asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 13 14 15 16 17

139. При оформленні на роботу з працівником проводять такий вид інструктажу з безпеки праці:

а) вступний;

б) первинний;

в) позаплановий.

140. Встановіть відповідність між призначенням вогнегасника та його маркуванням:

а) хімічно – пінний; 1) ВП – 5;

б) вуглекислотний; 2) ВПХ – 10;

в) порошковий; 3) ВВ – 2;

г) водопінний; 4) ВВП – 5.

141. Яку мету ставить перед собою дисципліна "Охорона праці в галузі"?

а) навчити навичками адектуватного реагування на виробничі обставини та ситуації;

б) розуміти природу негативного впливу виробничих чинників, що можуть спричиняти небажані нвслідки та визначати шляхи запобігання цим явищам;

в) навчити навичкам не створювати травмонебезпечні ситуації в умовах виробничої діяльності.

142. . Шкідливий чинник у разі порушення правил безпеки може призвести до:

а) граничного або патологічного травмвтизму;

б) професійного травмвтизму;

в) професійного захворювання.

143 Із перелічених протипожежних засобів виберіть, які відносяться до первинних:

а) пожежні автомобілі, пожежні машини;

б) пожежна сигналізація;

в) установки автоматичного пожежогасіння;

г) пожежний немеханізований інвентар, інструмент, вогнегасники, простирадла, ящики з піском.

144. Прилад для контролю освітлення називається:

а) Анемометр

б) Люксметр

в) Психрометр

г) Колориметр.

145.Попереджувальний знак електричної напруги - це?

а) б) в) г)146. Шкідливі виробничі фактори шум та вібрація за характером впливу відносяться до:

а) хімічних;

б) фізичних;

в) біологічних;

г) психофізіологічних чинників.

147. Який пристрій застосовують для уникнення дії атмосферної електрики?

а) огороджувальні пристрої;

б) захисне відімкнення;

в) блискавковідвід;

г) запобіжні пристрої.

148. Заміри показників мікроклімату проводяться такими приладами (встановіть відповідність):

а) температура повітря; 1) анемометр;

б) вологість повітря; 2) термометр;

в) швидкість руху повітря. 3) гігрометр.

149. Якою вогнегасильною речовиною можна гасити електрообладняння під напругою?

а) порошком;

б) водою;

в) піною.

150. Чи правильне твердження, що виробничий шум - це сукупність різних за гучністю й тоном звуків?

а) так;

б) ні.

151. Умови праці класифікуються на:

а) нестерпні, комфортні, допустимі, несприятливі;

б) напружені, легкі, важкі;

в) естетичні, комфортні, допустимі, несприятливі.

152. Розмір одноразової допомоги визначається таким нормативним

актом:

а) законом України “Про охорону праці”;

б) кодексом законів про працю України;

в) колективним договором.

153. Залежно від способу транспортування вогнегасники бувають:

а) переносні, пересувні;

б) стаціонарні;

в) змонтовані на колесах або возиках.

154. Опіки відносять до:

а) механічних травм;

б) хімічних травм;

в) термічних травм;

г) електричних травм.

155.Умови праці, які приводять до стійких функціональних змін, до збільшення захворюваності та тимчасовій втраті працездатності, прояву окремих ознак професійної патології, ставляться до класу:

а) шкідливі умови праці 1 ступеня;

б) шкідливі умови праці 2 ступеня;

в) шкідливі умови праці 3 ступеня;

г) шкідливі умови праці 4 ступеня;

д) екстремальні умови праці.

156. Метод аналізу травматизму, що дозволяє визначити найнебезпечніші робочі місця, називається:

а) груповий метод;

б) експертний метод;

в) метод анкетування;

г) економічний метод;

д) статистичний метод;

е) топографічний метод.

157. Відповідно до санітарних норм площа, що приходиться на одне робоче місце, повинна бути:

а) не більш 6 м2;

б) не більш 4,5 м2;

в) не менш 6 м2;

г) не менш 4,5 м2.

158. Які документи, складаються в результаті проведення атестації робочих місць?

а) перелік робочих місць, працівникам яких підтверджене право на пільги та компенсації;

б) перелік робочих місць, працівникам яких необхідно пройти навчання з охорони праці;

в) перелік робочих місць, працівникам яких пропонується встановити право на пільги та компенсації;

г) перелік робочих місць, працівникам яких пропонується пройти чергові медичні огляди.

159. Функціями системи управління охороною праці є:

а) контроль стану;

б) планування та фінансування робіт;

в) навчання з охорони праці;

г) постачання підприємства ресурсами.

160. Припливна вентиляція - це…

а) комплекс вентиляторів і повітроводів, що забезпечує постійний повітрообмін у приміщенні незалежно від зовнішніх метеорологічних факторів;

б) через мережу повітроводів видаляє за допомогою вентилятора забруднене повітря, яке перед викидом в атмосферу очищається;

в) забирає зовнішнє повітря вентилятором через фільтр для очищення від пилу, через калорифер для підігріву повітря або через кондиціонер, яке подається в приміщення, де надлишковий тиск.

161. Ознаки, за якими нещасні випадки відносяться до випадків, що пов'язані з виробництвом і на них складається акт за формою Н-1:

а) час події;

б) територія підприємства;

в) вік потерпілого;

г) посада потерпілого;

е) виконання трудових обов'язків.

162. У який колір фарбують посудини, що містять небезпечні та шкідливі речовини?

а ) жовтий;

б) червоний;

в) синій.

163. Природне освітлення приміщень

а) проходить через світлові прорізи в зовнішніх відгороджуючи конструкціях приміщень;

б) призначене для освітлення в темноті або в приміщеннях, де немає природного світла;

в) освітлення характеризується одночасним поєднанням природного штучного освітлення в світлі години доби.
ВАРІАНТ № 28

131. За гігієнічною класифікацією умови праці бувають:

а) оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні;

б) ручні, механізовані, автоматизовані;

в) фізичні, розумові, шкідливі, легкі, важкі.

132. Яким приладом вимірюється відносна вологість повітря в приміщенні?

а) анемометр;

б) психрометр;

в) барометр.

133. Соціальне партнерство — це спільна діяльність уряду, підприємців і профспілок, спрямована на узгодження інтересів і вирішення проблем:

а) соціальної діяльності;

б) економічної діяльності;

в) виробничої діяльності;

г) юридичної діяльності.

134. Нещасні випадки визнаються такими, що пов'язані з виробництвом якщо вони сталися:

а) на власному або транспортному засобі підприємства, якщо вони використовувалися в інтересах підприємства;

б) на території підприємства унаслідок виконання робіт, які не входять у прямі обов'язки працівника;

135 Які засоби захисту працюючих відносяться до індивідуальних?

а) знаки безпеки;

б) спецодяг;

в) огородження.

136. Спеціальному розслідуванню підлягають:

а) якщо трамовано10 і більше осіб при груповому нещасному випадку;

б) якщо скоїлися групові і смертельні нещасні випадки;

в) якщо смертельно травмовано 2 і більше осіб.

137. У який колір фарбують посудини, що містять небезпечні та шкідливі речовини?

а ) жовтий;

б) червоний;

в) синій.

138. Комісія з розслідування має проаналізувати обставини нещасного випадку протягом:

а) 10 днів;

б) 7 днів;

в) 3 днів.

139. Чи правильне твердження, що особливо – небезпечні умови – це підвищена вологість, хімічно активне середовище, наявність одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки?

а) так;

б) ні.

140. За горючістю всі матеріали і речовини поділяються на категорії:

а) три;

б) дві;

в) чотири;

141. Опіки відносять до:

а) механічних травм;

б) хімічних травм;

в) термічних травм;

г)електричних травм.

142. Вібрація сприймається людиною

а) дотиком;

б) вестибулярним апаратом;

в) вестибулярним апаратом та дотиком;

г) органами слуху.

143. Згідно із Законом України "Про соціальне партнерство" завданням соціального партнерства є:

а) сприяння держави у зміцненні та розвитку соціального партнерства на демократичній основі;

б) запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) і сприяння вирішенню соціально-трудових конфліктів;

в) вдосконалення чинного законодавства в сфері соціально-трудових і пов'язаних із ними економічних відносин;

г)обов'язковість виконання колективних договорів та угод.

144. Які проблеми можуть бути предметом угод на національному рівні:

а) максимальна тривалість робочого тижня;

б) вимоги до організації та нормування праці;

в) охорона праці та довкілля;

г) задоволення духовних потреб населення.

145. У разі виникнення пожежі потрібно зателефонувати за номером:

а) 104;

б) 103;

в) 101;

г) 109.

146. Для постійного стікання статичної електрики з обладнання застосовують:

а) захисне заземлення;

б) захисне занурення;

в) захисне вимикання;

г) ізоляцію.

147. Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше (м):

а) 1;

б) 1,2;

в) 1,5;

г) 2.

148. Залежно від способу транспортування вогнегасники бувають:

а) переносні, пересувні;

б) стаціонарні;

в) змонтовані на колесах або возиках;

149. Хто здійснює організаційно-методичну роботу та підготовку управлінських рішень на підприємстві?

а) роботодавець;

б) служба охороною праці;

в) керівники структурних підрозділів.

150. Акт за формою Н-1 “Про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві” складається в такій кількості примірників:

а) 3;

б) 5;

в) 2.

151. Зазначте, чи належать соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків до основних принципів державної політики з охорони праці?

а) так;

б) ні;

152. Небезпечний чинник може призвести до:

а) травмування або різкого погіршення здоров'я;

б) захворювання або різкого зниження працездатності;

в) фінансового ризику роботодавцям в умовах виробничої діяльності.

153. У скільки груп можна об‘єднати більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь Україна?

а) 2,

б) 10,

в) 4,

г) 6 .

154. Хто здійснює суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?

а) спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці;

б) професійні спілки;

в) служби охорони праці підприємств.

155. Активна форма впливу небезпечного чинника на організм людини призводить до:

а) больового травматичного синдрому;

б) нещасного випадку;

в) професійного захворювання.

156. Чи правильне твердження, що місцева вентиляція складається з двох окремих систем припливної та витяжної, які одночасно подають у приміщення чисте повітря та витягують із нього забруднення?

а) так;

б) ні.

157. Чи правильне твердження, що нещасний випадок - це захворювання, що виникло в наслідок довгострокового впливу на працівника будь – якого шкідливого фактора роботи?

а) так;

б) ні.

158. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

а) 0-40 %;

б) 40-60 %;

в) 60-80 %;

г) 80-100 %.

159. Діями, за які несуть персональну відповідальність працівники служби охорони праці підприємства, є:

а) невиконання функціональних обов'язків;

б) невиконання розпоряджень працівників Держнагляду;

в) прийняття рішень, які суперечать законодавству.

160. За способом переміщення повітря вентиляція класифікується:

а) природна, штучна (механічна) та суміщена;

б) припливна, витяжна, припливно-витяжна;

в) загальнообмінна, місцева, комбінована;

г) робоча та аварійна.

161.Функціями кольорів і знаків безпеки є:

а) сигналізація про явну небезпеку;

б) зміна умов праці;

в) інформація про протікання процесу;

г) попередження про можливу небезпеку.

162. Метою проведення атестації робочих місць є:

а) реалізація права працівників на пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах;

б) підвищення ефективності виробництва;

в) зниження витрат підприємства на охорону праці;

г) підвищення витрат підприємства на охорону праці.

163. Види контролю стану охорони праці на підприємстві:

а) попередній;

б) періодичний;

в) поточний;

г) оперативний.
ВАРІАНТ № 29

131. Виберіть правильну відповідь:

а) охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини;

б) охорона праці включає в себе пожеж ну безпеку та промислову санітарію;

в) охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини;

г) охорона праці – система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних, лікувально – профілактичних засобів і заходів, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

132. Якими факторами, в основному, визначається середовище у виробничих приміщеннях:

а) рівнем шуму;

б) випромінюванням;

в) освітленням;

г) мікрокліматом

д) наявністю шкідливих речовин та матеріалів;

е) чисельністю працюючих.

133. Комісія з рослідування має проаналізувата обставини нещасного випадку протягом:

а) 10 днів;

б) 7 днів;

в) 3 днів.

134. Причини виробничого травматизму поділяють на:

а) три групи;

б) чотири групи;

в) дві групи.

135. Шкідливий чинник у разі порушення правил безпеки може призвести до:

а) граничного або патологічного травмвтизму;

б) професійного травмвтизму;

в) професійного захворювання.<< предыдущая страница   следующая страница >>