asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Матеріали для тренінгів з прав людини.
Гончар Ольга Петрівна, вчитель історії та правознавства,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

СЗШ №20 ім. О.І. Стовби м. Дніпродзержинська

Дніпропетровської області
Вправа «Віртуальна цивілізація»
Мета:

Осмислити, які правила необхідні для того, щоб забезпечити повагу до людської гідності й створити гарне суспільство. Зрозуміти, що правили людини – це правила, покликані вирішити саме це завдання.
Умови:

Для віртуальної гри потрібно створити життєздатну цивілізацію, а для цього групам учнів пропонується розробити 10 правил, які будуть стосуватися всіх живих істот даної цивілізації.
Важливо, щоб всі члени певної групи дійшли згоди щодо правил. Ці правила потрібно записувати на великому аркуші. Можна придумати назву цивілізації, для якої розробляються правила.
Представники груп повинні презентувати свою роботу. Аргументувати розроблені правила и відповісти на запитання:

 • Чому саме ці правила ви вважаєте найнеобхіднішими?

 • Як ці правили будуть працювати у вашому суспільстві?

 • Хто відповідальний за виконання цих правил?

 • Що станеться, якщо порушить ці правила?


Після виступу кожної групи йде обговорення презентації на предмет відповідності розроблених правил загальноприйнятим правам людини. Встановлюється: які права зазначені, а які порушуються.
Робиться висновок щодо важливості правил в житті людини і цивілізації.

Вправа «Права людини і Україна»
Мета:

Визначити відповідність проголошених прав людини в Конституції України і міжнародних стандартів з прав людини.
Умови:

Учні об’єднуються в чотири групи за видами прав людини:

 • Громадянські (особисті) права

 • Політичні

 • Соціально-економічні

 • Культурні


Кожна група отримує документи:

Конституцію України, розділ ІІ;

Загальну декларацію з прав людини;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
Потрібно порівняти зазначені права людини за трьома документами: визначити подібне і відмінне і пояснити

Вправа «Впізнай права людини»
Мета:

Познайомитися з основними правами людини проявивши кмітливість і креативність
Умови:

Учні об’єднуються в п’ять груп і отримують по дві статті з Загальної декларації прав людини шляхом жеребкування.

Потрібно створити пантоміму (німа сценка-скетч), яка демонструє ситуацію, в якій така стаття порушена, а інші повинні впізнати право людини, про яке йдеться. Групи не знають, кому надана яка зі статей. Репетиції проводяться в окремих місцях 15 хвилин, потім показується результат. Група повинна зіграти пантоміму до кінця, переривати її чи розмовляти під час демонстрації неможна.
Додаток:

Загальна декларація з прав людини - необхідні статті для вправи:
Стаття 5

Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
Стаття 12

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його
честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.
Стаття 14

Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.

Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності ґрунтується на вчиненні неполітичного злочину, або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 16

1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім'ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.

2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружуються.

3. Сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства та держави.

Стаття 17

1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими.

2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.

Стаття 18

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів.

Стаття 19

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Стаття 20

1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.

2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.
Стаття 24

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.
Стаття 26

1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей

Вправа «Свобода слова»
Мета:

Зрозуміти найважливіші елементи свободи слова
Умови:

Учням пропонується відповісти на запитання: що вони будуть відчувати, якщо їм не можна буде висловити свої думки про важливі для них речі?

Опитування проводиться з застосуванням методу «Мікрофон» - висловитися повинні всі присутні.
Учні працюють зі статтею 19 Загальної декларації з прав людини. Результатом цієї роботи є записані на дошці спільними зусиллями найважливіші елементи свободи слова. Це може виглядяти так:

 • Свобода вираження своєї думки (свобода вираження)

 • Свобода шукати, отримувати й поширювати інформацію та ідеї (свобода слова, свобо­да інформації)

 • усно, письмово або у художній формі

 • у будь-якому засобі масової інформації (свобода друку)

 • незалежно від кордонів (свобода міжнародної комунікації)


Потім учні об’єднуються у дві групи (можливо, в чотири, залежно від кількості). Пер­ша група опікується проблемою свободи слова в суспільстві, друга — свободою слова в школі. Групи записують відповіді на великому аркуші. Групи повинні навести приклади.

 • За якими ознаками можна побачити, що свобода слова діє? (Різноманітні газети, те­лебачення, радіо, театральні вистави, фільми, специфічний одяг і таке інше) (Можна уявити ситуацію «ідеального суспільства» в порівнянні з диктатурами.)

 • Що ми розуміємо під терміном «відкрите суспільство»? Чи пов'язаний цей термін із правом отримувати інформацію (свобода інформації)? Які механізми забезпечують наше право шукати й отримувати інформацію? (У школі це можуть бути зібрання класу, Рада учнів, шкільна газета, загальні дебати та інше. У суспільстві загалом, це можуть бути журналісти, які працюють у різноманітних ЗМІ, відкритість управління, парламенту й інші.)

 • У чому полягає важливість права шукати й отримувати інформацію?

 • Знайдіть приклади держав — і сучасні, й історичні — які ілюструють відсутність/ часткову відсутність свободи вираження поглядів. Чи можна побачити, що свобода вираження поглядів у суспільстві обмежена? (Як це можна побачити?) (ЗО хвилин)

Групи презентують результати своєї роботи під час загального зібрання

Обговорення

* Чи ви спостерігаєте, що в суспільстві/у школі лунають різні думки?

 • Чому право шукати й отримувати інформацію є важливою частиною свободи слова?

 • Часто кажуть, що суспільство є «відкритим» або «закритим». Про що тут ідеться? Чи можете ви навести приклади?

 • Часто ми бачимо, як в недемократичних країнах, де все вирішують декілька людей, які утримують владу, свобода слова обмежена. Чому вона слова обмежена? Чому дикта­торів лякає свобода слова?Вправа «Права дитини»
Мета:

Визначити, що діти потребують особливого захисту
Умови:

Об'єднайте учасників у малі групи та запропонуйте їм знайти приклади з історії чи су­часності того, як діти живуть у дуже важких умовах або потерпають від різних утисків.

Попросіть групи також знайти приклади окремих груп дітей, які потерпають найбільше та мають найбільші проблеми в суспільстві:

 • діти інваліди

 • діти представники етнічних меншини

 • діти-сироти

 • бі­женці

 • діти з неблагополучних сімей

Кожна група працює з визначеною категорією дітей

Запропонуйте записати приклади на великому аркуші паперу.

Попросіть групи представити результати роботи для всіх

Уважно слідкуйте за виступами груп та запропонуйте кожній відповісти на такі питання:Вправа «Права жінок»
Мета:

Звернути увагу учнів, що жінки потребують особливого захисту, бо дискримінація жінок достатньо широко розповсюджена.
Умови:

Учні об'єднуються у малі групи, їм потрібно знайти приклади з історії чи з су­часності того, як жінки живуть у дуже важких умовах чи потерпають від різних утисків.

Групи також повинні знайти ще приклади окремих груп дівчат/жінок, які потерпають найбіль­ше та мають найбільші проблеми в суспільстві:

 • діти

 • інваліди

 • етнічні меншини

 • біженці

 • дівчата-солдати

 • повії

Кожна група працює з визначеною категорією

Приклади записуються на великому аркуші паперу.

Попросіть групи представити результати роботи для всіх

Уважно слідкуйте за виступами груп, запропонуйте кожній групі відповісти на такі питання:

— В чому, на вашу думку, полягають причини проблем, які відчувають на собі дівча­та/жінки?


Додаток

В останні десятиліття ситуація для дівчат і жінок по всьому світі покращилась у багатьох сферах. Багато дівчат мають можливість навчатися й отримувати освіту, жінки отримали ви­борче право майже в усіх країнах і набагато більше беруть участь в політичному житті.

Незважаючи на позитивні тенденції розвитку, цифри однозначно свідчать про те, що все ще є ряд серйозних проблем.

 • Більше мільярда людей проживає сьогодні в бідності. Переважна більшість із них — жінки.

 • 16% членів парламентів по всьому світі складають жінки. Жінки також дуже мало пред­ставлені й на інших відповідальних посадах.

 • Щорічно декілька мільйонів жінок по всьому світі стають жертвами торгівлі людьми в секс-індустрії

 • 80% біженців світу й внутрішніх переселенців — жінки. Вони особливо зазнають насил­ля та утисків, хвороб і голоду

 • Кожну хвилину помирає одна жінка у зв'язку з вагітністю, абортом чи пологами. Щоріч­но кількість смертей складає близько 530 000, чого можна було б уникнути, надавши жінкам доступ до належних і якісних медичних послуг.

Вправа «Особисті права та свободи людини і громадянна»
Мета:

Застосування теоретичних знань про особисті права та свобод людини і громадянина на практиці.
Умови:

Учні об’єднуються в п’ять груп. Кожна група отримує по дві юридичні задачі. Потрібно визначити які права людини порушено і прокоментувати ситуацію. При виконанні завдань використовується Конституція України


 • Водій автомобіля збив пішохода. Від отриманих травм останній помер у лікарні;

 • У літньому таборі відпочинку старшокласники час від часу ввечері заходили до кімнат, де проживали діти молодшого віку і заставляли їх віджиматися, пересуватися на чотирьох кінцівках, гавкати як собаки тощо, погрожуючи за невиконання та повідомлення вожатим фізичною розправою;

 • Двох неповнолітніх при виході із кінотеатру затримав наряд міліції. У відділенні міліції їм не повідомили причини затримання. Через чотири дні про це було повідомлено їхніх батьків, які прийшли і забрали дітей;

 • Із міліцейського протоколу:"... Двоє осіб (за свідченнями очевидців чоловік та жінка) 3.07.2003 року, виламавши двері ломом, проникли до дачного будинку у масиві "Озерний". Проте вони не встигли нічого викрасти і змушені були втекти, оскільки до будинку під'їхав автомобіль...";

 • Директор приватного підприємства, використовуючи міні- АТС, часто прослуховував і час від часу втручався у телефонні розмови працівників, ідо працювали у його фірмі;

 • із газетної статті: "...Незабаром пройдуть слухання у суді, за позовом ір, К.. щодо друку у місцевій газеті недостовірної інформації про нього та членів його сім'ї, коли він балотувався у депутати до міської ради";

 • Сімнадцятилітній Андрій К. вирішив з'їздити у Польщу на запрошення свого друга. Але йому відмовили у видачі закордонного паспорта, оскільки через 8 місяців він підлягає призову до Збройних Сил України і раптом до цього часу не повернеться в Україну;

 • За рішенням глави обласної державної адміністрації місцевій телерадіостанції, кореспонденти якої у своїх репортажах гостро критикувати дії місцевої влади, було відмовлено у виділені частотного ефіру, за "підрив державної безпеки і авторитету влади";

 • Із оголошення: "До російської школи приймаються діти, які розмовляють російською мовою, а їхні батьки є православними хри­стиянами".

 • Реклама в Інтернеті: «Ти хочеш знати з ким спілкується по СМС твоя кохана людини? За символічну ціну ти можеш отрисати доступ до її мобільного телефону»

Вправа «Політичні права громадян України»

Мета:

Застосування теоретичних знань про політині права громадянина України на практиці.
Умови:

Учні об’єднуються в п’ять груп. Кожна група отримує по дві юридичні задачі. Потрібно визначити які політичні права громадянина України порушено і прокоментувати ситуацію. При виконанні завдань використовується Конституція України


 1. Групі громадян України Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації політичної партії. Всі необхідні матеріали та документи було надано;

 2. Громадянин Р. (79 років, хворий і не може ходити) написав заяву голові виборчої дільниці, щоб у день виборів до Верховної Ради України йому додому принесли бюлетень і скриню дня голосування, та через велику кількість бажаючих голосувати про нього забули;

 3. Задля запобігання скоєння можливих безпорядків, начальник обласного управління міліції прийняв рішення відтіснити мітинг українських націоналістів із центральної площі у вузьку вулицю і там йою розігнати. Дозвіл, час і місце на проведення мітингу надав міський голова;

 4. Заступник голови державної адміністрації відмовився прийняти скаргу громадян на свого підлеглого, за вини якого відбуваються регулярні затримки із виплатою пенсій у районі.

 5. Громадянин П., прийшовши на виборчу дільницю в день виборів, не отримав виборчого бюлетеня, поки не погодився проголосувати за того кандидата, що запропонував член виборчої комісії.

Чотирнадцятилітній громадянин Петров звернувся до місцевих органів виконавчої клади із .заявою, що містила прохання про реєстрацію молодіжної організації, засновником якої він є. Мета даної організації (за заявою громадянина Петрова) — вивчення прийомів рукопашного бою, правил користування холодною та вогнепальною зброєю, вивчення вибухових пристроїв та вибухових речовин. Чи буде зареєстровано дану організацію? Чому?

 • Громадянин Вітвицький надіслав заяву до обласної державної адміністрації із скаргою про недостатнє опапіення у квартирі в зимовий період (температурний стовпчик ледь сягає + 16°С). Через 40 днів він отримав відповідь, шо дане питання не у компетенції адміністрації. Дайте оцінку ситуації.

 • Чи отримають дозвіл на створення політичної партії в Україні

близько 12 тисяч громадян України та Польщі віком від 16 до 25 років, що проживають компактно на прикордонних територіях, котрі вирі­шили угворити політичну партію, мета якої — приєднання до Польщі частини Західноукраїнських земель, на яких вони проживають?

 • Особа без громадянства, шо має дозвіл на постійне проживання в Україні, вирішила створи™ політичну партію. За яких умов це можливо? Які кроки для здійснення своєї мети їй потрібно зробити?

 • Учні загальноосвітньої школи на загальних зборах не змогли прийняти єдиного рішення з приводу створення на базі шкільного колективу політичної партії чи громадської організації. Допоможіть учням вирішити цю проблему.

следующая страница >>