asyan.org
добавить свой файл
1
Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.

Перспективне планування - найбільш складний вид планувань, що вимагає наукових знань і великого досвіду керівників.

Перспективне планування пов'язане з розробкою планів, термін дії яких перевищує календарний рік, тобто включає довгострокове і середньострокове планування (як правило 5 років це документ, який визначає систему заходів щодо реалізації стратегії діяльності організації на цей період). Розробляється адміністрацією та радою закладу, погоджується з педагогічною радою, органами учнівського та батьківського самоврядування, профспілковим комітетом та затверджується радою закладу.

Відмінною рисою перспективного планування є також постановка в них складних і великих цілей та завдань, для вирішення яких потрібно не тільки значний час, але й залучення великих коштів і сил.

Робоче планування здійснюється у вигляді розробки календарних (місячних, квартальних, піврічних, річних), а також цільових і особистих планів роботи. Робоче планування охоплює всі рівні управління і напрямки роботи. За допомогою робочих планів послідовно і цілеспрямовано забезпечується виконання завдань, які передбачаються перспективними планами.

Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу робиться керівниками у вигляді програми розвитку закладу. Доцільним є складання такої програми на десять років (на міжатестаційний період). Важливим при складанні програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу є бачення його керівником цілей діяльності закладу на досить тривалий період. Таке планування повинно відображувати віддалену перспективу розвитку кожної підсистеми діяльності закладу і його соціально-педагогічної системи в цілому.

В процесі розробки програми розвитку закладу доцільно виділити такі етапи:

 1. Організаційний аналіз стану закладу.

 2. Визначення місії закладу.

 3. Формування концепції майбутнього закладу.

 4. Розробка стратегії, основних напрямків і завдань переходу до нового закладу.

 5. Формування перспективного плану роботи.

 6. Експертиза програми.

Основними компонентами концепції розвитку закладу є:

    1. Мета.

    2. Завдання.

    3. Гіпотеза.

    4. Шляхи реалізації мети і завдань.

    5. Ресурсне забезпечення діяльності закладу.

    6. Очікувані результати.

Програма розвитку закладу повинна бути пов’язаною із планами соціально-економічного розвитку відповідної території та довгостроковими освітніми програмами. До неї як додатки можуть входити довгострокові програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу за окремими напрямами.

Перспективне прогнозування (програма) розвитку закладу:

  • розробляється адміністрацією спільно з радою закладу;

  • погоджується з педагогічною радою, органами учнівського та батьківського самоврядування, профспілковим комітетом;

  • схвалюється загальними зборами (конференцією) колективу закладу.

На основі програми розвитку закладу рада закладу після погодження з педагогічною радою затверджує перспективний план роботи закладу – письмовий документ, який визначає систему заходів щодо реалізації стратегії діяльності організації на певний довгостроковий період. Він базується на результатах зовнішнього та внутрішнього оцінювання, містить бачення майбутнього організації згідно з програмою розвитку закладу; включає конкретні цілі та завдання, описані конкретними термінами - що повинно бути зроблено, коли, ким, яким чином. Як правило, перспективний план розробляється на той самий період, що і програма розвитку закладу.

Успішний перспективний план, зазвичай, містить такі складові:

 • Організаційний аналіз, який включає ідентифікацію зацікавлених осіб, аналіз сильних та слабких сторін організації.

 • Мету, яку організація хотіла б досягти у майбутньому відповідно до програми розвитку закладу.

 • Завдання, які потрібно виконати та терміни їх виконання.

 • Опис очікуваних результатів.

Структура перспективного плану повинна коригуватися із структурою річного плану роботи закладу. Це стосується і кількості розділів, і структури планування конкретних заходів.

До перспективного плану діяльності закладу як додатки можуть розроблятися цільові проекти.

Цільовий проект – це сукупність теоретичного обґрунтування та конкретного плану дій для переведення певної шкільної підсистеми на вищий рівень розвитку.

За напрямками діяльності проекти (системи) можуть бути:

 • дидактична система, спрямована на вирішення актуальних проблем навчання;

 • виховна система, що передбачає спрямування на реалізацію актуальних проблем виховання;

 • науково-методична система, в основі якої – підвищення професійної майстерності педагогів;

 • управлінська система, спрямована на розробку та впровадження нової моделі стосунків, режиму діяльності, удосконалення управлінської діяльності;

 • соціально-психологічна система;

 • матеріально-технічна система, що передбачає удосконалення матеріальної бази позашкільного навчального закладу, впровадження нових механізмів господарювання, естетичне оформлення приміщень, нове технічне обладнання.

За широтою залучення ресурсів цільові проекти поділяються на:

 • внутрішні, для реалізації яких залучаються внутрішні ресурси закладу;

 • відкриті, для роботи над якими залучаються ресурси інших організацій та установ.

За участю педагогів у розробці та реалізації цільові проекти поділяються на колективні, групові, індивідуальні.

Основним документом планування роботи закладу освіти є річний план. Його пропонується складати за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображуючи головні питання діяльності закладу освіти, і в обов’язковому порядку обговорювати на засіданні педагогічної ради.

Основою для створення річного плану є навчальний план – нормативний документ закладу, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін.

Форма складання річного плану роботи навчально-виховного закладу довільна. У ньому дається глибокий аналіз навчально-виховної роботи за минулий і визначаються основні завдання на новий навчальний рік.

У річному плані передбачаються заходи щодо підготовки навчально-виховного закладу до нового навчального року (підготовка документації: розклад роботи гуртків, клубів, плани роботи методичних об'єднань). Річним планом передбачається тематика засідань педагогічної ради навчального закладу, семінари для педагогів, проведення при директорові нарад.

У річному плані відображаються питання роботи адміністрації з педагогічними кадрами: організація стажування молодих спеціалістів, проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організація методичної роботи, атестація педагогів.

Планується в річному плані організація внутрішнього контролю: перевірка виконання рішень уряду в галузі освіти, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, нормативних документів про позашкільні навчальні заклади, власних наказів і рішень; перевірка стану виховної роботи, вивчення результативності проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, виконання навчальних програм, методичне забезпечення навчальних кабінетів, стан техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки, попередження травматизму і нещасних випадків з дітьми.

У річному плані роботи навчально-виховного закладу визначаються заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази. На основі річного плану директор закладу освіти, його заступники складають план-календар роботи позашкільного навчального закладу, в якому визначають дати і осіб, відповідальних за проведення заходів, засідань педагогічної ради, ради при директорові, та інших.

Індивідуальний навчальний план (ІНП) – це один з найважливіших інструментів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Індивідуальний навчальний план – це формальний документ, який містить детальну інформацію про дитину і послуги, які вона має отримувати. Він розробляється командою педагогів і фахівців та об’єднує їхні зусилля з метою розробки комплексної програми роботи з дитиною і, водночас, визначає, які саме послуги надаватиме кожний фахівець. Батьки є активними учасниками розробки індивідуального навчального плану, оскільки вони знають своїх дітей краще за інших. Індивідуальний навчальний план визначає необхідні адаптації/модифікації та слугує підґрунтям для подальшого планування навчальних занять. Він розробляється та реалізується для кожного учня з особливими освітніми потребами. Індивідуальні навчальні плани складаються на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, має відповідати вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються в окремих журналах встановленого зразка.

Кількість годин для організації індивідуального навчання визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою, за умови виконання вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Розподіл кількості тижневих годин по предметах є орієнтовним.

Компоненти індивідуального навчального плану

Під час створення індивідуального навчального плану головна увага звертається на розробку конкретних навчальних стратегій і підходів, а також системи додаткових послуг, які дадуть дитині змогу успішно навчатися Зазвичай, в індивідуальному навчальному плані містяться такі компоненти:

1. Інформація про дитину загального характеру: Ім’я дитини, її вік, адреса, телефон, імена батьків, порушення розвитку, дата зарахування дитини до школи, термін дії ІНП.

2. Поточний рівень знань і вмінь дитини. Наводяться відомості про рівень розвитку дитини, зафіксовані під час спостережень і досліджень: її вміння, сильні якості, стиль навчання (особливо якщо один зі стилів домінує), що дитина не вміє робити, у чому їй потрібна допомога тощо. У плані має бути зазначено, що турбує батьків. Має бути наведена інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до успішного навчання. Всі ці відомості мають бути максимально точними, оскільки вони є підґрунтям для подальшої розробки завдань.

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

Етапи роботи:


 1. Діагностика проблем, що існують сьогодні в діяльності навчального закладу.

 2. Ідентифікація (групування проблем).

 3. Обговорення груп проблем.

 4. Встановлення ієрархії проблем за важливістю.

 5. Визначення цілей і завдань плану.

 6. Визначення очікуваних результатів виконання кожного завдання, показників і важелів контролю за виконанням.

 7. Планування заходів відповідно до мети і завдань (а також запланованих результатів їх виконання) діяльності закладу.

 8. Оцінювання заходів за очікуваними результатами.

 9. Оформлення загального плану роботи навчального закладу на поточний рік.

 10. Складання календарного плану.

Структура річного плану роботи.

Річний план роботи навчального закладу повинен містити вступ, основну частину, додатки.

Вступ (містить короткий аналіз роботи навчального закладу в минулому навчальному році і визначити завдання діяльності закладу на новий навчальний рік). Аналітична частина вступу може містити такі блоки:

 1. Статистична інформація про кількісні та якісні показники діяльності закладу.

 2. Досягнення у виконанні програми розвитку закладу:

 • результативність інновацій у навчально-виховному процесі;

 • результативність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо підвищення їхньої професійної майстерності;

 • ефективність форм взаємодії з різними партнерами з числа державних чи громадських організацій;

 • аналіз створення необхідних умов для реалізації програм розвитку навчального закладу.

 1. Проблеми. Вказуються нерозв»язані завдання, труднощі і перешкоди на шляху реалізації програми розвитку навчального закладу. Правильно виділені і чітко сформульовані проблеми виступають основою визначення завдань, розв»язання яких необхідне і можливе в новому навчальному році.

 2. Визначення завдань на новий навчальний рік. При цьому варто врахувати:

– завдання, пов»язані з удосконаленням навчально-виховного процесу

на основі впровадження й апробації інноваційних технологій;

 • завдання, пов»язані із забезпеченням підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

 • завдання, пов»язані зі створенням системи взаємовідносин навчального закладу і зовнішнього середовищі;

 • завдання, пов»язані з удосконаленням системи управління закладом, забезпеченням необхідних організаційних, науково-методичних, морально-психологічних, матеріально-технічних, інформаційних умов реалізації плану роботи на навчальний рік.

Основна частина річного плану – це структурований відповідно до визначених розділів зміст діяльності закладу в наступному навчальному році.

ВАРІАНТИ структури річного плану роботи позашкільного навчального закладу.

 • Вступ.

 • Проблеми та основні завдання на новий навчальний рік.

 • Удосконалення системи управління навчальним закладом як цілісною соціально-педагогічною системою.

 • Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 • Становлення та розвиток виховної системи в навчальному закладі.

 • Науково-методична робота з педагогічними кадрами.

 • Співпраця навчального закладу з сім»єю, позашкільним навчальним закладом і громадськими організаціями з метою розвитку особистості. • Вступ.

 • Проблеми, завдання на новий навчальний рік.

 • Організаційно-педагогічні заходи.

 • Співпраця з позашкільними установами і молодіжними організаціями.

 • Робота з батьками, педагогічне просвітництво батьків.

 • Науково-методична робота з питань навчально-виховного процесу і питань виховання.

 • Учнівське самоврядування.

 • Корекційно-попереджувальна, профілактична та санітарно-гігієнічна робота.

 • Управління навчально-виховним процесом: педради, накази, вивчення стану викладання предметів (відповідно циклограми).

 • Міжнародне співробітництво. Фінансово-економічна та господарська діяльність. • Вступ.

 • Проблеми та перспективні питання розвитку закладу.

 • Управління навчально-виховним процесом (із переліком циклограм).

 • Методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • Робота з батьками.

 • Виховна робота в закладі.

 • Фінансово-економічна та господарська діяльність.

 • Міжнародні зв»язки.

 • Масові заходи учнів, учителів (у додатку). • Вступ.

 • Стан освіти в закладі та основні напрями розвитку в новому навчальному році.

 • Організація діяльності закладу.

 • Координаційна робота закладу.

 • Робота з кадрами.

 • Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладі.

 • Фінансово-економічна та господарська діяльність.

 • Управління навчально-виховним процесом.

 • Виховна робота в закладі. • Вступ.

 • Забезпечення прав особистості на освіту.

 • Управління підвищенням професійної кваліфікації педагогів.

 • Організація педагогічного процесу.

 • Організація підвищення рівня якості виховного процесу.

 • Демократизація, координація контролю.

 • Зміцнення матеріально-технічної бази, фінансово-економічна діяльність.

 • Міжнародне співробітництво. • Вступ.

 • Короткий аналіз підсумків року і нові завдання.

 • Здійснення всеобучу.

 • Робота школи, сім»ї, громадськості з питань виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення. ПНЗ як центр виховної роботи в мікрорайоні.

 • Робота з педагогічними кадрами.

 • Система внутрішнього контролю.

 • Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 • Організаційно-педагогічні заходи. • Вступ.

 • Діяльність педагогічного колективу з охоплення дітей та молоді мікрорайону навчанням.

 • Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення рівня якості навчально-виховного процесу.

 • Робота з педагогічними кадрами.

 • Підвищення ролі громадськості вжитті навчального закладу. Координація управління навчально-виховним процесом.

 • Зміцнення, раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу. • Вступ.

 • Підсумки роботи і завдання на новий навчальний рік.

 • Організація роботи навчального закладу.

 • Створення необхідних умов для навчання, виховання та розвитку учнів.

 • Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення рівня якості навчання, виховання та розвитку учнів.

 • Виховна робота з учнями.

 • Робота з педагогічними кадрами.

 • Охорона здоров»я і життя дітей, учителів, технічних працівників. Заходи з техніки безпеки й охорони праці. Оздоровлення учнів. • Вступ .

 • Організація навчально-виховного процесу в закладі.

 • Науково-методична робота з кадрами.

 • Виховна та позакласна робота в закладі.

 • Координація управління навчально-виховним процесом.

 • Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази. • Вступ.

 • Проблемні та перспективні питання розвитку закладу.

 • Управління навчально-виховним процесом.

 • Методичне забезпечення навчально-вихованого процесу.

 • Масові заходи для учнів, педагогів (додаток).

 • Робота з батьками.

 • Розвиток виховної системи закладу.

 • Фінансово-економічна та господарська діяльність.

 • Міжнародне співробітництво. • Вступ.

 • Забезпечення прав особистості на освіту.

 • Управління підвищенням професійної кваліфікації педагогів.

 • Керівництво педагогічним процесом.

 • Організація підвищенням рівня якості вихвонго процесу.

 • Соціально-економічна діяльність закладу.

 • Демократизація та координація внутрішнього контролю. • Вступ.

 • Превентивне виховання учнів та учнівської молоді.

 • Забезпечення додаткової освіти учнів.

 • Забезпечення готовності до неперервної освіти і роботи в ринкових умовах.

 • Створення умов для формування готовності до життя в сім»ї і суспільстві.

 • Забезпечення надання освітніх послуг з урахуванням індивідуальних і громадських потреб.

 • Зміцнення матеріально-технічної бази.

 • Фінансово-економічне забезпечення.

 • Кадри.

 • Забезпечення високого рівня керівництва та контролю. • Вступ.

 • Організація навчально-виховного процесу.

 • Робота з учасниками навчально-педагогічного процесу.

 • Розвиток виховного простору закладу.

 • Управління закладом.

 • Науково-методичне забезпечення.

 • Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база закладу.

 • Міжнародне співробітництво. • Вступ.

 • Організація навчально-виховного процесу.

 • Створення виховного простору закладу.

 • Розвиток соціального партнерства.

 • Організація науково-методичної роботи.

 • Управління закладом.

 • Здійснення моніторингу якості освіти в закладі.

 • Зміцнення навчально-матеріальної бази.

 • Організація фінансово-господарської діяльності.