asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота № З

Векторні зображення: створення та редагування. Складні зображення з графічних примітивів

Мета: Ознайомлення та вироблення основних навичок ро­боти з редактором векторної графіки.

ЗАВДАННЯ

Вивчити основні інструменти редактора. Створити нове векторне зображення Ознайомитись з основними графічними примітивами. Навчитись змінювати властивості графічних примітивів. Навчитись

застосовувати графічні примітиви для створення складних зображень типу план- схема приміщення

ОПИС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Запустіть редактор векторної графіки (а даному випадку Corel Xara). Зробити це можна, використо­вуючи ярлик на "Робочому столі" або меню "Пуск" »> "Програми" »> "Хага".

Перед початком роботи з програмою необхідно встанови­ти деякі параметри середовища. Виберіть в меню "Файл" ко­манду "Свойства листа...". У вікні, іцо відкрилося, виберіть за­кладку ''Страница". Після цього в меню "Размер бумаги" оберіть "А4" та установіть параметр "В ширину". Натисніть кнопку "Применигь".

Оберіть закладку "Единицы" і в зоні "Единицы по умолча­нию" в меню "Единицы страницы" змініть "laches" на "Millimeters". Одиниці шрифту можна залишити в "Points".

Оберіть закладку "Сетка и привязки" і в зоні "Размер сет­ки" в полі "Основной размер" впишіть латинськими літерами 10 mm, а в полі "Количество подделений" число 10.

Оберіть закладку "Настройки" і в зоні "Размер отката для "Без йменні" оберіть пункт "Неограниченный размер отме­ны".

Оберіть закладку "Вид" і в зоні "Цвет" в меню "Редакти­ровать цвета в" оберіть "Цветовая модель RGB".

Після всіх цих операцій натисніть кнопку "ОК". Вікно н аст ро й к и за к р и ет ься.

У вікні програми в меню "Окно" »> "Панели" потрібно відмітити пункт "Линейки".

Розглянемо робоче вікно програми Corel XARA,


де: 1 -- активне вікно програми;

2 — панель інструментів "Стандарт";

3 — робочий лист паперу (сторінка);

4 — лінійки;

5 — панель робочих інструментів "Панель";

6 — скроллер;

7 — палітра кольорів;

8 — рядок стану інструментів та параметрів об'єкта.

Розглянемо панель робочих інструментів "Панель" (Toolbar),де: 1 — селектор — для вибору, переміщення, зміни розмірів об'єктів;

 1. — рисунок "від руки" — для малювання кривих довільної форми з можливістю введення радіусу кривизни;

 2. — інструмент редагування фігур (кривих) — для пе­реміщення, додавання, видалення вузлових точок кривої та зміни параметрів дотичних до цих точок;

 3. — перо — для малювання гладких кривих та ламаних ліній;

 4. — прямокутник — для малювання прямокутників;

 5. — еліпс — для малювання еліпсів та кіл;

 6. — швидка форма — для малювання многокутників;

 7. — текст — для створення векторних об'єктів — надписів;

 8. — замальовка — для замальовування (заливки кольо­ром) векторного об'єкта;

 9. — прозорість — для додавання прозорості об'єкту;

1 1 — тінь — для створення тіні від об'єкта;

 1. — об'єм — для створення ефекту тривимірного об'єкта;

 2. — контур — для створення ефекту декількох контурів у одного об'єкта;

 3. — змішування — для створення ефекту "переплавлен­ня" одного об'єкта в інший;

 4. — викривлення — для викривлення форми об'єкта;

 5. — навігаційна панель — для створення елементів уп­равління інтернет-сторінками;

 6. — рука — для переміщення по екрану видимої області робочої сторінки;

 7. — масштаб — для зміни масштабу відображення види­мої зони робочої сторінки.

На робочій сторінці можуть розташовуватись:

  1. графічні об'єкти:

 • об'єкти векторної графіки;

 • об'єкти растрової графіки;

  1. службові об'єкти:

 • координатна сітка;

 • направляючі лінії.

Основні властивості обраного робочого інструменту та графічних об'єктів відображаються на панелі властивостей. Можна змінювати параметри та властивості об'єктів викорис­товуючи поля вводу,де: 1 — координата X лівої верхньої точки об'єкта;

 1. координата Y лівої верхньої точки об'єкта;

 2. - ширина об'єкта;

 3. — висота об'єкта:

 4. — масштаб об'єкта по осі X;

 5. - масштаб об'єкта по осі Y;

 6. — кут повороту об'єкта відносно центру об'єкта або вка­заного центру повороту);

 7. — кут нахилу об'єкта відносно центру об'єкта по осі X;

 8. — кнопка горизонтального віддзеркалення об'єкта без створення дубліката (копії, клопа) об'єкта;

 9. — кнопка вертикального віддзеркалення об'єкта без створення дубліката (копії, клона) об'е кта.

Всі об'єкти векторної графіки мають такі обов'язкові вла­стивості:

колір контурної лінії;

товщина контурної лінії;

колір заливки контуру;

тип заливки контуру (плоска, лінійна, кругова, трьох- колірна і т.ін.).

Змінити колірні властивості об'єктів можна за допомогою операцій з палітрою кольорів. Розглянемо її детальніше,де: 1 — колір обраної лінії та заливки;

2 — виклик вікна "Вибір кольору";

3 — установка "Без кольору";

4 — установка кольору з палітри;

5 — чорною точкою зліва на кольорі в палітрі відмічається колір заливки об'єкта;

6 — горизонтальний скроллер прокрутки палітри коль­орів;

7 — чорною точкою справа на кольорі в палітрі відмічається колір контуру об'єкта.

Об'єкти виділяють за допомогою інструмента "Селектор". При

цьому навколо об'єкта з'являються маркери зміни розміру (масштабування),

де:

 1. — кутовий маркер пропорційної зміни розміру;

 2. — характерна точка (точка прив'язки) об'єкта;

 3. — маркер вертикальної зміни розміру об'єкта;

 4. — маркер горизонтальної зміни розміру об'єкта.

Розміри об'єкта змінюються шляхом зміщення маркерів або точного введення даних висоти та ширини за допомогою панелі властивостей об'єкта.

При подвійному кліку лівою кнопкою "миші" на об'єкті маркери масштабування змінюються маркерами повороту та нахилу,

де:

 1. — маркер повороту відносно центру повороту об'єкта;

 2. — характерна точка (точка прив'язки ) об'єкта;

 3. маркер горизонтального нахилу;

 4. маркер вертикального нахилу;

 5. — центр повороту об'єкта (можна довільно зміщати "мишею").

Для зміни колірних властивостей об'єкта необхідно ііого виділити за допомогою інструмента "Селектор".

Колір заливки об'єкта змінюється за допомогою JIIBOI кнопки "миші" та палітри кольорів.

Колір контуру об'єкта змінюється за допомогою ПРАВОЇ кнопки "миші" та палітри кольорів.

Об'єкти векторної графіки в Corel Xara поділяються на дві групи — примітпви-шаблони (прямокутник, багатокутник, швидкі форми) та на об'єкти, які набрані з послідовно з'єднаних кривих. У прпмітивів-шаблонів можна змінювати тільки про­порції, а в об'єкті її "в кривих" можна змінювати саму форму.

Нижче наведено зображення трьох векторних об'єктів,де: 1 — об'єкт типу примітив-шаблон;

2— об'єкт "в кривих", який складається з послідовно з'єднаних кривих;

 1. — крива, яка задана двома дотичними векторами;

 2. — дотичний вектор;

 3. — вузол (найчастіше це місце з'єднання двох кривих);

 4. — курсор "миші" в момент зміни кривої (для цього засто­совується інструмент "Редагування фігур").

Будь-який "примітив-шаблон" можна перевести (конвер­тувати) в "криві". Для цього необхідно виділити об'єкт і в ме­ню "Упорядочить" обрати команду "Конвертировать в редак­тируемые формы".

За допомогою інструмента "Редагування фігур" можна виділяти, переміщувати, додавати та видаляти вузли вектор­ної кривої. Змінювати форму кривої можна також, змінюючи взаємне розташування та розмір дотичних векторів.

Приклад створення складного об'єкта

Перш ніж починати малювати, виберіть ЛІВОЮ клавішею "миші" в палітрі кольорів кнопку "Без кольору". У такий спосіб можна задати режим малювання прозорих пря­мокутників. У цьому випадку програма виведе повідомлення, в якому потрібно вибрати кнопку "Установить".


 1. На панелі інструментів обираємо інструмент "Прямо­кутник". За допомогою цього інструмента малюємо умовне по­значення коробки дверей потрібного розміру. 1. На панелі інструментів обираємо інструмент "Перо" Цим інструментом малюємо пряму лінію (умовне позна­чення відчинених дверей). Лівою кнопкою "миші" задаємо початкову та кінцеву точки. Якщо клацнути "мишею" в довільній точці ще раз, то одержимо ламану лінію з трьох точок та двох відрізків. Щоб цього не гранилось, потрібно на­тиснути клавішу "Esc" 1. За допомогою того ж інструмента "Перо" малюемо відрізок, який позначає напрямок відкривання дверей.

Після того, як відрізок намальовано, потрібно вибрати інструмент Zr-1 "редагування фігур (кривих)" і надати відрізку потрібну ({юрму.

 1. Виберемо інструмент "Селектор" і з його допомогою "виділимо всі об'єкти, які входять в умовне позначення дверей. У меню "Упорядочить" вибираємо команду "Сгруппировать". Тепер маємо один об'єкт, який складено з трьох. Якщо виникне потреба редагувати такий об'єкт, то потрібно буде провести зворотню операцію розгрупування "Виділити" - меню "Упорядочить" - команда "Разгруппировать".

Об'єкти, які були намальовані першими, розташовуються на аркуші "внизу" (на нижньому шарі) і будуть перекриті об'єктами, намальованими після них (поверх них). Для переміщення об'єктів по шарах використовуйте меню "Упорядочить" та команди "Двигать на верхний слой", Вывести наверх", "Двигать вперед", "Двигать назад", "Свести вниз", "Двигать на задний план". ! Ie допоможе вам створювати комбіновані зображення.