asyan.org
добавить свой файл
1
Проект
УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Тридцять третя сесія VІ скликання
Про внесення змін та доповнень

до рішення міської ради від 02.06.2011 року

№132-9/VІ «Про міську програму інформатизації
на 2011 – 2015 роки»
Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 21 Бюджетного Кодексу України, на виконання закону України «Про Національну програму інформатизації», міська рада вирішила:
1. Подовжити термін реалізації Програми по 2020 рік та змінити назву: «Про міську програму інформатизації на 2011 – 2020 роки».

2. Внести зміни та доповнення до програми «Про міську програму інформатизації на 2011 – 2015 роки», затвердженої рішенням міської ради від 02.06.2011 №132-9/VІ зі змінами та доповненнями, а саме:

- викласти додатки 1, 2, 4 в редакції відповідно із додатками до цього рішення.

3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради /Купрін/;

контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради /Шаркевич/ та на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету і фінансів /Турченюк/.


Міський голова Д.І.Зражевський


Додаток 1

до рішення міської ради

Міська програма інформатизації

на 2011 – 2020 роки

І. Загальні положення


Міська програма інформатизації на 2011 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року №653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» (зі змінами та доповненнями).

Програма розглядається як складова частина Регіональної програми інформатизації «Електрона Дніпропетровщина 2011-2015 роки», що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на засадах створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення міста необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Програма визначає стратегію телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Синельниківської міської ради та її виконавчого комітету для забезпечення інформаційних потреб громадян міста, сприяння соціально-економічному розвитку міста шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій.

У Програмі застосовуються такі терміни:

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на засадах створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих шляхом застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

засоби інформатизації – електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

електронне урядування (е-урядування) – це форма організації державного управління, за якого відбувається активна взаємодія органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування між собою, з суспільством, людиною та громадянином, бізнесом за допомогою ІКТ;

електронна демократія – форма організації суспільства, за якої громадяни та бізнес-структури залучаються до процесу державного управління та державотворення, а також до місцевого самоуправління за допомогою ІКТ;

електронні адміністративні (державні) послуги – адміністративні (державні) послуги, які надаються в електронному вигляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фізичним та юридичним особам;

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному й особистому розвиткові та підвищувати якість життя.

ІІ. Стан і проблеми інформатизації міста


Процес інформатизації в Синельниківській міській раді та її виконавчому комітеті відбувається таким чином:

Міська рада та її структурні підрозділи підключені до регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі;

усі служби міської ради повною мірою оснащені комп’ютерною технікою;

понад 90% працівників міської ради та її виконавчого комітету виконують свої посадові обов’язки з використанням інформаційних технологій;

відповідні структурні підрозділи міської ради оснащені типовим програмним забезпеченням, а саме:

  • загальний відділ міської ради - діловодство та контроль за виконанням директивних документів - програмне забезпечення централізованого обліку та контролю виконання вхідних, вихідних документів «Облік - ОДА» та програмне забезпечення електронного листування «Lotus Notes»;

  • відділ організаційно-кадрової роботи міської ради - кадрове діловодство - локальна система «Кадри» єдиної державної кадрової системи «Картка»,

  • головний спеціаліст по зверненнях громадян - програмний комплекс «Звернення громадян»;

  • міське фінансове управління міської ради - аналітично-інформаційна система «Місцеві бюджети» рівня міста, району та інформаційно-аналітична система «Місцеві бюджети» програмний комплекс по зведенню планів та фактичного виконання за рік по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів;

  • управління праці та соціального захисту населення міської ради – автоматизована система обробки пенсійної документації (АСОПД/КОМТЕХ), система автоматизованої діяльності служб житлових субсидій (НАШ ДІМ), єдиний державний автоматизований реєстр осів, які мають право на пільги (ЄДАРП), реєстр всіх категорій постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС.

  • відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система «Державний реєстр виборців»;

  • державний реєстратор – єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб – підприємців»;

  • державний адміністратор – програмне забезпечення «Система реєстрації та обліку дозвільних процедур та моніторингу роботи дозвільних центрів»;

усі структурні підрозділи забезпечені комп’ютерною технікою (фінансування здійснювалося за кошти міського бюджету), доступом до мережі Інтернет.

здійснюється технічна підтримка web-сайта Синельниківської міської ради (http://www.rada.sinelnikovo.net; e-mail: info@snvyk.dp.ua,);

Основні проблеми, які потребують вирішення:

неузгодженість нормативно-правової бази, переважна відсутність державних та галузевих стандартів у інформаційній сфері;

відсутність підрозділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення міської ради, що призводить до ускладнень у задоволенні потреб в інформаційних ресурсах і забезпеченні темпів розвитку інформатизації у місті, через існуючі проблеми з кількістю та фаховим рівнем працівників, на яких покладено обов’язки щодо підтримки технічного стану програмно-технічних засобів;

відсутність типових технічних рішень стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації;

застарілість комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

ІІІ. Мета, пріоритетні напрями інформатизації міста

та завдання Програми


Метою Програми є підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком міста, розвиток інформаційного суспільства із забезпеченням максимального залучення мешканців міста до цього процесу, рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та технологій електронного урядування.

Пріоритетними напрямами Програми є:

Перебудова на якісно нових засадах взаємовідносин Синельниківської міської ради з населенням міста;

надання електронних адміністративних (державних) послуг населенню в інтегрованому вигляді через мережу Інтернет;

забезпечення функціонування виконавчих органів міської ради на якісно новій основі, яку забезпечуватимуть сучасні інформаційно-комп’ютерні технології.

Основні завдання Програми на 2011 2020 роки:

нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення Програми;

розвиток телекомунікаційного середовища міста та формування системи електронних інформаційних ресурсів;

упровадження технологій е-врядування в Синельниківській міській раді;

підготовка та перепідготовка спеціалістів для потреб супроводу систем електронного врядування;

підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.

Протягом 2011 – 2020 років передбачається:

упровадження технологій електронного цифрового підпису в роботу виконавчого комітету Синельниківської міської ради;

розвиток систем електронного документообігу в структурних підрозділах виконавчого комітету Синельниківської міської ради;

розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність Синельниківської міської ради та її виконавчого комітету;

розробка та впровадження спеціального програмного забезпечення для автоматизації роботи структурних підрозділів: центру адміністративних послуг, електронне місто, електронна карта міста;

розвиток системи надання адміністративних послуг у електронному вигляді;

упровадження системи інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада»;

вдосконалення веб-сайту Синельниківської міської ради, розширення його наповнення, забезпечення зворотного зв’язку для покращення системи управління.

Розширення доступу до Інтернету.

ІV. Забезпечення виконання Програми


Функції замовника покладаються на виконавчий комітет Синельниківської міської ради, управління та відділи міської ради.

V. Результати, очікувані від реалізації Програми


Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є впровадження технологій е-урядування та побудова сучасної системи місцевого самоврядування, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, надання електронних адміністративних (державних) послуг, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери, надання громадянам рівного якісного доступу до інформації про послуги, сприяння становленню інформаційного суспільства.

Результатом виконання завдань і заходів Програми стане:

забезпечення ефективного виконання Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

поетапне переведення адміністративних (державних) послуг, в електронний вигляд;

підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом Синельниківської міської ради;

забезпечення ефективного виконання Закону України «Про електронний цифровий підпис», упровадження технологій електронного цифрового підпису в роботу Синельниківської міської ради та її виконавчого комітету;

VІ. Визначення джерел фінансування Програми

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

кошти обласного бюджету;

кошти міського бюджет;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Міський голова Д.І.Зражевський

Додаток 2

до рішення міської ради

ПАСПОРТ

міської програми
1. Назва: міська програма інформатизації на 2011 – 2020 роки.

2. Код програми: 170901

3. Підстава для розроблення: закони України «Про Національну програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», Указ Президента України від 20 жовтня 2005 року №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року №653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», регіональна програма інформатизації «Електрона Дніпропетровщина 2011-2015 рр.»

4. Регіональний замовник або координатор: виконавчий комітет Синельниківської міської ради.

5. Відповідальний виконавець програми – виконавчий комітет Синельниківської міської ради, управління та відділи міської ради.

6. Мета: підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком міста, розвиток інформаційного суспільства із забезпеченням максимального залучення мешканців міста до цього процесу, рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та технологій електронного урядування.

7. Початок: травень 2011 року, закінчення: грудень 2020 року.

8. Етапи виконання: програма виконується в один етап.

9. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України:
Обсяг фінансування, усього

За роками виконання (тис. грн)

2011

2012

2013

2014

201520162017201820192020

Державний бюджет-


--


-


-


-

Обласний бюджет-


-


-


-


-


-

Міський бюджет

1212,1

12,4

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

Інші джерела-


--


-


-


-

Усього

1212,1

12,4

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3


Міський голова Д.І.Зражевський

Додаток 4

до рішення міської ради

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів міської програми інформатизації на 2011 – 2020 роки


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки вико-нання

Орієнтовні обсяги
фінансування за роками виконання, тис.грн


Очікуваний результат

виконання заходу

Усього


22011

22012


22013


22014

22015

22016

22017


2018


2019


2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми

1.1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів міської ради

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

2011 – 2020 роки-

-

-

-

-Створення та актуалізація реєстру інформаційних ресурсів
1.2. Розробка нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань міської програми інформатизації

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

2011 – 2020 роки-

-

-

-

-

-

Удосконалення нормативно-правової бази
1.3. Участь у семінарах, засіданнях «круглих столів», конференціях за участю керівників органів влади, лідерів політичних партій, учених та представників бізнес-структур з питань упровадження новітніх інформаційних технологій, питань розвитку інформаційного суспільства.

Керівники структурних підрозділів міської ради

2011 – 2020 роки-

-

-

-

-

-

Залучення до формування міської політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства фахівців із відповідних сфер і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем
1.4. Участь у щорічних конкурсах на кращій проект у сфері інформатизації


Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

2011 – 2020 роки-

-

-

-

-

-

Стимулювання використання інформаційних технологій в діяльності

2. Упровадження технологій

е-урядування


2.1. Упровадження технологій електронного цифрового підпису в процедурах подання звітності та в

інформаційному обміні між органами державної влади, організаціями та громадянами міста.


Загальний відділ спільно з Управлінням інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації,


2011 – 2020 роки

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Забезпечення взаємодії органів державної влади, організацій та громадян міста при здійснені процедур звітності та іншого інформаційного обміну через мережу Інтернет.

Упровадження цифрового підпису для податкової звітності, звітності до пенсійного фонду
2.2. Розвиток систем електронного документообігу

Загальний відділ спільно з Управлінням інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації,

2011 – 2020 роки

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
2.3. Упровадження електронних адміністративних (державних) послуг


Державний адміністратор

2011 – 2020 роки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення організаційних, технічних та технологічних умов для поетапного переведення системи адміністративних (державних) послуг у електронний вигляд
2.4. Упровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет

Головний спеціаліст по внутрішній політиці

2011 – 2020 роки

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Забезпечення інформаційної відкритості міської ради, задоволення інформаційних потреб громадян через мережу Інтернет
2.5. Участь у роботі інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада»

Головний спеціаліст по зверненнях громадян, державний адміністратор

2011 – 2020 роки

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Підвищення ефективності взаємодії органів державної влади, організацій та громадян міста
2.6. Впровадження автоматизованої системи «Реєстр міських програм»

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

2011 – 2020 роки

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Створення системи моніторингу виконання міських програм. Підвищення ефективності роботи міської ради, якості прийняття управлінських рішень
2.7. Співфінансування спільних проектів (програм) з державними, громадськими організаціями (фондами), спрямованими на розвиток е-урядування

Синельниківська міська рада спільно з Управлінням інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації,

КП ГІКНВЦ ДОР

2011 – 2020 роки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення виконання спільних проектів, спрямованих на розвиток

е-урядування

3. Розвиток телекомунікаційного середовища міста та формування системи електронних інформаційних ресурсів

3.1. Створення міської бази нормативно-правових документів

Юридичний відділ міської ради


2011 – 2020 роки

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Підвищення ефективності роботи, підготовки та прийняття нормативних документів, забезпечення доступу населення до відкритої інформації

3.2. Створення міських інформаційних ресурсів (баз даних):

інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності;

товарів та послуг

Відділ соціально-економічного розвитку міста


2011 – 2020 роки

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Створення та розвиток єдиних інформаційних ресурсів міста для забезпечення потреб потенційних інвесторів, громадян міста та підвищення соціально-економічного розвитку міста

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем

4.1. Придбання засобів інформатизації


Управляння та відділи міської ради

2011 – 2020 роки

1140,1

5,2

126,1

126,1

126,1

126,1

126,1

126,1

126,1

126,1

126,1

Оснащення сучасною комп’ютерною технікою структурних підрозділів міської ради
4.2. Поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення

Управляння та відділи міської ради

2011 – 2020 роки


Дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування
4,3. Вдосконалення веб-сайту міської ради, розширення його наповнення забезпечення зворотного зв’язку

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики

2011 – 2020 роки

72,0

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

Забезпечення інформаційної відкритості міської ради, задоволення інформаційних потреб громадян через мережу Інтернет

Усього за Програмою:

Загаль-ний обсяг,

1212,1

12,4

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3
у т.ч.


Держав-ний бюджет


Облас-ний бюджет


Міський бюджет

1212,1

12,4

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

133,3

Міський голова Д.І.Зражевський

Д