asyan.org
добавить свой файл
1
Методичні рекомендації щодо оформлення наукової роботи

в 2011 – 2012 н.р.

№№Структура

Вимоги до оформлення

1.

Обсяг роботи

Не повинен перевищувати 25 сторінок.

(На конкурс подається 2 екземпляри роботи + 2 диска, на яких є робота

та окремо тези)


2.

Загальні вимоги

Формат А4; береги : лівий - не менше 20 мм., правий - не менше 10 мм. , верхній

не менше– 20 мм., нижній –не менше 20 мм.

Друкувати з полуторним міжрядковим інтервалом. Шрифт р. 14(Times New Roman)


3.

Структура

науково –

дослідницької

роботи

 • Титульний аркуш

 • Тези

 • ЗМІСТ( див. зразок)

 • Перелік умовних позначень(за необхідністю)

 • ВСТУП ( це приблизно 3 сторінка роботи ). Слова «предмет»,

« мета», « актуальність» та ін.. можна виділяти жирним шрифтом

 • Основна частина

Сл. РОЗДІЛ ( Друкують великими літерами. У кінці кожного розділу – висновок).Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами( крім першої) з абзацного відступу.

 • ВИСНОВКИ ( множина)

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • ДОДАТКИ( при необхідності)

2.Крапку в кінці заголовка не ставлять.

3.Кожну структурну частину слід починати з нової сторінки ( розділ).

4. Заголовки структурних частин друкуються не по середині, а симетрично до тексту, розмір шрифту 16 -18 ( жирний), великими літерами . Наприклад » РОЗДІЛ»

5. Відстань між заголовком (за винятком заголовку пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервали.

6.Назви підрозділів друкують маленькими літерами ( крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка,

надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.4.

Нумерація

1.Нумерація розділів , підрозділів, пунктів , малюнків, таблиць , формул подають цифрами без знак №.

2.Номер розділу ставлять після слова « РОЗДІЛ»

( РОЗДІЛ 1, крапку не ставлять), потім з нового рядка друкують заголовок

розділу.

3. Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу, наприклад: 2.3. ( третій підрозділ другого розділу).У тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

4.Пункти(при необхідності) нумерують у межах кожного розділу. У тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

5.Нумерація сторінок здійснюється вгорі ( у правому куті ) з відступом і без крапки .

6. Титульний лист є першою сторінкою, яку включають до нумерації , але номера на ньому не ставлять

7.Усі сторінки, враховуючи тези і додатки, нумеруються.

8. Усі аркуші, на яких розміщені структурні части, нумеруються.


5.Ілюстрації

Схеми, таблиці, діаграми , фото, діаграми


Формули1. Ілюстрації ( фотографії, креслення, схеми, графіки ,

карти) і і таблиці необхідно подавати після тексту, де вони згадані вперше, або

на наступній сторінці .

2. Якщо ілюстрації і таблиці розміщені на окремих сторінках роботи , їх

включають до загальної нумерації сторінок.

3. Ілюстрації позначають словом « Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу. Наприклад: Рис. 1.2.

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

4. Також у роботі можуть використовуватися схеми , таблиці , діаграми, фото, матеріли ( статті )із газет. Наприклад:

Схема 1. Назва ( якщо одна) , або Схема 1.3. Назва ( у розділі є 3 схеми).

Таблиця 1.2. Назва

Діаграма 2. 4. Назва

Фото

Газета

5. Таблиці нумерують послідовно ( за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис

« Таблиця» із зазначенням номера розділу і порядкового номера таблиці.
1.Невеликі і нескладні формули вписують всередині рядків.

2.Пояснення значень символів подається під формулою.

3.Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного рядка.

4. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті.

5. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.6.

Цитування

 1. Науковий етикет вимагає точно відтворювати текст.

 2. Кожна цитата супроводжується посиланням на джерело. Наприклад: « Цитата» [2, с. 17], де 2 номер позиції книги у списку літератури, або [7, кн.1, с.12],

[5,т.5,с.17].

У працях [1-7]… або [5] ( при непрямому цитуванні)

3.Посилання на ілюстрації: (рис. 1.2)

Формули:… у формулі (2.1)

Таблиці : ( див. табл. 1.3) або «… у табл. 1.2»

 1. Якщо автор використовує пісні, розповіді людей , то після цитування йде запис [ Записано від Г.Степанової, 81 рік, с. Лопатки Гадяцького району] або [ старий документ , з архіву автора].

 2. Якщо автор хоче застерегти, виділити щось , то оформляється це так : ( підкреслення наше. – Т.К.), або ( курсив наш .- Т.К.), або (виділено нами .- Т.К.), де « Т.К.» - автор.
7.

Зразок оформлення

списку використаних

джерел(додаток 4.3)

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів повністю без пропусків будь – яких елементів, скорочень назв.

Оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.»

8.

Додатки

1.Додатки слід позначати послідовно великими літерами укр. абетки , за винятком Г, Є, І,Ї, Й,О,Ч,Ь.

Наприклад , «Додаток А, Додаток Б.»

2. Кожен додаток розміщують у порядку появи посилань у тексті роботи.

3.Якщо додаток оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний повинен починатись з нової сторінки.

4. Додаток повинен мати заголовок , надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки.

5.Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово « Додаток А».


9.

Тези (складова роботи)

Мають особливий підпис. Це окремі речення , абзаци, які розкривають зміст роботи. її суть. Обсяг тексту тез не більше 1 сторінки. Подаються в друкованому та електронному вигляді.Вересень, 2011 рік Підготувала заступник директора з НМР

Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки В.В.Бутко