asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3
К о д и

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство..........................................................................................за ЄДРПОУ
Територія................................................................................................за КОАТУУ
Орган державного управління...................................................................за СПОДУ
Галузь ...................................................................................................за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ......................................................................за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за __________________20____р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний

період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040Валовий:

прибуток050збиток

055Інші операційні доходи

060Адміністративні витрати

070Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100збиток

105Дохід від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170збиток

175Податок на прибуток від звичайної діяльності

180Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190збиток

195Надзвичайні:

доходи


200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток


220збиток

225