asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Навчальна програма

спецсемінару "Аналіз художнього твору"

для студентів денної і заочної форм навчання

Спеціальності 8030501 "українська мова та література"

освітньо-кваліфікаційного рівня 7030501 – "спеціаліст"


Укладач: к.ф.н., доцент Вишняк М.Я.

Вступ.

Програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" складена відповідно до навчальних планів Міністерства освіти і науки України, за якими передбачається підготовка висококваліфікованих спеціалістів – філологів, які володіють основами знань з виучуваних дисциплін.

Предметом розгляду на спецсемінарі є найбільш визначальні питання, що стосуються аналізу художнього твору.

Зв’язки з іншими дисциплінами:

Проведення спецсемінару "Аналіз художнього твору" передбачає зв’язки з історією становлення і утвердження та розвитку української літератури, літературною критикою, літературознавством та розглядається в тісному контексті із літературознавчою думкою в загальнослов’янському та європейському літературознавстві.

Мета і завдання спецсемінару.

В процесі занять із спецсемінару студенти мають повторити і закріпити отримані раніше відомості з аналізу художнього твору, отримані ними в процесі попереднього вивчення курсів "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Українське літературознавство", а також засвоїти нові відомості до аналізу художнього твору, що дискутуються в науковій, навчальній та методичній літературі.
Тематика та план спецсемінару.

Для спецсемінару за навчальним планом відводиться 39 годин. В даній програмі з цих годин на лекції заплановано 8 годин, інші години плануються на проведення семінарських занять (28 годин) і підсумкової контрольної роботи (3 години).

Лекційні години розраховані на теоретичний матеріал, засвоєння якого сприятиме підготовці студентів до їх активної роботи на семінарських заняттях, які будуть присвячені основним питанням аналізу художнього твору.

Тематичний план спецсемінару з розподілом навчального часу за розділами і темами.


№ п/п

Тема (розділ)

Всього

В тому числі:

Форми контролю

лекцій

семінарів

лабораторних

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Вступне заняття. Поняття "Художня література".
2

2.

Література як вид мистецтва
2

3.

Літературний твір як художнє ціле
2

4.

Аналіз художнього твору як проблема сучасного літературознавства
2

5.

Епічний твір і його специфіка2


6.

Ліричний твір і його специфіка2


7.

Драматичний твір і його специфіка2


8.

Цілісний аналіз епічного твору2


9.

Проблемно-тематичний аналіз епічного твору2


10.

Пообразний аналіз епічного твору2


11.

Естетичний трактат І. Франка "Із секретів поетичної творчості"2


12.

Ліричний твір і його аналіз2


13.

Драматичний твір і його аналіз2


14.

Аналіз роману О. Гончара "Собор"2


15.

Аналіз драми О. Коломийця "Дикий Ангел"2


16.

Аналіз лірики В. Сосюри3


17.

Аналіз ліро-епосу В. Сосюри3


18.

Підсумкова залікова контрольна робота3
39

8

31Тематика занять із спецсемінару "Аналіз художнього твору".

Всього на курс 39 годин.

З них: лекцій 8 годин, семінарських занять 31 година.
Тема 1. Вступне заняття.

Лекція: Поняття "художня література".

План лекції:

 1. Визначення цілей і завдань спецсемінару.

 2. Основні питання, що виносяться на спецсемінар.

 3. Поняття "художня література".

 4. Художня література в її історичному розвитку.

 5. Перспективи розвитку і стан вивчення художньої літератури на сучасному етапі.

Література:

 1. Арнаутов М. Психология литературного творчества. – М., 1970.

 2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1972.

 3. Бельчиков Н. Пути и навыки литературоведческого труда.

 4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.


Тема 2.

Лекція: Література як вид мистецтва.

План лекції:

 1. Художня література – мистецтво слова.

 2. Слово як знак.

 3. Література як мистецтво часове. Час і простір в літературі. Поняття про хронотоп.

 4. Відмінність художнього осмислення життя від наукового знання. Художній образ.

 5. Література та інші види мистецтва.

Література:

 1. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.

 2. Волоков Ф. Литература как вид художественного творчества. – М., 1985.

 3. Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1969.


Тема 3.

Лекція: Літературний твір як художнє ціле.

План лекції:

 1. Цілісність літературного твору як проблема сучасної науки.

 2. Ідейно-тематична основа твору, ідея і пафос, їх образна природа.

 3. Проблематика художнього твору.

 4. Сюжет, конфлікт і фабула.

 5. Композиція як вираження змісту художнього твору.

 6. Зумовленість композиції твору його жанром.

Література:

 1. Веселовский А. Поэтика сюжетов // Веселовский А. Историческая поэтика. – М., 1989.

 2. Лесик В. Композиція художнього твору. – К., 1972.

 3. Руднева Е. Пафос художественного произведения.


Тема 4.

Лекція: Аналіз художнього твору як проблема сучасного літературознавства.

План лекції:

 1. Аналіз літературного твору – інтерпретація – герменевтика, коло їх завдань.

 2. Оцінка художнього твору традиційним літературознавством з використанням категорій змісту і форми.

 3. Поняття цілісності літературного твору.

 4. Предметно-зображальний, композиційний, мовний зріз твору. Його змістовий аспект (ідея художня, концепція, тема, проблема, пафос).

Література:

 1. Бахтин М. Проблемы текста… // Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1972.

 2. Ковбасенко Ю. Философский анализ художественного текста. – К., 1995.

 3. Кухаренко В. Интерпретация текста. – М., 1988.

 4. Художественный текст: Проблемы изучения. – М., 1995.


Тематика і плани спецсемінарів.

Тема спецсемінару 1. Епічний твір і його специфіка.


Мета:

Вивчення сучасних понять про епос як рід літератури, його специфічні ознаки.

Засвоєння найсуттєвіших рис епічних творів від малих до найбільших форм.

Оволодіння навичками класифікації епічних творів за жанрами і жанровими різновидами.

Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела – художні твори епічної форми, словники літературознавчих термінів, студентські доповіді, реферати.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

 1. Вчення про літературні роди.

 2. Епос як літературний рід.

 3. Епічні жанри та їх різновиди.

 4. Специфічні особливості епічних творів.

 5. Розвиток, оновлення та модифікація епічного жанру в сучасний період.


Теми рефератів (фіксованих доповідей):

 1. Сучасний стан вивчення і класифікації епічного жанру.

 2. Малі форми епосу.

 3. Великі форми епосу.

 4. Оновлення епічного жанру в сучасній літературі.


Питання для дискусії і самоконтролю:

 1. Які форми епосу були наявними в давній українській літературі?

 2. Чи має український епос в порівнянні з зарубіжною літературою свою специфіку? В чому вона виявляється?

 3. Назвати найвизначніші досягнення українського епосу і пояснити їх своєрідність.


Тема спецсемінару 2. Ліричний твір і його специфіка.


Мета:

Вивчення сучасних теорій жанру лірики як літературного роду.

Освоєння сучасної класифікації ліричних жанрів.

Оволодіння навичками визначення ліричних жанрів, видів та різновидів.

Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела – словники літературознавчих термінів, повідомлення, реферати, особисті записи студентів.

Тривалість:

2 години


План спецсемінару:

 1. Лірика як літературний рід.

 2. Сучасна класифікація лірики за жанрами.

 3. Рух жанрових форм лірики, її модифікація.

 4. Сучасний стан розвитку української лірики.Теми рефератів:

 1. Що таке лірика як літературний рід.

 2. Зародження і розвиток української ліричної поезії в давній українській літературі.

 3. Дослідження жанру лірики українськими літературознавцями.

 4. Специфічні ознаки української ліричної поезії.

 5. Досягнення української класичної і сучасної лірики.


Питання для дискусії і самоконтролю:

 1. Відмінність лірики від епосу та їх спільні ознаки.

 2. Визначити тематичні групи лірики.

 3. В чому специфіка української ліричної поезії?

 4. Яких українських авторів можна віднести до найвизначніших майстрів ліричної поезії і за що саме.

следующая страница >>