asyan.org
добавить свой файл
1


Відділ освіти

Костянтинівської районної державної адміністрації

Іллічівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
















Освіта:

вища,

Горлівський державний

педагогічний інститут іноземних мов, 2001
Спеціальність:

учитель англійської мови
Стаж:

10 років
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Місце роботи:

Іллічівська спеціалізована

школа І-ІІІ ступенів

з поглибленим вивченням

окремих предметів та курсів

юридичного профілю
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель объединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель.»

Л. Толстой





Ми живемо в ті часи, коли англійська мова набула статусу мови глобального спілкування, і я як викладач цієї дисципліни, бачу своє завдання в лінгвосоціальній адаптації учнів до сучасних умов життя. Людина, що виходить на рівень міжнародного та міжнаціонального спілкування, повинна повною мірою володіти вміннями і навичками вираження своїх думок англійською мовою. Таким чином, комунікативна компетентність виходить на найважливіше місце. Але комунікація, в свою чергу, потребує мотивації.
Мотивацію навчання учнів можна підвищити шляхом застосування інноваційних методів на основі особистісно-орієнтованого підходу.

У центр шкільної освіти на даному етапі поставлено розвиток і виховання культури людини, здатної впливати на власну освітню траєкторію, співвідносити її з національними і загальнолюдськими цінностями. І це, на мій погляд, безсумнівно, вірно!

Сьогодення вимагає від нас дієвого осмислення результатів своєї праці. У мене з'явилося бажання оновити сам процес навчання і виховання молоді. Це привело до необхідності зайнятися пошуком нової технології навчально-виховного процесу. Вибір був зроблений на користь технології інтерактивного навчання . Воно є, на мій погляд, прекрасною можливістю йти в ногу з часом, крім того, створює умови для розв'язання проблем в навчально-виховному процесі.

Інтерактивний режим роботи сприяє взаємодії вчителя і учня, при якому вчитель на кожну свою дію отримує адекватну відповідь з боку дітей.
Основне значення інтерактивних форм і методів навчання полягає в забезпеченні досягнення ряду найважливіших освітніх цілей:
• Стимулювання мотивації та інтересу в області навчання у розвитку сучасної іншомовної освіти.
• Підвищення рівня активності і самостійності учнів.
• Розвиток навичок критичного мислення, формування комунікативної компетентності учнів.
• Саморозвиток учнів, завдяки активізації мовленнєвої діяльності та взаємодії з викладачем та іншими учасниками освітнього процесу.

Таким чином, використовуючи інтерактивний підхід до навчання англійської мови, можна оптимізувати процес оволодіння навичками базового шкільного іншомовного спілкування і зробити його більш ефективним в умовах загальноосвітньої школи.
Ці методи найбільш відповідають особистісно-орієнтованому підходу, так як вони сприяють творчій організації (колективне, групове, навчання у співпраці), причому навчається і педагог, учні є суб'єктами навчального процесу. Педагог частіше виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи, фасилітатора, творця умов для ініціативи учнів.

Учень



Педагог Учень
  
Учень




Крім того, інтерактивне навчання організоване на прямій взаємодії учнів зі своїм досвідом і досвідом своїх друзів, так як більшість інтерактивних вправ направлено до досвіду самого учня, причому не тільки навчального, шкільного. Нове знання, вміння формуються на основі такого досвіду.













Моєю стрижневою ідеєю навчально-виховної діяльності є вдосконалення викладання англійської мови через використання елементів інтерактивного навчання на всіх вікових етапах з 2 по 11 класи. Новизна, описуваної мною навчально-виховної діяльності із застосуванням елементів інтерактивного навчання, полягає в ідеї їх систематичного впровадження у викладанні іноземної мови (застосування на уроках та в позакласних заходах виходячи з підходу раціональності і корисності використання елементів інтерактивного навчання).
Провідними вимогами до уроку є:
1. Створення максимально продуктивної психологічної атмосфери у класі, заснованої на повазі та довірі до школярів.
2. Високий рівень мотивації навчальної діяльності.
3. Забезпечення практичної спрямованості навчання, що сприяє формуванню необхідних умінь і навичок учнів.
4. Досягнення всіма учнями необхідного рівня оволодіння знаннями, організація їх творчої діяльності.
5. Подолання недооцінки розвитку учнів.
6.Об'ективне оцінювання знань учнів, як потужний стимул творчого комфорту.
7. Актуалізація опорних знань, їх постійне вживання на практиці, як умова ефективної організації урочної та позаурочної роботи з учнями і міцного засвоєння ними знань.
Слід зазначити, що інтерактивне навчання є, на мій погляд, специфічною формою організації пізнавальної діяльності. Це навчання може сприяти позитивному впливу, як на підвищення якості знань, так і на підвищення працездатності, трудової активності учнів, їх зацікавленості предметом. Воно має на увазі цілком конкретні та прогнозовані цілі. Одна з таких цілей полягає у створенні комфортних умов навчання, таких, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну самостійність, що і робить продуктивним сам процес навчання. Навчальний процес організовується таким чином, що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання. Прикладом може служити використання такого елементу інтерактивного навчання, як «ОЧІКУВАННЯ».
 Технологія його застосування така. Зазначений елемент інтерактивного навчання застосовується на початку уроку, коли спільно з учнями визначаються дидактичні цілі уроку. На дошці вивішується чистий аркуш ватману з написом «Очікування». Дітям пропонується після повідомлення теми висловити свої очікування від даної теми. Спільна робота в режимі: учитель - учні на даному етапі контролюється так, щоб були сформовані задачі уроку. Учні висловлюють свої пропозиції з приводу того, що вони хочуть дізнатися, яким чином і для чого?
Записуються маркером на ватмані очікування дітей від уроку і потім повідомляються їм конкретні цілі уроку, кажучи про те, що учнівську думку, їх бажання теж враховано при визначенні цілей.
Аналізуючи «Очікування» я, як вчитель, можу:
• дізнатися, які питання цікавлять дітей за темою уроку;
• виявити первинне уявлення дитини з теми;
• отримати інформацію про нахили дітей, для того, щоб знати, яких труднощів у навчанні можна очікувати;
• використовувати «Очікування» в якості аргументів в розмові з колегами, адміністрацією школи, батьками;
• допомогти дітям зрозуміти свою мотивацію;
• відчути себе особистістю, бажання якої враховується;
• порівняти досягнуті результати з «очікування»;
• розділити з дітьми відповідальність за результат.
Учні при застосуванні на уроці цього елементу мають можливість рефлексувати з приводу того, що знають і думають.

Головна ж ідея навчання в співпраці - вчитися разом, а не просто виконувати щось разом! Це робить процес вивчення предмета цікавим, формує і розвиває в учнів мотивований інтерес до англійської мови. Такі прийоми інтерактивного навчання спрямовані на посилення ролі активності учнів. На даний час існує суперечність між потребою суспільства в соціально активній, творчій, самостійній особистості і реальним станом навчального процесу у вітчизняній школі. Тому застосування інтерактивного методу навчання в школі є сьогодні дуже актуальним. Хоча думки педагогів на інтерактивні уроки розходяться: одні бачать в них прогрес педагогічної думки, правильний крок у напрямку демократизації школи, а інші, навпаки, вважають такі уроки небезпечним порушенням педагогічних принципів, вимушеним відступом педагогів під натиском розлінованих учнів, які не бажають і не вміють серйозно працювати. Але я прийшла до висновку, що застосування інтерактивних форм уроку збагачує не тільки учня, а й вчителя, розширює його методичний інструментарій, стимулює пошук, ініціативу, змушує його йти в ногу з часом. Метою застосування інтерактивного методу навчання є формування мотивованого інтересу до англійської мови, створення умови для розвитку мовленнєвої компетенції учнів у різних видах мовленнєвої діяльності, яка веде до взаєморозуміння, взаємодії, до спільного вирішення загальних питань. Завдання полягає в тому, щоб зробити кожен урок цікавим, захоплюючим і домагатися того, щоб він розвивав пізнавальний інтерес, спонукав учнів до активної участі в навчальному процесі.

Отже, існує кілька варіантів методу навчання у співпраці.
   I. «Вчимося разом». Клас розбивається на різнорідні (за рівнем навченості) групи. Кожна група отримує одне завдання, яке є частиною якоїсь великої теми, над якою працює весь клас. В результаті спільної роботи окремих груп досягається засвоєння всього матеріалу. Таким чином, з самого початку група має ніби подвійне завдання: академічну - досягнення пізнавальної, творчої мети; соціальну, або соціально-психологічну - здійснення в ході виконання завдань певної культури спілкування. Роль вчителя - контроль. Цей варіант можна використовувати при вивченні граматики, при роботі з текстом.
  II. Дослідницька робота учнів в групах - наступний варіант залучення учнів в інтерактивну діяльність. Акцент робиться на самостійну діяльність. Учні працюють індивідуально або в групах. Вони вибирають підтему загальної теми. Спільно складається доповідь, яка і підлягає презентації на уроці перед всім класом. Найчастіше я використовую цей варіант в проектній технології. Приміром, учні 8 класу виконали мініпроект «Ласкаво просимо в Україну» в Power Point. Діти з великим інтересом працювали над створенням проекту, де вони показали, як туристи можуть дістатися до України, чим вони можуть зайнятися взимку, влітку, які пам'ятки вони можуть побачити: музей, туристичний центр, пам'ятники. Таким чином, творча робота дає можливість учням не лише глибше вивчити тему, але і значно розширює їх загальний кругозір, вчить спілкуванню, вмінню самостійно здобувати і відбирати необхідний матеріал, дає можливість розвитку не тільки колективної творчості, а й індивідуальних талантів і здібностей учнів.

     Крім названих елементів інтерактивного навчання я застосовую і такі форми групової роботи в «інтерактиві», як: «ВЕЛИКЕ КОЛО», «МОЗКОВИЙ ШТУРМ», «ДЕБАТИ», «АКВАРІУМ», «ПОБАЖАННЯ». Ці форми ефективні в тому випадку, якщо на уроці обговорюється якась проблема в цілому, про яку у школярів є вже початкове уявлення, отримані раніше на заняттях або в життєвому досвіді. Важливо, щоб рівень обговорюваної проблеми дозволяв перейти до широкого визначення проблеми та подальшого її вирішення.
     Описаний досвід роботи, з застосуванням елементів інтерактивного навчання, дозволяє оптимально поєднувати традиційні (репродуктивні) і нетрадиційні методи навчання, сприяє організації особистісно-орієнтованого навчання, допомагає конструювати зміст освіти, спрямований на розвиток творчої освітньої діяльності учнів, сприяє формуванню світоглядних орієнтацій через розвиток особистого потенціалу - індивідуальних можливостей і здібностей школярів, а значить допомагає у вирішенні основного завдання.







Отже, можна зазначити, що робота в системі дозволяє в реалізації поставлених завдань навчально-виховного процесу. Я вважаю, що найбільш важливою компетенцією сьогоднішнього дня є необхідність оволодіння новими технологіями, усвідомлення їх сили і слабкості, здатність вчитися все життя, усвідомлювати необхідність безперервної підготовки в професійному плані, а також постійний поступальний рух в особистому та суспільному житті.

Мотивацію навчання учнів можна підвищити шляхом застосування різноманітних методів, приділяючи увагу індивідуальним здібностям дітей. Тому, до тих методів, які вже були напрацьовані: систематичне використання барвистих ілюстрацій, додаткових джерел інформації (газети, журнали, методичні посібники, підручники різних авторів), аудіо записів, я додала використання на уроках інтерактивної дошки. Працюючи в Іллічівській школі, я використовую інтерактивну дошку під час навчання читання та аудіювання, письма та усного мовлення. Це дає величезні переваги в роботі на уроці. Учитель, що володіє навичками роботи на комп'ютері, значно економить час і сили при підготовці до уроку. Його уроки стають набагато цікавішими для учнів. При навчанні іноземної мови є маса можливостей використання даного технічного засобу. Ми можемо поміняти місцями частини тексту, щоб учні відновили послідовність, вилучити деякі ключові слова або виразу з тексту. Можемо спроектувати на дошку необхідні ілюстрації, фотографії, що значно полегшує розуміння прочитаного або почутого і спрощує роботу. Існує ще багато інших можливостей використання інтерактивної дошки на уроках іноземної мови при наявності Internet.
Такі елементи новизни не залишаються не поміченими. Учні по-іншому починають ставитися до вчителя, що шукає нові форми і методи роботи, підвищується пізнавальний інтерес до вивчення предмета. Звичайно ж, традиційні форми і методи навчання учнів залишаються дійовими, але тепер розбавляються найсучаснішими ІК технологіями.
Звичайно, дітям дуже подобаються уроки з використанням інформаційно-комунікативних технологій. В результаті застосування ІКТ на уроках підвищилася пізнавальна активність та мовленнєва діяльність учнів. В даному випадку виправдовується метод навчання у співпраці (не тільки між дітьми, але і з викладачем).
Які цілі та завдання ставить перед собою сучасний учитель?
"Дитина - це факел, який треба запалити, а не посудина, яку треба заповнити", сказав французький просвітитель Франсуа Рабле.

У процесі роботи я прийшла до висновку, що комп'ютерні технології допомагають:


 •  залучати пасивних слухачів;

 •  робити заняття більш наочними;

 •  забезпечувати навчальний процес новими, раніше недоступними матеріалами, які допомагають учням виявляти їх творчі здібності;

 •  привчати учнів до самостійної роботи з матеріалом;

 •  забезпечувати швидкий зворотний зв'язок;

 •  підвищувати інтенсивність навчального процесу;

 •  виховувати терпимість, сприйнятливість до різноманітності культур і духовного досвіду інших народів;

 •  підвищувати пізнавальну активність учнів, а саме, бажання вивчати предмет;

 •  об'єктивно оцінювати дії учнів;

 •  накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу;

 •  реалізовувати особистісно-орієнтований і диференційований підходи в навчанні;

 •  дисциплінувати самого вчителя, формувати його інтерес до роботи;

 •  знімати такий негативний психологічний фактор, як "відповідебоязнь";

 •  підвищувати рівень розвитку психологічних механізмів (уяви, уваги, пам'яті);

 •  активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін.).




Вивчення англійської мови з використанням ІКТ дає дітям можливість брати участь у тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, листуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях і т.д. Учні можуть отримувати будь-яку інформацію з проблеми, над якою вони працюють, а саме: лінгво-країнознавчий матеріал, новини з життя відомих людей, статті з газет і журналів, необхідну літературу тощо.
  Класичні та інтегровані уроки в супроводі мультимедійних презентацій, on-line тестів та програмних продуктів дозволяють моїм учням поглибити знання, отримані раніше, як кажуть в англійській приказці - " I have heard and forgotten, I saw and remembered (Я почув і забув, я побачив і запам'ятав)".
Хотілося б зупинитися на найбільш часто використовуваних мною ІТК на уроках англійської мови:

Інтернет-ресурси

Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям інформації, що у будь-якому місці земної кулі: новини, країнознавчий матеріал, зарубіжну літературу т.д.
На уроках англійської мови Інтернет допомагає мені вирішити цілий ряд завдань: сформувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; вдосконалювати вміння писемного мовлення школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Крім того, робота спрямована на вивчення можливостей Інтернет-технологій для розширення кругозору школярів, налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах.

Комп'ютерна лекція

Комп'ютерна лекція, розроблена засобами Power Point - це тематично і логічно пов'язана послідовність інформаційних об'єктів, що демонструється на екрані або моніторі. В ході лекції використовуються різні інформаційні об'єкти: зображення (слайди), звукові та відеофрагменти. Ефективність роботи зі слайдами, картинами та іншими демонстраційними матеріалами буде набагато вищою, якщо доповнювати їх показом схем, таблиць.
Після таких уроків вивчений матеріал залишається в учнів в пам'яті як яскравий образ і допомагає вчителю стимулювати пізнавальну активність школяра.
Найчастіше у своїй практиці я проводжу уроки комбінованого типу, де мають місце і опитування домашнього завдання, і пояснення нового матеріалу.
Програма розробки презентацій Power Point дозволяє підготувати матеріали до уроку, комбінуючи різні засоби наочності, максимально використовуючи переваги кожного та нівелюючи недоліки.
Найчастіше, я використовую такі типи уроків з використанням презентацій в програмі Power Point:

1) лекційні, які мають головною метою, не ілюструвати, а візуально дати складний матеріал для запису учням в зручній формі;
2) уроки - ілюстрації за темами, де існує необхідність яскравих зорових образів,
3) уроки - наочні посібники, що допомагають як зразки, створювати учням подібні роботи самостійно.
І останнє, що необхідно відзначити: використовуючи слайд - фільми, інтерактивні моделі, можна здійснювати диференційований, індивідуальний підхід в роботі з учнями, які володіють різним ступенем освоєння навчального матеріалу.


• Електронні підручники


Перевагами електронних підручників, на мій погляд, є: по-перше, їх мобільність, по-друге, доступність зв'язку з розвитком комп'ютерних мереж, по-третє, адекватність рівня розвитку сучасних наукових знань. З іншого боку, створення електронних підручників сприяє також рішенню і такої проблеми, як постійне оновлення інформаційного матеріалу. У них також може міститися велика кількість вправ і прикладів, детально ілюструватися в динаміці різні види інформації. Крім того, за допомогою електронних підручників здійснюється контроль знань - комп'ютерне тестування.


• Електронні словники

Електронний словник поєднує в собі функції пошуку інформації, що цікавить, демонстрації мовних закономірностей і дає можливість освоїти навчальний матеріал за допомогою спеціальної системи вправ.
Всі сучасні електронні словники використовують звукові засоби мультимедійних персональних комп'ютерів для відтворення вимови.
Найчастіше ми використовуємо наступні словники:

1. Промпт (здійснює переклад речень з російської на англійську і з англійської на російську)
2. Словник Мюллера (нова редакція англо-російського словника, містить близько 160 000 слів)
3. Alternative English Dictionary (постійно оновлюється словник англійського сленгу)
  4. New Words in English (словник неологізмів англійської мови).

Для переказу за допомогою якого-небудь з перерахованих словників необхідно ввести перекладається слово (фразу, пропозиція тощо) в діалогове вікно обраного словника і слідувати подальшим інструкціям даного електронного словника. Використання електронних on-line словників видається особливо зручним при необхідності перекладу не однієї словникової одиниці, а відразу деякої їх кількості, наприклад при роботі з «ключовими словами» тексту, діалогу тощо, при виконанні вправ з навчання читання на предтекстовому етапі . І, звичайно, можливість використання практично будь-якого словника через Інтернет економить час і сили, сприяє творчій роботі учня.

На закінчення хотілося б сказати, що в сучасних умовах пред'являються все більш високі вимоги до процесу навчання іноземним мовам. Обсяги інформації стрімко зростають, і сучасні способи їх зберігання, передачі та обробки перестають бути ефективними. А комп'ютерні технології представляють великий спектр можливостей для підвищення продуктивності навчання.

Застосування сучасних технологій в освіті створює сприятливі умови для формування особистості учнів і відповідає запитам сучасного суспільства.
Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці англійської мови:

 1. формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі різного ступеня складності;

 2. удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, також відповідно підготовлених учителем;

 3. удосконалювати вміння монологічного і діалогічного висловлювання на основі проблемного обговорення, представлених вчителем або одним із учнів, матеріалів мережі;

 4. вдосконалювати вміння писемного мовлення, індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів спільної діяльності партнерів;

 5. поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної англійської мови, що відображає певний етап розвитку культури народу, соціального і політичного устрою суспільства;

 6. знайомитися з культурознавчими знаннями, що включають в себе мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни досліджуваної мови;

 7. формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності учнів на уроці на основі систематичного використання «живих» матеріалів, обговорення не тільки питань до текстів підручника, а й актуальних проблем, що цікавлять всіх і кожного.