asyan.org
добавить свой файл
1
СТАТУТ

редакції газети

Вільний голос”

( у новій редакції )

Загальні положення


1. Редакція газети «Вільний голос» створена для підготовки, випуску у світ газети, розповсюдження її серед передплатників, у вільному продажу в Івано-Франківській області.

2. Засновники газети — Коломийська районна рада та трудовий колектив редакції газети «Вільний голос».

3. Видавцем газети є редакція.

4. Газета виходить українською мовою.

5. Редакція у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про рекламу», іншим чинним законодавством України, а також цим Статутом.

6. Місцезнаходження редакції: м. Коломия Івано-Франківської області,

вул. Шухевича, 5а.

7. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАПННЯ: РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВІЛЬНИЙ ГОЛОС».

Мета, завдання редакції


8. Основна мета редакції — всебічне висвітлення у газеті політичних, економічних, культурно-мистецьких подій в Україні, Івано-Франківській області, Коломийському районі, місті Коломия, актуальних проблем життя місцевих громад краю, сільських, селищних рад через тісний зв’язок із читачами; газета сприяє здійсненню рівних прав громадян на вільне висловлювання думок та отримання і поширення суспільно значимої інформації.

У своїй діяльності редакція незалежна від політичних партій та громадських організацій.

9. Основні завдання редакції:

підготовка матеріалів до друку та випуск у світ газети;

опублікування нормативних актів органів місцевого самоврядування, їх обговорення, інформування читачів про діяльність органів влади, обласної, районної, селищних та сільських рад;

надання різноманітної інформації для задоволення інтересів і потреб суспільства;

видання тематичних додатків, вкладок до газети та іншої друкованої продукції.

Повноваження редакції


10. Відповідно до мети діяльності та основних завдань редакція:

поширює інформацію з найважливіших політичних, соціальних та інших процесів, що відбуваються у державі, області та районі;

оприлюднює нормативні акти районної ради;

збирає, обробляє і поширює інформацію про політичні, соціально-економічні та інші події у світі;

створює видавничу базу;

готує до друку книжки місцевих та інших авторів;

укладає договори про видання та розповсюдження газети, інших видань, засновником або видавцем яких є редакція;

провадить рекламну діяльність;

організовує і проводить доброчинні акції, виставки, конкурси, лотереї, аукціони, організовує культурне дозвілля населення та спортивно-масові заходи;

друкує візитки приватних осіб і фірм, тематичні буклети і плакати, надає фото- і художні послуги, робить переклади текстів, розмножує тексти та ілюстрації;

створює торговельну мережу та проводить торговельну діяльність для реалізації друкованої продукції;

провадить зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством;

займається іншою діяльністю, яка не заборонена чинним законодавством України.

11. Редакція має право:

одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до співробітництва інші засоби масової інформації, підприємства, установи, організації, а також працівників місцевих органів виконавчої влади за погодженням з їх керівниками;

залучати до роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних, самостійно визначати умови оплати їхньої праці;

придбавати та орендувати майно юридичних та фізичних осіб;

купувати, продавати інформацію та проводити обмін нею;

утворювати тимчасові творчі колективи та інші організаційні структури, які сприяють її творчо-виробничій діяльності;

визначати розмір і порядок виплати авторської винагороди за підготовку матеріалів відповідно до законодавства;

визначати в установленому порядку розмір коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток редакції, оплату праці її працівників;

за погодженням зі співзасновником брати участь у заснуванні засобів масової інформації;

самостійно визначати обсяг і ціну одного примірника газети та додатків до неї, штатний розпис і свою структуру;

редакція залишає за собою право розширювати види своєї діяльності.

Юридичний статус редакції


12. Редакція є юридичною особою з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, печатку та штамп із своїм найменуванням, рахунки в установах банків, інші реквізити юридичної особи.

13. Редакція є комунальним засобом масової інформації, яке здійснює господарську діяльність від свого імені на договірній основі, відповідає по всіх своїх зобов’язаннях належним йому майном, набуває майнові права та обов’язки відповідно до законодавства України, може бути позивачем та відповідачем в судах.

14. Фінансово-господарська діяльність редакції провадиться відповідно до законодавства.

15. Редакція має право за погодженням зі співзасновником створювати в установленому порядку філії, представництва, кореспондентські пункти в Україні та в інших країнах, а також мати власних і спеціальних кореспондентів (з числа українських та іноземних громадян). Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи редакції діють на підставі затверджених нею положень. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються на посаду та звільняються з посади головним редактором.

16. Редакція, за погодженням із співзасновником, разом з іншими редакціями, інформаційними агентствами, підприємствами та організаціями може створювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації діяльності і захисту своїх інтересів.

17. Редакція самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність, виходячи з попиту на продукцію і послуги.

18. Редакція розробляє інвестиційні проекти та контролює їх виконання, бере участь у залученні коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

19. Редакція вживає заходів для розвитку інформаційно-технічного співробітництва з українськими та іноземними установами та організаціями у галузі преси, забезпечує виконання спільних проектів, обмінюється в установленому порядку інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів за кордоном.

Майно редакції


20. Майно редакції складається з основних засобів, обігових коштів, а також фінансових та інших активів, відображених у її бухгалтерському балансі.

21. Майно та кошти редакції формують за рахунок:

майна, переданого засновниками;

дотації районної та обласної ради;

доходів від передплати, реалізації продукції, рекламної діяльності, надання інформаційних послуг, а також від інших видів діяльності;

підготовки до друку книг та іншої друкованої продукції;

банківських кредитів;

спонсорських та благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб;

інших джерел, не заборонених законодавством.

22. Майно редакції є колективною власністю засновників і закріплюється за нею на праві повного господарського відання.

23. Редакція реалізує свою продукцію і послуги згідно із законодавством за цінами, що встановлюються на договірній основі.

24. Редакція самостійно розпоряджається коштами, одержаними від своєї діяльності, що залишаються після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

25. Редакція утворює відповідно до законодавства фонди, необхідні для забезпечення її діяльності, кошти яких використовуються нею самостійно.

Взаємовідносини засновників


26. Колектив редакції газети «Вільний голос» відповідає за ефективність та якість випусків газети, проводить діяльність, має права та обов’язки, передбачені цим статутом.

27. Співзасновник – районна рада - в межах бюджетних призначень, на основі програми, виділяє кошти, керуючись Законами України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та згідно з Установчою угодою. Районна рада не втручається у творчу роботу редакції, поважає засади редакційної політики та позицію журналістів у подачі інформації.

28. Редакція зобов’язана висвітлювати в газеті «Вільний голос» діяльність Коломийської районної ради, друкувати оголошення, офіційні повідомлення та інші матеріали, надані ними для публікації.

Органи управління редакцією


29. Керівництво редакцією здійснює головний редактор.

30. Головний редактор:

організовує роботу і несе персональну відповідальність за діяльність редакції;

керує поточною роботою редакції;

забезпечує виконання рішень співзасновника;

визначає організаційну структуру редакції та її штатний розпис;

представляє редакцію у відносинах із засновниками, авторами, державними органами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами;

визначає умови оплати праці працівників редакції, кореспондентських пунктів, відділень, представництв;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників редакції;

приймає рішення про заохочення та накладення стягнення на працівників;

діє від імені редакції, укладає угоди і контракти;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

у межах своє компетенції видає накази, організовує та контролює їх виконання.

очолює редакційну колегію, організовує і спрямовує її роботу, веде її засідання, забезпечує виконання прийнятих рішень.

у разі відсутності головного редактора його обов'язки виконує заступник головного редактора.

31. Головний редактор призначається на посаду рішенням сесії районної ради за поданням трудового колективу, а звільняється за рішенням сесії районної ради, з урахуванням думки трудового колективу.

32. Працівники редакції призначаються на посаду та звільняються з посади головним редактором.

33. В редакції, як дорадчий орган управління її діяльністю, утворюється редакційна колегія, яка допомагає головному редактору здійснювати поточне керівництво редакцією, вести перспективне планування, визначати позиції газети з питань діяльності редакції та розвитку її колективу, встановлювати правила внутрішнього трудового розпорядку в колективі, пропонувати форми оплати праці журналістів, порушувати клопотання про представлення до державних нагород, морального і матеріального стимулювання продуктивності праці.

Редакційна колегія у складі 3 осіб обирається строком на 2 роки із числа журналістів відкритим голосуванням на зборах творчого колективу, на яких присутні не менше як 75 відсотків творчих працівників редакції.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини творчих працівників редакції. Таким же чином здійснюється виведення з членів редколегії.

Рішення редакційної колегії набирає чинності після його затвердження головним редактором.
Трудовий колектив

34. Трудовий колектив редакції становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності.

35. Повноваження трудового колективу редакції реалізується загальними зборами, які правомочні за умови присутності на них не менше як 2/3 усіх працюючих.

На загальних зборах трудовий колектив:

висуває кандидатуру головного редактора;

виносить недовіру головному редактору і вносить клопотання на сесію районної ради про звільнення з посади головного редактора;

розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

розглядає проект колективного договору, звіти про його виконання обома сторонами;

вирішує інші питання, що віднесені законодавством до компетенції загальних зборів трудового колективу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 60

відсотків голосів, присутніх на зборах.

36. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності редакції, виробляються його органами управління та приймаються на загальних зборах трудового колективу і відображаються в колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини колективу з адміністрацією редакції.

Право укладання колективного договору від імені засновників надається головному редактору, а від імені трудового колективу — уповноваженій ним особі.
Творчий колектив

37. Творчий колектив утворюють всі журналісти, які працюють в редакції.

Творчий колектив має право відстоювати інтереси журналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність.

Члени колективу зобов'язані дотримуватись програмної концепції та дбати про фінансовий стан та добробут редакції.

Журналістами газети є працівники, які беруть участь у збиранні чи одержанні інформації, підготовці її до розпорядження, або виконують редакційно-посадові службові обов'язки відповідно до професійних назв посад журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України.

Права та обов'язки журналістів

38. Журналіст має право:

брати участь у зборах трудового колективу, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;

пропонувати кандидатури до складу редакційної ради, бути обраним до її складу;

звертатися до редакційної ради щодо порушень прав журналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність, порушень редакційного статуту;

інші права, які випливають із цього статуту, установчих документів газети, укладеного з ним трудового договору та законодавства.

39. Журналіст зобов'язаний:

дотримуватися програмної концепції газети «Вільний голос», керуватися її статутом;

перевіряти достовірність одержаної ним інформації;

не допускати поширення інформації, забороненої законодавством;

не використовувати своє службове становище у власних інтересах або в інтересах інших осіб, з якими він знаходиться в особистих, фінансових або договірних відносинах;

виконувати інші вимоги, які випливають із цього статуту, установчих документів та законодавства.
Принципи редакційної політики:

40. Принципи редакційної політики — це виклад її етичних стандартів, покликаних забезпечити баланс між правом газети на свободу висловлювань та інформації та її відповідальністю перед суспільством.

Принципи редакційної політики також покликані забезпечити баланс інтересів засновників щодо отримання прибутку від її діяльності та права творчого колективу на свободу творчої діяльності.
Принципи редакційної політики щодо достовірності

поширюваної інформації

Журналісти мають виходити із того, що достовірність інформації визначається її джерелом, і дотримуватися наступних правил:

намагатися самим бути свідками подій, а якщо це неможливо — намагатися одержувати інформацію від першоджерел (учасників або інших свідків подій); завжди надавати пріоритет тому джерелу, яке є найближчим до першоджерела;

уникати одержання інформації лише від одного джерела; завжди надавати пріоритет тому джерелу, яке може бути назване;

надавати інформацію, одержану з анонімного джерела, лише у випадку, якщо така інформація становить значний суспільний інтерес та якщо джерело є надійним і компетентним; у випадку необхідності поширення інформації, одержаної з анонімного джерела, намагатися надавати аудиторії такий обсяг інформації про нього, який, з одного боку, дозволяє захистити його особу, а з іншого боку, не вводить аудиторію в оману стосовно його статусу;

намагатися фіксувати інформацію, одержану від джерела, під час її одержання або безпосередньо після цього;

у разі, якщо стане відомо, що поширена інформація була недостовірною, негайно та з власної ініціативи поширювати спростування такої інформації.

Ці правила не застосовуються:

якщо поширювана інформація містилася в офіційних повідомленнях або одержана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування у письмовій формі;

якщо ця інформація є дослівним цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України та у депутати рад усіх рівнів, на посади сільських, селищних, міських голів;

якщо ця інформація розповсюджувалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками газети «Вільний голос»;

якщо вона є дослівним відтворенням матеріалів, поширених іншим засобом масової інформації або інформаційним агентством, з посиланням на нього.
Принципи редакційної політики щодо

точності поширюваної інформації

Журналісти мають виходити із того, що точність інформації визначається збереженням її первинного змісту, з метою недопущення введення аудиторії в оману, і дотримуватись наступних правил:

виклад фактів має бути чітко відокремлений від коментарів, при поданні коментарів має бути зазначено його джерело та достатнім чином охарактеризовано його компетентність у питанні, що ним прокоментоване;

інформація має висвітлюватись повно, крім викладу самої події, необхідно намагатися викласти також інформацію про час і місце, коли вона відбулась, її учасників та найважливіші обставини, за яких вона сталась;

висловлювання власної думки журналіста (крім авторських інформаційно-аналітичних статей) припустиме тільки з питань друкованих засобів масової інформації; необхідно утримуватись також від лексики, яка має оцінювальне значення, та емоційно забарвлених висловлювань;

реконструкції подій мають базуватись на важливих даних, які піддаються перевірці.
Принципи редакційної політики щодо

неупередженості поширюваної інформації

Журналісти мають виходити із того, що неупередженість інформації визначається однаковим ставленням до всіх осіб, які є учасниками подій, і дотримуватись наступних правил:

перед записом інтерв'ю завжди попереджати співрозмовника про свій політичний нейтралітет та неупереджене ставлення, ніколи не обіцяти ставити зручні запитання;

завжди розрізняти такі поняття, як персональна громадська позиція з певними політичними поглядами та уподобаннями та позиція як журналіста — без поглядів, симпатій та уподобань;

особам, які дають інтерв'ю, слід надати можливість повністю відповісти на поставлені запитання;

особам, підданим у статті критиці, має бути надана можливість дати відповідь в межах цієї ж газети або в найближчому випуску.
Принципи редакційної політики

щодо об'єктивності поширюваної інформації

Журналісти мають виходити із того, що об'єктивність інформації визначається максимально можливим усуненням впливу особистого ставлення журналіста на зміст такої інформації під час її підготовки та поширення, і дотримуватись наступних правил:

висловлювання власної думки журналіста має містити його професійну оцінку, а не особисту;

необхідно намагатися надати можливість прокоментувати подію всім особам, яких вона безпосередньо стосується; у разі неможливості висловитися всім необхідно подати не менш ніж два коментарі з протилежних точок зору.
Принципи редакційної політики щодо

збалансованості поширюваної інформації

Журналісти мають виходити із того, що збалансованість інформації визначається:

з одного боку — прямою залежністю між рівнем суспільного інтересу до певної події та рівнем її висвітленості, а з іншого боку — рівним ставленням до всіх суспільних і політичних сил і діячів, і дотримуватись наступних правил:

належна збалансованість не потребує цілковитого нейтралітету щодо кожного питання або відходу від основних демократичних засад щодо свободи слова та творчої діяльності, вона не досягається математичними методами, тобто врівноваженням кожної висловленої думки протилежною за змістом; метою збалансованості є висвітлення якнайширшого спектру думок і поглядів;

ступінь збалансованості має відповідати характеру обговорюваної теми і типу статті;

якщо друкується серія взаємопов'язаних статей, в яких розглядаються ті самі або споріднені проблеми, належну збалансованість може забезпечувати вся серія статей, намір авторів досягти безсторонності саме в цей спосіб повинен плануватися заздалегідь і доводитися до відома читача. Водночас у серії статей, де в кожному випуску розглядаються геть різні і не пов'язані між собою питання, збалансованість повинна забезпечуватися в кожній окремій статті.
Принципи редакційної політики щодо

поширення конфіденційної інформації

Журналісти мають виходити із того, що право на недоторканність приватного життя є одним із основних конституційних прав людини і може порушуватись тільки тоді, коли його переважає значний суспільний інтерес, та дотримуватись наступних правил:

намагатися здійснювати запис таким чином, щоб усі особи, які можуть потрапити у його коло, заздалегідь усвідомлювали, що їх записують;

запис прихованою апаратурою дозволяється, якщо є підстави вважати, що відкритий запис не дасть результату;

поширення інформації, одержаної шляхом прихованого запису без письмової згоди осіб, яких записано, можливе лише у випадку, коли поширювана інформація становить значний суспільний інтерес;

висвітлення приватного життя особи без її згоди допускається тільки тоді, якщо інформація, що поширюється, має такий ступінь суспільного інтересу, який перевищує право особи на конфіденційність (переважно це інформація, приховування якої може зашкодити законним інтересам інших осіб);

висвітлювати приватне життя публічних осіб (посадових осіб державних органів) без їх згоди можна також, якщо ця інформація пов'язана із їх публічною діяльністю.
Принципи редакційної політики щодо поширення

інформації про різні групи населення

Журналісти мають виходити із того, що поширення інформації про різні соціальні групи має сприяти їх розвитку та соціальній інтеграції і дотримуватись наступних правил:

розповідаючи про соціальні групи (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів), необхідно уникати стереотипів;

необхідно намагатися використовувати ті умовні назви соціальних груп, які застосовують до себе їх представники;

упередження або соціальні бар'єри, у разі їх існування, необхідно висвітлювати об'єктивно, але таким чином, щоб не сприяти їх поглибленню.
Принципи редакційної політики щодо дотримання законодавства

про вибори, про рекламу та про авторські і суміжні права

Журналісти мають виходити із того, що порушення законодавства є неприпустимими, і дотримуватись наступних правил:

свобода творчої діяльності обмежується вимогами законодавства до змісту поширюваної інформації; порушення законодавства не можуть бути виправдані творчим задумом;

зміст інформації, що поширюється на території України, регулюється Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про рекламу», законодавством про вибори, а також Цивільним кодексом України;

неприпустимим є одержання журналістами винагород від осіб, щодо яких вони поширили інформацію, а так само одержання від них товарів чи послуг безоплатно або за пільговими цінами; журналісти мають також ухилятися від проявів надмірної гостинності з боку таких осіб.
Облік і звітність редакції

41. Редакція веде відповідно до законодавства бухгалтерський облік, складає та подає фінансову, статистичну та іншу звітність.

42. Не частіше одного разу на рік головний редактор звітується про роботу редакції газети «Вільний голос» на сесії районної ради.

Внесення змін та доповнень до статуту


43. У даний Статут, за рішенням співзасновників, можуть бути внесені зміни та доповнення. Реєстрація змін і доповнень до Статуту проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством.
Ліквідація і реорганізація редакції

44. Ліквідація і реорганізація редакції (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням засновників, за рішенням суду або господарського суду згідно з чинним законодавством.

Ліквідація редакції здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновниками або судом. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заяв-претензій кредиторів визначаються засновниками, а у випадках, встановлених законодавством, судом або господарським судом.

В разі банкрутства редакції її ліквідація проводиться згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління редакцією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію, а також повідомляє кредиторів через засоби масової інформації про початок процедури ліквідації редакції.

При реорганізації і ліквідації підприємства працівникам, які звільняються, гарантуються додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.