asyan.org
добавить свой файл
1
КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНОЇ СЕМАНТИКИ

(НА ОСНОВІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕМОТИВНОГО КОНЦЕПТУ INTIMACY У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ)
Мигович Ірина Вікторівна
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

кафедра англійської філології

Луганськ, Україна

migovich_irina@yahoo.com
У доповіді узагальнено основні положення когнітивного напрямку дослідження лексичної семантики мовних одиниць, отримані за результатами лексико-семантичного аналізу мовного наповнення емотивного концепту INTIMACY у сучасній англійській мові. Аналіз проведено на базі мовного матеріалу, представленого у тлумачних словниках та тезаурусах англійської мови, з опорою на приклади, отримані шляхом загальної вибірки з літературних текстів, різних за жанром, стилем та тематикою.

Дослідження дало змогу визначити лідируючу позицію так званого "непрямого підходу" ("indirect approach") до аналізу мовного матеріалу у сучасних лінгвістичних розвідках, що базується на припущені про взаєдію мови та провідних когнітивних функцій мозку людини (сприйняття, усвідомлення, мислення) і веде до розширення та зміщення лінгвістичних парадигм – від структурної до когнітивної [2]. За таких умов мову розглянуто не тільки як об’єктивно існуючу систему, але і як світ людини (соціуму) з характерною для неї системою цінностей (Ю.Апресян, О.Ахманова, А.Вежбицька, В.Гак, В.Жайворонок, М.Кочерган, Л.Лисиченко, М.Манакін, О.Селіванова, Ю.Степанов, В.Шаховський та ін.).

Було також проаналізовано зв’язок когнітивної лінгвістики із традиційною семантикою, який засвідчив існування у лінгвістиці спадковості в розгляді мовознавчої проблеми "зв’язок мови і мислення". Методологічною основою когнітивного підходу до вивчення мовної семантики стала ідея "двостороннього руху" [1, c. 146], тобто органічна єдність двох прийомів: вивчення феноменів мови та моделювання структур мислення. При цьому результати дослідження мови допомагають зрозуміти принципи організації мислення, а на основі змодельованих концептуальних структур можна пояснити лінгвальні феномени [1].
ЛІТЕРАТУРА

  1. Жаботинская С. А. Теория номинации: когнитивный ракурс // Вестник МГУ. – 2003. – Вып. 478. Лексика в разных типах дискурса. – С. 145 – 164.

  2. Sheddert-Kennedy M. New Approaches to Language Evolution / M. Sheddert-Kennedy, C. Knight, J. R. Hurford // Approaches to the Evolution of language. – Cambridge : CUP, 2001. – P. 2 – 15.