asyan.org
добавить свой файл
1


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

СЛУХАЧІВ, КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ

ПІД ЧАС ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Харків-2008
Методичні рекомендації щодо оцінювання знань і практичних навичок слухачів, курсантів і студентів під час державної атестації / В.І. Пеньков, О.О. Морозов, Ю.А. Воробйов. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2008. – 12 с.


Методичні рекомендації призначено для учасників навчально-виховного процесу в Академії внутрішніх військ МВС України. Наведено єдині вимоги до оцінки знань і практичних навичок слухачів, курсантів і студентів під час складання державних (комплексних державних) екзаменів та захисту кваліфікаційних, дипломних, магістерських робіт (проектів, задач).

Розроблено на підставі чинного законодавства України, досвіду підготовки фахівців в Академії внутрішніх військ та інших вищих навчальних закладах України з метою надання практичної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в організації і проведенні заходів щодо проведення державної атестації випускників. Рекомендації передбачають творчий підхід при їх використанні.


У к л а д а ч і -

В.І. Пеньков, перший заступник начальника Академії з навчальної та методичної роботи;
О.О. Морозов, докт. техн. наук, професор, начальник навчально-методичного центру;
Ю.А. Воробйов, методист відділу методичного забезпечення навчального процесу


ЗМІСТ


1.

Загальні положення……………………………………………………..

4

2.

Критерії оцінки знань випускників на державних (комплексних державних) екзаменах…………………………………………………..


4

3.

Критерії оцінки захисту атестаційних робіт випускників……………

8

4.

Критерії виставлення оцінок з дисципліни "Фізичне виховання та методика фізичної підготовки в підрозділах внутрішніх військ"…...


11


1. Загальні положення
1.1. Державна атестація слухачів, курсантів і студентів (далі - випускників) передбачає складання державних (комплексних державних) екзаменів та захист кваліфікаційних, або дипломних, або магістерських робіт (проектів, задач) (далі - атестаційних робіт).

1.2. Результати Державної атестації випускників оцінюються підкомісіями Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) за національною (чотирибальною - "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") шкалою, шкалою ECTS (А, В, С, D, Е, F, FX) або 100 бальною шкалою Академії (якщо вона використається).

В додаток до диплому випускника вносяться оцінки за національною шкалою і за шкалою ECTS.

1.3. Комплексні державні екзамени в Академії складаються з двох частин – теоретичної та практичної. Обидві частини приймаються однією і тією ж підкомісією.

Форму проведення частин комплексного державного екзамену встановлює його програма, яка розробляється кафедрою під керівництвом начальника відповідного факультету і затверджується начальником Академії. Програма доводиться до випускників не пізніше, ніж за семестр до початку Державної атестації.

Прийом комплексного державного екзамену може здійснюватися протягом одного - двох днів у відповідності до програми,

1.4. На одному засіданні підкомісії можно проводити захист до 15атестаційних.

1.5. Обговорення результатів складання державного (комплексного державного) екзамену і захисту атестаційних робіт стосовно кожного випускника проводиться на закритому засіданні підкомісії ДЕК.

Рішення про оцінку приймається відкритим голосуванням, у якому бере участь лише склад даної підкомісії, простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів голос голови підкомісії є вирішальним.

Результати складання державного (комплексного державного) екзамену та захисту атестаційних робіт оформляються протоколом та затверджуються головою ДЕК у день захисту або складання другої (останньої) частини екзамену.

У випадках, коли оцінка випускнику приймається з занесенням у протокол окремої думки членів підкомісії, голова ДЕК зобов'язаний розглядати спірні питання і приймати остаточне рішення до затвердження протоколу.

Результати складання екзамену та захисту атестаційних робіт оголошуються випускникам у день затвердження протоколу головою ДЕК.
2. Критерії оцінювання знань випускників на державних (комплексних державних) екзаменах
2.1. Загальні критерії оцінювання знань випускників на державних (комплексних державних) екзаменах та їх відповідність шкалам оцінювання наведені у таблиці.

Таблиця

Підсумкові оцінки

Критерії оцінювання знань

за

шкалою ECTS

за

національною шкалою

за

шкалою Академії

1

2

3

4

А

"Відмінно"

Відмінно

90-100

Випускник виявив всебічні, систематичні та глибокі знання навчального матеріалу дисципліни, передбаченого програмою; засвоїв основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою; проявив творчі здібності в розумінні, логічному, стислому та ясному трактуванні навчального матеріалу; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності.

В

"Дуже добре"

Добре

82-89

Випускник виявив систематичні та глибокі знання навчального матеріалу дисципліни вище середнього рівня; продемонстрував уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою; засвоїв літературу, рекомендовану програмою; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності.

С

"Добре"

75-81

Випускник виявив загалом добрі знання навчального матеріалу дисципліни при виконанні передбачених програмою завдань, але припустив низку помітних помилок; засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою; показав систематичний характер знань з дисципліни; здатний до самостійного використання та поповнення надбаних знань у процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

D

"Задовільно"

Задовільно

66-74

Випускник виявив знання навчального матеріалу дисципліни у обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; справився з виконанням завдань, передбачених програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях на запитання при співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, принципові, які може усунути самостійно.

E

"Достатньо"

60-65

Випускник виявив знання основного навчального матеріалу дисципліни в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; в основному виконував завдання, передбачені програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив помилки у відповідях на запитання при співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, які може усунути лише під керівництвом та за допомогою викладача."Незадовільно"

Незадовільно

35-59

Випускник має значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу дисципліни; допускав принципові помилки при виконанні передбачених програмою завдань.

F

"Незадовільно"

1-34

Випускник не мав знань зі значної частини навчального матеріалу; допускав принципові помилки при виконанні більшості передбачених програмою завдань; не спроможний самостійно засвоїти програмний матеріал.


Оцінка за виконання вправ стрільб, водіння бойових машин тощо виставляється згідно з вимогами діючих курсів стрільб, водіння бойових машин.

2.2. Якщо оцінка знань випускника на державних (комплексних державних) екзаменах виводиться за окремими оцінками за відповіді на запитання білета, то:

2.2.1. При двох окремих оцінках виставляється:

"відмінно" (А), якщо обидві оцінки "відмінно" (А).

"добре" (В), якщо:

одна оцінка "відмінно" (А), а друга "добре" (В);

обидві оцінки "добре" (В).

"добре" (С), якщо:

одна оцінка "відмінно" (А), а друга "добре" (С) або "задовільно" (D або Е);

обидві оцінки "добре" (В або С).

"задовільно" (D), якщо:

обидві оцінки "задовільно" (D);

одна оцінка "добре" (В або С), а друга - "задовільно" (D або Е).

"задовільно" (Е), якщо обидві оцінки "задовільно" (Е).

"незадовільно" (F або FX), якщо одна з окремих оцінок "незадовільно" (F або FX).

2.2.2. При трьох і чотирьох окремих оцінках виставляється:

"відмінно" (А), якщо в окремих оцінках не більш однієї оцінки "добре" (В або С), а решта - "відмінно" (А);

"добре" (В), якщо в окремих оцінках не більш однієї оцінки "задовільно" (D);

"добре" (С), якщо в окремих оцінках не більш однієї оцінки "задовільно" (Е);

"задовільно" (D), якщо в окремих оцінках не більш двох оцінок "задовільно" (Е);

"задовільно" (С), якщо в окремих оцінках не більш однієї оцінки "незадовільно" (F або FX);

"незадовільно" (F або FX), якщо в окремих оцінках більше однієї оцінки "незадовільно" (F або FX).

2.3. При проведенні екзамену у формі теоретичної і практичної (з озброєння, стрільби тощо) перевірки оцінка виставляється:

"відмінно" (А), якщо обидві окремі оцінки "відмінно" (А) або якщо практична частина "відмінно" (А), а теоретична "добре" (В або С);


"добре" (В), якщо практична частина "добре" (В), а теоретична не нижче "задовільно" (D), або практичний екзамен "задовільно" (D), а усний екзамен "відмінно" (А);

"добре" (С), якщо практична частина "добре" (С), а теоретична не нижче "задовільно" (Е), або практичний екзамен "задовільно" (Е), а усний екзамен "відмінно" (А);

"задовільно" (D), якщо обидві окремі оцінки "задовільно" (D) або якщо практичний екзамен "задовільно" (D), а усний "добре" (В або С);

"задовільно" (Е), якщо обидві окремі оцінки "задовільно" (Е) або якщо практичний екзамен "задовільно" (Е), а усний "добре" (В або С);

"незадовільно" (F або FX), якщо не задовольняє вимогам оцінки "задовільно" (Е).

2.4. При проведенні екзамену у формі тестування та розв’язання аналітично-розрахункових задач оцінка за тестові завдання виставляється:

"відмінно" (А), якщо надано понад 90% правильних відповідей;

"добре" (В), якщо надано 82-90% правильних відповідей;

"добре" (С), якщо надано 76-81% правильних відповідей;

"задовільно" (D), якщо надано 66-75% правильних відповідей;

"задовільно" (Е), якщо надано 60-65% правильних відповідей;

"незадовільно" (F або FX), якщо надано менше 60% правильних відповідей.

Результати розв’язання аналітично-розрахункової задачі, перекладу текстів з іноземних мов та на іноземні мові, аудіювання тощо оцінюються так:

"відмінно" (А), якщо завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;

"добре" (В), якщо завдання виконано повністю, але припущено незначних неточностей у розрахунках або оформленні;

"добре" (С), якщо за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 80%;

"задовільно" (D), якщо завдання виконано не менш як на 70% за умови належного оформлення;

"задовільно" (Е), якщо завдання виконано не менш як на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні;

"незадовільно" (F або FX), якщо не виконані вимоги на оцінку "задовільно".

Підсумкова оцінка за розв’язання аналітично-розрахункових задач складається з усередненої оцінки за кожну задачу.

Підсумкова оцінка комплексного державного екзамену складається зі зваженої оцінки за кожний з етапів:

50% за тестове випробування і 50% за розв’язання аналітично-розрахункових задач для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр";

40% за тестове випробування і 60% за розв’язання аналітично-розрахункових задач для освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр".

3. Критерії оцінювання захисту атестаційних робіт випускників
3.1. При визначенні оцінки випускнику за захист атестаційної роботи, як правило, враховується:

якість змісту пояснювальної записки та графічної частини;

висновки за рецензією та відгуком;

оцінка проведеного експерименту;

участь у конкурсах, наявність заявок на винаходи, написання статей за тематикою наукових робіт тощо;

ступень досягнення мети роботи;

рівень наукової підготовки випускника, знання ним вимог керівних документів (статутів, настанов, положень тощо), уміння творчо застосовувати отримані знання та навички для вирішення практичних завдань за своїм призначенням;

здатність виявляти проблему (проблемну ситуацію, завдання), формалізувати її і вибирати оптимальний варіант вирішення на підставі техніко-економічного обґрунтування;

відповідність відпрацьованих документів вимогам державних стандартів, статутів, настанов, положень тощо;

уміння використовувати при розробці складного завдання наукову і військову термінологію, робити правильні висновки, уміти використовувати при обґрунтуванні своїх рішень сучасний математичний апарат, досвід бойових дій, навчань, службово-бойової діяльності, останні досягнення науки і техніки;

методичне і наукове обґрунтування прийнятих рішень і висновків, ступінь використання сучасних інформаційних технологій при проведенні тактичних (оперативно-тактичних) і інженерних розрахунків, якість і культура оформлення представлених до захисту матеріалів;

якість доповіді (обґрунтованість, логічність, чіткість тощо), здатність впевнено і правильно відповідати на теоретичні питання і пояснювати практичні дії, аргументовано захищати отримані результати, свою точку зору;

ступінь розвитку у випускника методичних навичок.

Крім того при оцінці атестаційних робіт враховуються висновки членів підкомісії ДЕК щодо рекомендації виконаної роботи до друку в періодичних виданнях та впровадження в навчальний процес і в практику.

3.2. Критеріями оцінювання захисту атестаційних робіт є:

3.2.1. При виставленні оцінки "відмінно" (А):

випускник показав глибокі вичерпні знання всього навчального матеріалу, розуміння сутності і взаємозв’язку явищ, процесів і подій, уміння використовувати системні наукові відомості, які отримані під час вивчення циклів дисциплін математичної, природничо-наукової, професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки при обґрунтуванні змісту відповідей на головні і додаткові запитання; глибоке розуміння нормативних документів щодо експлуатації озброєння і військової техніки, їх бойового застосування, уміння вирішувати практичні завдання, одержувати оптимальні результати у відповідності до теоретичних положень; при захисті атестаційної роботи випускник показав дослідницький характер вирішуваних питань, розкрив етапи розробки програмного виробу згідно з ДСТУ і ЕСКД;

у відгуку керівника на роботу дана оцінка "відмінно", а у рецензії не менш як "добре";

пояснювальна записка написана грамотною мовою, прийнятою у науковій літературі відповідного напрямку підготовки (спеціальності), оформлена згідно до діючих вимог;

креслення і плакати виконані якісно у відповідності до вимог ДСТУ;

випускник дав правильні змістовні відповіді на всі питанні, задані членами підкомісії ДЕК.

3.2.2. При виставленні оцінки "добре" (В):

випускник показав тверді і достатньо повні знання всього програмного матеріалу, який застосовувався у атестаційній роботі, правильне розуміння сутності і взаємозв’язку явищ (процесів), що розглядаються; уміння самостійно з використанням математичного апарату аналізувати і застосовувати основні положення теорії для вирішення практичних завдань; дав послідовні, правильні конкретні відповіді на поставлені запитання при вільному усуненні зауважень про недостатньо повне і незначне висвітлення окремих положень при постановці додаткових запитань, грамотне читання і чітке зображення схем, графіків; у відгуку керівника і рецензії на роботу дана оцінка "добре" (В);

у пояснювальній записці зроблені деякі помилки граматичного і синтаксичного характеру;

випускник дав правильні змістовні відповіді на всі питанні, задані членами підкомісії ДЕК, при цьому допустив не більше двох неповних відповідей.

3.2.3. При виставленні оцінки "добре" (С):

випускник показав загалом добрі знання всього програмного матеріалу, який застосовувався у атестаційній роботі, правильне розуміння сутності і взаємозв’язку явищ (процесів), що розглядаються; уміння самостійно з використанням математичного апарату аналізувати і застосовувати основні положення теорії до вирішення практичних завдань, але припустив низку помітних помилок; дав відповіді при постановці додаткових запитань, грамотне читання і чітке зображення схем, графіків;

у відгуку керівника і рецензії на роботу дана оцінка "добре" (С);

у пояснювальній записці зроблені помилки граматичного і синтаксичного характеру;

випускник дав правильні змістовні відповіді на всі питанні, задані членами підкомісії ДЕК, при цьому допустив не більше не більше чотирьох неповних відповідей.

3.2.4. При виставленні оцінки "задовільно" (D):

випускник показав тверді знання і розуміння матеріалу, який застосовувався у атестаційній роботі; правильні і конкретні, без грубих помилок відповіді на поставлені запитання для усунення неточностей та несуттєвих помилок у висвітленні окремих положень при навідних запитаннях; наявні помилки у читанні і зображенні схем, графіків, креслень; уміння застосовувати теоретичні знання до вирішення основних практичних завдань; математичний апарат при доведеннях використовувався обмежено;

у відгуку керівника і рецензії на роботу дана оцінка "задовільно" (D);

у пояснювальній записці, кресленнях і плакатах допускалися неточності та деякі помилки;

випускник дав правильні змістовні відповіді на всі питанні, задані членами підкомісії ДЕК, при цьому допустив не більше не більше п`яти неповних відповідей.

3.2.5. При виставленні оцінки "задовільно" (Е):

випускник показав знання і розуміння основного матеріалу, який застосовувався у атестаційній роботі; допускав помилки у відповідях на поставлені запитання; наявні помилки у читанні і зображенні схем, графіків, креслень; уміння застосовувати теоретичні знання до вирішення основних практичних завдань недостатні; математичний апарат при доведеннях використовувався обмежено;

у відгуку керівника і рецензії на роботу дана оцінка "задовільно" (Е);

у пояснювальній записці, кресленнях і плакатах допускалися неточності та деякі помилки;

випускник відповів не менш як на 10 запитань за темою роботи та по проблемній галузі, при цьому допускав не більше п`яти невірних відповідей.

3.2.6. При виставленні оцінки "незадовільно" (F або FX):

випускник допускав грубі помилки у відповідях, показав недостатнє розуміння сутності питань, що висвітлюються, невміння застосовувати знання при вирішенні практичних завдань;

у відгуку керівника і рецензії на роботу дана оцінка "задовільно" (Е);

пояснювальна записка викладена з великою кількістю помилок;

креслення і плакати виконані з порушенням вимог ДСТУ;

випускник не відповів на поставлені запитання.
4. Критерії виставлення оцінок з дисципліни "Фізичне виховання та методика фізичної підготовки в підрозділах внутрішніх військ"
4.1. В ході Державного екзамену з дисципліни "Фізична виховання та методика фізичної підготовки в підрозділах внутрішніх військ" перевіряється рівень фізичної і методичної підготовленості слухачів та курсантів.

4.2. Оцінка фізичної підготовленості складається з оцінок, отриманих за виконання всіх призначених для перевірки вправ та визначається :

"відмінно" (А) - якщо половина та більше оцінок "відмінно" (А) (в тому числі не менше однієї за виконання спеціальних вправ), а решта оцінок - "добре" ;

"добре" (В) - якщо половина та більше оцінок не нижче "добре"(В) (в тому числі не менше однієї за виконання спеціальних вправ), а решта - "задовільно" (D);

"добре" (С) - якщо половина та більше оцінок не нижче "добре" (С) (в тому числі не менше однієї за виконання спеціальних вправ), а решта - "задовільно" (Е);

"задовільно" (D) - якщо більше половини оцінок "задовільно" (D) при відсутності незадовільних оцінок;

"задовільно" (Е) - якщо одна оцінка "незадовільно" (F або FX) при наявності позитивних оцінок за виконання всіх спеціальних вправ (в тому числі не менш однієї з них не нижче "добре" (В або С)), або якщо по одній з спеціальних вправ отримана оцінка "незадовільно" (F або FX), а по решті вправ не нижче "добре" (В або С);

"незадовільно" (F або FX) - якщо не виконані вимоги на оцінку "задовільно" (Е).

4.3. Оцінка методичної підготовленості складається з оцінок, отриманих за відповідь на теоретичне питання і виконання методичного завдання, та визначається:

"відмінно" (А) - якщо отримані дві оцінки "відмінно" (А);

"добре" (В) - якщо отримані одна оцінка "відмінно" (А), а друга - "добре" (В або С), або обидві оцінки "добре" (В);

"добре" (С) - якщо отримані одна оцінка "відмінно" (А), а друга - "задовільно" (D або Е), або обидві оцінки "добре" (С);

"задовільно" (D) - якщо отримані одна оцінка "добре" (В), а інша "задовільно" (D), або дві оцінки "задовільно"(D);

"задовільно" (Е) - якщо отримані одна оцінка "добре" (С), а інша "задовільно" (D або Е), або дві оцінки "задовільно" (Е);

"незадовільно" (F або FX) - якщо одна з отриманих оцінок "незадовільно" (F або FX).

4.4. Рівень теоретичних знань оцінюється :

"відмінно"(А) - якщо відповідь на поставлене питання правильна і повна;

"добре" (В) - якщо відповідь на питання правильна, але недостатньо повна;

"добре" (С) - якщо відповідь на питання правильна, але викладена з несуттєвими за змістом помилками;

"задовільно" (D) - якщо відповідь на питання в основному правильна, але викладена неповно;

"задовільно" (Е) - якщо відповідь на питання в основному правильна, але викладена з окремими істотними помилками;

"незадовільно" (F або FX) - якщо відповідь не розкриває суті поставленого питання.

4.5. Якість виконання методичного завдання оцінюється:

"відмінно" (А) - якщо завдання виконано правильно та впевнено;

"добре" (В) - якщо завдання виконано правильно, але недостатньо впевнено;

"добре" (С) - якщо завдання виконано правильно, але недостатньо впевнено і з незначними помилками;

"задовільно" (D) - якщо завдання виконано в цілому правильно, але невпевнено і з незначними помилками;

"задовільно" (Е) - якщо завдання виконано в цілому правильно, але невпевнено і з окремими помилками;

"незадовільно" (F або FX) - якщо завдання не виконано, або виконано невпевнено і з грубими помилками.

Крім того, під час оцінювання виконання завдання враховуються: зовнішній вигляд, стройова виправка та уміння:

назвати, чітко показати та пояснити вправу;

вибрати раціональну методику навчання та командувати тими, хто навчається;

попереджувати та виправляти помилки, здійснювати страхування та надавати допомогу навчаючим;

визначати стан тих що займаються та правильно дозувати фізичне навантаження.

4.6. Загальна оцінка з фізичної підготовки випускників командного напрямку підготовки складається з оцінок фізичної та методичної підготовленості і визначається:

"відмінно" (А) - якщо отримані дві оцінки "відмінно" (А), або одна оцінка "відмінно" (А), а інша "добре" (В або С);

"добре" (В) - якщо отримані дві оцінки "добре" (В), або одна оцінка "відмінно" (А), а друга "задовільно" (D);

"добре" (С) - якщо отримані дві оцінки "добре" (С), або одна оцінка "відмінно" (А), а друга "задовільно" (Е);

"задовільно" (D) - якщо отримані одна оцінка "добре" (В або С) а інша "задовільно" (D), або дві оцінки "задовільно" (D);

"задовільно" (Е) - якщо отримані дві оцінки "задовільно" (Е), або якщо оцінка фізичної підготовленості не нижче "добре" (В або С), а методичної - "незадовільно" (F або FX);

"незадовільно" (F або FX) - якщо не виконані вимоги на оцінку "задовільно".

4.7. Загальна оцінка з фізичної підготовки випускників некомандних напрямків підготовки складається з оцінок фізичної та методичної підготовленості та визначається:

"відмінно" (А) - якщо оцінка фізичної підготовленості "відмінно", а методичної не нижче "добре";

"добре" (В) - якщо оцінки фізичної і методичної підготовленості "добре" (В або С);

"добре" (С) - якщо оцінка фізичної підготовленості "добре" (В або С), а методичної не нижче "задовільно" (D або Е);

"задовільно" (D) - якщо оцінка фізичної і методичної підготовленості "задовільно" (D або Е);

"задовільно" (Е) - якщо оцінка фізичної підготовленості "добре" (В або С), а методичної - "незадовільно" (F або FX);

"незадовільно" (F або FX) - якщо не виконані вимоги на оцінку "задовільно".
Критерії оцінювання випускників можуть доповнюватися та уточнюватися кафедрами (факультетами) з урахуванням специфіки підготовки за конкретними спеціальностями та спеціалізаціями. В цьому випадку всі зміни та доповнення погоджуються кафедрою з навчально-методичним центром (відділом методичного забезпечення навчального процесу) та затверджуються начальником факультету.