та податків;

+ боротьба з селянськими заворушеннями.

?7.

Вперше видання «Кобзаря» Т. Шевченка вийшло у:

- Львові 1836 р.;

- Харкові 1838 р.;

+ Києві 1840 р.;

- Санкт – Петербурзі 1843 р.

?8.

У 40-х рр. ХІХ ст. заклик до соціального і національного визволення України шляхом революції містили твори:

+ Т. Шевченка;

- П. Куліша;

- М. Костомарова;

- А. Метлицького.

?9.

Ліквідація самодержавства і кріпацтва та створення слов’янської федерації – програмні вимоги:

- Малоросійського товариства;

- Північного товариства;

- Південного товариства;

+ Товариства об’єднаних слов’ян.

?10.

Коли російський уряд зарахував українців до «інородців» (не росіян за походженням)?

- в середині ХVІІ ст.;

- на початку ХVІІІ ст.;

+ в середині ХІХ ст.;

- на початку ХХ.

?11.

Визначте основне програмне положення Кирило-Мефодіївського товариства щодо України:

+ ліквідація самодержавства і кріпосного права;

- національне визволення України;

- надання Україні автономії у складі Російської імперії;

- створення федерації Росії та України з центром у Москві.

?12.

Суспільні течії та рухи на Україні другої половини ХІХ ст.:

+ народницький, ліберальний, соціал-демократичний та національний;

- народницький, національний та декабристський;

- соціал-демократичний, національний та селянський;

- соціал-демократичний, ліберальний та селянський.

?13.

В першій половині ХІХ ст. в Північній Буковині найбільший селянський рух очолював:

- І. Кармелюк;

- П. Мельничук;

- І. Кокоша;

+ Л. Кобилиця.

?14.

Чому царський уряд визнав Т.Г. Шевченка «одним із найважливіших злочинців»?

- Т.Г. Шевченко приймав участь у замаху на царя;

- Т.Г. Шевченко приймав участь у європейських програмах;

- Т.Г. Шевченко закликав до відторгнення України від Росії на користь Австро-Угорщини;

+ Т.Г. Шевченко бачив можливість існування незалежної України.

?15.

Товарообіг між Україною та Росією в першій половині ХІХ ст. був:

- паритетним;

+ складався на користь Росії;

- складався на користь України;

- товарообіг не існував.

?16.

Перший в Російській імперії український часопис «Основа» 1861 року вийшов у:

+ Петербурзі;

- Києві;

- Львові;

- Харкові.

?17.

На кінець ХІХ ст. в Одесі мешкали:

+ 400 тис. осіб;

- 250 тис. осіб;

- 175 тис. осіб;

- 125 тис. осіб.

?20.

У другій половині ХІХ ст. серед селян України переважали:

+ українці;

- росіяни;

- євреї;

- поляки.

?21.

Ідейний натхненник українського відродження в ХІХ ст.;

- М. Драгоманов;

- П. Чубинський;

+ М. Костомаров;

- Т. Шевченко.

?22.

Яка частина України стала центром національного відродження в ХІХ ст.?

- Північна;

- Південно-східна;

- Західна;

+ Центральна.

?23.

Народницька організація «Земля і воля», створена у 1876 р., передбачала:

- захоплення влади ненасильницьким шляхом;

- здійснення демократичних перетворень;

+ передачу землі у власність селянам;

- передачу фабрик і заводів робітникам.

?24.

Народницька організація «Народна Воля» передбачала:

+ політичний терор;

- захоплення влади ненасильницьким шляхом;

- заборона збройних бунтів;

- підтримка українських національних інтересів.

?25.

Визначте, до якого соціального прошарку належали українські дисиденти:

- робітників;

- селян;

- молоді;

+ інтелігенції.

?26.

У другій половині ХІХ ст. серед робітників, підприємців та інтелігенції переважали:

- українці;

- росіяни і євреї;

- євреї і поляки;

+ росіяни, євреї і поляки.

?27.

Визначте, у якій сфері діяльності уряд гетьмана П. Скоропадського досягнув найбільшого успіху:

- у зовнішній політиці;

- в аграрній політиці;

- у будівництві збройних сил;

+ у національно-культурній сфері.

?28.

Царський Маніфест 17 жовтня 1905р.:

- наділяв Україну національно-територіальною автономією;

+ сприяв пожвавленню національного руху в Україні;

- не мав ніякого впливу на ситуацію в Україні;

- Україна стала незалежною державою.

?29.

Коли відбулась Перша світова війна?

- січень 1913 - лютий 1917рр;

- січень 1914 - січень 1918рр;

+ серпень 1914 - листопад 1918рр;

- серпень 1914 - листопад 1919рр.

?30.

Причина поразки Центральної Ради України?

+ не була створена боєздатна армія та органи влади на місцях;

- не були створені центральні органи влади – законодавча та виконавча;

- не було єдності в зовнішній та внутрішній політиці;

- міжнародна ізоляція України.

?31.

Проголошення ІІІ Універсалом Української Народної республіки (УНР) стало реакцією на:

- рішення Всеукраїнського з’їзду Рад;

- створення більшовицького уряду (Народного Секретаріату);

- ворожу антиукраїнську політику Тимчасового уряду Петрограда;

+ Жовтневий більшовицький переворот 1917 року.

?32.

Хрущовські надпрограми (освоєння цілини, небачене розповсюдження кукурудзи і гороху і т.п.) вплинули на виробництво сільгосппродукції в Україні:

- вирішена зернова проблема ;

- частково вирішена зернова проблема;

- не тільки не вирішена зернова проблема, а зерно навіть почали імпортувати з-за кордону;

- збільшився випуск м’яса, масла і молока;

+ частково вирішена лише проблема тваринницької галузі.

?33.

Визначте, яким політичним партіям належала влада в Центральній Раді:

- українській демократичній партії;

- народній українській партії;

+ українській соціал-демократичній робітничій партії (окрім більшовиків);

- українській радикальній партії.

?34.

Українські землі на початку ХХ ст. знаходились у складі:

- Росії, Польщі та Австро-Угорщини;

- Росії та Австро-Угорщини;

+ Росії, Австро-Угорщини та Румунії;

- Росії, Польщі та Румунії.

?35.

Столипінська аграрна реформа передбачала:

- збереження общинного землеволодіння;

+ знищення общинного землекористування і перетворення селян не власників землі - фермерів;

- збереження феодальних відносин на селі;

- збереження поміщицького землеволодіння.

?36.

В період Центральної Ради уряд України називався:

- Раднарком;

+ Генеральний секретаріат;

- Народний секретаріат;

- Центральна рада.

?37.

Автором пам’ятника градоначальнику Одеси Рішельє був:

- Ф. Щедрін;

- В. Демут Малиновський;

+ І. Мартос.

?38.

Головним отаманом військ УНР у другій половині 1919 р. був:

- Є. Петрушевич;

+ С. Петлюра;

- В. Винниченко;

- М. Грушевський.

?39.

Ватажками селянського повстанського руху в Україні у 1919 – 1920 рр. були:

- М. Муравйов, В. Антонов-Овсієнко;

- С. Петлюра, М. Омельченко-Павленко;

+ М. Григор’єв, Н. Махно;

- А. Денікін, П. Врангель.

?40.

Головна мета плану ГОЕЛРО прийнятого VІІ Всеросійським з’їздом Рад, полягала у:

- забезпеченні населення електроенергією;

- збільшенні робочих місць;

+ створенні умов для індустріалізації;

- збільшенні експорту цієї галузі.

?41.

На Україні в роки індустріалізації першочерговий розвиток отримали наступні галузі промисловості:

- енергетична, металургія, легка промисловість;

+ видобувні галузі, енергетична, металургія;

- харчова та легка промисловість;

- машинобудування.

?42.

Основний підсумок розвитку промисловості України в роки перших п’ятирічок полягав у тому, що:

- Україна перетворилась на високорозвинену індустріальну країну;

- промисловість майже не розвивалась;

+ Україна з аграрної стала переважно індустріальною;

- Україна залишилась аграрною державою.

?43.

Коли відбувся перший масовий політичний страйк промислових робітників України?

- 1891 р.;

- 1903 р.;

- 1904 р.;

+ 1905 р.

?44.

Столипінська аграрна реформа (виберіть вірний варіант):

- не мала успіху в Україні;

+ здійснювалася повільно, без особливих успіхів, як і в цілому по Росії;

- найбільший успіх реформа мала в Україні;

- найбільший успіх реформа мала в Росії.

?45.

Селянська община в підросійській Україні була остаточно зруйнована в результаті:

- діяльності земств;

+ аграрної реформи Столипіна;

- першої світової війни;

- аграрної реформи російського уряду.

?46.

Основні складові нової економічної політики (НЕПУ):

- заміна продрозкладки продподатком, вільна торгівля, здача в аренду підприємств, децентралізація управління економікою;

+ заміна продрозкладки продподатком, здача в аренду дрібних підприємств, централізація управління економікою, загальна трудова повинність;

- заміна продрозкладки продподатком, заборона торгівлі, зрівнялівка в оплаті праці;

- заміна продрозкладки продподатком, децентралізація управління економікою, введення загальної трудової повинності, карткова система.

?47.

І з’їзд Рад 30 грудня 1922 року прийняв рішення про утворення СРСР, куди увійшли:

- Російська Федерація, Українська РСР, Білоруська РСР;

- Російська Федерація, Українська РСР;

+ Російська Федерація, Українська РСР, Білоруська РСР і Закавказька Федерація;

- Російська Федерація, Закавказька Федерація, Білоруська РСР.

?48.

Коли відбулася російсько-японська війна?

- 1900 - 1903 р.;

+ 1904 - 1905 р.;

- 1905 - 1906 р.;

- 1906 - 1907 р.

?49.

Коли була утворена Українська Центральна Рада?

+ 4 березня 1917 р.;

- 18 листопада 1917 р.;

- 7 листопада 1917 р.;

- 9 січня 1918 р.

?50.

Політика Тимчасового уряду Росії щодо вирішення українського національного питання:

- не мала ніякого впливу на ситуацію в Україні;

- визнавала незалежність України;

+ стверджувала, що Україна є невід’ємною частиною Росії;

- визнавала права України на національно-культурну автономію.

?51.

Визначте невірне твердження. Лівими партіями в незалежній Україні є:

+ НУНС і БЮТ;

- Комуністична партія;

- Соціалістична партія;

- Прогресивна соціалістична партія.

?52.

Більшість місць в парламенті України шостого скликання мають:

+ Партія регіонів;

- НУНС;

- БЮТ;

- Комуністична партія;

- Блок Литвина.

?53.

Коли було скасовано кріпосне право в Австрійській імперії?

- 1838 р.;

+ 1848 р.;

- 1858 р.;

- 1861 р.

?54.

Коли Україна перетворилась на вугільно-металургійну базуРосійської імперії?

- на початку ХІХ ст.;

- в середині ХІХ ст.;

+ в другій половині ХІХ ст.;

- на початку ХХ ст.

?55.

Національно-визвольний рух в Наддніпрянській Україні асоціювався з діяльністю:

+ Кирило-Мефодіївського братства, «Основи» та громад;

- «Руської Трійці»;

- «народовців» та «москвофілів»;

- Просвіт.

?56.

Національно-визвольний рух в Західній Україні асоціювався з діяльністю:

- Кирило-Мефодіївського братства;

+ «Руської Трійці», «народовців» та «москвофілів», Просвіт;

- «Основи» та громад;

- Просвіт та громад.

?57.

Які події поклали початок українській національно- демократичній революції 1917-1920 рр.?

- створення Тимчасового уряду в Петрограді;

- створення Тимчасового Комітету в Києві;

- створення Рад робітничих і солдатських депутатів;

+ утворення Центральної Ради в Києві.

?58.

Після повалення самодержавства, в лютому 1917 року, реальна влада в Росії перейшла до:

- Установчих зборів;

- рад робітничих і солдатських депутатів;

- Державної думи;

+ Тимчасового уряду.

?59.

Періодизація української революції 1917 – 1920 рр.:

- доба Директорії, Центральної Ради, Гетьманату;

- доба Центральної Ради; Директорії, Гетьманату;

- доба Директорії, Гетьманату, Центральної Ради;

+ доба Центральної Ради, Гетьманату, Директорії.

?60.

Таємне Кирило-Мефодіївське товариство було створено у:

+ Києві;

- Харкові;

- Санкт-Петербурзі;

-Львові.

?61.

Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у:

- 1943 – 1945 рр.;

- 1845 – 1847 рр.;

+ 1846 – 1847 рр.;

- 1848 – 1849 рр.

?62.

Члени Кирило-Мефодіївського товариства розраховували реалізувати свою програму шляхом:

- організації народних мас на збройну боротьбу;следующая страница >>