asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6

Розрізняти і порівнювати види відпусток; скорочений робочий час і неповний робочий час


Характеризувати види робочого часу

Тема 21. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

(2 год)

Поняття трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарне стягнення (догана, звільнення з роботи). Порядок накладення та зняття дисциплінарного стягнення. Заходи дисциплінарного впливу.

Поняття матеріальної відповідальності. Підстави настання. Види матеріальної відповідальності (обмежена, повна, підвищена). Колективна відповідальність.

Називати види дисциплінарних стягнень

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни трудова дисципліна; правила внутрішнього трудового розпорядку; дисциплінарне стягнення; матеріальна відповідальність

Описувати порядок накладення дисциплінарного стягнення; підстави матеріальної відповідальності

Порівнювати види матеріальної відповідальності; матеріальну відповідальність і дисциплінарну відповідальність

Характеризувати підстави настання матеріальної відповідальності; колективну відповідальність

Аналізувати правові ситуації

Тема 22. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці.

Охорона праці (2 год)


Індивідуальні трудові спори: поняття; органи, що розглядають (комісії з трудових спорів (КТС), суди); порядок вирішення.

Колективні трудові спори, конфлікти: поняття; органи, що вирішують колективні трудові спори (примирна комісія (ПК), трудовий арбітраж незалежний посередник).

Страйк: порядок організації та проведення, обмеження.

Заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Основна та додаткова заробітна плата. Види зарплати (відрядна, акордна, почасова). Тарифна сітка. Тарифна ставка. Особливості оплати праці у вихідні, святкові та неробочі дні.

Охорона праці. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

Називати види трудових спорів; органи, що вирішують індивідуальні та колективні трудові спори; види заробітної плати; органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни трудовий спір; страйк; заробітна плата; мінімальна заробітна плата; охорона праці

Розрізняти індивідуальні та колективні трудові спори; страйк і мітинги, демонстрації

Описувати порядок вирішення трудових спорів; порядок організації, проведення страйку; особливості оплати праці у вихідні, світкові та неробочі дні

Оцінювати страйк як спосіб захисту економічних і соціальних права

Моделювати процедуру вирішення трудового спору

Тема 23. Соціальний захист в Україні

(1 год)

Поняття соціального захисту. Соціальне забезпечення..

Соціальне страхування в Україні. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види. Добровільне страхування.

Називати види соціального захисту та соціального страхування

Правильно застосовувати поняття та терміни соціальний захист, соціальне страхування

Описувати види соціального страхування

Аналізувати положення законодавства України про соціальний захист

Характеризувати види та зміст соціального страхування

Оцінювати значення соціального захисту громадян

Тема 24. Пенсії в Україні (1 год)

Поняття пенсії. Системи пенсійного забезпечення: солідарна система, накопичувальна система, система недержавного пенсійного забезпечення. Пенсія за віком, пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, пенсія у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років. Страховий стаж. Державна соціальна допомога.

Пенсії накопичувального фонду (довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя; одноразова виплата).

Недержавне пенсійне забезпечення.

Називати види пенсій

Правильно застосовувати поняття та терміни пенсія, пенсія за віком, пенсія по інвалідності; пенсія у зв’язку з втратою годувальника, страховий стаж, довічна пенсія

Аналізувати положення законодавства України про пенсійне забезпечення

Характеризувати види та зміст пенсій в Україні

Підсумкове узагальнення (1 год)

ІІІ.4 Сімейне право України (6 год)

Тема 25. Загальна характеристика сімейного права (1 год)

Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин. Джерела сімейного права. Сімейний Кодекс України.

Сім’я. Підстави створення сім’ї. Способи захисту сімейних прав та інтересів.

Називати джерела сімейного права; підстави створення сім’ї; способи захисту сімейних прав та інтересів; ознаки сім’ї

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни Сімейний кодекс України; сім’я

Описувати структуру СКУ

Оцінювати важливість для людини права на сім’ю

Тема 26. Шлюб. Права та обов’язки подружжя (2 год)

Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Порядок реєстрації шлюбу. Шлюбний договір: порядок укладення та зміст.

Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу через державні органи реєстрації актів цивільного стану та за рішенням суду. Режим окремого проживання. Визнання шлюбу недійсним за рішенням суду. Особисті немайнові та майнові права подружжя. Особиста приватна власність дружини, чоловіка. Спільна сумісна власність подружжя. Право на утримання (аліменти)

Називати умови укладання шлюбу; підстави припинення шлюбу; права і обов’язки подружжя

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни шлюб; шлюбний договір

Описувати порядок укладання шлюбу; порядок визнання шлюбу недійсним; порядок розірвання шлюбу

Порівнювати розірвання шлюбу і визнання шлюбу недійсним

Аналізувати статті СКУ

Характеризувати особисті немайнові та майнові права подружжя; підстави права на утримання; правові наслідки визнання шлюбу недійсним

Моделювати укладання шлюбного договору

Тема 27. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей (2 год)

Порядок реєстрації народження дитини. Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей. Майнові права батьків і дітей. Взаємне утримання (аліменти). Позбавлення батьківських прав: підстави та правові наслідки.

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни дитина; батько; матір

Описувати особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей; підстави позбавлення батьківських прав

Характеризувати майнові права батьків і дітей; правові наслідки позбавлення батьківських прав

Аналізувати правові ситуації

Тема 28. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (1 год)

Усиновлення. Усиновлювачі. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Порядок усиновлення. Права та обов’язки усиновлювача та усиновленого.

Опіка та піклування. Опікун. Піклувальник. Особи, які не можуть бути опікунами чи піклувальниками. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування. Права та обов’язки опікуна та піклувальника. Патронат над дітьми. Патронатний вихователь, його обов’язки. Припинення договору про патронат.

Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.

Називати шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни усиновлення; опіка і піклування; патронат, прийомна сім’я

Описувати порядок усиновлення дитини; права та обов’язки усиновлювача та усиновленого; права та обов’язки опікуна та піклувальника

Розрізняти опіку та піклування; усиновлення та патронат

Аналізувати правові ситуації

Оцінювати важливість виховання дитини в сім’ї

ІІІ.5 Житлове право України (4 год)

Тема 29. Загальна характеристика житлового права України. (2 год)

Загальна характеристика житлових правовідносин. Житловий Кодекс. Суб’єкти житлових відносин. Житловий фонд, його види.

Право громадян на житло та форми реалізації (безоплатне отримання, приватизація, шляхом укладення цивільно-правових угод, будівництво). Соціальне житло.

Предмет та зміст договору найму житлового приміщення. Ордер.

Називати суб’єкти житлових відносин; види житлового фонду

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни право на житло; Житловий кодекс; житловий фонд; соціальне житло; договір найму житлового приміщення

Аналізувати структуру Житлового кодексу України та правові ситуації

Описувати і оцінювати форми реалізації права на житло

Розрізняти договір найму (оренди) житла в цивільному праві і договір найму житлового приміщення

Тема 30. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства (2 год)

Житлові права та обов’язки громадян. Права та обов’язки наймодавця. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Види та підстави настання кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення житлового законодавства.

Називати житлові права і обов’язки громадян; права та обов’язки наймодавця

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Описувати види та підстави настання кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення житлового законодавства

Аналізувати правові ситуації

ІІІ.6 Земельне право України (7 год)

Тема 31. Загальна характеристика земельного права

(2 год)

Предмет правового регулювання земельного права. Земельний кодекс України. Земля – основне національне багатство. Земельні відносини. Суб’єкти та об’єкти земельних відносин. Завдання та принципи земельного законодавства.

Категорії земель України (землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).

Називати предмет правового регулювання галузі; суб’єкти та об’єкти земельних відносин

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни земельне право; категорії земель

Аналізувати структуру Земельного кодексу України

Описувати завдання та принципи земельного законодавства

Розрізняти категорії земель за цільовим призначенням Оцінювати землю як основне багатство


Тема 32. Право власності на землю

(1 год)

Земельна ділянка. Суб’єкти права власності на землю. Правовий режим власності на землю іноземних громадян та осіб без громадянства.

Форми власності на землю (приватна, державна, комунальна). Спільна та спільна сумісна власність на земельну ділянку. Права та обов’язки власників земельних ділянок. Добросусідство.

Право земельного сервітуту. Види права земельного сервітуту. Встановлення та припинення земельного сервітуту.

Користування землею. Право постійного користування. Оренда та її види (короткострокова, довгострокова, суборенда). Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Права та обов’язки землекористувачів

Називати суб’єкти права власності на землю

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни земельна ділянка; добросусідство; сервітут; оренда

Аналізувати статті ЗКУ та правові ситуації

Описувати правовий режим власності на землю іноземних громадян та осіб без громадянства; форми власності на землю; підстави і процедуру встановлення та припинення земельного сервітуту; порядок передачі земельних ділянок в оренду

Характеризувати права та обов’язки землекористувачів

Моделювати процедуру укладення договору оренди земельної ділянки


Тема 33. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист прав на землю (2 год)

Підстави набуття права на землю. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. Набувальна давність. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільних правочинів.

Застава земельних ділянок. Земельні торги.

Підстави припинення права власності на земльну ділянку та користування нею. Підстави примусового припинення прав на земельну ділянку. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Конфіскація земельної ділянки.

Земельний податок. Ставка податку. Порядок сплати.

Гарантії права власності на земельну ділянку. Земельні спори: поняття. Органи, що розглядають земельні спори. Порядок їх вирішення.

Види порушення земельного законодавства. Відповідальність за порушення земельного законодавства: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова.

Називати підстави набуття та припинення права на землю; гарантії права власності на земельну ділянку; органи, що розглядають земельні спори Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни набувальна давність; земельні торги; застава земельних ділянок; примусове відчуження земельних ділянок; конфіскація земельної ділянки; земельні спори

Аналізувати відповідні статті ЗКУ та правові ситуації

Описувати підстави виникнення права власності та права користування земельною ділянкою; підстави припинення права власності на земельну ділянку; порядок вирішення земельних спорів; відповідальність за порушення земельного законодавства

Розрізняти види порушень земельного законодавства

Моделювати процедуру приватизації земельної ділянки; процедуру розгляду земельного спору

Тема 34. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва (2 год)

Сільськогосподарський кооператив. Сільськогосподарський виробничий кооператив. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Членство. Права та обов’язки членів с/г кооперативів. Право власності членів с/г кооперативу.

Фермерське господарство. Членство. Права та обов’язки членів фермерського господарства. Землі фермерського господарства. Підстави припинення ведення фермерського господарства.

Особисте селянське господарство. Права та обов’язки членів особистого селянського господарства. Підстави припинення ведення особистого селянського господарства.

Називати організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва;

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни фермерське господарство; особисте селянське господарство

Описувати землі фермерського господарства; права та обов’язки членів с/г кооперативу, фермерського господарства

Розрізняти фермерське господарство та особисте селянське господарство

Характеризувати підстави припинення ведення фермерського та особистого селянського господарства

Підсумкове узагальнення (1 год)

Повторення (2 год)

Резерв 3 год)


Підготовлена авторським колективом у складі:


Ратушняк Святослав Петрович - директор навчально-виховного комплексу №10 м. Хмельницького,  вчитель правознавства, вчитель-методист

Ремех Тетяна Олексіївна – науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, вчитель правознавства Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», вчитель-методист

<< предыдущая страница