asyan.org
добавить свой файл
1
МЕТОДИЧНИЙ ПОСIБНИК

проведення занять iз спецiальної пiдготовки

о/с чергових караулiв
ТЕМА 28:"Професiйний ризик, моральна i психологiчна

пiдготовка пожежних до дiй у стресових ситуацiях".
НАВЧАЛЬНА МЕТА:навчання пiдготовки пожежних у стресових ситуацiях.
ЧАС:45 хв.
МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:учбовий клас
МАТЕРIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:плакати
ЛIТЕРАТУРА: "Психологiчна пiдготовка пожежних"А.М.Самонев

"Тактична пiдготовка особового складу пожежної охорони"

П.П.Клюс,В.Г.Палюх.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:

І. Органiзацiйний момент-5 хв;

-перевiрка присутнiх , оголошеня теми i мети заняття,питання якi

мають вивчатись;
ІІ. Контроль знань-5 хв;

-перевiрка ранiше засвоєного метерiалу;
ІІІ. Викладення матерiалу теми -20 хв;

Питання якi вивчатимуться:

-професiйний ризик ;

-моральна i психологiчна пiдготовка;


Питання та їх короткий змiст

Методичнi вказiвки

1

2


1.Професiйний ризик
Робота пожежних пiдроздiлв при гасiннi пожежi пов'язана з пiдвищеним ризиком. Пожежа , як правило, супроводжується знищенням матерiальних цiностей i створює небезеку для здоров'я i життя багатьох людей.У зонi пожежi вiдокремлюють зони теплового впливу i задимлення .I першим основним вража-ючим фактором є дiя на органiзм високих температур i як наслiдок -виникнення опiкiв .У другiй –люди страждають, в основному , вiд продуктiв горiння /диму/,багато з яких мають пiдвищену токсичнiсть i можуть викликати отруєння рiзного ступеню.Тому для успiшного гасiння пожежi i рятування людей пожежними доводиться працювати , постiйно ризикуючи i в будь-яких непридатних умовах,а саме: на висотi i при сильному вiтрi , низьких температурах пiдвалах , зонах великої адимленостi , де доводиться працювати в захисних апаратах , в умовах високої температури , обмеженої видимостi , виконуючи при цьому обсяг робiт рiзного ступеня складностi.
2.Моральна i психологiчна пiдготовка.
Для того , щоб успiшно виконати поставлене завдання , пов'язане з гасiнням пожежi,рятуванням людей, пожежнi повиннi мати повну психологiчну пiдготовку ,а саме: знання психологiчних факторiв, що впливають на їх дiяльнiсть пiд час гасiння пожежi; умiння привести свiй психологiчний стан до готовностi виконання поставленої задачi.

Наявнiсть таких якостей , як воля , цiлеспрямованiсть, рiшучiсть , витримка , мужнiсть що дозволяють мобiлiзувати себе на виконання поставленого завдання, незважаючи на зовнiшнiй психологiчний вплив.

Формування цих складових є основною метою психологiчної пiдготовки пожежних. Психологiчна пiдготовка поєднує в собi двi складовi : теоретичну та практичну .

Теоретична пiдготовка спрямована на визначення особовим складом психо-логiчних характеристик його дiяльностi пiд час гасiння пожежi.З цiєю метою введенi спецiальнi курси теоретичної пiдготовки з психологiї.

Практична пiдготовка спрямована на формування у пожежних необхiдних психологiчних якостей та вмiння мобiлiзувати себе на виконання поставленого завдання в екстремальних умовах.Для цього проводяться заняття в теплодимокамерах на полосi психологiчної пiдготовки з висувними драбинами на учбових баштах.Оцiнюючи травмуючий вплив рiзних шкiдливих факторiв, якi виникають у життєвонебезпечних умовах, на психiчну дiяльнiсть, потрiбно вiдрiзняти психоемоцiйнi реакцiї людей на екстремальну ситуацiю i психологiчний стан.

Типовим є почуття тривоги,страху , пригнiченостi, стурбованостi i за долю рiдних i близьких.Психологiчнi розлади є хворобливим станом , якi виводять людину з нормального стану , позбавляють її можливостi продуктивного спiлкування з іншими людьми i цiлеспрямованих дiй.

У сучасних умовах бiльшiсть людей , 50-75%, в екстремальних умовах в першу мить буввають приголомшеними i малоефективними.Сам переляк якоюсь мiрою може вважатись фiзiологiчно нормальним .Вiн сприяє мобiлiзацiї фiзичної i психологiчної напруги, необхiдної для самозбереження.

У роботi пожежних потрiбно постiйно зберiгати самоконтроль, правильно оцiнювати ситуацiю,чiтко i рiшуче дiяти. Потрiбно дбати не про власне самозбереження , а чiтко повiдомлювати вiдповiдальнiсть , неообхiднiсть виправлення катастрофи, збереження життя оточуючих .

Саме ця думка допомагає, а якщо її немає , вона поступається панiцi , переляку -розвиваються психiчнi розлади.

Дiяльнiсть окремих груп людей /вахти/ у життєвонебезпечнiй ситуацiї визначається вчинками кожної людини.

Разом з тим вiд групової поведiнки залежить дiяльнiсть цiлого колективу , який вiдповiдає за лiквiдацiю екстремальної ситуацiї .

Психiчне загартування людини запобiгає розвитку панiчного настрою, дозволяє зiбратись i сконцентрувати волю, знайти вiрний вихiд з важкої ситуацiї . Якщо цього немає , то панують розгубленiсть i панiка.ПрочитатиПрочитати


ПрочитатиПрочитати

IV. Закрiплення вивченого - 10 хв.

Питання закрiплення:

-психологiчнi фактори;

-складовi психологiчної пiдготовки;

-дiяльнiсть колективу в екстремальних ситуацiях;
V. Пiдбиття пiдсумкi - 5 хв;

Вказати на птиання ,якi вимагають пiдвищеної уваги.

Оголосити оцiнки,вiдповiсти на запитання.