asyan.org
добавить свой файл
1
АНОТАЦІЯ ЗВІТУ

з науково-дослідної роботи

кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

за 2014 рік
Кафедра має тему, зареєстровану в УкрНТЕІ та спільну з іншими кафедрами іноземних мов університету: «Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання» (державний реєстраційний номер: 0110U000323). Співробітники кафедри виконують наукові роботи в рамках аспекту цієї загальної теми: «Оптимізація та інтенсифікація навчання іноземних мов дорослих». Основними формами та засобами реалізації були як теоретичні, так і експериментальні дослідження безпосередньо у навчальному процесі. На основі результатів проведених досліджень готувалися та публікувалися підручники, посібники, монографії, розділи, статті, тези та анотації доповідей, здійснювалися доповіді на наукових конференціях.

З вересня 2014 р. до цієї теми була додана тема «Комплексна автоматизація управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі», яку в 2015 р. завершує проф. Ю.К. Тараненко (увійшов до штату кафедри в вересні 2015 р.).
Концепція та загальні положення
Метою досліджень, що проводяться, є оптимізація та інтенсифікація навчання іноземних мов дорослих в умовах мовних та немовних вищих навчальних закладів. Об’єктом досліджень є саме навчання іноземних мов дорослих в умовах мовних та немовних вищих навчальних закладів. Кожне дослідження розбивається на етапи: теоретичного дослідження, експериментального дослідження, впровадження у педагогічну практику. Тривалість кожного з етапів залежить від конкретної наукової проблеми, яка розробляється. Кожен з етапів супроводжується публікаціями виконавців за отриманими результатами та доповідями за цими результатами на наукових конференціях. В дослідженнях використовуються усі існуючи теоретичні та експериментальні методи для проведення досліджень у галузі методики викладання іноземних мов. Проблеми, що досліджуються, належать до тих, які ще недостатньо розроблені у вітчизняній методиці і ключовим питанням у кожній з них є знаходження найбільш ефективних шляхів оптимізації та інтенсифікації навчання іноземних мов у тому конкретному аспекті, який досліджується.
Науково-практичні результати роботи над темою
Протягом 2014 р. досягнуті такі науково-практичні результати роботи над темою: продовжуються розроблятися наукові та методичні питання впровадження програм експерієнційного навчання англійської мови; наукові та суто методичні питання впровадження навчальних програм з використанням інноваційних технологій у навчанні іноземних мов; наукові та методичні питання навчання студентів за спеціальностями «Психологія» та «Педагогіка» для професійно-орієнтованого спілкування; наукові та методичні питань навчання студентів за спеціальністю «Правознавство» для професіонально-орієнтованого спілкування; наукові, методичні та суто практичні питання навчання іспанської мови як другої іноземної та як третьої іноземної на мовних факультетах; наукові, методичні та суто практичні питання навчання іспанської мови як другої іноземної з використанням інформаційних технологій. У межах нового напрямку продовжується розробка комплексу питань впровадження конструктивістського підходу до навчання англійської мови у немовних ВНЗ. Також як напрямок досліджень запроваджена розробка оптимальної методики навчання іноземної мови дорослих поза межами вишівських мовних програм. За цими напрямками здійснювалися усі наукові та методичні публікації співробітників кафедри, їх виступи на наукових конференціях. Всі напрацювання за рік відразу впроваджувались у педагогічну практику кафедри. В наступному, 2015 р., планується продовження досліджень за всіма цими напрямками.

Проф. Ю.К. Тараненко також продовжив роботу над темою «Комплексна автоматизація управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі».

Досягнення кафедри у науковій роботі дозволили їй успішно працювати протягом року як підготовчий та екзаменаційний центр з підготовки до прийому та прийому кембриджських міжнародних іспитів для отримання міжнародно визнаних сертифікатів з рівня володіння англійською мовою. У 2014 р. такий іспит складали при кафедрі 94 кандидатів: 15 – іспит FCE; 54 – іспит IELTS, 9 – іспит САЕ, 5 – іспит PET, 3 – іспит YLE Starters, 8 – іспит YLE Flyers.

За рік працівниками кафедри опубліковано:

Розділ у колективній монографії;

Чотири навчальних посібника з грифом МОНУ і один без грифу;

14 статей у фахових закордонних та вітчизняних виданнях, які входять у міжнародні науковометричні бази (Scopus. Copernicus. РИНЦ та інші);

17 статей у інших фахових закордонних та вітчизняних виданнях;

Три тези доповідей, опубліковані у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій і виданих за кордоном;

11 тез доповідей, опублікованих у збірках матеріалів міжнародних та національних науково-практичних конференцій і виданих в Україні;

Один викладач отримав грамоту Верховної Ради України за наукову та педагогічну діяльність.

Отримано одне свідоцтво про авторське право на твір – підручник з англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей «Педагогічні справи».

Викладачі кафедри брали участь у 21 науковому заході (конференції, круглі столи, симпозіуми тощо), 9 з яких міжнародні, а 4 проводилися за кордоном.

27 студентів були підготовлені викладачами кафедри до виступів на 5 конференціях з публікацією тез доповідей. Студентами опубліковані 3статті у фахових виданнях України під керівництвом викладачів кафедри.
Рекомендації щодо подальших досліджень
Продовжити дослідження за переліченими вище напрямами до їх остаточного завершення. Очікувані результати: оптимізація та інтенсифікація навчання іноземних мов дорослих в умовах мовних та немовних вищих навчальних закладів, а також в умовах навчання мови поза межами вишівських мовних програм.
Все викладене дозволяє зробити висновок, що кафедра досить активно та ефективно проводить науково-дослідну діяльність та виконує все заплановане на рік в плані цієї діяльності.