asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 16 17

155. Який метод аналізу виробничого травматизму засновується на вивчені стану безпеки праці по звітам, актам та журналам реєстрації.

а) статистичний;

б) топографічний;

в) монографічний;

г) економічний.

156. Функціями кольорів і знаків безпеки є:

а) сигнал про явну небезпеку;

б) зміна умов праці;

в) інформація про протікання процесу;

г) інформація про правила техніки безпеки.

157. В якому випадку проводиться спеціальне розслідування?

а) при травмуванні двох і більше працівників, або одного працівника зі смертельним наслідком;

б) лише при загибелі одного чи більше працівників, а в останніх випадках призначається звичайне розслідування;

в) навіть при травмуванні лише одного працівника без смертельного наслідку.

158. Що відноситься до санітарно-гігієнічних причин виробничого травматизму?

а) застосування аварійно небезпечних засобів виробництва та устаткування;

б) неякісний інструктаж та навчання працівників з техніки безпеки;

в) надмірний шум, вібрація, запиленість та загазованість в робочій зоні працівника;

г) невідповідність робочих процесів до психіки, емоцій та медичних показників працівника.

159. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

а) 0-40 %;

б) 40-60 %;

в) 60-80 % ;

г) 80-100 %.

160. Які засоби захисту працюючих відносяться до індивідуальних?

а) знаки безпеки;

б) спецодяг;

в) огородження.

161. Які мікрокліматичні умови виробничих приміщень відносяться до оптимальних

а) t =16° C; відносна вологість 70-80%;

б) t =18-20° C; відносна вологість 40-60%;

в) t =20° C; відносна вологість 50-80%.

162. Який акт повинен бути складений, якщо комісією під час розслідування було установлено, що нещасний випадок з працівником стався під час приведення в порядок робочого місця або при виконанні заходів особистої гігієни по закінчені роботи?

а) акт НП;

б) акт НТ;

в) акт Н-1;

г) акт Н-5.

163. Умови праці класифікуються на:

а) нестерпні, комфортні, допустимі, несприятливі;

б) напружені, легкі, важкі;

в) естетичні, комфортні, допустимі, несприятливі.
ВАРІАНТ № 3

131. Допустимі умови праці характеризуються:

а) не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць;

б) перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого;
в) високим ризиком виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв.

132. Нещасний випадок - це…

а) об’єктивне суспільне явище, що виникає і формується у процесі праці людини;

б) захворювання, що виникла в наслідок довгострокового впливу на працівника будь – якого шкідливого фактора роботи;

в) випадок впливу на працівника небезпечного виробничого фактора при виконанні ним трудових обов’язків чи завдань керівника робіт.

133. Яка мета управління охороною праці на підприємстві?

а) запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам на підприємстві;
б) створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, організації;

в) прогнозування і планування; організація; мотивація; контроль, облік, аналіз.

134. За недотримання законодавства з охорони праці на власника накладаються такі види відповідальності:

а) адміністративна, кримінальна;

б) дисциплінарна, адміністративна;

в) кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, матеріальна.

135. Основними формами розв'язання трудового конфлікту є:

а) реорганізація, інформування;

б) відволікання, дистанціювання, ігнорування;

в) комфортна перевага;

г) санація, оздоровлення.

136. Вміст вуглекислого газу у робочій зоні не повинен перевищувати:

а) 0,2%;

б) 0,4;

в) 0,5%.

137. Співробітництво соціальних партнерів здійснюється у формі:

а) консультацій;

б) конференцій та симпозіумів;

в) лекцій та практикумів;

г) переговорів.

138. На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

а) на профспілки та технічну інспекцію;

б) на органи прокуратури;

в) на керівників підприємства;

г) на службу охорони праці.

139. Чи правильне твердження, що нещасні випадки визнаються пов’язаними з виробництвом, якщо вони сталися в процесі виконання службових обов’язків?

а) так;

б) ні.

140. Первинний інструктаж на робочому місці проводить:

а) роботодавець;

б) керівник робіт;

в) служба охороною праці.

141. Недоліком вогнегасячих порошків є:

а) отруйність;

б) висока вартість;

в) злежуваність;

142. Вступний інструктаж проводить:

а) спеціаліст служби охороною праці;

б) спеціаліст відділу кадрів;

в) роботодавець.

143. Згідно із Законом України "Про соціальне партнерство" завданням соціального партнерства є:

а) сприяння держави у зміцненні та розвитку соціального партнерства на демократичній основі;

б) запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) і сприяння вирішенню соціально-трудових конфліктів;

в) вдосконалення чинного законодавства в сфері соціально-трудових і пов'язаних із ними економічних відносин;

г) обов'язковість виконання колективних договорів та угод.

144. Чи правильне твердження, що охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності?

а) так;

б) ні.

145. Умови праці класифікуються на:

а) нестерпні, комфортні, допустимі, несприятливі;

б) напружені, легкі, важкі;

в) естетичні, комфортні, допустимі, несприятливі.

146. Які з наведених характеристик найбільш повно відображають предмет галузевої та регіональної угоди:

а) взаємні зобов'язання сторін щодо виконання угод;

б) форми та системи оплати праці;

в) вимога до організації та нормування праці;

г) система контролю за виконанням угод.

147. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

а) 0-40 %;

б) 40-60 %;

в) 60-80 %;

г) 80-100 %.

148. Що потрібно пам’ятати при роботі з електрообладнанням:

а) працювати у спецодязі;

б) працювати у гумових чоботях і рукавицях;

в) працювати на справному обладнанні.

149. При виникненні пожежі потрібно дзвонити за номером:

а) 103;

б) 101;

в) 109.

150. Людиною сприймаються частоти коливання звуку в таких межах:

а) 9–10000 Гц;

б) 12–15000 Гц;

в) 16–20000 Гц.

151. Електричний струм справляє такий вплив на організм людини:

а) термічний, біологічний;

б) електролітичний, біологічний, термічний, механічний;

в) механічний.

152. Умови праці можуть бути викладені в такому документі:

а) трудовому договорі;

б) колективному договорі;

в) правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

153. До заходів запобігання травматизму та захворювань зараховують:

а) організаційні;

б) організаційні, технічні, медико-профілактичні;

в) медико-профілактичні, санітарно-виробничі, організаційні, технічні.

154. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку

здійснюють:

а) спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади;

б) фонди соціального страхування;

в) кабінет Міністрів України.

155. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

а) на робочому місці з метою ознайомлення з устаткуванням;

б) при порушенні технологічного процесу;

в) при ліквідації аварії, стихійного лиха.

156. Метод аналізу травматизму, що дозволяє визначити втрати, які викликані травматизмом і професійними захворюваннями, називається:

а) груповий метод;

б) експертний метод;

в) метод анкетування;

г) економічний метод;

д) статистичний метод;

е) ергономічний метод.

ж) топографічний метод.

157. Відповідно до санітарних норм площа, що приходиться на одне робоче місце, повинна бути:

а) не менш 4,5 м2;

б) не більш 4,5 м2;

в) не менш 6 м2;

г) не більш 6 м2.

158. Строк зберігання матеріалів розслідування нещасного випадку становить:

а) 1 рік;

б) 5 років;

в) 15 років;

г) 25 років;

д) 45 років;

е) 55 років.

159. Мікрокліматичні умови, при яких дискомфорт є напруження терморегуляції організму:

а) оптимальні;

б) допустимі;

в) шкідливі.

160. Які чинники, що формують умови праці характеризуються тривалістю робочого часу, режимами праці та відпочинку, санітарними нормами та вимогами?

а) визначають характер праці;

б) впливають на формування умов праці на робочих місцях;

в) природні.

161. Які є види природного освітлення?

а) верхнє;

б) бічне;

в) верхнє, бічне, комбіноване.

162. Вид відповідальності, при якій на порушників охорони праці накладається стягнення (догана, звільнення з роботи), враховуючи ступінь важкості вчиненого проступку?

а) адміністративна;

б) дисциплінарна;

в) матеріальна.

163. Комісія з питань охорони праці створюється на підприємстві з метою:

а) залучення адміністрації та трудового колективу до співробітництва її управління;

б) узгодженого вирішення питань, що виникають щодо охорони праці;

в) залучення адміністрації та трудового колективу до співробітництва її управління, узгодженого вирішення питань, що виникають.

ВАРІАНТ № 4

131. Чи правильне твердження, що соціальний діалог – це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин?

а) так;

б) ні.

132. Оберіть вирішення яких завдань, що не є компетенцією Міжнародної організації праці з питань міграції:

а) переміщення кваліфікованих людських ресурсів;

б) здійснення ролі міжнародного форуму;

в) організація міграції біженців;

г) встановлення меж можливості міграції.

133. Закон України “Про охорону праці” було прийнято:

а) в 1996 р.;

б) в 1992 р.;

в) в 1993 р.

134. Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати:

а) 25 годин на тиждень;

б) 36 годин на тиждень;

в) 41 годину на тиждень;

г) 40 годин на тиждень.

135. Якщо стався нещасний випадок зі смертельним наслідком або груповий нещасний випадок, то розслідування повинно відбутися протягом:

а) трьох діб;

б) двох діб;

в) доби.

136. До якого класу умов праці відноситься ваша професія?

а) оптимальні умови;

б) допустимі умови;

в) шкідливі умови;

г) небезпечні умови.

137. Електричний удар – це…

а) ушкодження тканин електричним струмом;

б) удар, що спричинив клінічну смерть;

в) збудження електричним струмом живих тканин у вигляді скорочення м’язів.

138. На території підприємства тривалість дії аварійного освітлення повинна становити:

а) щонайменше 2 с;

б) 5 % робочого освітлення;

в) щонайменше секунду.

139. Процес горіння може бути:

а) повним і неповним;

б) у вигляді тління;

в) у вигляді детонації;

140. У робочій зоні, де працюють люди вміст кисню має становити не менше як:

а) 16-18%;

б) 20%;

в) 12-15%;

141. Залежно від важкості розрізняють чотири ступені опіку, встановіть відповідність:

1) І ; а) пухирі наповнені жовтуватою рідиною;

2) ІІ; б) утворення некрозу шкіри;

3) ІІІ; в) обвуглення тканин;

4) ІV. г) почервоніння шкіри та набряк.

142. Оберіть оптимальні мікрокліматичні умови такі:

а) t=16 – 25 С, вологість 40 – 60 %, швидкість руху повітря 0,1 – 0,5 м/с;

б) t=18 – 20 С, вологість 40 – 60%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,2 м/с;

в) t= - 10 – 20 С, вологість 30 – 40%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,3 м/с.

143. Із перелічених протипожежних засобів виберіть, які відносяться до первинних:

а) пожежні автомобілі, пожежні машини;

б) пожежна сигналізація;

в) установки автоматичного пожежогасіння;

г) пожежний немеханізований інвентар, інструмент, вогнегасники, ящики з піском.

144. Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці поділяються:

а) 2 класи;

б) 4 класи;

в) 6 класів;

г) 8 класів.

145. Нормою виробничого шуму вважається рівень звуку до:

а) 85 дБ;

б) 100 дБ;

в) 150 дБ;

г) 180 дБ.

146. За якої кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 3 і більше;

б) 4;

в) 2 і більше;

г) 5.

147. Хто здійснює державний нагляд за виконання законодавчих актів з охорони праці?

а) органи виконавчої влади;

б) органи державного нагляду;

в) фонд соціального страхування;

г) роботодавець.

148. Виберіть відповідні кольори фарбування для знаків безпеки:

1) заборонний; а) жовтий;

2) попереджувальний; б) синій;

3) приписувальний; в) червоний;

4) вказівний. г) зелений.

149. Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин нещасного випадку повинна скласти акт за формою Н–1:

а) 10 діб;

б) 5 діб;

в) 3 діб;

г) 1 доби.

150. За походженням пил поділяється на такі класи:

а) органічний, штучний;

б) органічний, неорганічний;

в) органічний, мінеральний.

151. Залежно від сфери впливу ДНАОП має:

а) загальнодержавну дію;

б) міжгалузеву і галузеву дію;

в) відомчу дію.

152. Техніка безпеки – це…

а) система заходів про теорію і практку захисту людини від шкідливостей виробничого обладнання;

б) система заходів спрямована проти дії небезпечного і шкідливого впливу на середовище виробничої діяльності;

в) система заходів і засобів, спрямована на відвернення впливу на працюючих небезпечних виробничих чинників.<< предыдущая страница   следующая страница >>