asyan.org
добавить свой файл
1
Декану факультету _____________________

(назва

____________________________________________

факультету)

____________________________________________

(повна назва

____________________________________________

ВНЗ)

____________________________________________

(прізвище, ініціали декана)

студента ___ курсу денної форми навчання

групи ______________

(№ групи)

спеціальність _________________________

(повна назва цивільної

___________________________________________

спеціальності

___________________________________________

у ВНЗ)

___________________________________________

(прізвище, ім’я,

___________________________________________

по батькові студента)
Заява

Прошу включити мене до списку кандидатів на проходження військової підготовки за програмою офіцера запасу за контрактом у Харківському університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

До проходження військової служби придатний.

Строкову військову службу не проходив.

Бажаю оволодіти військово-обліковою спеціальністю та зобов’язуюся виконувати вимоги до студентів під час проходження військової підготовки.

Ксерокопії паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та приписного свідоцтва з відміткою про придатність до проходження військової служби додаю.

Мій контактний телефон: ____________________________.
________ ______________

(дата) (особистий підпис)