asyan.org
добавить свой файл
1
КОНТРАКТ

на виконання обов'язків

______________________________________

(зазначити посаду)

Місто ______________________ ''__ “________ 200__р.

_________________________________________________________

(зазначити назву підприємства)

в особі__________________________________________________________________________ (зазначити прізвище, ім'я, по батькові і посаду

_______________________________________________________________________________

керівника підприємства або іншої, уповноваженої ним особи)

названої далі "Керівник", що діє на підставі ___________________________________________

(зазначити документ, що підтверджує повноваження: статут, контракт)

з однієї сторони, і ________________________________________________________________

(зазначити посаду, прізвище, ім'я і по батькові)

названий далі "Фахівець", з другої сторони, уклали цей кон­тракт про подане нижче:
1. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Спеціаліст зобов'язується викону­вати обов'язки

_______________________________________________________________________________

(зазначити посаду або узагальнену характеристику, уточнення обов'язків)

а Керівник зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Фахівця, виплачувати йому грошову винагороду і на­давати соціально-побутові блага.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Фа­хівцем і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Керівником (адміністрацією) Підприємства, а у необхідних випадках також іншими працівниками Підприємства.

Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрак­том у частині, що йому не суперечить.

Зазначені нормативні акти не застосовуються у випадках, коли вони хоча й суперечать контрактові, але сторони у про­цесі дії останнього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в інший спосіб.

Терміном "сторони" у контракті позначаються Керівник (репрезентоване ним Підприємство) і Фахівець.

1.3. Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Підприємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки Фахівців стосовно згаданих підрозділів і праців­ників.

1.4. Фахівець підпорядковується безпосередньо Керівни­кові. Рішення Керівника, прийняті згідно з його компетен­цією, обов'язкові для Фахівця.

1.5. Діяльність Фахівця має сприяти розвиткові Підприєм­ства, підвищенню результатів його господарської і підприєм­ницької діяльності.

1.6. У своїй діяльності Фахівець керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою Дію на Підприємство.

1.7. Фахівець має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який ви­являють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.8. Оцінка якості виконання Фахівцем своїх обов'язків за контрактом здійснюється Керівником.

1.9. На період відпустки або його відсутності з інших причин обов'язки Фахівця виконує особа, яку призначає Керівник.

1.10. ___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

2. функції і обов'язки фахівця

2.1. Фахівець виконує такі постійні функції і обов'язки;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фахівець виконує також інші функції і обов'язки, що вип­ливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців.

2.2. Фахівець зобов'язується забезпечити проведення таких робіт (заходів): _________________________________________________________________________________

(зазначити роботи, заходи, мету, умови і термін їх проведення і досягнення)

2.3. Фахівець зобов'язується дотримувати таємницю Під­приємства.

2.4. Керівник не має права вимагати від Фахівця виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрактом і докумен­тами, обов'язковими для Фахівця.

Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Фа­хівцеві можуть бути встановлені за погодженням сторін.

Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'я­зані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додат­ковою угодою.

Керівник має право своїм розпорядженням додатково по­класти на Фахівця виконання обов'язків відсутнього праців­ника Підприємства того самого фаху (відпустка, хвороба тощо) на термін не більше як ________ міс. з оплатою у роз­мірі, встановленому для замінюваного працівника, якщо інші терміни і розміри оплати не будуть визначені сторонами до­датковою угодою.

2.5. Керівник має право:

установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Фахівця, передбачені законодавством і цим контрактом;

установлювати обов'язки Фахівця, які хоча прямо й не пе­редбачені законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Фахівця сто­совно підрозділів, служб, службових осіб, працівників Під­приємства (у межах посадових обов'язків Фахівця);

зазначені обов'язки й положення можуть установлюватися посадовою інструкцією, нормативними і іншими документа­ми, затверджуваними (видаваними) Керівником.

На вимогу Керівника Фахівець надає йому поточну інфор­мацію про хід справ, що перебувають у віданні Фахівця.

2.6. Фахівець має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є пред­метом цього контракту. Оплата цих робіт провадиться окремо від винагороди за виконання обов'язків за контрактом.

2.7.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

3. Права і умови діяльності фахівця

3.1. Фахівець самостійно розв'язує всі питання, віднесені до його відання, якщо цим контрактом і обов'язковими докумен­тами не передбачено інше. 3.2. Фахівець має право:

Фахівець має право також розв'язувати інші питання, від­несені цим контрактом, обов'язковими документами до відан­ня Фахівця.

3.3. Фахівцеві забезпечуються умови, необхідні для його продуктивної роботи.

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)

3.4.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

4. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення фахівця

4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрак­том, Фахівцеві виплачується грошова винагорода, що містить у собі:

щомісячні виплати розміром ____________ грв.;

виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з висо­кою якістю;

одноразові виплати за виконання окремих завдань, обумов­лених цим контрактом і додатковими угодами до нього.

4.2. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю проводяться

_______________________________________________________________________________

(зазначити період)

при умові повного і точного виконання фахівцем цього контракту розміром

_______________________________________________________________________________

(зазначити розмір і, при необхідності, умови й порядок виплати винагороди)

Оцінка якості роботи Фахівця і належні йому у зв'язку з високою якістю виконання обов'язків виплати проводяться за рішенням Керівника. 4.3. Одноразова винагорода Фахівцеві виплачується за ___________________розміром ___________________________________грв.; за ____________________________________________________ у розмірі ______________ грв.

4.4. Фахівцеві надається щорічна відпустка тривалістю _______________календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господар­ський рік.

Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається сторонами.

4.5. Фахівець користується усіма видами соціально-куль­турних і інших благ і пільг, що надає Підприємство, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпе­ченням дітей дошкільними установами, замовленнями тощо)

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання соціально-культурних і інших благ

_______________________________________________________________________________ і пільг)

4.6. Підприємство сприяє Фахівцеві у поліпшенні його жит­лових умов.

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов - надання квартири,

_______________________________________________________________________________

дачі, сприяння у придбанні кооперативної, державної квартири, будівництві будинку, виділенні

_______________________________________________________________________________ кредиту з цією метою тощо)

4.7. Фахівець підлягає страхуванню. Види й умови страху­вання визначаються у відповідності до прийнятого на Під­приємстві порядку.

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види й умови страхування)

4.8. Фахівець користується усіма видами забезпечення по соціальному страхуванню (допомогами з тимчасової непра­цездатності, допомогами з приводу народження дитини і т. ін.)

4.9.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

5. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок

5.1. У разі невиконання або неякісного виконання обов'яз­ків за контрактом сторони несуть відповідальність згідно з законодавством і цим контрактом.

5.2. Фахівець не несе відповідальності за неналежне вико­нання контракту, що мало місце внаслідок невиконання Ке­рівником своїх обов'язків за контрактом.

5.3. Дисциплінарні стягнення на Фахівця накладаються Ке­рівником.

5.4. Фахівець відшкодовує збитки, завдані ним Підприєм­ству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством про працю.

5.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Фахівця до відповідальності, у тому числі дострокового звіль­нення з посади, лежить на Керівникові і Підприємстві.

5.6. Суперечки між сторонами розв'язуються порядком, ус­тановленим законодавством.

5.7.____________________________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші умови)

6. Зміна і розірвання контракту

6.1. Після закінчення року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обгрунтовані пропозиції сторін ураховуються внесенням до контракту відповідних змін і доповнень.

6.2. Зміни й доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

6.3. Цей контракт припиняється:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контрак­ту у випадках, передбачених у пункті 6.4 цього контракту;

4) з ініціативи Фахівця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.5 цього контракту;

5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про пра­цю, крім тих, що не застосовуються відповідно до цього кон­тракту;

6.4. Фахівця може бути звільнено з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Керівника до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Фахівцем без поваж­них причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Фахівцем законо­давства або обов'язків, передбачених контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (за­вдано збитків, сплачено штрафи, потерпіла честь фірми тощо);

3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.

6.5. Фахівець може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Керівником обов'яз­ків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Фахівця і можуть приз­вести до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;

2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають ви­конанню обов'язків за контрактом і з інших поважних причин. 6.5. Фахівець має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Ке­рівника за ________ міс. (1-й варіант);

в інших випадках Фахівець на має права за своєю ініціати­вою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Фахівець сплачує Підприєм­ству неустойку розміром винагороди за кількість повних мі­сяців, що залишились до закінчення терміну дії контракту, визначеного цим контрактом для обчислення розміру вихідної допомоги, але не менше ________ грв. (2-й варіант)

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші заходи відповідальності: повернення раніше виданих позик,

______________________________________________________________________________ позбавлення інших благ і пільг)

6.6. При залишенні посади фахівцеві виплачується вихідна допомога розміром:

винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими у підпунктах 1,2 пункту 6.3, пун­кту 6.5 цього контракту;

винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами, передбаченими пунктом 6.4 цього контракту;

винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами.

6.7. У випадку залишення Керівником посади з будь-яких підстав, цей контракт припиняє свою дію через 2 міс. після залишення посади Керівником.

Трудові стосунки Фахівця з Підприємством продовжують­ся, якщо новим Керівником у зазначений термін підтверджені умови цього контракту або з фахівцем укладено новий кон­тракт.

Якщо контракт з Фахівцем розривається достроково за під­ставою, загаченою в першому абзаці цього пункту, йому виплачується вихідна допомога у розмірі винагороди за _____ ________міс.

6.8. Якщо розірвання контракту проводиться за підставами, передбаченими контрактом, але не встановлені законодавст­вом, у трудовій книжці фахівця, як підстава для звільнення, зазначається пункт Основ законодавства про працю, за згодою сторін.

6.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі серед­ньомісячної винагороди.

Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 суми усіх грошових виплат, нарахованих Фахівцеві у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній рік перед залишенням посади повний календарний рік роботи.

Якщо Фахівець відпрацював до залишення, посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчис­люється діленням суми усіх отриманих ним грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без урахування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

6.10. При залишенні посади з будь-якої причини розраху­нок з Фахівцем, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку проводяться не пізніше як через два тижні після визначення цих сум.

6.11.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

7. Термін дії і інші умови контракту

7.1. Цей контракт діє з ''__'' ________ 200__ р. до ''__' ________ 200__ р.

7.2. З метою перевірки здатності виконання Фахівцем пе­редбачених цим контрактом обов'язків установлюється ви­пробування терміном ________ міс. з початку дії контракту.

У період випробування Фахівець виконує обов'язки за кон­трактом у повному обсязі.

Якщо Керівник визнає результати випробування незадо­вільними, він не пізніше 10 днів після закінчення строку ви­пробування має право розірвати з Фахівцем цей контракт. При цьому Керівник не зобов'язаний обґрунтовувати своє рі­шення.

Якщо у зазначений термін Керівник не використає своє право на розірвання контракту, фахівець вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

7.3. Трудова книжка Фахівця зберігається і ведеться на Підприємстві.

7.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденцій­ності умов цього контракту, крім випадків, коли:

сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього пра­вила;

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

7.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Під­приємство, Статутом Підприємства і іншими документами, обов'язковими для сторін.

7.6.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

8. Адреси сторін і інші відомості

8.1. Відомості про Підприємство:

повна назва _____________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________ телефон директора ________________________________________________________________

розрахунковий рахунок № ___________________________

8.2. Відомості про Фахівця:

домашня адреса _________________________________________________________________ домашній телефон ________________________________________________________________ робочий телефон __________________________________ паспорт-серія ___________________ номер _________________________ виданий "__''________ 20__р._________________________

(зазначити орган, що видав паспорт)

підстави для пільг з оподаткування і інших піль _______________________________________

(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців і т. ін.)

8.4. Цей контракт складено у 2-х примірниках - по одному для кожної сторони. 8.5.______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші відомості, наприклад, перелік додатків до контракту, якщо

_______________________________________________________________________________

вони наявні)

Керівник Фахівець ___________ _____________ (підпис, печатка) (підпис)