asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2011

01

01

Підприємство

ТОВ ” Укрекобудінвест”

за ЄДРПОУ

34355660

Територія

Шевченківський район, м.Київ

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
Вид економічної діяльності

депозитарна діяльність зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів; торгівля цінними паперами

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру: тис. грн
Контрольна сумаЗВІТ

про власний капітал

за

рік

20

10

р.

Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

Стаття 

Код

Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал


Разом 210 

11 

Залишок
на початок року
 

010

35

-

-

-

-

-

-

-

35

Коригування: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зміна облікової політики 

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок 

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни 

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року 

050

35

-

-

-

-

-

-

-

35

Переоцінка активів: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка основних засобів 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів 

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва 

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва 

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів 

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Розподіл прибутку: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплати власникам (дивіденди)  

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до
Резервного капіталу 

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески до капіталу 

180

1035

-

-

-

-

-

(1035)

-

-

Погашення заборгованості з капіталу 

190

-

-

-

-

-

-

1035

-

1035

 

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Викуп акцій (часток)  

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі 

240

(35)

-

-

-

-

-

-

-

(35)

Зменшення номінальної вартості акцій 

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Списання невідшкодованих збитків  

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи 

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі 

290

1000

-

-

-

-

1

-

-

1001

Залишок на кінець року

300

1035

-

-

-

-

1

-

-

1036

 

Керівник Горєліков М.В.

Головний бухгалтер не передбачено