asyan.org
добавить свой файл
1
Метод проектів сучасної початкової освіти

Метод проектів виник у 20-их роках ХХ століття в США. Він і на сучасному етапі є популярним у навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Нідерландів, Росії та України. Слід зауважити, що на сьогодні не існує єдиної думки науковців щодо характеристики методу проектів як дидактичної категорії. Вчений Г. Селевко характеризує його як один із методів навчання, який передбачає сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що сприяють розв’язанню освітньої проблеми в результаті самостійної діяльності учнів з обов’язковою презентацією цих результатів. Є. Полат, В.Гузєєв вважають метод проектів педагогічною технологією, яка містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Цінний він тим, що можна застосувати раціональне поєднання теоретичних знань і можливостей його практичного застосування для розв’язання конкретних завдань. Основою його є:

 • розвиток критичного мислення;

 • формування пізнавальних навичок учнів;

 • набуття умінь самостійно працювати з довідковою літературою;

 • орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • практична значущість результатів своєї діяльності;

 • результати творчої роботи повинні бути виконані, як правило, у вигляді комп’ютерної презентації, відеофільму, буклету, альбому, web-сторінки, публікації тощо.

Етапи роботи над проектом

І етап – планування проекту

1. Обдумування вчителем мети проекту.

2. Вибір предмету та класу.

3. Визначення провідної проблеми та проблемних питань.

4. Формулювання дидактичної мети проекту.

5. Формулювання методичних завдань.

ІІ етап – пошуковий

1. Вибір теми завдань індивідуального проекту.

2. Висування гіпотез вирішення проблеми.

3. Визначення творчої назви проекту.

4. Визначення форми представлення результатів.

ІІІ етап – стратегічний

1. Обговорення плану роботи над проектом.

2. Визначення критеріїв оцінювання результатів.

3. Визначення джерел інформації, способів її збору й аналізу.

4. Визначення форми звіту.

ІV етап – реалізація проекту

1. Обговорення завдань у групах.

2. Самостійна пошукова діяльність учнів: збір і систематизація матеріалів; визначення оптимального варіанту виконання проекту та його оформлення; систематизація й узагальнення матеріалів.

V етап – підсумковий

1. Оформлення результатів дослідження; підготовка до презентації.

2. Представлення й захист отриманих результатів.

3. Оцінювання проектно-технологічної діяльності за визначеними критеріями.

4. Висновки.

Застосування методу проектів на уроках у початкових класах

Розглянемо практичне застосування методу проектів на уроках і в позаурочний час у початковій школі.

Проект “Виготовлення декоративних прикрас”

Трудове навчання 2 клас

Метою предмета «Трудове навчання» другокласників є формування і розвиток в учнів предметно-перетворювальної компетентності. Адже вона дає учням можливість самостійно розв’язувати предметно практичні завдання та побутові проблеми. Однією із змістових ліній предмету є декоративно-ужиткове мистецтво.

Навчальною програмою з трудового навчання: технічна і художня праця у 2 класі під час вивчення розділу «Людина і природа» відведено 9 год. «Для тематичного контролю навчальних досягнень з технічної і художньої праці, - як зазначено в «Пояснювальній записці з предмету «Трудове навчання», - запропоновано колективні практичні роботи учнів і вчителя. Результатом таких робіт є підсумкові виставки-композиції.» Для більш ефективного формування конструктивних умінь молодших школярів пропонуємо провести підсумковий урок у вигляді проекту за темою «Виготовлення декоративних прикрас».

План проведення проекту

І етап – планування проекту

1. Обдумування вчителем мети проекту.

2. Вибір предмету.

3. Визначення провідної проблеми та проблемних питань.

4. Формулювання дидактичної мети проекту.

5. Формулювання методичних завдань.

ІІ етап – пошуковий

1. Вибір теми завдань колективного проекту.

2. Добір художньої літератури з теми.

3. Визначення творчої назви проекту.

4. Визначення форми представлення результатів.

5. Висування гіпотез майбутніх досліджень

ІІІ етап – стратегічний

1. Обговорення плану роботи над проектом.

2. Визначення критеріїв оцінювання результатів.

3. Визначення джерел інформації, способів її збору й аналізу.

4. Визначення форми звіту.

ІV етап – реалізація проекту

1. Обговорення завдань у групах. Розподіл обов’язків щодо пошуку та обробки інформації

2. Самостійна пошукова діяльність учнів: збір і систематизація матеріалів про митців свого краю; проведення інтерв’ю, визначення оптимального варіанту виконання проекту та його оформлення; систематизація й узагальнення матеріалів.

V етап – підсумковий

1. Оформлення результатів дослідження; підготовка до презентації.

2. Представлення й захист отриманих результатів.

3. Оцінювання проектно-технологічної діяльності за визначеними критеріями.

4. Висновки.

Паспорт проекту

Відомості про автора проекту

ПІБ автора Паніна Марія Іванівна

Назва навчального закладу Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Тема навчального проекту

Назва Виготовлення декоративних прикрас

Навчальний курс Трудове навчання

Дидактична мета проекту Закріпити вміння учнів виготовляти декоративні прикраси за допомогою аплікації, витинанки, пластиліну; удосконалювати вміння учнів працювати з ІКТ, складати і вирізувати вироби з паперу симетричної форми; розвивати творчі здібності учнів, просторову уяву, формувати ціннісне ставлення до мистецтва; виховувати любов до народного мистецтва, спонукати до відновлення національних традицій, їх збереження та впровадження в життя, культуру праці, охайність

Компетенції, що формує проект:

У галузі громадської діяльності: культурну, толерантну, тактовну

У галузі соціально-трудової діяльності працелюбну,

У галузі культури всебічно обізнану,

В інформаційній сфері дослідницьку, журналістську

У побутовій сфері економну, охайну

Методичні завдання проекту

Вчити учнів розв’язувати практичну проблему. Познайомити учнів із різними видами декоративно-ужиткового мистецтва та кращими майстрами свого краю, села. Формувати в учнів навички самостійної пошуково-дослідницької роботи, вдосконалювати навички роботи із рослинним матеріалом. Розвивати творче мислення учнів,Виховувати бережливе та економне ставлення до використовуваних матеріалів, почуття гордості та поваги до своїх земляків.

Проблемне завдання проекту Навчитися самостійно виготовляти предмети декоративно-ужиткового мистецтва, прикрашати ними інтер’єр класної кімнати та подарувати власні вироби дошкільнятам.

Самостійні дослідження учнів Виявити митців декоративно-ужиткового мистецтва рідного села, провести інтерв’ю

Відповідність проекту тематичному плану навчального предмета «Людина і природа» (9 год)

Тема 1. Світ професій «людина-природа» (1 год)

Тема 2. Аплікації з рослинних форм (3 год)

Тема 3. Конструювання об’ємних виробів з природних форм (2 год)

Тема 4. Робота з пластичними матеріалами (3 год)

Предметно-змістова галузь Музичне мистецтво, образотворче мистецтво, українське читання, народознавство, основи здоров’я, математика, інформатика

Віковий склад учасників проекту учні початкових класів

Характер координації прихований

Оформлення результатів проекту Створення колективної творчої виставки «Своїми руками»

Стисла анотація проекту Проект охоплює такі навчальні теми:

 • «Людина і природа» («Трудове навчання»);

 • геометричні фігури (прямокутник, квадрат, коло) («Математика»);

 • читання віршів, творчість Т.Г.Шевченка («Українське читання»);

 • гімнастика для очей («Основи здоров’я»);

 • слухання музики та виконання учнями пісень («Музичне мистецтво»);

 • малювання витворів декоративно-ужиткового мистецтва («Образотворче мистецтво»);

 • історія виникнення і розвитку декоративно-ужиткового мистецтва («Народоз навство»);

 • створення віртуальної аплікації за програмою «Сходинки» («Інформатика»)

В ході роботи над проектом учні набувають навичок самоосвіти, самовдосконалення, самоаналізу, самооцінки та взаєморозуміння, взаємодопомоги; формують навички креативного мислення, вдосконалюють знання і вміння, здобуті під час уроків; під час проведення інтерв’ю з односельцями розвивають усне зв’язне монологічне й діалогічне мовлення; вчаться слухати співрозмовника та підбирати, оформлювати й ставити питання для отримання певної інформації; узагальнюють дослідження, роблять умовиводи та презентують результати своєї роботи.

Тривалість проекту: середньої тривалості (один місяць)

Програмно-технічне забезпечення проекту:

Технічне оснащення: комп’ютери.

Програмне забезпечення: програма «Сходинки».

Матеріали на друкованій основі: підручники з трудового навчання, посібники з послідовності виготовлення декоративних прикрас

Оцінювання діяльності учнів В процесі виготовлення декоративних прикрас звертаю увагу на:

 • послідовність виконання роботи;

 • охайність;

 • дотримання правил техніки безпеки при користування ножицями;

 • дотримання правил під час роботи з ІКТ;

 • захист робіт.

Використана література

 1. Безпалько В.П. Основы теории педагогических систем. – Воронеж: Воронежский ун-т, 1977. – 240 с.

 2. Веселова В.Г., Матяш Н.В. Проектная деятельность будущего учителя: Пробелы профессионального становления. – Брянск: БГУ, 2002. – С. 9.

 3. Інтерактивні методи у навчанні риторики майбутніх учителів. Ніна Голуб. Українська мова і література в школі, №2 (73) 2009р.

 4. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посібник / авт.-уклад.: О.І.Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: А.П.Н. – 136 с.

 5. Проектна діяльність в освіті. Оксана Онопрієнко. Дир. школи, №47 (623) грудень 2010р.

 6. Проектне навчання на уроках української мови та літератури. Учитель року/ укл/ Є.І.Науменко, О/М/Чхайло. - Х.: Вид. група “Основа”, 2008. - 122 с.

 7. Селевко В.Г. Современные образовательные технологи: учеб. пособие [для пед. вузов и институтов повышения квалификации] / Герман Константинович Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

 8. Симоненко В.Д. Современные педагогические технологии: учеб. пособие /В.Д.Симоненко, Н.В.Фомин. – Брянск: Издательство БГПУ, 2001. – 395 с.

 9. Управління проектами в закладах освіти: Наук.-метод. посіб. / За ред.. Л.А. Онищук та ін. – К.: Фонд юрнауки АПС, 2007. – 250 с.