asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6

КНИГАобліку заяв та повідомлень про пожежі

(КОЗП)

Розпочато: ___________________ 200 _р.
Закінчено: ___________________ 200 _р.
Інвентарний № __________


Продовження додатка 3 до пункту 4.1 Інструкції

ПРАВИЛА


ведення Книги обліку заяв та повідомлень про пожежі

(друкується на звороті титульного листа)
1. Форма Книги обліку заяв та повідомлень про пожежі є єдиною для всіх підрозділів МНС України. КОЗП є документом суворої звітності і зберігається в черговій частині підрозділу МНС України. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою, зареєстрована в канцелярії (секретаря) підрозділу і зберігатися в черговій частині підрозділу.

2. Згідно з Інструкцією про порядок прийому, реєстрації обліку і розгляду в підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, в КОЗП реєструються:

заяви громадян;

повідомлення службових осіб установ, підприємств та організацій;

повідомлення засобів масової інформації;

з‘явлення із зізнанням;

інші повідомлення.

3. Інші повідомлення про пожежі – відомості, що надійшли з інших джерел і потребують негайної перевірки.

До них належать:

повідомлення, що надійшли телефоном (телефаксом), телеграфом;

персоналу медичних установ (закладів) про звернення громадян з вогневими опіками або іншими проявами вогню, отруєння димом, а також зареєстрованих у цих установах (закладах) загиблих людей внаслідок пожежі;

працівників підрозділів державної служби охорони та пультів центрального спостереження про спрацювання приладів пожежної та охоронно-пожежної сигналізації на об‘єктах, що взяті під їх охорону, або від диспетчерів об‘єднаних диспетчерських служб про спрацювання систем протипожежного захисту;

чергових підрозділів органів внутрішніх справ про наявну у них інформацію про пожежі, загибель та травмування людей на них;

працівників МНС України під час ліквідації пожежі (аварії), що могли спричинити загибель людей або завдати шкоди їх здоров‘ю, а також завдати значних матеріальних збитків усім видам власності;

листи (інформація) страхових організацій (компаній) про звернення громадян за фактами пожеж;

інформація про аварії на виробництві, стихійне лихо, катастрофи, нещасні випадки або інші надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, які супроводжувалися пожежею, загибеллю або травмуванням людей внаслідок неї;

Продовження додатка 3 до пункту 4.1 Інструкції
інша інформація про події, пов‘язані з пожежами.

4. Заяви громадян про пожежу можуть бути усними або письмовими.

Повідомлення службових осіб установ, підприємств та організацій повинні бути викладені тільки в письмовій формі. До повідомлення можуть бути додані документи і предмети, що підтверджують обставини виникнення і розвитку пожежі.

Безпосереднє виявлення органом дізнання або особою, яка здійснює дізнання, при розслідуванні пожежі злочину, не пов‘язаного з нею, може служити приводом до інформування органів досудового слідства.

5. Інформація про пожежі, що надійшла до канцелярії (секретаря) підрозділу МНС України поштою, телеграфом, телефаксом, реєструється як вхідна кореспонденція, про неї доповідається начальнику підрозділу або особі, яка виконує його обов‘язки. Керівник дає письмові вказівки щодо реєстрації заяви чи повідомлення у КОЗП і приймає рішення про порядок її перевірки.

Подача такої інформації до органів дізнання, які будуть займатися її перевіркою, без реєстрації у КОЗП категорично забороняється.

Забороняється приймати та реєструвати в канцелярії (у секретаря) письмові заяви чи повідомлення про пожежу, які подаються до підрозділів МНС України особисто заявником або службовою особою. Така інформація реєструється тільки в КОЗП.

6. Якщо інформацію про пожежі з будь-яких причин було затримано, строк прийняття рішення за нею обчислюється з часу її фактичного одержання.

7. Інформацію про пожежі диспетчера, чергові, їх помічники, працівники, призначені на чергування у встановленому порядку, або орган дізнання реєструють самостійно, без погодження з керівництвом підрозділу. При цьому, ними, негайно вживаються заходи щодо реєстрації прийнятої інформації та інформування керівництва.

8. При підтвердженні інформації про пожежу особою, яка здійснює дізнання, складаються відповідні матеріали і мотивований рапорт, внаслідок чого вони набувають самостійного значення як привід для прийняття процесуальних рішень про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи.

При надходженні в ході перевірки письмових або усних заяв і повідомлень про пожежі або їх наслідки, останні реєструються замість рапортів.

9. Записи в КОЗП проводяться повністю, охайно і тільки чорним або синім чорнилом (пастою). Виправлення і підчистки не допускаються. При помилковому записі учиняється застереження “записано помилково”, яке підписується черговим. При цьому нумерація подальших записів здійснюється з порядкового номеру помилкового запису (1, 2, 3 – помилковий запис, далі - 3, 4…).

Продовження додатка 3 до пункту 4.1 Інструкції

10. При безпосередньому зверненні громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням про пожежу до підрозділу, або при надходженні такої інформації поштою, телеграфом, телефаксом чи телефоном у графі 2 КОЗП проставляється спеціальний штамп реєстрації інформації про пожежі, який визначає назву підрозділу, дату і час її реєстрації, порядковий номер реєстраційного запису і прізвище чергового. Одночасно, такий штам ставиться на письмовій заяві (повідомленні) та (або) в протоколі заяви.

11. При заповненні граф 2-8 КОЗП необхідно керуватися такими вимогами:

У разі реєстрації заяв і повідомлень, що надійшли поштою або отримані працівником підрозділу при особистому зверненні до нього громадянина, у графі 2 під фактичною датою і часом надходження інформації про пожежу робляться додаткові відмітки:

Наприклад: 25.03.03 надійшло поштою, вхідний № К-154 від 23.03.03 або:

Прийнято інспектором ДПН Івановим І.І. 24.03.03. у 15 годин 30 хвилин.

У цих випадках термін розгляду заяв і повідомлень відраховується з часу початкового надходження інформації до співробітника або до канцелярії (секретаря) підрозділу.

У графі 3 вказується прізвище та ініціали заявника, його адреса телефон або контактний телефон, з якого заявник передавав інформацію. Якщо заява поступила від посадових осіб підприємств, установ та організацій їх адреса та службові телефони вказуються обов‘язково. Вказується, яким чином надійшла інформація про пожежу (усно, письмово, телефоном тощо).

У графі 4 викладається стислий зміст інформації про пожежу, орієнтовний час, місце, обставини та інші відомості, які мають значення оперативного характеру і в подальшому полегшать її перевірку та прийняття рішення.

У графі 5 послідовно зазначаються заходи, вжиті за інформацією про пожежу:

перелічуються посадові особи підрозділу, яким доповідалась інформація;

якщо на місце пригоди направлялась слідчо-оперативна група органів внутрішніх справ або повідомлявся відповідний прокурор, то в якому персональному складі, час їх виїзду;

час повідомлення чергових територіальних підрозділів, оперативних служб органів внутрішніх справ та інших зацікавлених служб (організацій) тощо.

У графі 6 вказується посада, прізвище посадової особи підрозділу, яка розглядала інформацію про пожежу, дата розгляду та прізвище посадової особи, якій доручено здійснити її перевірку.
Продовження додатка 3 до пункту 4.1 Інструкції
У графі 7 зазначається посада, прізвище особи підрозділу, яка отримала інформацію про пожежу для розгляду, дата і час отримання та ставиться підпис цієї особи.

Графу 8 заповнює особа, яка здійснювала дізнання (перевірку). При порушенні кримінальної справи у графі 8 записується дата її порушення та номер справи. У разі винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи вказується дата її винесення та номер, а також зазначається вихідний номер та дата повідомлення заінтересованих осіб. У разі передачі матеріалів до слідчих органів або направлення за належністю вказується дата, вихідний номер і орган, в який направлено матеріали.

Якщо інформація про пожежу не підтвердилася особа, яка здійснювала перевірку, після складання мотивованого рапорту на ім‘я начальника підрозділу або особи, яка виконує його обов‘язки, відповідно до резолюції, проставляє у графі 8 спеціальний штамп про непідтверджену інформацію. Матеріали таких перевірок списуються до відповідної справи.

12. Персональна відповідальність за правильність ведення КОЗП покладається на начальника підрозділу, особу, яка здійснює дізнання, відповідального чергового або особу, призначену на чергування в установленому порядку.

Продовження додатка 3 до пункту 4.1 Інструкції


ЗМІСТ

граф Книги обліку заяв та повідомлень про пожежі

(КОЗП)


№ з/п

Дата та час надходження інформації про пожежу

П.І.Б заявника, його адреса, телефон, в якій формі надійшла інформація (усно, письмово, телефоном тощо)

Стислий зміст заяви, повідомлення та іншої інформації

1

2

3

4Вжиті заходи інформацією

Ким, кому і коли доручено розгляд інформації

Посада, П.І.Б. особи, яка отримала інформацію для розгляду, дата та час отримання, підпис

Наслідки перевірки

5

6

7

8

_________________________________________________________

Додаток 4

до пункту 4.2 Інструкції про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, порядок складання статистичного звіту форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання”
<< предыдущая страница   следующая страница >>