asyan.org
добавить свой файл
1
Матеріал для перевірки знань з теми « Прикметник » в 6 класі за

посібником (Глазова О.Н., Дика Н.М. Плани – конспекти уроків .- Харків:Веста: Видавництво «Ранок»,2004.-272 с)

І варіант

1. На тверду та м'яку групи прикметники поділяються залежновід того:

а) на який приголосний — твердий чи м'який — закінчується основа слова;

б) на яке питання — який? або чий? — відповідає прикмет­ник;

в) яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні;

г) до якої групи за значенням належить прикметник. Скласти (пригадати) й записати речення, до якого входить при­кметник твердої та прикметник м'якої груп .

2. Паралельні закінчення прикметники мають у таких відмінках:

а) родовому однини;

б) орудному однини;

в) місцевому однини;

г) місцевому множини. ;

Прикметник гідний поставити у формі орудного та місцевого

3. Суфікс -ев- пишеться:

а) у прикметниках з основою на твердий приголосний з на­голошеним суфіксом;

б) у прикметниках з основою на твердий приголосний з на­голошеним закінченням;

в) у прикметниках з основою на м'який приголосний та ж, ч, ш з наголосом, який падає на основу;

г) у прикметниках з основою на [й].

Будь-який прикметник із суфіксом -ев- увести до самостійно складеного речення

4. Суфікс -їк- мають присвійні прикметники, утворені від іменників з основою:

а) на [н'];

б) на [й];

в) на [л'];

г) на будь-який приголосний.

Дібрати й записати присвійний прикметник із суфіксом -їн

5. До м'якої групи належать прикметники:

а) видатний, майстерний, стрункий, білий;

б) вранішній, ближній, пізній, синій; ^

в) денний, чужий, підгірний, поросячий;

г) жартівливий, суперечливий, двоюрідний, кислий.

Будь-який прикметник м'якої групи розібрати за будовою ,записати фонетичною транскрипцією.

6. Суфікс -зьк- пишеться у прикметниках, утворених від імен­ників:

а) козак, дивак, ткач, молодець;

б) товариш, чех, Золотоноша, Черкаси;

в) Рига, Волга, Запорожжя, Париж;

г) студент, депутат, таксист, каратист.

Будь-який прикметник, утворений від іменника з основою на к,ч, ц, ввести до самостійно складеного речення

7. Разом (одним словом) пишуться такі складні прикметники:

а) синьо-жовтий, золотисто-ліловий;

б) жовтогарячий, червоногарячий;

в) яскраво-синій, ніжно-рожевий;

г) сніжно-білий, чорно-багряний.

Скласти (пригадати) й записати речення із складним прикмет­ником .

ІІ варіант

1. У знахідному відмінку однини та множини прикметники мають таку ж форму, як:

а) у давальному або родовому;

б) у називному або родовому;

в) у давальному або орудному;

г) в орудному або місцевому.

Прикметник цікавий (разом із означуваним ним іменником) у формі знахідного відмінка однини увести до самостійно складено­го речення

2. Зменшено-пестливого значення надають прикметникам су­фікси:

а) -ущ-, -ющ-, -езн-;

б) -уват-у -юват-;

в) -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

г) -анн-, -лин-, -енн-.

Від прикметника світлий суфіксальним способом утворити слово зі зменшено-пестливим значенням; утворений прикметник ' розібрати за будовою (світленький, світлесенький) або скласти (при­гадати) й записати речення з прикметником із суфіксом, що надає слову зменшено-пестливого значення .

3. НН пишеться у прикметниках:

а) з ненаголошеними суфіксами -анн- (-янн-), -енн-, що вка­зують на збільшену ознаку або неможливість дії;

б) з наголошеними суфіксами -анн- (-янн-), -енн-, що вказують на збільшену ознаку або неможливість дії;

в) у прикметниках, утворених від основ іменників за допо­могою суфіксів -ан-

(-як), -ин-

г) у всіх прикметниках, утворених за допомогою суфікса -к- незалежно від того, на який звук закінчується основа твір­ного слова.

Будь-який прикметник з -НН- увести до самостійно складеного речення

4. Разом (одним словом) пишуться такі складні прикметники:

а) утворені від незалежних одне від одного слів (між ними можна поставити сполучник і);

б) утворені від залежних одне від одного слів (між ними не можна поставити сполучник і);

в) які означають відтінки кольору та смаку;

г) складні прикметники з першою частиною військово-, во­єнно-.

Складний прикметник, що пишеться разом, увести до само­стійно складеного речення або скласти (пригадати) й записати речення із складним прикмет­ником, що пишеться разом, та складним прикметником, що пи­шеться через дефіс .

5. Відповідно до правила «дев'ятки» суфікс -ичн- пишеться у прикметниках:

а) комічний, ботанічний, географічний;

б) демократичний, сферичний, класичний;

в) немічний, сторічний, зустрічний;

г) суничний, окличний, дотичний.

До самостійно складеного речення увести прикметник, утворе­ний від іменника історія (математика, музика) .

6. Суфікс -юват- пишеться у прикметниках:

а) синюватий, клинцюватий, коричнюватий;

б) свинуватий, ледачкуватий, мовчкуватий;

в) злодійкуватий, вайлуватий, піскуватий;

г) товстуватий, лисуватий, підлуватий.

Скласти (пригадати) речення, яке містило б прикметник із су­фіксом -уват-,

(-юват-)

7. Разом із НЕ прикметник пишеться в реченні:

а) Людина небоязлива буде щаслива (Нар. творч.);

б) Вода все брудне змиє, лиш не погане ім'я (Нар. творч.);

в) Де є капуста, там хата не пуста (Нар. творч.);

г) Я не грамотна, але мої окуляри грамотні (Нар. творч.).

Пригадати й записати речення, в якому прикметник пишеться з НЕ окремо через наявне в реченні протиставлення або дібрати й записати фразеологізм, що вміщує прикметник з НЕ , витлу­мачити його значення.
Відповіді:

І варіант

1. А; 2. В; 3. В; 4. Б; 5. Б; 6. В; 7. Б.

ІІ варіант

1. Б; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. А.