asyan.org
добавить свой файл
1


УДК 005.93

Довгань Альбіна Вікторівна

Студентка Національного університету кораблебудування м. Миколаїв, гр. 4431

Логістика в системі управління запасами підприємства

Система управління запасами, що є підрозділом логістичної підсистеми фірми, відіграє вагому роль у єдиному функціонуванні цілісного механізму підприємства. Відзначається важливість логістики, насамперед з погляду внутрішнього та зовнішного обороту матеріальних потоків, у тому числі в рамках виробничого процесу. Саме з цієї причини процеси, що стосуються логістики складування і управління запасами, є важливим фактором забезпечення ефективної діяльності підприємства.

На рівні фірм запаси відносяться до числа об'єктів, що вимагають великих капіталовкладень, і тому являють собою один з факторів, що визначають політику підприємства і впливають на виробничий рівень в цілому. Однак багато підприємств не приділяють йому належної уваги і постійно недооцінюють свої майбутні потреби в наявних запасах. У результаті цього фірми звичайно зіштовхуються з тим, що їм необхідно вкладати в запаси більший капітал.

Управління запасами це функціональна діяльність, мета якої – довести загальну суму щорічних витрат на утримування запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування клієнтів.

Важливість управління запасами пояснюється, насамперед, тим, що виробництво – це потік матеріальних ресурсів через процес, який змінює форму цих матеріалів, перетворюючи їх у готову продукцію.

Американські фахівці вважають, що добре виконана програма управління запасами повинна дати такі результати: більш як на 10% зменшити загальну суму витрат на запаси; зменшити середню суму капітальних вкладень у запаси; зменшити кількість дефіцитних товарів.

Одним з методів скорочення запасів, підвищення гнучкості виробництва і можливості протистояння зростаючої конкуренції став метод «Точно в термін» (just-in-time, JIT), яку ще називають концепцією “0 запасу”, що одержав найбільше поширення в США і країнах Західної Європи. З логістичних позицій концепція “точно у термін” ґрунтується на організації постачання без будь-яких обмежень щодо вимоги мінімуму запасів, де потоки матеріальних ресурсів ретельно синхронізуються з потребою у них, яка задається виробничим розкладом випуску готової продукції. Подібна синхронізація досягається координацією двох логістичних сфер – постачання і виробництва.

Найчастіше філософією JІТ називають мінімізацію витрат у виробничому процесі. Витратами називаються будь-які дії, що не додають вартості продукту, що виготовляється, для споживача. Це правильно історичне, оскільки саме виключення витрат було головною рушійною силою виробництва компанії Toyota – творця JІТ.

Упровадження Just іn Tіme дає ряд переваг, що дозволяють збільшити конкурентоздатність організації. До них відносяться: зниження рівня запасів, підвищення продуктивності, підвищення якості продукції, що випускається, скорочення термінів постачань, підвищення гнучкості діяльності фірми, скорочення виробничого циклу. Статистичний звіт, підготовлений Національною асоціацією виробників США в 2007 р., свідчить, що найбільшого успіху серед досліджених 385-ти підприємств домоглися 16%, що впровадили в себе систему JІТ, а проведене опитування підтвердило готовність ще 53% компаній перейти до даної системи постачання. Не випадково серед першопрохідників JІТ у США стали Ford, General Motors, Hewlett-Packard, Іntel, Motorola і багато інших великих виробників. Саме впровадження JІТ багато в чому дозволило даним промисловим гігантам відстояти свої ринкові позиції. Just іn tіme стає популярним і в Україні, незважаючи на труднощі, обумовлені, зокрема, вітчизняним менталітетом і відсутністю налагодженої системи логістики.

Сферою застосування Just іn tіme можуть бути підприємства малого і середнього розміру, виробництво на яких здійснюється короткими циклами з невеликими обсягами виробленої продукції чи великі підприємства, що роблять досить однорідну продукцію (масове виробництво). Також ця система застосовується як у торгівлі, логістиці, так і в інших сферах надання послуг.

Отже, для того щоб зменшити втрати на складування, зберігання, утилізацію невикористаних запасів, напівфабрикатів та тому подібне підприємству необхідно розраховувати прогноз незалежного попиту на товар та сукупне планування виробництва. Система «Just in time» дозволяє раціонально та з найменшими витратами управляти запасами.