asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 74 75

НАВЧАЛЬНИЙ
ПОСІБНИК


00


в модулях

*/


За редакцією доктора філософії
Л.М. КовальчукаЗатверджено

Департаментом кадрової політики, освіти
і науки МОЗ України як навчальний посібник
для студентів вищих медичних навчальних
закладів освіти І—II рівнів акредитаціїКиїв

Медицина”

2009
ПРОФІЛАКТИКА ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ


АСЕПТИКА

Асептика — система профілактичних заходів, спрямованих на за-
побігання потраплянню інфекції в рану, організм хворого, створення
безмікробних стерильних умов для всієї хірургічної роботи. Асептика
включає вжиття організаційних заходів, використання активних хі-
мічних речовин, а також технічних засобів і фізичних факторів.


Джерела інфекції:

 • ендогенний шлях;

 • екзогенний шлях.

Ендогенною називається інфекція, спричинена умовно-
патогенною мікрофлорою власного організму хворого. Її джерелами
можуть бути: шкіра хворого, травний тракт, ротова порожнина, а
також вогнища інфекції, які зумовлені наявністю відповідних за-
хворювань. Шляхи потрапляння інфекції в рану:
гематогенний,
лімфогенний.
Профілактика — виявлення і санація вогнищ ендоген-
ної інфекції (схема 1).Схема 1. Ендогенне й екзогенне інфікуванняЕкзогенною називається інфекція, яка потрапляє в рану із зо-
внішнього середовища. Шляхи проникнення екзогенної інфекції в
рану: повітряно-краплинний, контактний, імплантаційний.


Профілактика повітряно-краплинної інфекції і боротьба з нею
здійснюється за допомогою системи організаційних заходів: пра-
вильне планування та організація хірургічного відділення, ізоляції
операційного блоку, поділ палат на чисті і гнійні, відповідна венти-
ляція, систематичне планове вологе прибирання, дезінфекція опе-
раційних, перев’язних тощо.


Джерела контактної інфекції: хірургічні інструменти,

перев’язувальний матеріал і хірургічна білизна, руки хірурга, опе-
раційне поле.


Джерела імплантаційної інфекції: шовний матеріал, протези,
металеві конструкції, трансплантовані органи і тканини.


Для запобігання потраплянню контактної та імплантаційної ін-
фекції використовують фізичні та хімічні засоби.


Стерилізація — це повне звільнення якого-небудь предмета від
мікроорганізмів шляхом дії на нього фізичними або хімічними фак-
торами. Стерилізації слід піддавати всі вироби медичного призна-
чення, які дотикаються з рановою ділянкою, контактують з кров’ю
або ін’єкційними препаратами, і окремі види медичних інструмен-
тів, які в процесі експлуатації дотикаються із слизовими оболонка-
ми і можуть спричинити їх ушкодження.


Методи стерилізації.

Фізичні:

а) кип’ятіння (застосовується рідко, оскільки не знищуються
спороносні бактерії);


б) стерилізація парою під тиском (автоклавування);

в) стерилізація гарячим повітрям (сухим жаром);

г) променева стерилізація. Антимікробна обробка може здійсню-
ватися за допомогою іонізувального опромінення, ультрафіолетових
променів і ультразвуку в заводських умовах. Стерилізацію прово-
дять у герметичних упаковках, які зберігають до 5 років.


Хімічні:

а) газова стерилізація. Стерилізуючий агент — пари формаліну.
Інструменти поміщають у спеціальні герметичні камери і вважають
стерильними через 6—48 год (залежно від компонентів газової сумі-
ші і температури в камері). Такий спосіб використовують для стери-
лізації оптичних і дороговартісних інструментів;


б) стерилізація розчинами антисептиків. Цей метод стерилізації
рекомендують для виробів із полімерних і гумових матеріалів, скла,
різальних інструментів. Для стерилізації використовують розчини
хімічних антисептиків:7


ПІДГОТОВКА ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
ДО СТЕРИЛІЗАЦІЇ


 • 6 % розчин водню пероксиду (за кімнатної температури час
  стерилізації 360 хв, при підігріванні розчину до 50 °С — час
  стерилізації 180 хв);


 • дезоксон-1 — час стерилізації за кімнатної температури 45 хв.

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Хірургічний інструментарій, 0,2 % розчин
дезактину або 0,2 % розчин хлорантоїну
(дезінфекційні розчини використовують
згідно з чинними наказами МОЗ Украї-
ни), йоржики, кювети, гумові рукавички,
маска-ресігіратор, дерев’яна паличка

Підготовка
медпрацівни-
ка до роботи


 1. Помити руки милом, витерти однора-
  зовим рушником.


 2. Надягнути маску і гумові рукавички

Для індивіду-
альної безпеки


Знезаражу-

вання

Передстерилі-
заційне очи-
щення інстру-
ментарію


Після використання інструментарій у
розібраному вигляді окремо занурити в
дезінфекційний розчин на 1 год.


 1. Промити проточною водою.

 2. Інструментарій занурити в один із
  дезінфекційних розчинів за температу-
  ри 45—50 °С на 15 хв. Внутрішні канали
  та порожнини виробів повністю запо-
  внити дезінфекційним розчином за до-
  помогою шприцив. Замочування виро-
  бів проводять у посудині, яка щільно за-
  крита кришкою. Температуру розчину в
  процесі замочування та миття потрібно
  підтримувати стабільною.


 3. Мити кожний виріб, включаючи
  шприци, розчином за допомогою йор-
  жика або ватно-марлевого тампона про-
  тягом 30 с


Досягається де-
зінфекція


Сприяє очи-
щенню інстру-
ментарію від
дезінфекційного
розчину
Сприяє кращо-
му очищенню
інструментарію


Забезпечується
очищення ін-
струментів від
залишків крові

4. Промити інструментарій під струме-
нем проточної води протягом 3—5 хв.
Внутрішні канюлі та порожнини ви-
робів прополоскати шляхом уведення в


Інструментарій
очищується від
дезінфекційного
розчину


8


ПІДГОТОВКА ДО СТЕРИЛІЗАЦІЇ РУКАВИЧОК, ГУМОВИХ
ТРУБОК, ДРЕНАЖІВ, КАТЕТЕРІВ


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка
них проточної води за допомогою шпри-
ца. Голки послідовно приєднати до
шприца, який наповнений проточною
водою, та пропустити через них воду.


 1. Промити кожний інструмент дисти-
  льованою водою протягом 0,5—1 хв. Вну-
  трішні канали та порожнини виробів про-
  мити шляхом прокачування через них
  дистильованої води за допомогою шпри-
  ца. Голки також послідовно приєднати до
  шприца, який наповнений дистильованою
  водою, та пропустити через них воду.


 2. Висушити інструментарій в розібра-
  ному вигляді в сухожаровій шафі за
  температури 85 °С до зникнення вологи


Забезпечується
очищення ін-
струментарію
від солей води


Досягається ви-
сушування ін-
струментарію

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Гумові рукавички, дренажі, труб-
ки, катетери, марля, серветки,
бікси, простирадло, індикатори
стерильності, тази, один із дезін-
фекційних розчинів згідно з чин-
ними наказами МОЗ України

Передстериліза-
ційне очищення
рукавичок,гу-
мових трубок,
дренажів


 1. Провести знезараження гумових
  виробів одним із дезінфекційних
  розчинів згідно з чинними наказа-
  ми МОЗ України протягом 1 год.


 2. Промити проточною водою.

 3. Перевірити цілісність рукави-
  чок.


 4. Промити вироби дистильованою
  водою і висушити


Досягається дезін-
фекція


Забезпечується очи-
щення гумових ви-
робів від дезінфек-
ційного розчину.
Визначається їхня
придатність до ви-
користання
Забезпечується очи-
щення рукавичок,
трубок від солей
водопровідної води


9


ВИГОТОВЛЕННЯ І ПІДГОТОВКА ДО СТЕРИЛІЗАЦІЇ
ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Підготовка до
стерилізації
рукавичок, гу-
мових трубок,
дренажів


 1. Ззовні рукавички посипати
  тальком (зсередини не дозволяєть-
  ся, оскільки це призводить до роз-
  витку гранульом у рані).


 2. Перекласти кожну рукавич-
  ку марлевою серветкою, попарно
  скласти і загорнути в більшу сер-
  ветку. Дренажні трубки скласти і
  загорнути в окрему серветку.


 3. Вистелити бікс із середини про-
  стирадлом.


 4. У бікс вільно вкласти рукавич-
  ки, гумові трубки, дренажі.


 5. Краї вистеленого простирадла
  загорнути один за одним.


 6. Зверху покласти в бікс індика-
  тор стерильності з бензойною кис-
  лотою.


 7. Відкрити бічні отвори і закрити
  кришку в біксі, наклеїти маркування


Не допускається
склеювання рука-
вичок


Забезпечується сте-
рилізація


Забезпечується
надійність стерилі-
зації


Забезпечується про-
никнення пари


Забезпечується
контроль стериль-
ності


Необхідна умова
стерилізації


Стерилізація

Бікс закласти в автоклав і стерилі-
зувати протягом 45 хв (температу-
ра — 120 °С, тиск — 1,1 атм.)
Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Марля, бинти, ножиці
Виготовлення мар-
левих кульок


 1. Нарізати марлю відповідного роз-
  міру. За розмірами марлі, з якої ви-
  готовляють марлеві кульки, їх поді-
  ляють на малі — 6x7 см, середні —
  11x12 см, великі— 17x17 см(мал. 1).


 2. Краї нарізаної марлі загорнути
  до середини.


 3. Обгорнути марлеву смужку на-
  вколо вказівного і середнього паль-
  ців лівої руки, утворивши кульку
  у вигляді конуса.


Забезпечується
виготовлення
кульок відповід-
ного розміру


Не допускається
потрапляння ни-
ток у рану
Забезпечується
відповідна фор-
ма кульки
следующая страница >>