asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


для студентів спеціальностей:

7.010100(21) Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація добування корисних копалин і руд

7.010100(22) Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин і руд

7.010100(36) Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні


Затверджено

Науково-методичною Радою

Української інженерно-педагогічної академії

Протокол № __ від «____» _________ 200_ р.


Стаханов, 2008
УДК 378.147
Конспект лекцій по дисципліні «Менеджмент освіти». Спеціальності: 7.010100.22, 21, 36 / Упор. Т.В. Яковенко – Стаханов: ГФ УІПА, 2008. –24 с.


В посібнику викладено лекції по дисципліні «Менеджмент освіти», наведено рекомендовану літературу до кожної лекції та


Відповідальний випусковий:

М.А. Шегута

канд. філос. наук,

зав. каф. СЕПД

Рецензент:


М.А.Горбань

канд екон. наук,

доц. каф. СЕПД
 Т.В. Яковенко
 УІПА

ЗМІСТ


Тема 1 . Педагогічний менеджмент як наука і мистецтво. 4

1.1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери. 4

1.2. Завдання педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти. 6

1.3.Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери. 7

1.4.Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери. 9

1.5.Роль особи менеджера в підвищенні ефективності функціонування педагогічних систем. 10

Тема 2. Управління учбово-виховним процесом в ПТЗО. 12

2.1.Управління процесом теоретичного навчання ПТЗО. 12

2.2.Управління виробничим навчанням і виробничою практикою учнів. 13

2.3.Внутрішній контроль учбово-виховного процесу. 14

Тема 3. Самоврядування в учнівському колективі ПТЗО. 16

3.1.Учнівський колектив і етапи його становлення. 16


3.2. Учнівське самоврядування, його мета і завдання. 17

3.3.Структура і органи учнівського самоврядування. 19

Рекомендована література 22

Тематика рефератів 23Тема 1 . Педагогічний менеджмент як наука і мистецтво.


 1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери.

 2. Завдання педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти.

 3. Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери.

 4. Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери.

 5. Роль особи менеджера в підвищенні ефективності функціонування педагогічних систем.


1.1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери.


Менеджмент в загальному вигляді розуміється, як уміння керівника добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, і мотиви поведінки інших людей.

Відмінність терміну «менеджер» від терміну «керівник» полягає в тому, що менеджер на відміну від керівника, крім наукових основ теорії управління чудово розбирається в суті справи, якою керує, а також володіє знаннями в області психології і педагогіки, необхідні для ефективної і безконфліктної роботи з підлеглими.

Педагогічний менеджмент – комплекс принципів і технологизованних способів управління освітнім процесом, яке направлене на неухильне підвищення його ефективності і здійснюється за допомогою використання творчого потенціалу не тільки керівників закладів освіти, але і їх педагогів, що вчаться, студентів, слухачів.

Основу будь-якого менеджменту, у тому числі і педагогічного, складає антропоцентриський підхід, в основі якого лежать три вимоги:

 1. проявляти пошану підлеглим;

 2. надавати їм довіру;

 3. забезпечувати успіх їх діяльності.

Антропоцентриський підхід («людина») істотно коректує цілі і завдання управління. Стрижнем управлінської діяльності стає продуктивне використання творчого потенціалу людей. У зв'язку з цим, реалізація менеджменту вимагає розробки нової стратегії діяльності, що базується на реалізації наступних стратегій:

 1. підвищення якості ухвалюваних рішень за рахунок створення творчих груп і залучення виконавців до ухвалення рішень;

 2. розвиток у співробітників відчуття відповідальності і причетності за рахунок делегування повноважень по вертикалі і горизонталі;

 3. поліпшення мікроклімату в учбовому закладі за рахунок надання інженерно-педагогічним працівникам всієї релевантної інформації і умов для більшого спілкування;

 4. своєчасна оцінка праці викладачів і майстрів виробничого навчання, підтримка їх творчих ідей і інновацій;

 5. залучення учнів, студентів до ухвалення рішень і підвищення їх відповідальності.

Предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність керованого суб'єкта, направлена на здобування освіти того або іншого вигляду і рівня.

Для викладача або майстра виробничого навчання – це діяльність що вчиться по засвоєнню систематизованих знань, умінь і навиків, а також придбанню певних якостей і властивостей особи. Для директора школи, ПТУ, ректора вузу – це діяльність педагогів даного закладу освіти по навчанню і вихованню учнів, студентів, слухачів. Для керівників райвно, міськвно, обласного управління освітою – це діяльність вищеназваних директорів і ректорів закладів освіти.

Продуктом праці менеджера є засвоєна учнями, студентами, слухачами освітня інформація, а також наявність у них заданих якостей і властивостей особи.

Результатом праці менеджера освітнього процесу є зафіксований за допомогою педагогічної діагностики ступінь навченої і вихованості, ступінь розвиненості об'єкту управління, тобто що вчаться, студентів, слухачів.

Ефективність управління процесами навчання і виховання учнями, студентів у вирішальному ступені визначається педагогічною компетентністю менеджера сфери освіти.

Розглянувши структуру компетентності педагога професійної школи як систему певних знань в різних сферах і узявши за основу уявлення В.П.Симонова про педагогічну майстерність можна визначити ППК як сукупність наступних умінь:

 1. вирішувати завдання навчання, виховання і розвитку в їх діалектичному взаємозв'язку і єдності;

 2. враховувати вік і психологічні особливості учнів, а також рівень їх розвитку і, на основі цього, забезпечувати індивідуальний і диференційований підхід;

 3. привертати увагу учнів, зацікавлювати їх матеріалом, що вивчається;

 4. уникати шаблонності в проведенні учбових занять і виховних заходів, роблячи їх різноманітними за формою, змісту і методам проведення;

 5. спілкуватися з учнями на гуманній і демократичній основі;

 6. досконало володіти мовою;

 7. поєднувати теорію і практику у викладанні учбового предмету;

 8. перетворювати майбутню професію на засіб виховання що вчаться, студентів;

 9. критично мислити і демонструвати таким, що вчиться органічна єдність слів, переконань і справи;

 10. грамотно використовувати новинки передової педагогічної науки і практики в своїй роботі.

следующая страница >>