asyan.org
добавить свой файл
1
Екзаменаційні питання з дисципліни

«Трудове право та право соціального забезпечення»

для студентів 3 курсу ІНСТИТУТУ ПРОКУРАТУРИ ТА СЛІДСТВА

(1-й потік) доц. Краснов Є.В.


 1. Предмет трудового права: індивідуальні та колективні трудові відносини.

 2. Поняття та особливості індивідуальних трудових правовідносин, їх структура.

 3. Колективні трудові відносини: структура та зміст

 4. Метод трудового права, його особливості

 5. Система трудового права та система трудового законодавства

 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного, права соціального забезпечення)

 7. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та особливості

 8. Конституція України як основне джерело трудового права

 9. Кодекс законів про працю України, закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права

 10. Конвенції і Рекомендації МОП як джерела трудового права

 11. Акти соціального діалогу та локальні нормативно-правові акти як джерела трудового права

 12. Принципи правового регулювання індивідуальних та колективних трудових правовідносин

 13. Єдність і диференціація правового регулювання праці.

 14. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.

 15. Трудова правосуб’єктність працівників: виникнення, зміст, випадки обмеження

 16. Трудова правосуб’єктність роботодавця: зміст та ознаки

 17. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права

 18. Державні гарантії у сфері зайнятості населення, заходи щодо сприяння зайнятості населення

 19. Правовий статус безробітного.

 20. Поняття трудового договору, його відмінність від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею (підряду, доручення і т.ін).

 21. Сторони трудового договору

 22. Зміст і форма трудового договору

 23. Юридичні гарантії при прийомі на роботу

 24. Загальний порядок укладення трудового договору, випробування при прийнятті на роботу

 25. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів

 26. Контракт як особливий вид трудового договору, сфера його застосування

 27. Особливості трудового договору з прокурорсько-слідчими працівниками

 28. Переведення на іншу роботу: поняття та види переведень

 29. Порядок переведення працівників на іншу роботу.

 30. Зміна істотних умов праці та її правові наслідки

 31. Атестація працівників та її значення в трудовому праві

 32. Поняття та випадки відсторонення від роботи

 33. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору, їх класифікація.

 34. Загальні підстави припинення трудового договору (стаття 36 КЗпП України).

 35. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника (ст. 38 КЗпП України).

 36. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця, які не містять вини працівника

 37. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця внаслідок винних дій працівника

 38. Додаткові підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (ст.41 КЗпП України).

 39. Порядок звільнення працівників і проведення розрахунку. Вихідна допомога.

 40. Поняття робочого часу і його правове регулювання.

 41. Види робочого часу.

 42. Режим та облік робочого часу і порядок його встановлення. Ненормований робочий день. Гнучкий робочий час. Вахтовий метод роботи.

 43. Надурочні роботи і порядок залучення до них.

 44. Поняття і види часу відпочинку.

 45. Право працівника на відпустку і гарантії його реалізації. Види відпусток.

 46. Щорічна основна відпустка і порядок її надання.

 47. Щорічна додаткова відпустка, види та порядок надання.

 48. Відпустка у зв’язку з навчанням. Творчі відпустки. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях. Порядок їх надання

 49. Соціальні відпустки: строки та порядок їх надання. Відпустки без збереження заробітної плати

 50. Поняття і структура заробітної плати, її відмінність від винагород за цивільно-правовими договорами.

 51. Сфери регулювання оплати праці, мінімальна заробітна плата

 52. Тарифна система та її елементи

 53. Системи заробітної плати

 54. Права працівника на оплату праці та їх захист

 55. Премії і винагороди за підсумками роботи за рік

 56. Поняття та види гарантійних виплат та доплат

 57. Поняття та види компенсаційних виплат

 58. Поняття, значення та правове регулювання дисципліни праці. Методи забезпечення дисципліни праці.

 59. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

 60. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.

 61. Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників.

 62. Підстава і умови дисциплінарної відповідальності працівників.

 63. Порядок застосування, оскарження та зняття дисциплінарних стягнень.

 64. Особливості дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників

 65. Поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору

 66. Види матеріальної відповідальності працівників

 67. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником роботодавцю

 68. Підстави, умови і види матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

 69. Організація охорони праці на підприємстві.

 70. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці: фінансування охорони праці; медичні огляди працівників; інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії; забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

 71. Охорона праці жінок, молоді та осіб із зниженою працездатністю.

 72. Поняття трудових спорів, їх види і причини виникнення.

 73. Система органів розгляду трудових спорів.

 74. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

 75. Порядок, строки та особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у судах

 76. Колективні трудові спори (конфлікти) та порядок їх вирішення.

 77. Право на страйк і його реалізація. Правові наслідки законного і незаконного страйку.

 78. Поняття колективного договору. Сторони колективного договору і порядок його укладення.

 79. Зміст і структура колективного договору.

 80. Поняття, сторони та основні принципи соціального діалогу у сфері праці

 81. Поняття, функції, права та обов’язки профспілок

 82. Правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань.

 83. Поняття, предмет та метод права соціального забезпечення.

 84. Поняття, види та особливості джерел права соціального забезпечення

 85. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення

 86. Конституція України – джерело норм права соціального забезпечення

 87. Закони України та підзаконні нормативно-правові акти в галузі соціального забезпечення

 88. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення

 89. Суб’єкти, об’єкт та зміст правовідносин у сфері соціального забезпечення

 90. Соціальні ризики: поняття та класифікація

 91. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в системі соціального забезпечення

 92. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт в галузі соціального забезпечення

 93. Організаційно-правові форми соціального забезпечення

 94. Види соціального забезпечення

 95. Поняття та види стажу

 96. Характеристика спеціального стажу. Безперервний трудовий стаж.

 97. Страховий стаж як загальна умова призначення пенсій та допомоги. Поняття страхового стажу, його відмінність від загального трудового стажу, правові наслідки набутого страхового стажу.

 98. Докази трудового та страхового стажу.

 99. Поняття, принципи та види загальнообов’язкового державного соціального страхування

 100. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 101. Поняття, суб’єкти та об’єкт загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 102. Поняття і види пенсій у солідарній пенсійній системі

 103. Пенсії за віком

 104. Пільгове пенсійне забезпечення

 105. Пенсії по інвалідності

 106. Пенсії по втраті годувальника

 107. Пенсії за вислугу років

 108. Порядок призначення та перерахунку пенсій

 109. Поняття, суб’єкти та об’єкт державного соціального страхування на випадок безробіття

 110. Види допомог та соціальних послуг за соціальним страхуванням на випадок безробіття

 111. Поняття, суб’єкти та об’єкт державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 112. Види допомог за загальнообов’язковим державним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням та порядок їх надання

 113. Поняття, суб’єкти та об’єкт державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 114. Види страхових виплат та послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та порядок їх надання

 115. Загальна характеристика медичного страхування

 116. Порядок та умови призначення і виплати допомог у зв’язку з вагітністю та пологами

 117. Порядок та умови призначення і виплат допомог при народжені дитини

 118. Порядок та умови призначення і виплат допомог по догляду за дитиною

 119. Порядок та умови призначення і виплат допомог на дітей одиноким матерям

 120. Порядок та умови призначення і виплат допомог дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства

 121. Порядок та умови призначення і виплат допомог малозабезпеченим сім’ям

 122. Соціальні послуги: форми, види та умови їх надання

 123. Соціальні пільги як правовий засіб соціального захисту