asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 16 17
ВАРІАНТ № 1

131. Який інструктаж проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, непередбачених угодою?

а) позаплановий;
б) вступний;
в) цільовий;
г) повторний;
132. Чи правильне твердження, що державні нормативно-правові акти про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано силу закону і які є обов'язковими для виконання?

а) так;

б) ні.

133. Закон України “Про охорону праці” було прийнято:

а) в 1996 р.;

б) в 1993 р.;

в) в 1992 р.

134. У скільки груп можна об‘єднати більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь Україна?

а) 2;

б) 10;

в) 4;

г) 6.

135. Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

а) кабінет Міністрів України, Державний комітет з нагляду за охороною праці України;

б) місцеві державні адміністрації, міністерства і органи виконавчої влади;

в) перелічені органи і місцеві ради народних депутатів.

136. Відносини між власником і працівником з питань безпеки праці під час роботи регулює такий Закон України:

а) “Про соціальне страхування”;

б) “Про охорону праці”;

в) “Про працю”.

137. У скількох примірниках складається акт про нещасні випадки за формою Н-1 або НТ?

а) 6;

б) 4;

в) 3.

138. Теоретичні основи процесу горіння розробив:

а) А.М. Бах;

б) М.В. Ломоносов;

в) М.М. Семенов;

139. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводиться:

а) залежно від характеру трудової діяльності та кваліфікації;

б) для працівників, що наймаються на роботу і періодично в процесі трудової діяльності;

в) залежно від стажу роботи, згідно з графіком, що затверджується головним інженером.

140. Шкода, яку може заподіяти людині виробничий пил залежить від його:

а) подрібнення, стану аерозольного, аерогельного, токсичних властивостей, дисперсності;

б) утворення, дисперсності, глибини проникнення, агресивності і та ін.;

в) фізико-хімічних властивостей, тривалості впливу, концентрації, токсичності та ін.

141. До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається здоров’я працюючих і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу

а) оптимальні;

б) допустимі;

в) шкідливі;

г) небезпечні.

142. Структурною одиницею МОП, що здійснює збір та поширення інформації з усіх питань стосовно міжнародного регулювання умов праці й становища працівників, є:

а) адміністративна рада;

б) міжнародне бюро праці;

в) регіональні конференції;

г) галузеві комітети.

143. Чи правильне твердження, що атестація робочих місць – це регламентовані величини витрат праці (часу) на виконання окремих елементів (комплексів) робіт, обслуговування одиниці обладнання, робочого місця тощо, а також чисельність працівників, необхідна для виконання управлінських функцій або обсягу робіт, прийнятого за одиницю виміру, залежно від конкретних організаційно-технічних умов і факторів виробництва?

а) так;

б) ні.

144. Види відповідальності за порушення санітарного законодавства:

а) дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна, кримінальна;

б) передбачають застосування фінансових санкцій;

в) відшкодування збитків потерпілим і компенсування витрат на проведення санітарних заходів.

145. Що таке втома?

а) нормальна реакція центральної нервової системи людини на фізичну та розумову працю;

б) реакція людини на досить високу емоційно напружену працю;

в) фізіологічний стан організму, що виникає внаслідок надмірно інтенсивної чи тривалої діяльності.

146. Легкозаймисті рідини мають температуру спалаху:

а) до 18 С;

б) до 61 С;

в) понад 61 С.

147. Визначте, чи має право власник укласти трудовий договір з особою, якій за медичними показниками протипоказана запропонована робота?

а) так;

б) ні;

148. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

а) 0-40 % ;

б) 40-60 %;

в) 60-80 % ;

г) 80-100 %;

149. Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше (м):

а) 1;

б) 1,2;

в) 1,5;

г) 2.

150. Для вимірювання швидкості руху повітря у приміщеннях застосовують:

а) кататермометри, крильчаті і чашкові анемометри;

б) термопари, спиртові анемометри;

в) психрометри, анемометри.

151. Співробітництво соціальних партнерів здійснюється у формі:

а) консультацій;

б) конференцій та симпозіумів;

в) лекцій та практикумів;

г) переговорів.

152. Чи правильне твердження, що мета стандарту SA 8000 – сприяти постійному поліпшенню умов наймання і здійснення трудової діяльності, виконання етичних норм цивілізованого суспільства?

а) так;

б) ні.

153. Для захисту рук від опіків застосовують:

а) спеціальне шкіряне взуття;

б) рукавиці суконні, брезентові, комбіновані з надолонниками з шкіри та спилку;

в) товстяний капелюх, захисна каска з підшоломником, каски текстолітові або з полікарбонату;

в) щиток теплозахисний сталевара, з прикладними для нього захисними окулярами із світлофільтрами, маски захисні з прозорим екраном, окуляри захисні, козиркові з світлофільтрами.

154. Чи правильне твердження, що важкість праці – це характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника?

а) так; б) ні.

155. Небезпечний виробничий фактор - це…

а) фактор, дія якого при певних умовах призводить до аварій на підприємстві.

б) фактор, дія якого на працівника при певних умовах приводить до його травми або іншого раптового погіршення стану здоров’я.

в) фактор, дія якого на працівника при певних умовах приводить до захворювання або поступової втрати працездатності.

г) фактор, дія якого при певних умовах створює певну шкоду продукції.

д) вірні відповіді А) Б) В) Г).

156. Згідно «Гігієнічного класифікатора умов праці…» до 4-го ступеню шкідливих умов праці відносяться ті умови праці при яких:

а) шкідливі виробничі фактори призводять до тяжких форм професійного захворювання працівника з повною втратою будь якої його трудової діяльності.

б) шкідливі виробничі фактори призводять до професійного захворювання працівника з втратою його фахової працездатності в період активної його трудової діяльності.

в) шкідливі виробничі фактори на протязі перших 10 років їх дії можуть привести до виробничо-обумовленого захворювання працівника без втрати його професійної працездатності.

г) працездатність працівника не в повній мірі відновлюється за термін відпочинку до наступної зміни, що збільшує ризик погіршення його здоров’я.

157. Який акт повинен бути складений, якщо комісією під час розслідування було виявлено, що нещасний випадок з працівником стався у наслідок отруєння його алкоголем або іншими наркотичними речовинами, не пов’язаними з його виробничим процесом?

а) Акт НП; б) Акт НТ; в) Акт Н-1; г) Акт Н-5.

158. У робочій зоні, де працюють люди вміст кисню має становити не менше як:

а) 20% ;

б) 16-18% ;

в) 12-15%.

159. Чи правильне твердження, що за ступенем важкості наслідків нещасні випадки поділяють на легкі (втрата працездатності на 1 день), важкі (втрата працездатності більше як на 1 день) і смертельні?

а) так;

б) ні.

160. До заходів запобігання травматизму та захворювань

зараховують:

а) організаційні;

б) організаційні, технічні, медико-профілактичні;

в) медико-профілактичні, санітарно-виробничі, організаційні, технічні.

161. До причин виробничого травматизму відноситься:

а) надмірний шум, вібрація, запиленість та загазованість в робочій зоні працівника;

б) низький контроль та нагляд за безпекою праці;

в) невідповідність робочих процесів до психіки, емоцій та медичних показників працівника;

г) застосування аварійно небезпечних засобів виробництва та устаткування.

162. Чи правильне твердження, що контроль за охороною праці є відомчий, регіональний, громадський, страховий, внутрішній, адміністративно-громадський, триступеневий?

а) так;

б) ні.

163. Ступінь втрати працездатності потерпілим визначається в:

а) днях;

б) годинах;

в) відсотках професійної працездатності;

г) фізичних можливостях.
ВАРІАНТ № 2

131. Атестація робочих місць за умовами праці передбачає:

а) санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища;
б) установлення ступеня шкідливості і небезпечності праці;
в) визначення (підтвердження) права працівників на пільги;
г) всі відповіді вірні.

132. Чи правильне твердження, що атестація робочих місць – це комплексна оцінка кожного робочого місця на його відповідність нормативним вимогам за технічним, організаційним рівнем, умовами праці та техніки безпеки?

а) так;

б) ні.

133. Що відноситься до психофізіологічних причин виробничого травматизму?

а) ненегативне ставлення працівника до праці, низька його дисциплінованість, незадоволеність працею;

б) порушення будівельних та протипожежних норм архітектурному плануванні та будівництві виробничих приміщень і споруд;

в) залучення працівників до роботи не за спеціальністю;

г) недостатня освітленість робочого місця.

134. До складу комісії з розслідування нещасних випадків входять:

а) представник профспілкового комітету, керівник служби охорони праці;

б) керівник служби охорони праці, представник профспілкового

комітету, керівник структурного підрозділу, де працює потерпілий;

в) власник підприємства, керівник служби охорони праці.

135. Позаплановий інструктаж на робочому місці необхідно проводити при перерві на роботах підвищенної небезпеки через:

а) двадцять календарних днів;

б) тридцять календарних днів;

в) шістдесят календарних днів.

136. В якому році створено Міжнародну організацію праці:

а) 1919 р.;

б) 1945 р.;

в) 1970 р.;

г) 1991р.

137. Чи правильне твердження, що важкість праці - це характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність.

а) так;

б) ні.

138. До причин нещасних випадків на виробництві належать:

а) організаційні, технічні, психофізіологічні;

б) соціально-економічні, організаційні, електротехнічні;

в) санітарно-гігієнічні, технічні, організаційні, психофізіологічні.

139. Страхові експерти з охорони праці повинні мати стаж практичної роботи на підприємстві не менше:

а) 2 років;

в) 7 років;

б) 5 років;

г) 3 років.

140. Чи можна звільнити з роботи працівника в період тимчасової непрацездатності?

а) ні, не можна;

б) так, можна.

141. Вогнегасники маркують цифрами, що визначають їх:

а) вид речовин, горіння яких можна гасити;

б) вид вогнегасіння;

в) об’єм;

142. Природна вентиляція - це

а) повітрообмін здійснюється під дією природних сил;

б) комплекс вентиляторів і повітроводів, що забезпечує постійний повітрообмін у приміщенні незалежно від зовнішніх метеорологічних факторів.

143. Безпечний метод звільнення потерпілого від дії електричного струму – це…

а) вимкнути напругу рубильником або вимикачем;

б) перерубати дріт;

в) відтягнути за одяг;

г) відкинути дріт сухою палицею або дошкою.

144 Пожежна безпека - це…

а) неконтрольоване горіння, що розповсюджується в часі і просторі , супроводжується знищенням матеріальних цінностей та створює небезпеку для життя людей;

б) стан об’єкта, який виключає можливість виникнення і розвитку пожежі, впливу на людей її небезпечних факторів та захист матеріальних цінностей.

145. Хімічну піну використовують для гасіння:

а) всіх пожеж;

б) обладнання, що горить під тиском;

в) легкогорючих рідин.

146.Чи правильне твердження, що міжнародний поділ праці - це спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції, товарів залежно від умов і можливостей: дешевші природні ресурси, робоча сила, наявні потужності тощо?

а) так;

б) ні.

147. Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?

а) держава;

б) власник;

в) начальник служби охорони праці;

г) безпосередній керівник працівника (підрозділу

148.Чи правильне твердження, що система управління охороною праці (СУОП)механізм реалізації вимог законодавства та нормативних актів про охорону праці на підприємстві?

а) так;

б) ні.

149. Необхідність захисту промислових будівель від блискавки визначається:

а) рівнем грозової діяльності і їх призначенням; б) очікуваною можливістю ураження їх;

в) районом розташування.

150. Умови праці - це…

а) сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, що впливають на здоров’я і працездатність людини;

б) сукупність небезпечних чинників, які діють на здоров’я людини під час виробничої діяльності;

в) сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов’язків.

151. Розслідування нещасного випадку, що трапився на виробництві, має бути проведено упродовж:

а) 12 годин;

б) 48 годин;

в) 24 годин.

152. Гігієнічні нормативи - це…

а) оптимальні або допустимі рівні шкідливих чинників виробничого середовища;

б) абсолютно безпечний вплив виробничих чинників;

в) гранично допустимі концентрації, рівні, дози шкідливо діючих на людину чинників.

153. Заземлення - це…

а) навмисне з’єднання не струмоведучих частин обладнання з нульовим проводом;

б) навмисне з’єднання не струмоведучих частин обладнання із землею;

в) миттєве відключення ушкоджених ділянок кола.

154. Чи правильне твердження, що працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища.

а) так;

б) ні.следующая страница >>