asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексєєва В.І. Місія соціального педагога /В.І. Алексєєва // Режим доступу до ресурсу : archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./dsch/texts/200_3.pdf

 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. / О.В. Безпалько. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

 3. Белецкий Н.П. Менеджмент. Деловая карьера / Н.П. Белецкий. – М. : Высш. шк., 2001. – 302 с.

 4. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) / Постанова Кабінету Міністрів України № 896 від 3 листопада 1993 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93.

 5. Закон України „Про загальну середню освіту” Верховна Рада України. №651 - XIV. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14.

 6. Закон України «Про зайнятість населення» Верховна Рада України від 05.07.2012 . : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

 7. Капська А.Й. Соціальна педагогіка. 5-те вид. перероб. та доп. Підручник / За ред. А.Й. Капської– К.: Центр учбової літератури, 201. – 488 с.

 8. Лукашевич М.П. Теория и практика самоменеджмента: навчальний посібник / М.П. Лукашевич. – К. : МАУП, 1993. – 358 с.

 9. Лукашевич Н.П. Социология воспитания: Краткий курс лекцій / Н.П. Лукашевич. − К.: МАУП, 1996.− 246 с

 10. Морозова М. Е. Організаційні засади управління становлення професійною кар’єрою як процес розвитку / М. Е. Морозова // Теорія та методика управління освітою,2011. − № 7. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : www.archive.nbuv.gov.ua/e-journals/2011_7/1.pdf.

 11. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учебник для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. Сластенина.– М.: Академия,2004. – 200 с.

 12. Наказ «Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається» Міносвіти, Мінпраці України (до1997р.), Мінмолодьспорт України; № 159/30/1526. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0198-95

 13. Овчарова, Р.В. Справочная книга социального педагога. Творческий центр / Р.В. Овчарова. − М.: Сфера, 2004 г. – 482 с.

 14. Огоренко В.М. Соціологія праці / В. М. Огоренко, Ж.Д. Малахова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с.

 15. Отрощенко Н. Професійна орієнтація учнівз загальноосвітньої школи: сучасний стан проблеми / Н. Отрощенко // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – 2007. – № – С. 194 – 198.

 16. Охотский Е.В. Служебная карьера / Под.ред. Е.В. Охотского. – М. : Экономика, 1998. – 213 с.

 17. Пачковський Ю.Ф. Соціологія і психологія / За заг. ред. Ю.Ф. Пачковського. – К. : Каравела, 2012. − 760 с.

 18. Постанова «Про Концепцію державної системи професійної орієнтації населення» Кабінет Міністрів України від 27.01.1994. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/48-94.

 19. Проскурка Н. М. Професійна кар’єра як один із аспектів професійного розвитку особистості / Н. М. Проскура // Вісник Національного авіаційного університету. − К. : КНАУ, 2009. − №2. – С. 28-31.

 20. Тименко М.М. Особливості профорієнтаційної роботи соціального педагога у загальноосвітніх навчальних закладах / М.М. Тименко // Вісник Національного авіаційного університету. − К. : КНАУ, 2009. − №2. – С.34.

 21. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій / Н. Сейко. – Житомир: Житомир.держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

 22. Ярошевская С.Н. Основные направления деятельности социального педагога по профессиональной ориентации учащихся основной школы / С.Н. Ярошевская // Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. – Белгород : БДИ, 2010. – 210 с.

 23. Career мore than just a job / Career development understandings informing my future: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : www.myfuture.edu.au.Careers.pdf

 24. Mark L. Career construction theory / L. Mark : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу :www.uwex.edu/ics/career_construction.doc

 25. Patton W. Career Development and Systems Theory / W. Patton. – Australia : Queensland University of Technology, 2006. − p.4.

 26. Paul J. Hrtung. Career Adaptability in Childhood Erik / Paul J. Hrtung, J. Porfeli, Fred W. Vondracek // The Career Development Quarterly. − Missouri : National Career Development Association, 2008. − Volume 57.− p. 64.ДОДАТКИ

Додаток АДодаток Б

Критерії оцінки малюнків:

 • Ознаки успішності в зовнішності (волосся, макіяж, костюм, краватка, підбори);

 • Наявність вираженого соціального статусу (автомобіль, робочий стіл, кабінет, кейс);

 • Наявність кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю (гроші, їх матеріальні замінники );

 • Підкреслення внутрішніх психологічних рис, що необхідні для кар’єри (вираз обличчя, положення рук, збільшення/зменшення частин тіла).

Додаток В

Результати обробки опитувальника (учні 4 класу)

Ім’я

Чи мріє про професійний успіх

Визначення кар’єри

Уявлення про себе через 10 років

Обґрунтованість планів

Рівень уявлень

1

Б. Єгор

+

+

+

-

С

2

Б. Олександр

+

+

-

-

Н

3

Б. Олег

+

-

+

+

С

4

З. Констянтин

+

+

-

-

С

5

І. Мирослава

+

-

+

+

С

6

К. Антон

+

-

+

-

Н

7

К. Данило

+

-

+

-

Н

8

К. Софія

+

+

+

+

В

9

М. Єгор

+

-

-

-

Н

10

С. Влада

+

+

+

+

В

11

Ш. Емілія

+

-

-

-

Н

Результати обробки опитувальника (учні 8 класу)Ім’я

Чи мріє про професійний успіх

Визначення кар’єри

Уявлення про себе через 10 років

Обґрунтованість планів

Рівень уявлень

1

Б. Антон

+

-

+

+

С

2

В. Владислав

+

+

-

-

Н

3

В. Анастасія

+

-

+

-

Н

4

Г. Анастасія

+

-

+

-

Н

5

Г. Владислав

+

-

+

-

С

6

К. Євгеній

+

-

+

+

С

7

К.Олександра

+

+

+

+

В

8

К. Софія

+

+

-

+

С

9

К. Володимир

+

-

+

+

С

10

К. Ольга

+

+

-

-

Н

11

Л. Любов

+

+

+

+

В

12

М. Євгеній

+

-

+

+

С

13

Н.Богдан

+

-

-

-

Н

14

Н. Богдан

+

-

+

+

С

15

Н. Аліна

+

-

+

-

Н

16

П. Світлана

+

+

-

-

Н

17

П.Єлізавета

+

+

-

-

Н

18

П. Олександра

+

+

+

-

С

19

Р. Наталія

+

+

+

+

В

20

С. Валентин

+

+

-

-

Н

21

Ф. Надія

+

+

-

-

Н

Результати обробки опитувальника (учні 11 класу)Ім’я

Чи мріє про професійний успіх

Визначення кар’єри

Уявлення про себе через 10 років

Обґрунтованість планів

Рівень уявлень

1

Б. Олексій

+

+

+

+

В

2

В. Катерина

+

+

+

-

С

3

Г. Дарія

+

+

+

-

С

4

Г. Марина

+

+

-

-

Н

5

Д. Сергій

+

+

+

-

С

6

Д. Ольга

+

-

-

-

Н

7

Д. Єлізавета

+

+

+

+

В

8

К. Наталія

+

-

+

+

С

9

К. Сергій

+

-

+

-

Н

10

К. Андрій

+

-

+

-

Н

11

Л. Артем

+

+

+

-

С

12

М. Вікторія

+

+

+

-

С

13

М. Констянтин

+

+

-

-

Н

14

С. Нікіта

+

+

-

-

Н

Ім’я дитини


Додаток Г
Аналіз малюнка

8 клас

Критерій 1


Критерій 2


Критерій 3


Критерій 4


Загалом

1

Б. Антон.

На малюнку автомат. Можна зазначити, що уявлення про професію дуже загальні і ідентифікації себе з цією роботою не можна простежити. Жоден з критеріїв не можна проаналізувати.

-

-

-

-

Н

2

В. Владислав

Зображені банкнота з графічним знаком американської валюти. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Інші критерії не проаналізовані.

-

-

+

-

Н

3 3

В. Анастасія

Довге волосся, костюм та підбори можуть вказувати на зовнішню успішність. Поряд валіза із зображенням символу американської валюти, як ознака соціального статусу . Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Психологічні характеристики не прослідковуються.

+

+

+

-

В

4 4

Г.Анастасія

На малюнку зображені сцена та куліси, що може свідчити про не достатньо сформоване уявлення себе в даній професії, сумніви та внутрішні протиріччя. Глядацька зала також пуста. Жоден з критеріїв не можна проаналізувати.

-

-

-

-

Н

5

Г.Владислав

Всі малюнки з підписами. Яскравих рис не прослідковується, зображення себе схематичне та нечітке. Будинок з підписом «Кіпр», автомобіль з підписом «броньований», як ознаки вираження соціального статусу. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Можна виявити орієнтованість на матеріальне забезпечення.

-

+

+

-

С

6

К.Євгеній

Костюм засвідчує зовнішню успішність. Автомобіль, що намальований поряд вказує на соціальний статус. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Психологічні характеристики не прослідковуються.

+

+

+

-

В

7

К. Олександра

Довге волосся, довгі вії вказують на зовнішню успішність. Головний убір та халат вказують на уніформу – приналежність до певної професії.Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Як психологічну ознаку можна вказати посмішку.

+

+

-

+

В

8

К.Софія

Образ нечіткий, ледь помітний, без обличчя та одягу, тому можна вважати, що не достатньо сформовані уявлень про себе на цьому робочому місці, в цій професійній діяльності. Робочий стіл з комп’ютером та жіночим журналом говорить про вираження соціального статусу професії, проте про хибні уявлення про обов’язки. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Психологічні характеристики не прослідковуються.

-

+

-

-

Н

9

К.Вова

Головний убір, краватка, костюм – як ознаки зовнішньої успішності. На портфелі намальований графічний символ американської валюти, отже можна прослідкувати кореляційний зв’язок професії з фінансовою забезпеченістю. Також на малюнку зображено спортивне авто, як ознаку вираженого соціального статусу. Психологічні риси на малюнку не виражені.

+

+

+

-

В

10

К. Ольга

Довге волосся, великі очі та довгі вії говорять про позиціонування себе не тільки як професіонала , але і привабливої жінки, костюм лікаря вказує на психологічне прийняття уніформи, а значить і професії. Робочий кабінет з професійним обладнанням та освітленням. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Посмішку та відкрите положення рук можна вважати за внутрішні психологічні риси, котрі необхідні в професійній діяльності.

+

+

-

+

В

11

Л.Любов

Волосся зібране, яскраві губи показують, що попри бажання підкреслити зовнішню привабливість переважає уявлення себе як професіонала, котрий на робочому місці має бути дисциплінованим та у робочій формі. Зображений пацієнт, якого оглядає лікар, а значить існує цілісне уявлення про роботу, вікову групу, особливості діяльності. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Наявність клієнта можна вважати. Психологічні характеристики не прослідковуються.

+

+

_

+

В

12

М. Євген

Костюм говорить про зовнішні ознаки успішності. Зображені купюри в руках говорять про кореляційну зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Психологічних ознак не виявлено.

+

-

+

-

С

13

Н.Богдан

Обличчя зображено з шрамом, як ознакою мужності та готовності до ризику. Уніформа (костюм з шевронами) – показник бажання ідентифікувати себе з представниками цієї професії. В той же час в руках гроші, що вказує на бажання отримувати великі доходи. Психологічні характеристики не прослідковуються.

+

+

+

-

В

14

Н. Богдан.

Зовнішні ознаки проаналізувати важко, адже особа знаходиться за кермом авто. Автомобіль можна розглядати як ознаку соціального статусу. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна виокремити уважність та зосередженість при керуванні автомобілем.

-

+

-

+

С

15

Н. Аліна

Зображений лише одяг: брюки та блузка, що може свідчити про не сформованість уявлень про себе як майбутнього професіонала, робітника. Жоден з критеріїв не можна проаналізувати.

-

-

-

-

Н

16

П. Світлана

Зовнішню приналежність виказує уніформа з медичним хрестиком, автомобіль швидкої допомоги. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Як психологічну ознаку можна вказати сумний вираз обличчя, незадоволеність.

+

+

-

+

В

17

П.Ліза

Довге волосся, великі вії та яскраві губи. Діловий костюм (брюки та сорочка). Робочий стіл, велика дошка, кімнатні рослини. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Посмішку та відкрите положення рук можна вважати за внутрішні психологічні риси, котрі необхідні в роботі вчителя.

+

+

-

+

В

18

П.Олександра

Довге волосся та підбори вказують на ґендерні особливості успішності в зовнішньому вигляді. В підлеглості зображені два робітники – це можна вважати за ознаку вираженого соціального статусу. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Посмішку та відкрите положення рук можна вважати за внутрішні психологічні риси, котрі необхідні в професійній діяльності.

+

+

-

+

В

19

Р.Наталія

Зображені окремі речі: лікарська сумка, шприц, стетоскоп. Можна зазначити, що уявлення про професію дуже загальні і ідентифікації себе з цією роботою не можна простежити. Жоден з критеріїв не можна проаналізувати.

-

-

-

-

Н

20

С. Валентин

На малюнку спортивне авто з вогняною аерографією. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Інші критерії не проаналізовані.

-

+

+

-

Н

21

Ф. Надія

Зображені банкноти з графічним знаками американської валюти. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Інші критерії не проаналізовані.

-

-

+

-

Н


Ім’я дитини

Аналіз малюнка

11 клас

Критерій 1


Критерій 2

Критерій 3

Критерій 4


Загалом

1

Б. Олексій

Зовнішню приналежність виказує уніформа з медичним хрестиком та краватка. Є власний кабінет, що вказує на соціальний статус. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна вказати привітність виразу обличчя.

+

+

-

+

С

2

В.Катерина

Довге волосся, костюм та підбори можуть вказувати на зовнішню успішність. Автомобіль свідчить про соціальний статус. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Незадоволеність та непривітність виразу обличчя можна вважати за психологічні риси

+

+

+

+

В

3

Г. Дарія

Сукня та підбори можуть говорити про зовнішню успішність. Масивні прикраси вказують на соціальний статус. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Відсутність будь-яких ознак обраної професії дає підстави вважати, що уявлення про себе як спеціаліста не сформоване.

+

+

+

-

С

4

Г. Марина

Діловий костюм вказує на зовнішню успішність, а краватка ще більше акцентує увагу. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна вказати посмішку на обличчі.

+

+

-

+

С

5

Д. Сергій

Зображений професійний фотоапарат з великим об’єктивом. Швидше за все, малюнок показує бажання дитини мати фотоапарат, проте себе в образі фотографа учень не зобразив. Жоден з критеріїв не можна проаналізувати.

-

-

-

-

Н

6

Д. Ольга

На малюнку напис «власна справа». Учениця має бажання стати власницею своєї справи, проте ні себе в цій справі не виділяє, ні конкретного роду занять. Можна сказати, що уявлення не сформовані. Жоден з критеріїв не можна проаналізувати.

-

-

-

-

Н

7

Д. Єлізавета.

Довге волосся, довгі вії та сукня може говорити про зовнішню успішність. Ділова сумка вказує на соціальний статус. Кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Посмішка на обличчі може розцінюватись як психологічна ознака.

+

+

-

+

С

8

К. Наталія

На малюнку зображена аудиторія з учнями, велика дошка. Це може говорити про те, що учень поки уявляє себе в ролі студента, а уявлення про подальшу кар’єру не сформовані.

-

+

-

-

В

9

К.Сергій

Костюм та краватка вказують на зовнішню успішність. Автомобіль, годинник, що намальований поряд вказують на соціальний статус. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Психологічні характеристики не прослідковуються.

+

+

+

-

С

10

К. Андрій

На малюнку автомобіль з водієм, що рухається по дорозі. Автомобіль можна розглядати як ознаку соціального статусу. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна виокремити уважність та зосередженість при керуванні автомобілем.

-

+

-

+

С

11

Л. Артем

Зовнішню приналежність виказує уніформа та краватка. Є власний кабінет, що вказує на соціальний статус. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна вказати привітність виразу обличчя та постать обернена до пацієнта.

+

+

-

+

С

12

М. Вікторія

Кабінет стоматолога з обладнанням говорить про соціальний статус. Але особа не зображена на малюнку і можна стверджувати, що уявлення про себе в майбутній професії не сформоване. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Психологічні характеристики не прослідковуються.

-

+

+

-

Н

13

М. Констянин

Зображений пістолет та банкноти. Можна зазначити, що уявлення про професію не сформовані. Спостерігається кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю. Є підстави вважати, що в учня існує переконання, що фінансова забезпеченість можлива при використанні зброї.

-

-

+

+

Н

14

C. Нікіта

На малюнку автомобіль з водієм, поряд будинок з басейном. Автомобіль та великий будинок можна розглядати як ознаку соціального статусу. Кореляційний зв’язок з фінансовою забезпеченістю чітко прослідковується. За психологічні особливості можна виокремити уважність та зосередженість при керуванні автомобілем та психологічна важливість наявності власного житла.

-

+

+

+

С

Ім’я дитини

Аналіз малюнка

4 клас

Критерій 1


Критерій 2


Критерій 3


Критерій 4


Загалом

1

Б. Єгор

На малюнку зображений автомобіль міліції. Можна зазначити, що уявлення про професію дуже загальні і ідентифікації себе з цією роботою не можна простежити. Інші критерії проаналізувати не вдалося.

-

+

-

-

Н

2

Б. Олександр

Краватка та окуляри свідчать про зовнішні ознаки успішності. Людина намальована, сидячи за столом, а це можна розглядати як ознаку соціального статусу.

Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна вказати привітність виразу обличчя та відкрите положення рук.

+

+

-

+

С

3

Б.Олег

На малюнку зображена паличка працівника дорожньо-патрульної служби. Це свідчить, що уявлення про професію не чіткі, а також бачення кар’єру не сформоване. Інші критерії не проаналізовані. На малюнку напис «банк». Це свідчить, що уявлення про професію не чіткі, а також бачення кар’єру не сформоване. Критерії не проаналізовані.

-

+

-

-

Н

4

З. Констянтин

Діловий костюм як ознака зовнішньої успішності. Кабінет та робочий стіл можна вважати за ознаки соціального статусу. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічну особливості можна вважати посмішку на обличчі та відкрите положення рук.

+

+

-

+

С

5

І. Мирослава

Волосся та бант на сорочці говорить про зовнішні ознаки успішності, кабінет та дошка на стіні про соціальний статус. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна вказати привітність виразу обличчя та відкрите положення рук.

+

+

-

+

С

6

К. Антон

Зовнішніх ознак успішності не виявлено. Трибуна та мікрофон свідчать про соціальний статус. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна вказати готовність спілкуватися з великою публікою.

-

+

-

+

Н

7

К.Данило

Уніформа (костюм з шевронами) – показник бажання ідентифікувати себе з представниками цієї професії, показник зовнішньої успішності. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна вказати посмішку на обличчі.

+

+

-

+

С

8

К. Софія

Довге волосся як ознака зовнішньої успішності. Робочий стіл з букетом квітів можна вважати за ознаку соціального статусу. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості можна вказати посмішку на обличчі.

+

+

-

+

С

9

М. Єгор

Ознак зовнішньої успішності та соціального статусу не виявлено. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічні особливості дружелюбності, вірності можна вказати наявність на малюнку поряд з людиною собаки.

-

-

-

+

Н

0

С. Влада

Довге волосся, довга сукня та букет квітів як ознаки зовнішньої успішності. Ознак соціального статусу не виявлено. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. За психологічну особливості можна вважати посмішку на обличчі.

+

-

-

+

Н

11

Ш. Емілія

Волосся заплетене в дві коси, довга сукня як ознаки зовнішньої успішності. Ознака соціального статусу ‒ корона на голові. Кореляційного зв’язку з фінансовою забезпеченістю не спостерігається. Психологічні характеристики не прослідковуються.

+

+

-

-

С

Додаток ґ

Приклади проективних малюнків учнів 4 класу

Приклади проективних малюнків учнів 8 класу

Приклади проективних малюнків учнів 11 класу
<< предыдущая страница