asyan.org
добавить свой файл
1
УДК 911.37

Ломоносов Дмитро Анатолійович,

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
МІСТО ЯК ВИРОБНИЧА СИСТЕМА:

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
В сучасній науковій літературі місто традиційно розглядається як велика і складна соціально-економічна або екологічна система. Разом з тим, сучасне місто, на наш погляд, повинно розглядатися також як і виробнича система. Одним з аргументів на користь даної інтерпретації є теорія муніципального маркетингу, згідно з якою місто є особливим видом господарюючого суб’єкта, що за своєю структурою подібний до великої корпорації. Метою її існування є виробництво суспільних благ (товарів і послуг), а також створення комфортних умов життя для населення міста.

З точки зору виробничої системи місто можна розглядати як сукупність двох елементів: представницької та господарської ланок, кожна з яких, у свою чергу, складається з підсистем нижчого рівня. Складовими елементами представницької ланки є міська рада та її виконавчий комітет, представлений відповідними управліннями та відділами і очолюваний міським головою. Представницька ланка являє собою апарат управління містом як виробничої, соціальної та екологічної системи.

Другим структурним елементом міста як виробничої системи є господарська ланка або виробнича підсистема. Вона, на нашу думку, складається з двох основних компонентів: місцевого господарства та містоутворюючого комплексу.

Місцеве господарство - це сукупність суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на ефективне використання виробничої та соціальної інфраструктури міста з метою благоустрою його території та забезпечення добробуту населення. Воно об’єднує підприємства виробничої та соціальної інфраструктури, які перебувають у власності територіальної громади, а також підприємства аналогічної спеціалізації, що належать іншим власникам, але діяльність яких пов’язана з обслуговуванням його жителів (комунальні послуги, торгівля та громадське харчування, транспорт, охорона здоров’я тощо).

Містоутворюючий комплекс, який є другим компонентом господарської ланки, складається з підприємств різних галузей народного господарства, які обумовили виникнення та забезпечують розвиток міста, визначають його економічну базу, а також роль у системі міжрегіональних зв’язків. До них відносяться промислові, транспортні, будівельні підприємства, установи та організації сфери науки та наукового обслуговування, рекреаційні, фінансово-кредитні установи, адміністративно-господарські та громадсько-політичні організації.

Між елементами виробничої системи існують різні зв’язки. Так, управління та відділи виконавчого комітету міської ради мають більш тісний зв’язок з підприємствами комунальної власності. Вони фактично управляють ними. Натомість, вони лише взаємодіють з підприємствами, що входять до складу господарської ланки і належать іншим власникам, координуючи їхню діяльність з метою більш ефективного функціонування виробничої системи в цілому.

Кожна ланка виробничої системи виконує ряд певних функцій. Функції апарату управління можна поділити на дві групи: загальні та спеціальні. Загальними є такі, зміст яких не залежить від особливостей та специфіки міста, вони є загальною складовою будь-якого процесу управління, у тому числі й на рівні міста. До них відносяться: планування, організація, регулювання, мотивація, контроль та координування. Спеціальні функції також поділяються на дві групи: конкретні, які обумовлені рядом конкретних завдань органів влади, та специфічні, що пов’язані з процесами прийняття управлінських рішень та стосуються організаційного процесу управління, який передбачає правильну розстановку працівників апарату управління містом, а також чітке визначення обов’язків та відповідальності кожного виконавця.

До функцій виробничої підсистеми відносяться: виробництво продукції (товарів, робіт та послуг), призначеної для задоволення потреб місцевого населення, а також для реалізації за межі міста, підвищення якості життя та соціального обслуговування, збереження і регенерація навколишнього природного середовища.

Необхідність взаємодії між представницькою і господарською ланками, що входять до складу міста як виробничої системи, визначається широким спектром питань, до яких відносять забезпечення умов відтворення та використання територіальних ресурсів, створення сприятливих умов функціонування виробничого середовища, умов життя та відтворення робочої сили, охорона навколишнього середовища тощо.