<< предыдущая страница   следующая страница >>
asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6

Тема 12. Основи спадкового права

(2 год)

Спадкове право. Спадкодавець. Спадкоємець. Особи, що не мають права стати спадкоємцями. Спадщина. Відкриття спадщини.

Спадкування за законом. П’ять черг спадкоємців. Утриманець.

Спадкування за заповітом. Умови дійсності заповіту. Підпризначення спадкоємця. Секретний заповіт. Заповіти, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Обов’язкова частка спадщини. Заповіт з умовою. Виконання заповіту. Заповіт подружжя.

Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Відумерла спадщина. Поділ спадкового майна

Називати види спадкування; види заповіту; п’ять черг спадкоємців

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни спадкування; заповіт; спадщина; черги спадкоємців; обов’язкова частка спадщини; спадкова трансмісія

Аналізувати положення цивільного законодавства та правові ситуації

Порівнювати спадкування за законом і спадкування за заповітом

Характеризувати п’ять черг спадкоємців; час і місце відкриття спадщини; процедуру прийняття спадщини

Моделювати процедуру укладання заповіту

Тема 13. Цивільний процес (судочинство)

(2 год)

Види проваджень (позовне, справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, окреме). Розгляд цивільних справ третейськими судами. Позовна заява. Стадії цивільного процесу. Учасники. Представництво у суді. Етапи судового засідання.

Називати види проваджень; стадії цивільного процесу

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни представництво у суді; третейські суди; позовна заява

Характеризувати стадії цивільного процесу

Аналізувати правові ситуації

Моделювати етапи судового розгляду цивільної справи

Підсумкове узагальнення (1 год)

ІІІ.2 Господарське право України (8 год)

Тема 14. Загальна характеристика господарського права України

(2 год)

Предмет господарського права. Господарсько-виробничі та організаційно-господарські відносини. Внутрішньогосподарські відносини. Методи та принципи господарського права. Господарський кодекс України.

Поняття та види суб’єктів господарювання. Права та обов’язки суб’єктів господарювання. Фізична особа як суб’єкт господарювання.

Називати суб’єкти господарського права; суб’єкти господарювання

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни господарське право

Описувати структуру Господарського кодексу України

Розрізняти суб’єкти господарського права і суб’єкти господарювання

Аналізувати положення Господарського кодексу України

Характеризувати методи та принципи господарського права; права та обов’язки суб’єктів господарювання

Оцінювати важливість господарського права як галузі приватного права

Тема 15. Підприємництво в Україні. (3 год)

Підприємницька діяльність. Принципи підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності. Вільна, дозвільна (ліцензована) та державна підприємницька діяльність. Припинення підприємницької діяльності.

Підприємство. Види підприємств в залежності від форм власності (приватне, підприємство, що діє на основі колективної власності, комунальне, державне, засноване на змішаній формі власності, казенне підприємство); від розміру іноземних інвестицій (з іноземними інвестиціями, іноземні); від способу утворення та формування статутного фонду (унітарні, корпоративні); від кількості працюючих (малі, великі).

Організаційно-правові форми об’єднань підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та ін.). Промислово-фінансова група. Холдингова компанія.

Поняття господарського товариства. Засновники та учасники господарських товариств. Права та обов’язки учасників товариств. Види господарських товариств. Акціонерне товариство (відкрите, закрите). Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Повне товариство. Командитне товариство. Порядок створення господарського товариства.

Називати основні ознаки підприємницької діяльності; види господарських товариств; види підприємств

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни підприємницька діяльність; підприємство; асоціація; корпорація; концерн; холдингова компанія; господарське товариство

Описувати порядок реєстрації підприємницької діяльності та порядок припинення підприємницької діяльності; окремі види підприємств; права та обов’язки учасників товариств

Аналізувати статті Господарського кодексу України

Характеризувати мале підприємство; казенне підприємство; окремі види господарських товариств

Розрізняти відкрите і закрите акціонерне товариство

Моделювати процедуру реєстрації СПД; порядок створення господарського товариства

Оцінювати важливість права людини на підприємницьку діяльність

Тема 16. Господарські договори (1 год)

Поняття господарського договору, його відмінності від інших договорів. Загальні та спеціальні функції господарських договорів. Державне замовлення. Форма господарського договору (повна, скорочена, типова, уніфікована). Порядок укладення господарських договорів.

Називати ознаки господарського договору

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни господарський договір

Описувати порядок укладення господарських договорів

Розрізняти загальні та спеціальні функції господарських договорів

Порівнювати господарський та цивільно-правовий договір

Тема 17. Господарсько-правова відповідальність Господарський процес (судочинство) (2 год)

Господарсько-правове правопорушення та його види (договірні та позадоговірні). Підстави господарсько-правової відповідальності. Склад господарського правопорушення. Функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції (відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції).

Господарські спори. Досудове врегулювання господарських спорів. Вирішення спорів господарськими судами. Порушення справ за позовними заявами. Засади господарського судочинства. Справи, що розглядають господарські суди. Учасники господарського процесу. Стадії господарського процесу .

Називати ознаки господарського правопорушення; учасників господарського процесу; справи, що розглядають господарські суди

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни господарське правопорушення; господарські санкції; господарські суди; господарські спори

Описувати види господарських правопорушень; склад господарського правопорушення; види господарських санкцій; процедуру досудового врегулювання господарських спорів; засади господарського судочинства

Характеризувати підстави господарської відповідальності

Моделювати стадії господарського процесу

ІІІ.3 Трудове право України. Соціальний захист (12 год)

Тема 18. Правове регулювання трудових відносин в Україні (2 год)

Право на працю. Предмет трудового права. Трудові правовідносини. Джерела трудового права.

Соціальне партнерство: завдання, сторони, органи, форми. Колективний договір: поняття, зміст, порядок укладення.

Особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва, фізичної особи – підприємця

Називати форми реалізації права на працю в Україні; предмет трудового права; джерела трудового права

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни трудове право; трудові правовідносини; колективний договір

Аналізувати положення трудового законодавства

Описувати порядок укладання трудового договору; особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва, фізичної особи – підприємця

Тема 19. Трудовий договір (2 год)

Поняття трудового договору. Сторони. Умови (обов’язкові та додаткові). Випробувальний строк. Форма. Контракт. Строки. Порядок укладення. Права та обов’язки працівника та роботодавця. Трудова книжка. Переведення та переміщення. Відсторонення від роботи.

Припинення трудового договору. Загальні підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника. Розірвання трудового договору за ініціативою власника. Розірвання трудового договору при скороченні чисельності чи штату працівників. Припинення трудових відносин з незалежних від волі сторін підстав.

Називати умови трудового договору; види трудового договору; підстави припинення трудового договору

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни трудовий договір; роботодавець; працівник; трудова книжка

Аналізувати положення трудового законодавства та правові ситуації

Описувати порядок укладання та розірвання трудового договору

Порівнювати трудовий і колективний договори

Характеризувати загальні підстави розірвання трудового договору

Моделювати процедури укладання трудового договору, розірвання трудового договору за ініціативою працівника

Тема 20. Робочий час та час відпочинку (2 год)

Робочий час (нормальна тривалість робочого часу; скорочена тривалість робочого часу; неповний робочий час; ненормований робочий день; робота в нічний час; підсумований робочий час; гнучкий робочий час; надурочні роботи).

Час відпочинку (перерви протягом робочого дня, щоденний відпочинок, вихідні дні, світкові дні, неробочі дні, відпустки). Особливості праці у вихідні, святкові та неробочі дні.

Поняття та види відпусток (щорічні, додаткові у зв’язку із навчанням, творчі, соціальні, без збереження заробітної плати)

Називати види робочого часу; види відпочинку; види відпусток

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни робочий час; час відпочинку; відпустка; ненормований робочий день; надурочні роботи

Аналізувати правові ситуації, використовуючи відповідні положення трудового законодавства

Описувати особливості праці у вихідні, святкові та неробочі дні