asyan.org
добавить свой файл
1
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 серпня 1995 р. № 597
Київ
Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності
Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

від 9 червня 1997 року № 542,

від 22 серпня 1997 року № 924,

від 10 грудня 1998 року № 1945,

від 9 червня 1999 року № 999,

від 14 липня 1999 року № 1268,

 від 26 липня 2001 року № 883,

від 4 березня 2004 року № 268


Дію постанови зупинено стосовно керівників державних підприємств, які призначаються (обираються) на посаду за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 року № 234


(згідно з постановою Кабінету Міністрів України

 від 1 квітня 2005 року № 234)

(У назвах постанови і Типової форми, затвердженої цією постановою, та їх текстах слово «загальнодержавній» замінено словом «державній» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1268)На виконання Указу Президента України від 19 червня 1995 р. № 459 та з метою посилення контролю за ефективним використанням і збереженням майна, що перебуває у державній власності, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності (додається).
2. Установити, що керівники підприємств, які є у державній власності, щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають органам, уповноваженим управляти відповідним державним майном, звіт про виконання показників, передбачених контрактом. Річний звіт про виконання зазначених показників подається до 15 лютого року, що настає за звітним. 
(абзац перший пункту 2 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883)
Затвердити форму звіту (додається).
3. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень Уряду України (додаються).


 


 


Прем'єр-міністр України


Є. МАРЧУК


Міністр

Кабінету Міністрів України


 

В. ПУСТОВОЙТЕНКОІнд. 26


 


 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 р. № 597


ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником підприємства, що є у державній власності

______________________________ « « ___________ 199 р.

Місце укладення контракту

__________________________________________________________________

Міністерство, інший підпорядкований Кабінету Міністрів

України центральний орган державної виконавчої влади, організація,

на яку покладено функції з управління майном, що перебуває у

державній власності, іменований далі Орган управління

майном, в особі керівника,

__________________________________________________________________

з одного боку та громадянин

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________

іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

______________________________________ наймається (призначається)

(прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду ________________________________________________________

(повна назва посади та підприємства)

на термін з ____________________________ по ______________________

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником підприємства та Органом управління майном цього підприємства.
3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.
4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.
61. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства та подає його на затвердження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.
(розділ 2 доповнено пунктом 61 згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883) 
62. Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства.
(розділ 2 доповнено пунктом 62 згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883) 
7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до контракту.
(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883)
8. __________________________________________________________

(інші зобов'язання, що покладаються на Керівника)
9. Керівник щокварталу подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою. 
У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.
(пункт 9 в редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883)
10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.
11. Орган управління майном:
інформує про галузеву науково-технічну політику;
інформує про державні потреби в продукції підприємства;
надає інформацію на запит Керівника;
звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;
організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує його річний фінансовий план;
(абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883)
здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна;
своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності.
(пункт 11 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883)
12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.
13. Керівник має право:
діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
укладати господарські та інші угоди;
видавати доручення;
відкривати рахунки в банках;
користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;
в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.
14. Орган управління майном делегує Керівнику такі повноваження*:

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________
15. Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємств відповідно до чинного законодавства.
Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
(пункт 15 розділу 2 доповнено абзацом другим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.97 р. № 924)
16. Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.
____________

* Орган управління майном може делегувати свої повноваження Керівнику, якщо це передбачено актами законодавства. Передача повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди до контракту.
У разі делегування керівнику повноважень щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору, він повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України «Про колективні договори і угоди».
3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

17. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:
а) посадового окладу в розмірі __________________ гривень і фактично відпрацьованого часу; 
б) премії в розмірі ______________ відсотків нарахованої заробітної плати за посадовим окладом. 
У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.
Премія не нараховується також у разі_____________________________________________

_____________________________________________________________________________; (зазначити випадки, коли премія не нараховується)
в) доплати_______________________________________ у розмірі _____________ гривень 

(вид доплати)
(або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу;
г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі

________ гривень (або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються.
18. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:
винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;
винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;
винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою до контракту, в розмірах, визначених додатковими угодами;
частина прибутку, що відповідно до статті 38 Закону України «Про власність» надходить у розпорядження трудового колективу (за його рішенням).
Розмір оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищено або знижено у разі ______________________________________________.

(зазначити підстави)
19. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _________ календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.
Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо), за погодженням з Органом управління майном.
20. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі _________ гривень (не більше п'яти посадових окладів).
21. Крім умов матеріального забезпечення, зазначених у пунктах 17 - 20, Керівникові можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені законодавством, у разі ____________________________________. 

(зазначити підстави) 
(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.97 р. № 924,

в редакції постанови Кабінету Міністрів

 України від 14.07.99 р. № 1268)
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
22. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
23. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.
5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
24. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
25. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення терміну дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 26 і 27 цього контракту;
г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
26. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії:
а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т. п.); 
в) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;
(пункт 26 розділу 5 доповнено новим підпунктом «в» згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. № 542,

 підпункт «в» пункту 26 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 268)
г) у разі неподання на затвердження Органу управління майном річного фінансового плану підприємства;
(пункт 26 розділу 5 доповнено підпунктом «г» згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. № 542,

у зв'язку з цим підпункт «в» вважати підпунктом «д»,

підпункт «г» пункту 26 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883)
д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини керівника;
(пункт 26 розділу 5 доповнено новим підпунктом «д» згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.97 р. № 924)
е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
(пункт 26 розділу 5 доповнено підпунктом «е» згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.97 р. № 924,

у зв'язку з цим підпункт «д» вважати підпунктом «є»)
є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;
(пункт 26 розділу 5 доповнено новим підпунктом «є»  згідно з

 постановою  Кабінету Міністрів України від 10.12.98 р. № 1945,

 у зв'язку з цим підпункт «є» вважати підпунктом «ж»)
ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;
(пункт 26 розділу 5  доповнено новим підпунктом «ж»  згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.99 р. № 999,

 у зв'язку з цим підпункт «ж» вважати підпунктом «з»)
з) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;
(пункт 26 доповнено новим підпунктом «з» згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883) 
и) у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності; 
(пункт 26 доповнено підпунктом «и» згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 883,

 у зв'язку з цим підпункт «з» вважати підпунктом «і») 
і) з інших підстав______________________________________________________________.

                                               (визначити, у разі  необхідності,  інші  підстави  припинення контракту)
27. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:
а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;
б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.
28. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника причин, встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: ____________________________________________________________________________.
29. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.
30. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
31. Цей  контракт   діє   з    «____»________________199__ р.

 

                                       до   «____» _______________199__ р.

 
32. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

 
7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
33. Відомості про підприємство:

 

Повна назва

__________________________________________________________________

 

Адреса

__________________________________________________________________

 

Розрахунковий рахунок №

__________________________________________________________________

 
34. Відомості про Орган управління майном:
Повна назва ______________________________________________________

 

Адреса ___________________________________________________________

 

Посада, прізвище,  ім'я,  по батькові  керівника Органу управління майном

__________________________________________________________________

 

Службовий телефон керівника Органу управління майном

_______________________________________________

 
35. Відомості про Керівника:
Домашня адреса ___________________________________________________

 

Домашній телефон ________________________

 

Службовий телефон ____________________________________

 

Паспорт _____________________ серія _______ № ______________

 

виданий «___» ______________ 199__ р.

 

 

__________________________________________________________________

                                     (назва органу, що видав паспорт)
36. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу
37.__________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

(зазначити у разі необхідності,  інші  відомості,  наприклад,

перелік додатків до контракту, наявність пільг з оподаткування Керівника)

 
Від Органу управління майно Керівник

______________________________  _____________________________

(Посада, прізвище, ім'я, (Підпис, прізвище, ім'я,

по батькові) по батькові)

_______________________ _____________________________

(підпис)

М. П. «___» ____________ 199  р. «___» ____________ 199 р.

«Погоджено»

__________________________________________________________________

(орган, посада, прізвище, підпис, дата)
 


 


 
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 р. № 597

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 26 липня 2001 р. № 883) 


ЗВІТ

керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства
Керівник підприємства ___________________________________________

                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Підприємство ___________________________________________________

                                                                     (назва, юридична адреса)
Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном (міністерство, інший орган виконавчої влади) і уклав контракт з керівником підприємства ________________________________________________________

                                                                                    (назва)
Термін дії контракту ______________________________________________
Звітний період (квартал, рік) _______________________________________


Показники 


Одиниця виміру 


Передбачено контрактом* 


Фактичне виконання 


за кварталами 


усього на рік 


за кварталами 


усього з початку року 

II 


III 


IV 

II 


III 


IV 

Керівник підприємства ___________

                                                           (підпис) 


______________________

(ініціали та прізвище) ____________

* Показники майнового стану підприємства, передбачені контрактом, включаються тільки до графи «усього на рік». 


 


 


 


 


 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 р. № 597


Зміни та доповнення, що вносяться до рішень

Уряду України
1. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 1993 р. № 72 «Про заходи щодо організації виконання Декрету Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» (ЗП України, 1993 р., № 4 - 5, ст. 78) виключити слова «та типову форму контракту керівника державного підприємства (установи, організації)».
2. Додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності» (ЗП України, 1993 р., № 6, ст. 121) викласти у такій редакції:


 


 


 


 


 

 

 

 

 


«Додаток № 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 березня 1993 р. № 203

(в редакції постанови

Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 р. № 597)


ПОКАЗНИКИ

 ефективності використання державного майна і прибутку, що враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності
Чистий прибуток, млн. карбованців
Співвідношення (коефіцієнти) між темпами приросту фонду споживання та продуктивності праці
Використання виробничих потужностей з випуску основних видів продукції (за окремими видами продукції), відсотків
Зниження витрат на виробництво одиниці продукції (послуг), у тому числі по окремих найбільш характерних елементах затрат, тис. карбованців
Кредиторська заборгованість, млн. карбованців, у тому числі:
комерційним банкам;
бюджету; 
теплоенергопостачальним організаціям;
Пенсійному фонду 
Дебіторська заборгованість, млн. карбованців
Частина чистого прибутку підприємства, що спрямована на розвиток виробництва (не менш як 30 відсотків від чистого прибутку) млн. карбованців
Структура оборотних коштів, млн. карбованців, у тому числі:
готова продукція;
товарно-матеріальні цінності;
незавершене будівництво
Обсяг поставок продукції на експорт, тис. доларів США
Примітка: У контракті встановлюється не більш як 5 з перелічених показників, що найповніше відображають особливості конкретного підприємства.
У контракті можуть передбачатись й інші (не більше 3) показники ефективності використання державного майна і прибутку».
3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1994 р. № 755:
у абзаці п'ятому слова та цифри «кожні півроку до 1 лютого та 1 серпня» замінити словами і цифрами «щорічно до 15 квітня наступного за звітним року»;
абзац шостий викласти у такій редакції:
«Мінекономіки узагальнювати матеріали, що надаються, та щорічно до 15 травня наступного за звітним року інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання цього розпорядження».
____________