asyan.org
добавить свой файл
1 2 3ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від ”_____” ___________ 2011р.

№__________

Комплексна Програма профілактики правопорушень

в Балаклійському районі

на 2011-2015 роки


м.Балаклія

2011р.

Загальні засади протидії злочинам в Балаклійському районі
В умовах побудови правової держави в сучасній Україні проблеми захисту її громадян від злочинних посягань, а також протидії спробам криміналізації суспільства, нейтралізації негативних соціальних тенденцій набувають першочергового значення. У цьому контексті особливо гострими є питання профілактики правопорушень.

Детермінантами зростання злочинності і криміналізації суспільних відносин виступають не стільки самі по собі негативні соціально-економічні фактори, скільки нездатність протиставити їм зважену державну економічну, соціальну, правову політику і організаційно-правовий механізм її реалізації на рівні області і району, забезпечити належний правопорядок, ефективне регулювання суспільних відносин, організованість і погодженість функціонування всіх ланок системи державної влади, відповідальність державного апарату за прийняті рішення, у тому числі в сфері безпосереднього захисту прав і законних інтересів громадян від протиправних посягань, беззаконня і свавілля.

На сьогоднішній час можна констатувати відсутність серйозних успіхів у справі профілактики злочинів та охорони громадського порядку, що не може в кінцевому підсумку призвести до корінного зламу негативних тенденцій і якісної зміни кримінологічної обстановки. Такий стан речей є наслідком:

-відставання правової бази від потреб правоохоронної практики;

-недоліків у діяльності правоохоронних і контрольно-наглядових органів, насамперед їхньої роз'єднаності, відтоку професійних кадрів, нерозв'язаності проблем матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

-складної криміногенної ситуації в області і районі;

-руйнування системи профілактики злочинів;

-відсутності взаємодії між органами державної влади і громадськістю.

Усі ці фактори зберігають свій вплив, що дає підстави для прогнозування поглиблення негативних тенденцій у сфері забезпечення правопорядку.
Прогноз злочинності
Прогноз злочинності в області і районі необхідно розглядати крізь призму комплексу основних криміногенних факторів, що включає:

-системну економічну кризу, яка в умовах області і району знайшла свій вираз у частковій трансформації легальної економіки в тіньову, відсутності ефективного контролю за отриманням надприбутків;

-відсутність вагомих легальних альтернатив заняттю злочинною діяльністю для певної частини населення;

-неспіврозмірність доходів, що можуть бути отримані в результаті діяльності в легальному секторі економіки і у тіньовому секторі;

-недостатня визначеність і незавершеність законодавчих норм, що регламентують протидію злочинності;

-істотне зниження ефективності правозастосовної практики і самого механізму кримінального переслідування;

-досягнення критичного рівня криміналізації населення.

Наведені чинники безпосередньо пов'язані з політичними процесами на фоні помітного ослаблення сфери правоохоронної діяльності і неготовності державних і громадських інститутів до вирішення масштабних проблем протидії злочинності.

У цьому випадку показники кримінальної ситуації 2010 року варто розглядати як трамплін для подальшого „розкручування" криміногенної спіралі. З урахуванням наведених чинників, до 2015 року очікується розвиток кримінальної ситуації з наступними прогнозованими параметрами.

Сумарна кількість усіх зареєстрованих злочинів зросте, так само як і кількість тяжких і особливо тяжких злочинів. При цьому питома вага тяжкої злочинності в загальному обсязі кримінально-карних діянь може досягнути 38%, що є яскраво вираженим негативним параметром.

Структурна характеристика злочинності при цьому буде вкрай несприятливою. У загальному обсязі всіх зареєстрованих злочинів убивства складуть 0,9%, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю - 1,5%, зґвалтування - 0,2%, грабежі - 8,6%, розбої - 1,6%, крадіжки - 34%, злочини економічної спрямованості - 11%, хуліганства - 3,6%.

Підвищену небезпеку для суспільства становить очікуване зростання кількості злочинів, що посягають на власність, у першу чергу розбоїв, грабежів і крадіжок. Темпи приросту кількості зазначених діянь можуть скласти при даному сценарії розвитку 1,5%, 2,8% і 3,9% відповідно.

Джерелом тривоги громадян буде залишатися насильницька злочинність. Кількість зареєстрованих у прогнозованому періоді вбивств може зрости на 3,5%, а кількість заподіянь тяжкої шкоди здоров'ю - на 3,2%.

Економічна злочинність до 2015 року буде, як передбачається, характеризуватися низкою нових кримінологічних особливостей і тенденцій. Широка присутність організованих злочинних угрупувань в економічних відносинах стане менш помітною, оскільки відбудеться значне „вбудовування" економічної злочинності в респектабельне легальне бізнес-співтовариство. Це явище може становити особливу небезпеку для подальшого розвитку країни, оскільки руйнівний потенціал злочинності здатний проникати на макроекономічиий рівень розвитку держави і суспільства. Кількість злочинів економічної спрямованості, виявлених протягом 2015 року, перевищить відповідний показник 2010 року

Подальший негативний розвиток одержать процеси наркотизації населення, так само як і злочинність, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. При цьому кількість виявлених злочинів протягом даного періоду може зрости на 10%. Збільшиться і латентність даного виду злочинів.

До 2015 року варто очікувати ускладнення і соціально-кримінологічних характеристик злочинності. Прогнозується помітне зростання криміналізації в середовищі соціально незахищених груп населення, у тому числі серед безробітних, учнів, а також інших осіб, які мають доходи нижче прожиткового мінімуму. Очікується збільшення кількості злочинів, вчинених жінками і неповнолітніми. Кожен восьмий розслідуваний злочин буде вчинено громадянами в стані алкогольною сп'яніння.

Особливу небезпеку буде становити криміналізація молодіжного і підліткового середовища, злочинність у сфері сімейно-побутових відносин, ріст правопорушень серед жінок і соціально незахищених громадян.

Помітно збільшиться криміналізація в середовищі осіб без громадянства та іноземних громадян, які перебувають на території України, так само як і злочинність іноземців у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Аналіз відповідного прогнозного сценарію дозволяє зробити висновок про те, що розвиток оперативної обстановки протягом 2012 року буде об'єктивно протікати в найбільш напруженій формі.

Вказані негативні тенденції багато в чому негативно впливатимуть на суспільну стабільність, захищеність населення, визначатимуть стан протидії злочинності та впливатимуть на діяльність правоохоронних органів на рівні області та району.
Цілі та завдання програми
Основне призначення програми - забезпечення умов для зупинення зростання злочинності; поетапні зміни в структурі злочинності району до рівня мінімальної небезпеки для суспільства.
Основними цілями програми профілактики правопорушень в районі на визначений період є:

-якісне підвищення рівня правової культури населення в частині, що відноситься до сфери профілактики злочинів та охорони громадського порядку;

-забезпечення науково обґрунтованого соціального контролю над злочинністю, що перешкоджатиме стихійному (непередбаченому) погіршенню кримінологічної обстановки в районі;

-зниження кількості та рівня негативних наслідків соціально-політичного, економічного, культурного, екологічного, морального і психологічного характеру, створюваних унаслідок вчинення злочинів;

-істотне збільшення ефективності системи заходів боротьби і профілактики злочинності.
Досягнення цих цілей повинно бути забезпечено за допомогою вирішення наступних завдань:
-довгострокове прогнозування стану злочинності та основних факторів, що впливають на неї, визначення системи заходів впливу в районі з використанням сучасних методів математичної статистики, експертизи, аналізу, вивчення громадської думки;

-випереджуючий розвиток системи заходів протидії і профілактики злочинності;

-удосконалення системи заходів профілактичної та виховної роботи з різними категоріями населення, насамперед із неповнолітніми та молоддю;

-удосконалення системи лікування та реабілітації осіб, що допускають немедичне вживання наркотиків;

-удосконалення організації системи правоохоронних органів у частині вирішення профілактичних завдань та реалізації функцій протидії злочинності;

-налагодження і розвиток співробітництва правоохоронних органів в сфері протидії злочинності;

-апробування і наступне широке впровадження нетрадиційних форм і методів боротьби зі злочинністю, які довели свою ефективність;

-проведення своєчасного інформування, що забезпечуватиме адекватне сприйняття населенням кримінологічної обстановки;

-стимулювання гласних форм сприяння громадян правоохоронним органам у профілактиці злочинів та охороні громадського порядку.
Очікувані результати
У ході виконання програми очікується:

-уточнення реальних масштабів злочинності в районі й пов'язаних із нею втрат для суспільства;

-підвищення антикримінальної орієнтації суспільства, що сприятиме моральному і фізичному оздоровленню населення;

-удосконалення методик, системи лікування і реабілітації осіб, хворих на наркоманію;

-оснащення правоохоронних органів сучасною технікою, створення автоматизованих систем обробки інформації профілактичної спрямованості;

-створення бази даних на осіб, які беруть участь у злочинній діяльності (організатори злочинних груп, активні учасники, виготовлювачі, збувальники, перевізники, споживачі тощо);

-підвищення рівня підготовки працівників правоохоронних органів. Виконання програми дозволить спрямувати зусилля правоохоронних органів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її власність і громадський порядок, проявам організованої, економічної злочинності та корупції.

Заходи комплексної Програми профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2011-2015 роки
1.Заходи щодо захисту життя, здоров'я, честі та гідності особи та її майна від злочинних посягань
1.1.Проаналізувати кількість та поширеність різних видів злочинів проти життя, здоров'я, честі та гідності особи, її власності в районі, а також причини і умови, які сприяють їх вчиненню.

Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області

2011 рік
1.2.З метою запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї та вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема терористичним актам, здійснити комплекс практичних заходів, спрямованих на виявлення каналів незаконного обігу і викрадення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин; посилити контроль за охороною об'єктів, де використовуються або зберігаються вибухові та отруйні предмети і речовини.

Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області, Ізюмське міжрайвідділення УСБУ в

Харківській області

2011-2015 роки
1.3.Проводити обстеження стану антитерористичної захищеності об'єктів життєдіяльності населених пунктів, енергетики, зв'язку, нафтогазової промисловості з метою своєчасного виявлення недоліків, що можуть становити загрозу для життя та здоров'я громадян, екологічної безпеки, та їх усунення.

Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області, Ізюмське міжрайвідділення УСБУ в

Харківській області

2011-2015 роки
1.4.Організувати проведення профілактичних заходів серед населення, спрямованих на виховання міжнаціональної поваги і непримиримого ставлення до проявів расизму та ксенофобії.

Відділ з питань внутрішньої політики апарату

райдержадміністрації, відділ освіти

райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та

молоді райдержадміністрації, відділ культури

та туризму райдержадміністрації

2011-2015 роки

1.5.Здійснити комплекс заходів, спрямованих на недопущення легалізації незаконних озброєних формувань під виглядом недержавних охоронних структур

Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області, Ізюмське міжрайвідділення УСБУ в

Харківській області

2011-2015 роки

1.6.Здійснювати моніторинг осіб, які отримують соціальні послуги в установах органів соціального захисту населення, осіб похилого віку, самотніх, визнаних недієздатними та обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, а також неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування, з метою своєчасного виявлення загрози їх життю та здоров'ю внаслідок протиправних посягань. Зазначену інформацію невідкладно направляти до РВ ГУМВС України в Харківській області.

Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області, управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації, відділ

охорони здоров’я райдержадміністрації, служба

у справах дітей райдержадміністрації

2011-2015 роки
1.7.Організувати роботу телефону довіри для надання психологічної та юридичної допомоги жертвам насильства в сім'ї.

Відділ у справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації

2011-2015 роки

1.8.Провести в населених пунктах роботу щодо облаштування житлових будинків кодовими замками, домофонним зв'язком; укріплення та опечатування дверей до підвалів, горищ, покращення освітлення дворових територій, під'їздів житлових будинків.

Виконкоми міської, селищних, сільських рад, управління економіки райдержадміністрації

2011-2015 роки

1.9.Організувати заходи щодо своєчасної передачі до райвідділу міліції інформації про правопорушення, що вчиняються в салонах пасажирського транспорту, а також на зупинках громадського транспорту для невідкладного вжиття заходів щодо їх припинення.

Управління економіки райдержадміністрації,

Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області

2011-2015 роки

1.10.Продовжити здійснення комплексу заходів, спрямованих на недопущення протиправних дій щодо водіїв таксі та автомобілів швидкої медичної допомоги.

Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області, управління економіки

райдержадміністрації

2011-2015 роки

1.11.Проводити роз’яснювальну роботу серед населення з питань уникнення та запобігання вчиненню щодо них злочинів (із врученням пам'яток з відповідних питань). Стан цієї роботи широко висвітлювати в засобах масової інформації.

Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області

2011-2015 роки
1.12.Продовжити здійснення скоординованих дій щодо виявлення нелегальних мігрантів, перекриття каналів їх проникнення на територію району, припинення їх кримінального бізнесу та інших правопорушень.
Балаклійський РВ ГУМВС України в Харківській

області

2011-2015 роки

1.13. Для забезпечення належного рівня координації дій правоохоронних органів району у боротьбі із злочинністю надати допомогу прокуратурі Балаклійського району для підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення.
Балаклійська райдержадміністрація

2011-2015 роки.следующая страница >>