asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 14 15 16 17

136. Чи правильне твердження, що соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин?

а) так;

б) ні;

137. Матеріали спеціального розслідування повинні включати:

а) акти, угоди;

б) плани, схеми (ескізи) і фотознімки місця події;

в) трудовий договір.

138. Чи правильне твердження, що метеорологічними умовами називають умови всередині приміщень, обумовлені температурою, вологістю та швидкістю руху повітря?

а) так;

б) ні;

139. Які з наведених характеристик найбільш повно відображають предмет галузевої та регіональної угоди?

а) взаємні зобов'язання сторін щодо виконання угод;

б) форми та системи оплати праці;

в) вимога до організації та нормування праці;

г) система контролю за виконанням угод.

140. За характером середовища до жарких приміщень відносять:

а) сухі приміщення, в котрих відсутні ознаки жарких та запилених приміщень та приміщень з хімічно активним середовищем;

б) відносна вологість повітря не вище 60%;

в) відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 75%, але не досягає 100%;

г) температура повітря протягом тривалого часу перевищує +30 °С.

141. Для забору води на зовнішнє гасіння встановлюють:

а) протипожежне водопостачання;

б) гідранти;

в) пожежні крани;

142. Оберіть характерні риси допустимих умов праці:

а) параметри мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечить нормальний стан організму без напруги і порушення терморегуляції (фізіологічна функція організму).

б) показники мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину можуть призвести до дискомфорту, що обумовлюється напруженням механізмів терморегуляції, і не виходить за межі фізіологічних можливостей організму.

143. Чи правильне твердження, що розслідуванню підлягають нещасні випадки такі як травми, опіки, теплові удари?

а) так;

б) ні.

144. Припливна вентиляція

а) комплекс вентиляторів і повітроводів, що забезпечує постійний повітрообмін у приміщенні незалежно від зовнішніх метеорологічних факторів;

б) забирає зовнішнє повітря вентилятором через фільтр для очищення від пилу, через калорифер для підігріву повітря або через кондиціонер, яке подається в приміщення, де надлишковий тиск;

в) через мережу повітроводів видаляє за допомогою вентилятора забруднене повітря, яке перед викидом в атмосферу очищається.

145. Види штучного освітлення:

а) місцеве (на робочому місці), аварійне, охоронне,евакуаційне;

б) верхнє, бічне, комбіноване,

146. Людина сприймає шум:

а) до 180дБ;

б) до 130 Дб;

в)до 90 Дб.

147. Чи правильне твердження, що умови праці – сукупність чинників виробничого середовища та трудового процесу, які впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі професійної діяльності?

а) так;

б) ні.

148. Які дії роботодавця у випадку ухилення працівника від проходження обов'язкового медичного огляду?

а) роботодавець зобов'язаний строго попередити працівника про необхідність проходження медичного огляду без відсторонення від роботи;

б) роботодавець зобов'язаний строго попередити працівника про необхідність проходження медичного огляду й відсторонити працівника від роботи на строк до 2-х тижнів;

в) роботодавець має право притягти працівника до дисциплінарної відповідальності й зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати.

149. Хімічну піну використовують для гасіння:

а) всіх пожеж;

б) горючих рідин;

в) обладнання, що горить під тиском.

150. Чи правильне твердження, що безпечність виробничого устаткування - це властивість відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, що встановлені нормативною документацією?

а) так;

б) ні.

151. Міжгалузеві норми та правила:

а) норми та правила, що поширюються на всі галузі господарювання: будівельні, санітарні норми і правила; правила розміщення електроустановок споживачів; правила дорожнього руху; положення « Про розслідування та облік нещасних випадків».

б) такі, що регламентують охорону праці в кількох галузях або в окремих видах виробництв.

в) розробляються на основі загально-державних, міжгалузевих норм та правил з урахуванням специфіки виробництва для певної галузі господарства та установи даної галузі.

152. Чи правильне твердження, що травматизм - це організаційні та технічні заходи і засоби, які забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики?

а) так;

б) ні.

153. Небезпечні фактори пожежі:

а) необережне поводження з вогнем;

б) підвищена температура навколишнього середовища;

в) порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування.

154. Види витрат на охорону праці залежно від ефективності:

а) доцільні, частково доцільні, недоцільні;

б) збереження трудових ресурсів;

в) впровадження заходів з покращення умов праці.

155. За напрямком потоку повітря вентиляція класифікується:

а) природна, штучна (механічна) та суміщена;

б) припливна, витяжна, припливно-витяжна;

в) загальнообмінна, місцева, комбінована;

г) робоча та аварійна.

156. Електробезпека - це…

а) явище, що характеризується сукупністю електротравм;

б) травма, спричинена дією на організм людини електричного струму і (або) електричної дуги;

в) система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої та небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики.

157. За ступенем небезпечності умови праці бувають:

а) допустимими;

б) терпимими;

в) справжніми;

г) несприятливими

158. До заходів запобігання травматизму та захворювань зараховують:

а) організаційні;

б) організаційні, технічні, медико-профілактичні;

в) медико-профілактичні, санітарно-виробничі, організаційні,технічні.

159. Державні нормативно-правові акти про охорону праці це:

а) Правила дорожнього руху

б) Стандарти, укази

в) Санітарні норми

г) Будівельні норми

д) Пожежні норми

160. Жовтий сигнальний колір використовується для:

а) забороняючих знаків;

б) попереджувальних знаків;

в) вказівних знаків.

161. Процес горіння потребує поєднання:

а) двох компонентів;

б) трьох компонентів;

в) чотирьох компонентів;

162. До засобів захисту органів дихання належить:

а) распіратор;

б) хустинка;

в) засоби вентиляції.

163. До функцій служби охорони праці входить:

а) контроль за умовами праці відповідно до нормативно-правових актів;

б) паспортизація, навчання, аналіз умов праці;

в) розробка планів та заходів, що забезпечують безпеку праці, контроль за дотриманням законодавчих актів, навчання працюючих і т.ін.
ВАРІАНТ № 30

131. Нещасні випадки визнаються такими, що пов'язані з виробництвом якщо вони сталися:

а) на транспортному засобі виробництва після завершення робочого дня;

б) на території підприємства в робочий час;

в) при наданні підприємством шефської допомоги за дорученням роботодавця.

132. Які з наведених характеристик найбільш повно відображають предмет галузевої та регіональної угоди:

а) взаємні зобов'язання сторін щодо виконання угод;

б) форми та системи оплати праці;

в) вимога до організації та нормування праці;

г) система контролю за виконанням угод.

133. Закон України "Про колективні договори і угоди" був прийнятий у:

а) 1991 р.;

б) 1993 р.;

в) 1998 р.;

г) 2005 р.

134. Засобом вирішення конфліктів у межах соціального партнерства є:

а) ліквідація приватної власності та засоби виробництва;

б) компроміс;

в) узгодження інтересів роботодавців і найманих працівників;

г) узгодження інтересів професійних спілок та роботодавців.

135. Спеціальне розслідування проводиться протягом:

а) 10 днів;

б) 3 днів;

в) 7 днів.

136. Чи правильне твердження, що розслідуванню підлягають нещасні випадки: травми, гострі професійні захворювання, отруєння, опіки, теплові удари?

а) так;

б) ні.

137. Небезпечний чинник може призвести до:

а) травмування або різкого погіршення здоров'я;

б) захворювання або рівкого зниження працездатності;

в) фінансового ризику роботодавцям в умовах виробничої діяльності.

138. За результатами розслідування складається акт спецрозслідування за формою:

а) НТ;

б) Н-1;

в) Н-5.

139. До психофізіологічних шкідливих і небезпечних чинників належать:

а) піднімання і перенесення вантажів, незручна поза, перенапруга аналізаторів;

б) перенапруга органів чуття, емоційні навантаження, недостатня рухова активність;

в) фізичні, статичні, динамічні, нервово-психічні та розумові перевантаження.

140. Умови праці класифікуються на:

а) нестерпні, комфортні, допустимі, несприятливі;

б) напружені, легкі, важкі;

в) естетичні, комфортні, допустимі, несприятливі.

141. Від чого залежить опір тіла людини:

а) від віку;

б) від загального стану організму;

в) від вологості шкіри;

г) від крокової напруги.

142. Безпека праці - це…

а) такі умови за яких унеможливлюється негативний вплив виробничих чинників на організм людини;

б) організаційні заходи спрямовані на відвернення дії шкідливих і небезпечних чинників на організм людини;

в) недопустимість дії на організм людини несприятливого чи несумісного з життям чинника.

143. Чи правильне твердження, що система управління охороною праці (СУОП)механізм реалізації вимог законодавства та нормативних актів про охорону праці на підприємстві?

а) так;

б) ні.

144. Які позначення повинні бути біля рубильників і розеток:

а)“Не лізь - вб’є”;

б) 220 В, 380 В;

в) позначення як вимикати і вмикати пристрій.

145. Активна форма впливу небезпечного чинника на організм людини призводить до:

а) больового травматичного синдрому;

б) нещасного випадку;

в) професійного захворювання.

146. Чи правильне твердження, що місцева вентиляція - складається з двох окремих систем припливної та витяжної, які одночасно подають у приміщення чисте повітря та витягують із нього забруднення?

а) так;

б) ні.

147. Чи правильне твердження, що нещасний випадок - це захворювання, що виникло в наслідок довгострокового впливу на працівника будь – якого шкідливого фактора роботи?

а) так;

б) ні.

148. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

а) 0-40 %;

б) 40-60 %;

в) 60-80 %;

г) 80-100 %.

149. За походженням пил поділяється на такі класи:

а) органічний, неорганічний;

б)органічний, штучний;

в) органічний, мінеральний;

150. Що треба пам’ятати при роботі з електрообладнанням?

а) працювати у спецодязі;

б) працювати у гумових чоботях і рукавицях;

в) працювати на справному обладнанні;

г) працювати, стоячи на гумовому килимку

151. В якому році створено Міжнародну організацію праці?

а) 1919 р.;

б) 1945 р.;

в) 1970 р.;

г) 1991р.

152. Вплив шуму на організм людини можна зменшити:

а) Правильним розташуванням обладнання;

б) Застосуванням засобів індивідуального захисту

в) Збільшенням площі виробничих приміщень;

г) Заміною будівельних матеріалів

153. При якому вмісті кисню уже неможливо виконувати фізичну працю, бо дуже скоро настає явище ядухи?

а) 16-18%;

б) 12-15%;

в) 9-12%;

154. Відносини між власником і працівником з питань безпеки праці під час роботи регулює такий Закон України:

а) “Про соціальне страхування”;

б) “Про охорону праці”;

в) “Про працю”.

155.Умови праці, які призводять до високого ризику виникнення важких форм гострих професійних захворювань, отруєнь, інвалідності, загрози для життя працівників, ставляться до класу:

а) оптимальні умови праці;

б) припустимі умови праці;

в) шкідливі умови праці 1 ступеня;

г) шкідливі умови праці 2 ступеня;

д) екстремальні умови праці.

156. Відповідно до санітарних норм площа, що приходиться на одне робоче місце, повинна становити:

а) не менш 4,5 м2;

б) не більш 4,5 м2;

в) не менш 6 м2;

г) не більш 6 м2.

157.Методи аналізу травматизму, в основі яких лежить аналіз листів непрацездатності та актів за формою Н-1, називаються:

а) метод анкетування;

б) експертний метод;

в) груповий метод;

г) економічний метод;

д) ергономічний метод;

е) статистичний метод;

ж) топографічний метод.

158.Розділ «Карти умов праці»:

а) пільги та компенсації;

б) перелік інструкцій з ОП;

в) гігієнічна оцінка умов праці;

г) перелік нормативних документів.

159.Вимоги, які необхідно враховувати при розміщенні устаткування і робочих місць в приміщенні, є:

а) характер процесів, що проводяться;

б) кваліфікація працівників;

в) вимоги нормативних актів;

г) форма власності;

д) достатня ширина і кількості проходів, драбин, дверей.

160. Електрометалізація - це…

а) чітко окреслена пляма діаметром 1 – 5 мм сірого або блідо-жовтого кольору, що з`являється на поверхні шкіри людини, що зазнала дії струму;

б) проникнення в шкіру частинок металу внаслідок його розбризкування та випаровування під дією струму.

161. Штучна (механічна) вентиляція :

а) видаляє шкідливі речовин безпосередньо від джерела їх утворення, що запобігає поширенню шкідливих речовин по приміщенню і робить процес їх видалення більш ефективним і економічним;

б) очищує повітря перед його викидом в атмосферу, вловлює шкідливі речовини безпосередньо біля місць їх утворення, обробляє припливне повітря більш цілеспрямовано подає повітря в робочу зону.

162. Зелений сигнальний колір використовується для:

а) дверей та світлових табло евакуаційних чи запасних виходів;

б) попереджувальних знаків;

в) забороняючих знаків.

163. Пожежна безпека об’єкта - це…

а) неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі;

б) екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується виділенням диму та виникненням полум’я або світінням;

в) стан об’єкта, за якого з регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.


<< предыдущая страница