asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Вступ

Сімейне право є обов’язковою навчальною дисципліною, яка вивчається на всіх формах навчання економіко - правового факультету. Програма навчальної дисципліни підготовлена з урахуванням положень Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. та інших норм чинного законодавства у обсязі, необхідному для повного і глибокого вивчення студентами основних положень сімейного права України.

Предметом вивчення дисципліни «Сімейне право України» є положення відповідно до структури курсу та охоплює такі питання: а) загальна характеристика сімейних відносин та сімейного права; б) джерела (форми) сімейного права; в) історія вітчизняного сімейного права; г) правове регулювання шлюбних відносин; ґ) правовідносини батьків і дітей; д) форми влаштування дітей- сиріт та дітей які залишилися без батьківського піклування.

Мета і завдання курсу:

 • сприяти формуванню у студентів системи знань про цілі, які переслідує сімейне право, яким чином їх можна досягти, як держава завдяки нормам сімейного права захищає сім’ю, інтереси її членів, а також власні інтереси.

 • сприяти розвитку в студентів самостійності мислення, засвоєнню ними спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової культури.

Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилок при застосуванні норм екологічного права, успішно вирішувати завдання по зміцненню законності.

Нормативна дисципліна «Сімейне право України» вивчається студентами четвертого курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова у сьомому семестрі (денна та заочна форма навчання). Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 1 кредит (54 години учбових занять). З них на лекції передбачено – 22 годин (4 – заочна форма), на практичні та семінарські заняття – 14 годин (2 – заочна форма), на самостійну роботу – 18 години (48 – заочна форма). Формою контролю є залік. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з одного змістовного модуля.

До заліку допускаються студенти, що відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовний модуль.

Проведення практичних занять є одним із найважливіших засобів контролю за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, а також конкретизації базових теоретичних положень, поглиблення і закріплення знань, одержаних студентами на лекціях, а також в ході самостійної роботи з нормативними актами, навчальною та науковою літературою. До кожної із тем які вивчаються надано стислий опис на методичні рекомендації, приведено перелік наукової та навчальної літератури, нормативних актів.

Готуючись до практичного заняття студенту перш за все потрібно:

 • уважно ознайомитися з планом практичного заняття і списком рекомендованих нормативних актів та літературних джерел;

 • опрацювати нормативні акти з теми, яка вивчається, в тому числі і відповідні зміни і доповнення, що внесені в чинне сімейне законодавства;

 • після вивчення чинного законодавства необхідно ретельно опрацювати теоретичні джерела з питань, що вивчаються.

 • розв’язання ситуаційних завдань до теми є невід’ємною складовою засвоєння теоретичного матеріалу. При розв’язанні ситуаційних завдань потрібно уважно розглянути всі елементи задачі, відповіді мають бути повні та обґрунтовані посиланням на відповідні норми законодавства України.

Основними формами роботи на практичних заняттях є виступи з питань плану практичного заняття, обговорення дискусійних питань теми, розв’язання запропонованих ситуаційних завдань, вирішення тестових завдань. Викладати матеріал слід логічно та послідовно, аргументуючи власну позицію.

Для розв'я­зання завдань необхідно завести окремий зошит, при необхідності записати тези відповідей на питання практичних занять. Розв'язання завдань має бути чітким, повним, обов'язкова при­сутність посилання на статті нормативних актів з позначкою, коли і ким він був виданий; має бути особисте тлумачення проблеми на підставі чинного законодавства.

Студентам необхідно постійно проводити моніторинг нових норматив­но-правових актів, що приймаються Верховною Радою, Урядом, Президентом України.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати

 • проблеми науки сімейного права;

 • основні поняття, інститути, принципи сімейного права;

вміти

 • вільно орієнтуватися в діючому сімейному законодавстві;

 • правильно застосовувати сімейне законодавство у практичній діяльності;

 • володіти навичками роботи з нормативними матеріалами та науковою літературою;

 • вміти самостійно оцінювати різні правові ситуації, що закладає підґрунтя для вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності.


Розподіл навчального часу та форми перевірки знань


Форма

навчання

Курс

Лекції

Практичні

СРС

Разом

Контроль

Денна

4

22

14

18

54

Залік

заочна

4

4

2

48

54

Залікследующая страница >>