asyan.org
добавить свой файл
1
Модуль 1

Розділ 1. Теоретично-розрахунковий етап конструювання

(Методичні вказівки)

Тематичний план

 1. Загальні поняття. Задачі предмету.

 2. Теоретично-розрахунковий етап конструювання.

  1. Задачі конструювання.

  2. Технологічні етапи конструювання.

  3. Особливості конструювання радіоелектронних пристроїв.

  4. Документація

 3. Теоретичні основи конструювання.

  1. Методики розрахунків при конструюванні.

  2. Комп’ютерне моделювання при вивченні теоретичних основ конструювання.

  3. Нормативна база конструювання, стандарти, документообіг.

  4. Конструювання РЕЗ різного рівня і функціонального призначення.

  5. Поняття блокового, функціонально-узлового і функціонально-модульного методів конструювання.

 4. Забезпечення теплового режиму роботи радіоелектронних пристроїв.

  1. Теплові режими роботи електрокомпонентів та їх забезпечення.

  2. Методики розрахунків теплообмінних процесів та засобів для їх забезпечення.

  3. Комп’ютерне моделювання при вивченні теплового режиму роботи радіоелектронних пристроїв.

 5. Вимоги безпеки радіоелектронних пристроїв та їх врахування при конструюванні.

 6. Паразитні зв'язки та методи боротьби з ними при конструюванні.


Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття про теоретично-розрахункові основи конструювання, етапи конструювання, нормативну базу, стандарти, документообіг. Знати і розуміти принципи та методи забезпечення надійної роботи апаратури, її безпеки. Розуміти роль конструювання в розвитку та вдосконаленні електронних пристроїв.

Література

б) основна:

 1. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1991.

 2. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1990.

 3. Конструирование радиоэлектронных средств: Учебник для вузов/В.Б Пестряков, Г.Я.Аболтинь-Аболинь, Б.Г.Гаврилов, В.В.Шерстнев; Под ред. В.Б.Пестрякова. – М.: Радио и связь, 1992.

 4. Автоматизация проектирования радиоэлектронных устройств: Учеб. пособие для вузов/О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров и др.; Под ред. О.В.Алексеева. – М.: Высш. шк., 2000.

 5. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов / И.П.Бушминский, О.Ш.Даутов, А.П.Достанко и др.; Под ред. А.П.Достанко, Ш.М.Чабдарова. – М.: Радио и связь, 1989.

 6. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004.

 7. Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном компьютере. Electronics Workbench и Micro-Cap. - М.: Горячая линия-Телеком, 2003.

б) додаткова:

 1. Методы расчета тепловых режимов приборов /Г.Н Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. – М.: Радио и связь, 1990.

 2. Маквецов Е.Н., Тартаковский А.М. Механические воздействия и защита радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1993.

 3. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости / А.Д.Князев, Л.Н.Кечиев, Б.В.Петров. – М.: Радио и связь, 1989.

 4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и дополн.- М.: ЮНИТИ ДАНА, 1999.

 5. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов/О.П.Глудкин,, Н.М.Горбунов,Ю А.И.Гуров, Ю.В.Зорин; Под ред. О.П.Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999.

 6. Панфилов И.П., Спиридонов Н.С. Полупроводниковые диоды и транзисторы. – Одесса: ОНЭС, 1984, с. 84.

 7. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. - М.: Горячая линия – Телеком, 2002, с. 768.

 8. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. – К.: Каравела, 2003, с. 368.

 9. Григорьев О.П. и др. Диоды. Справочник. – М.: Радио и связь, 1990, с. 336.

 10. Григорьев О.П. и др. Транзисторы. Справочник. – М.: Радио и связь, 1989, с. 272.

 11. Интегральные микросхемы. Справочник. / Под редакцией Б.В. Тарабрина. – М.: Энергоатомиздат, 1985, с. 527.

 12. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочник. / Под редакцией С.В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1984, с. 432.

 13. Гершунский Б.С. Основы електроники и микроелектроники. - К.: Выща шк., 1989.

 14. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004.

Методичний матеріал

Методичний матеріал в електронному вигляді розміщений в папці T9_Ts_Ep_CompSist електронного посібника "Основи інформаційно-електрогнних технологій" розділ головного меню Технології створення електронних пристроїв та комп'ютерних систем.

Оскільки при вивченні цієї теми суттєву допомогу надасть використання засобів реального та віртуального (комп'ютерного) моделювання, то слід використати наступні посібники:

 1. Чаповський М.З., Власенко В.М. Методичний посібник: Інтерактивне комп'ютерне середовище Electronics Workbench v.5.12. ДУІКТ, 2005.

 2. Чаповський М.З. Методичний посібник: Навчально-дослідний стенд комп'ютеризованої лабораторії технічної електроніки. ДУІКТ, 2005.

 3. Чаповський М.З., Власенко В.М., Яцентюк Г.Т. Методичний посібник: Інтерактивне компю’терне середовище розробки монтажних плат EWB Layout

Для освоєння інструментальних засобів реального та віртуального моделювання слід виконати підготовчі лабораторні роботи, описи яких:

 1. Чаповський М.З., Власенко В.М. Ознайомлення з інтерактивним комп'ютерним середовищем Electronics Workbench v.5.12. ДУІКТ, 2005.

 2. Чаповський М.З. Ознайомлення з навчально-дослідним стендом комп'ютеризованої лабораторії технічної електроніки. ДУІКТ, 2005.

Методичні рекомендації

 1. Вивчення теми: "Конструювання та технологія виробництва електронних засобів " слід виконувати згідно тематичного плану та вказаного методичного матеріалу.

 2. Після вивчення основного теоретичного матеріалу слід пройти навчальні програми, тестування, самостійно опрацювати додатковий матеріал та виконати лабораторні роботи.

 3. Для самостійного поглибленого вивчення теми та в якості суспільно-корисної праці рекомендуються наступні завдання:

 1. Підбір нового методичного матеріалу та літератури для вивчення теми.

 2. Підбір або самостійне створення завдань для самостійної роботи.

 3. Створення комп'ютерних тестів для перевірки знань по темі.

 4. Створення навчальних комп'ютерних програм для вивчення теми.

 5. Перевірка своїх знань та знань колег з занесенням оцінок в Атестаційний лист.

 6. Написання рефератів по темі.

 7. Організація дискусії-семінару з вивчення теми.

 8. Написання, комплектація та оформлення матеріалів для електронного посібника "Основи інформаційно-електрогнних технологій.

Модуль 2

Розділ 2. Конструктивно-документальний етап конструювання. (Методичні вказівки)
Тематичний план

 1. Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків аналогових пристроїв.

 2. Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків цифрових пристроїв.

 3. Особливості конструювання та технології виготовлення приймально-передавальної апаратури.

  1. Радіопідсилювальні пристрої.

  2. Антенні комплекси та радіопередавальні лінії.

 4. Ергономіка конструювання.

 5. Конструювання експлуатаційного та діагностичного обладнання, технології виробництва.


Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття про технології конструювання та виготовлення монтажних плат та блоків як аналогових так і цифрових пристроїв, особливості конструювання та технології виготовлення приймально-передавальної апаратури. Знати і розуміти основні вимоги до ергономіки конструювання та конструювання експлуатаційного і діагностичного обладнання. Розуміти роль конструювання в розвитку та вдосконаленні електронних пристроїв.
Література

б) основна:

 1. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1991.

 2. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1990.

 3. Конструирование радиоэлектронных средств: Учебник для вузов/В.Б Пестряков, Г.Я.Аболтинь-Аболинь, Б.Г.Гаврилов, В.В.Шерстнев; Под ред. В.Б.Пестрякова. – М.: Радио и связь, 1992.

 4. Автоматизация проектирования радиоэлектронных устройств: Учеб. пособие для вузов/О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров и др.; Под ред. О.В.Алексеева. – М.: Высш. шк., 2000.

 5. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов / И.П.Бушминский, О.Ш.Даутов, А.П.Достанко и др.; Под ред. А.П.Достанко, Ш.М.Чабдарова. – М.: Радио и связь, 1989.

 6. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004.

 7. Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном компьютере. Electronics Workbench и Micro-Cap. - М.: Горячая линия-Телеком, 2003.

б) додаткова:

 1. Методы расчета тепловых режимов приборов /Г.Н Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов. – М.: Радио и связь, 1990.

 2. Маквецов Е.Н., Тартаковский А.М. Механические воздействия и защита радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1993.

 3. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости / А.Д.Князев, Л.Н.Кечиев, Б.В.Петров. – М.: Радио и связь, 1989.

 4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и дополн.- М.: ЮНИТИ ДАНА, 1999.

 5. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов/О.П.Глудкин,, Н.М.Горбунов,Ю А.И.Гуров, Ю.В.Зорин; Под ред. О.П.Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999.

 6. Панфилов И.П., Спиридонов Н.С. Полупроводниковые диоды и транзисторы. – Одесса: ОНЭС, 1984, с. 84.

 7. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. - М.: Горячая линия – Телеком, 2002, с. 768.

 8. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. – К.: Каравела, 2003, с. 368.

 9. Григорьев О.П. и др. Диоды. Справочник. – М.: Радио и связь, 1990, с. 336.

 10. Григорьев О.П. и др. Транзисторы. Справочник. – М.: Радио и связь, 1989, с. 272.

 11. Интегральные микросхемы. Справочник. / Под редакцией Б.В. Тарабрина. – М.: Энергоатомиздат, 1985, с. 527.

 12. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочник. / Под редакцией С.В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1984, с. 432.

 13. Гершунский Б.С. Основы електроники и микроелектроники. - К.: Выща шк., 1989.

 14. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004.


Методичний матеріал

Методичний матеріал в електронному вигляді розміщений в папці T9_Ts_Ep_CompSist електронного посібника "Основи інформаційно-електрогнних технологій" розділ головного меню Технології створення електронних пристроїв та комп'ютерних систем.

Оскільки при вивченні цієї теми суттєву допомогу надасть використання засобів реального та віртуального (комп'ютерного) моделювання, то слід використати наступні посібники:

 1. Чаповський М.З., Власенко В.М. Методичний посібник: Інтерактивне комп'ютерне середовище Electronics Workbench v.5.12. ДУІКТ, 2005.

 2. Чаповський М.З. Методичний посібник: Навчально-дослідний стенд комп'ютеризованої лабораторії технічної електроніки. ДУІКТ, 2005.

 3. Чаповський М.З., Власенко В.М., Яцентюк Г.Т. Методичний посібник: Інтерактивне компю’терне середовище розробки монтажних плат EWB Layout.

Для освоєння інструментальних засобів реального та віртуального моделювання слід виконати підготовчі лабораторні роботи, описи яких:

 1. Чаповський М.З., Власенко В.М. Ознайомлення з інтерактивним комп'ютерним середовищем Electronics Workbench v.5.12. ДУІКТ, 2005.

 2. Чаповський М.З. Ознайомлення з навчально-дослідним стендом комп'ютеризованої лабораторії технічної електроніки. ДУІКТ, 2005.


Методичні рекомендації

 1. Вивчення теми: "Конструювання та технологія виробництва електронних засобів " слід виконувати згідно тематичного плану та вказаного методичного матеріалу.

 2. Після вивчення основного теоретичного матеріалу слід пройти навчальні програми, тестування, самостійно опрацювати додатковий матеріал та виконати лабораторні роботи.

 3. Для самостійного поглибленого вивчення теми та в якості суспільно-корисної праці рекомендуються наступні завдання:

 1. Підбір нового методичного матеріалу та літератури для вивчення теми.

 2. Підбір або самостійне створення завдань для самостійної роботи.

 3. Створення комп'ютерних тестів для перевірки знань по темі.

 4. Створення навчальних комп'ютерних програм для вивчення теми.

 5. Перевірка своїх знань та знань колег з занесенням оцінок в Атестаційний лист.

 6. Написання рефератів по темі.

 7. Організація дискусії-семінару з вивчення теми.

 8. Написання, комплектація та оформлення матеріалів для електронного посібника "Основи інформаційно-електрогнних технологій.