asyan.org
добавить свой файл
1
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1. Загальні положення
  Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах розроблені з метою надання допомоги інспекторам Держнаглядохоронпраці в здійсненні нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці в вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти незалежно від підпорядкування та форм власності (далі -навчальні заклади).
Перевіркою необхідно встановити стан виконання в навчальних закладах :
• Закону України "Про охорону праці” (в редакції від 22.11,02р.); 
• "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 1.08.01р. 'і № 563); 
• Типового положення про навчання з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоропраці України від 17.02. 1999 р.№ 27 (ДНАОП 0.00-4.12-99) та інших міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Примітка: Методичні рекомендації містять лише частину вимог нормативно-правових актів, на додержання яких в першу чергу потрібно звергали увагу під час проведення обстеження навчального",
закладу.  
  .
2. Державному інспектору перевірити наявність документів, правильність Їх оформлення, стан виконання:  
2.1 Акт прийому готовності закладу до нового навчального року (Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.01р. № 563 - далі Положення - п. 3.2.16).  
2.2 Положення про систему управління охороною праці навчального закладу.
2.3.Положення про службу охорони праці. (Положення - п.4.1.2).
2.4.Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах навчального закладу (Положення - п. 4.1.3).
2.5.Положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99.
2.6.Посвідчення про навчання про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб (спеціалістів навчального закладу (ДНАОП 0.00-4Л2-99-П.
2.7. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони пращ (Наказ Держнагляд з охорони праці від 30.11. 93 р.) Проведення навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою.
2.8. Посадові інструкції посадових осіб, наявність в них обов'язків з питань охорони праці (стаття 13 Закону України «Про охорону праці», далі - стаття Закону).
2.9. Програма вступного інструктажу та журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці працівників (ДНАОП 0.00-4Л2-99 - п. 4.2.2).
2.10. Журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу ((ДНАОП 0.00-4Л2-99 - п. 4.2.10).
2.11. Інструкції з охорони пращ по професіям та видам робіт, (стаття 13 Закону)
2.12 Журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці.
2.13 Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.
2. 14. Перелік працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці і забезпечуються безкоштовно молоком, мають право на скорочення тривалості робочого часу», додаткову оплачувану відпустку, інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку (стаття 7 Закону).
2.15. Особисті картки чи журнал обліку видачі працівникам передбаченого за нормами спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці №170 від 29.10.96 р.). 
2.16. Паспорти технічного стану будівель (споруд) та Інші документи щодо постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р №409.  
2.17. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що розробляються до колективного [стаття 13 Закону).
2.18. Звіти за формою 7-ТНВ, 1 - 5Б
2.19. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

3. Державному інспектору зясувати:
3.1. Стан виконання приписів посадових осіб Держнаглядохоронпраці.
3.2.Стан виробничого травматизму (наявність у навчальному закладі фактів приховування нещасних випадків, пов'язаних виробництвом).
3.3.Своєчасність та звітність розслідування нещасних випадків.
3.4.Своєчасність направлення територіальному управлінню Держнаглядохоронпраці примірника акта за формою Н-1 та повідомлення про наслідки нещасного випадку, стан виконання заходів, зазначених у акті за формою Н-1, щодо недопущення повторення подібних нещасних випадків). 
3.5 Порядок ознайомлення працівників, які поступають на роботу, під розписку з умовами праці в навчальному закладі, з наявністю на робочому місці, де він буде працювати» небезпечних і шкідливих виробничих факторів та з їх правами на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (стаття 5 Закону).
3.6 Стан забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (стаття 8 Закону).  
3.7.Недопущення праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України №256 від 29.12.93 р.  
3.8.Недопущення застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами пращ. Наявність переліку важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами пращ, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх відповідно до наказу МОЗ України № 46 
від 31.03. 94 р.
3.9. Своєчасність проходження медоглядів працівниками відповідно до наказу МОЗ України № 45 від 31.03Л994 р.
3.10 Стан будівель, споруд, території навчального закладу, огорож, опор ЛЕП, люків колодязів інженерних мереж тощо. .;
3.11. Виконання охоронних робіт (наявність інструкцій, маршрутів обходу територій і приміщень, вивішених номерів телефонів пожежної частини та . термінової медичної допомоги, адреси і телефони чергових від адміністрації у нічний час тощо). 
3.12 Наявність кабінету (куточка) з охорони праці, укомплектованого необхідною документацією і літературою тощо. 
3.13. Ефективність роботи служби охорони праці навчального закладу.  
   
4. Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально - виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (ДНАОП 9.2.30-1.04-98)  
4.1 Відповідність вимогам безпеки праці приладів, пристроїв та електричного обладнання в кабінеті (лабораторії) фізики (п. 3.3).
4.2 Наявність у завідувача кабінетом (учителя) фізики 111, лаборантів - І кваліфікаційної групи з електробезпеки (п.б.5). 
4.3 Наявність Інструкції з безпеки під час проведення занять, демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт (п. 6.1).
4.4 Наявність у завІдувачіх кабінетами, учителів фізики, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 6. 5)
4.5 Наявність засобів індивідуального захисту (п. 4.1.8)
4.6 Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком (п. 4.1.8).

5. Виконання вимог Правил безпеки під час навчально - виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (ДНАОП 9.2.30-1.06-98)
5.1 Наявність в кабінеті (лабораторії) хімії опалення і припливно - витяжної вентиляції (п. 4.3.1).
52 Стан та умови зберігання хімічних речовин за групами зберігання.
53 Наявність затвердженого наказом по навчальному закладу переліку реактивів групи 7 (токсичні речовини) із зазначенням розміщених для зберігання максимальних мас або об'ємів речовин (п.б.3).
5.4 Виконання вимог безпечного збереження склянок й банок з легкозаймистими і вогненебезпечними хімічними речовинами (розділ 6.2).
5.5 Обладнання витяжних шаф верхніми І нижніми відсмоктувачами, які мають регулятор-перегородку (п. 4.3- 4). 
5.6 Наявність на тарі реактивів етикеток з точною назвою реактиву та його формулою, а також етикеток з написом, що свідчить про наявність у речовини отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей (п. 6.1.5).
5.7 Під час всіх операцій з кислотами і лугами треба обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці» захисні окуляри тощо (п. 5.2.11).
5.8 Наявність інструкції з надання потерпілому першої (долікарської) медичної допомоги (розділ 7 частина 2).
5.9 Порядок ліквідації хімічних реактивів (додаток 4).
5.10 Наявність раковин (бачків) із холодною і горячою водою, а при централізованому водопостачанні - знімного шлангу з насадкою та постійної гумової трубки з насадкою на водопровідних кранах (п. 4.1.10).
5.11 Наявність у завідувачів кабінетами» учителів хімії, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 8.6).
5.12 Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком (розділ 7, частина 2).

6. Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладів (ДНАОП 9.230-1.05-98)

6.1 Наявність окремого приміщення і закритої тари з відповідними написами для зберігання мінеральних добрив, біологічних препаратів і стимуляторів росту 
(п. 5.5.8).
6.2 Наявність інструкцій з охорони праці для працюючих у кабінеті, навчально-дослідній ділянці та учасників екскурсійна природ (п.3.3).
6 3 Виконання вимог безпеки:
• під час проведення лабораторних занять;
• під час роботи в шкільному куточку живої природи;
• під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці;
• під час проведення екскурсій з біології;
• під час проведення практичних занять у теплицях.
6.4 Наявність у завідувачів кабінетами, учителів біології, керівників біологічних гуртків, керівників робіт навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 7. б).
6.5 Наявність засобів індивідуального захисту (халату, гумових рукавиць) та відповідного інвентарю (терези, мірний посуд, совки, шпателі тощо) для приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рослин (п.5.5.9).
6.6 Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком (п. 5.13).

7. Виконання вимог Правил безпеки лід час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (ДНАОП 9.230.1.08-99).
7.1 Наявність актів щодо випробування спортивного інвентарю та обладнання на предмет надійності установлення та безпечності (п. 5.1).
7.2 Наявність у спортзалі захисних пристроїв на вікнах І світильниках (п. 4.1.6)
73 Відсутність дерев, парканів тощо на відстані менш ніж 2 метри від відкритого спортивного майданчика ( п.4.2.4).
7.4 Наявність “Инструкции по технике безопасности при зксплуатации спортивних сооружений» НАОП 9.1.70-5.01-81 (п.5.1).
7.5 Наявність укомплектованої аптечки (п. 3.6).

8. Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (ДНАОП 9..30-1.09.00).
8.1 Стан зберігання навчальної зброї, МК гвинтівок й патронів (п. 5.15).
8.2 Наявність у тирі: попереду - кулеуловлювача і вала, а з боків - валів і стін, що перешкоджають вильоту куль за межі тиру (п. 4.2.5).
8.3 Наявність інструкцій з безпеки для кабінету допризовної підготовки, інструкцій з безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки, а також Їх періодичний перегляд один раз на три роки (п. 7.1).
8.4.Наявність у кабінеті допризовної підготовки укомплектованої аптечки
(п. 4.1.10).

9. Виконання вимог Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи (ДНАОП 9.2.30-1.01-02)
9.1 Наявність в навчальних приміщеннях опалення, природної й механічної вентиляції (п. 2. 1. 9).
9.2 Наявність поблизу робочого місця особи, яка проводить навчання з автосправи перемикача (кнопки «Стоп») для знеструмлення всього обладнання гаража
(п, 2.2.4.15).
9.3 Забезпечення в навчальних приміщеннях надійного кріплення встановлених вузлів, механізмів агрегатів тощо (п. 2.2.3.6).
9.4 Наявність на рухомих частинах навчально-наочних посібників захисних сітчастих кожухів заввишки до 2 м від різня підлоги (п. 2.2.3.14).
9.5 Наявність спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (п.5.1).
9.6 Відсутність навчальних приміщень в підвалах і напівпідвалах будівель 
(п. 2.1.3).
9.7 Проходження педагогічними працівниками з автосправи навчання з питань охорони праці (п. 6.2).
9.8 Стан оглядової канави, наявність у ній дерев'яного трапа. Наявність запобіжної реборди, спеціальних щитів для закриття канави. Використання в канаві напруги не більше 12 вольт.
9.9 Наявність журналу обліку результатів випробування (2 рази на рік)
гідравлічних домкратів.
9.10 Стан збереження легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів (п. 2.4.4). ; 9.11 Наявність розроблених і затверджених інструкцій з охорони праці, а саме:
• інструкції з охорони праці під час перевірки акумуляторних батарей;
• інструкції з охорони праці під час запуску двигуна внутрішнього згорання на стенді;
• інструкції з охорони праці під час миття автомобіля;
• інструкції з охорони праці під час технічного огляду автомобіля;
• інструкції з охорони праці під час навантажувально-розвантажувальних робіт та інші (п.6.3).
9.11.Наявність затвердженого керівником закладу маршруту руху автомобіля та його розміщення на території школи.

10. Виконання Правил охорони праці для шкільних навчальних і навчально-виробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів та підприємств, в яких проводиться трудова підготовка учнів (НАОП 9.2.30-1.02-74)
10.1 Наявність поблизу робочого місця вчителя рубильника (кнопки «Стоп») для вимикання всього обладнання в навчальній майстерні.
10.2 Наявність затверджених інструкцій з охорони праці (п. 116).
10.3 Наявність та ефективність роботи припливно-витяжної вентиляції.
10.4 Наявність на кожному верстаті Його інвентарного номеру, а біля верстата або групи верстатів - списку працівників, які мають право виконувати роботу на ньому або на них, а також таблички із зазначенням посадової особи, яка відповідає за справний стан та безпечну експлуатацію верстатного обладнання (п.2).
10.5 Наявність на всіх пасових, канатних, зубчатих, фрикційних та інших передачах надійних і зручних в експлуатації запобіжних захисних засобів (п. 59)
10.6 Наявність і стан засобів індивідуального захисту.
10.7 Наявність укомплектованої аптечки (п. 24).

11.Стан електробезпеки
- виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОІЇ 0.00-1.21-98), Правил влаштування електроустановок
11.1 Наявність плану (Акту) розмежування балансової належності електромережі між розподільчим електрощитом навчального закладу і трансформаторною підстанцією.
11.2 Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок.
11.3 Проведення в навчальному закладі випробування опору захисного заземленню та ізоляції проводів (кабелів) електромережі.
11.4 Наявність графіка періодичного огляду, ремонту І чистки розподільчих електрощитових, щитків тощо.
11.5 Стан розподільчого електрощитового приміщення.
11.6 Наявність попереджуючих та забороняючих плакатів (написів).
11.7 Наявність електротехнічного персоналу, його відповідність вимогам Правил, в тому числі особи відповідальної за електрогосподарство.
11.8 Наявність індивідуальних засобів захисту від ураження електричним струмом.
11.9 Проведення інструктажу на 1 групу з електробезпеки для не електротехнічного персоналу.

12. Дотримання інших нормативних актів.
12.1.При наявності в навчальному закладі харчоблоку - стан утримання, обслуговування і нагляду за обладнанням та пристроями (ДНАОП 7.1.30-1.02-96 "Правила охорони праці для підприємств громадського харчування", НАОП 9.2.10-1.03-82 "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в кухнях і їдальнях установ і організацій системи мінВУЗу СРСР").
12.2 При наявності в навчальному закладі пральні - стан утримання, обслуговування і нагляду за обладнанням та пристроями (ДНАОП 9.0.30-1.06-97 "Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень"). 
12.3 При наявності в закладі вантажопідйомних механізмів (талів, телефонів, ліфтів тощо) - стан виконання вимог правил безпеки при їх експлуатації, своєчасне проведення їх випробування та навчання обслуговуючого персоналу (ДНАОП 0.00-1.03-02 "Правила будови І безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
12.4 При наявності в закладі газових балонів - стан організації їх;
транспортування, експлуатації і збереження та навчання обслуговуючого-Персоналу. (ДНАОП 1.1.10-1.04-01 "Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, ДНАОП 0.00-1. 07-94 "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".
12.5 При використанні в закладі природного газу для опалення та на харчоблоці — стан виконання правил безпеки систем газопостачання України (ДНАОП 0.00-1.-98; ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання") та навчання обслуговуючого персоналу.
12.6 При наявності в закладі котельні - стан утримання, обслуговування і нагляд за котлами, обладнанням та пристроями (ДНАОП 0.00.-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів і водонагрівачів") та навчання обслуговуючого персоналу.
12.7 При наявності в закладі тепловикористовуючих установок, теплових мереж, систем опалення, горячого водопостачання, теплових пунктів- стан утримання, обслуговування і нагляду за зазначеними Інженерними мережами, обладнанням та пристроями (Держенергонагляд України, 1995р.”Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж").
12.8 При наявності в закладі автотранспорту - стан виконання правил техніки безпеки при експлуатації й обслуговуванні автомобільного транспорту (ДНАОП 0.00-1.28 97 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті").
12.9 При наявності в закладі персональних комп'ютерів і кабінетів комп'ютерної техніки - стан виконання вимог до влаштування, обладнання та безпечної їх експлуатації (ДНАОП 0.00-1.31- 99) "Правила охорони праці під час - експлуатації електронно-обчислювальних машин"» Правил влаштування та - обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах (ДсанПіН 5.56.009-98).

Після проведення обстеження державний інспектор повинен видати керівнику навчального закладу обов'язковий для виконання припис щодо усунення виявлених недоліків з питань охорони праці.