asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ
«ОБЛІК І АУДИТ»
ДИСЦИПЛІНА

«ОБЛІК В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ та бюджетних установах»


Київ

«Агроосвіта»

2013

1. Отримані внески від акціонерів у формі грошових коштів:

– Дт 46 Кт 40;

– Дт 30, 311 Кт 46;

– Дт 46 Кт 30, 311;

– Дт 40 Кт 46.
2. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:

– Фінансовий, податковий, управлінський;

 • Оперативний та статистичний.


3. Надійшли виробничі запаси в оплату підписки на акції ПАТ:

 • Дт 46 Кт 20;

 • Дт 20 Кт 20;

– Дт 20 Кт 46;

 • Дт 949 Кт 20.4. Оплачені викуплені акції ПАТ основними засобами:

– Дт 10 Кт 46;

 • Дт 46 Кт 46;

 • Дт 46 Кт 10;

 • Дт 10 Кт 15.


5. Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок збільшення номінальної вартості акцій (реінвестування прибутку):

 • Дт 46 Кт 40;

– Дт 443 Кт 40;

 • Дт 43 Кт 40;

 • Дт 42 Кт 40.


6. Основною метою фінансового обліку є:

– Узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;

 • Облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;

 • Складання податкових декларацій;

 • Складання статистичної звітності.


7. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

 • Фінансова звітність;

– Дані управлінського обліку;

 • Податкові декларації;

 • Головна книга.


8. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

 • Законі України «Про податкову службу» ;

– Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;

 • Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

 • Конституції України.


9. Нараховані дивіденди за акціями акціонерного товариства:

 • Дт 671 Кт 30;

 • Дт 671 Кт 311;

– Дт 443 Кт 671;

 • Дт 43 Кт 671.


10. Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму виплачених дивідендів акціями:

– Дт 671 Кт 40;

 • Дт 46 Кт 40;

 • Дт 46 Кт 46;

 • Дт 43 Кт 40.


11. Особливістю витрат майбутніх періодів є:

– Те, що їх враховують у собівартість продукції протягом наступного і подальших років у частині, яка припадає на кожний рік. Цей термін не може перевищувати чотирьох років;

 • Те, що їх враховують у собівартість продукції протягом поточного року. Цей термін не може перевищувати більше одного року;

 • Те, що їх враховують у собівартість продукції протягом наступного і подальших років у частині, яка припадає на кожний рік. Цей термін необмежений;

 • Те, що їх враховують у собівартість продукції протягом наступного і подальших років однаковими частинами.


12. Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму індексації балансової вартості основних засобів:

 • Дт 10 Кт 10;

 • Дт 443 Кт 40;

– Дт 423 Кт 40;

 • Дт 10 Кт 423.13. Зменшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму зменшення номінальної вартості акцій:

– Дт 40 Кт 672;

 • Дт 40 Кт 40;

 • Дт 672 Кт 40;

 • Дт 672 Кт 311.


14. Ліквідаційний баланс складає:

 • Головний бухгалтер підприємства, що ліквідується;

– Ліквідаційна комісія;

 • Інвентаризаційна комісія;

 • Податкова інспекція.


15. Постачальники та клієнти зацікавлені у:

– Виконанні підприємством договірних зобов'язань;

 • Своєчасності сплати податків підприємством;

 • Дивідендній політиці підприємства;

 • Своєчасності виплати заробітної плати.


16. Доповніть речення: «Кредитори – це...»:

 • Внутрішні користувачі бухгалтерської інформації;

– Зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до підприємства;

 • Зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства;

 • Не є користувачами бухгалтерської інформації.


17. Строк відкритої підписки на акції ПАТ не може перевищувати:

 • 5 місяців;

– 6 місяців;

 • 7 місяців;

 • 8 місяців.


18. Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства:

– Аудиторські фірми;

 • Потенційні інвестори;

 • Постачальники;

 • Покупці.


19. Частка засновників у статутному капіталі акціонерного товариства повинна бути не менше ніж:

 • 5%;

 • 10%;

– 25%;

 • 30%.


20. Привілейовані акції випускаються на суму, що не перевищує встановленого відсотку розміру статутного капіталу акціонерного товариства:

– 10%;

 • 5%;

 • 15%;

 • 20%.


21. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю:

 • Засоби масової інформації;

– Менеджери підприємства;

 • Кредитори;

 • Покупці.


22. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

 • Не допускаються;

– Допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах;

 • Допускаються;

 • Немає правильної відповіді.


23. Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських операцій називається:

 • Стандартизацією;

– Уніфікацією;

 • Контуванням;

 • Гармонізацією.


24. Сформовано статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю після його державної реєстрації:

 • Дт 40 Кт 46;

– Дт 46 Кт 40;

 • Дт 10 Кт 46;

 • Дт 443 Кт 40.


25. Документооборот – це:

 • Об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи;

– Рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів;

 • Заповнення документів відповідальною особою;

 • Ведення первинної документації.


26. До первинних документів належать:

– Документи, які складають на момент здійснення господарської операції;

 • Документи, що складаються на підприємстві відповідно до здійснених операцій;

 • Документи з низьким рівнем стандартизації;

 • Документи в електронному вигляді.


27. До виправдних документів належать:

– Відповіді 1 та 2 правильні;

 • Немає правильної відповіді.


28. Первинні документи складаються:

– Під час проведення господарської операції;

 • Перед закінченням звітного періоду;

 • Перед перевіркою контролюючих органів;

 • На прохання керівника.


29. За місцем складання документи є:

 • Міжгалузеві та спеціалізовані;

– Внутрішні та зовнішні;

 • Службові та особові;

 • Загальні та підсумкові.


30. Зменшення розміру статутного капіталу ТОВ після розподілу між учасниками майна товариства при його ліквідації:

– Дт 40 Кт 672;

 • Дт 40 Кт 46;

 • Дт 46 Кт 40;

 • Дт 40 Кт 671.31. Зменшення розміру статутного капіталу ТОВ за рахунок виділення частки учасників у разі їх виходу зі складу засновників:

 • Дт 672 Кт 40;

 • Дт 672 Кт 672;

– Дт 40 Кт 672;

 • Дт 672 Кт 311.


32. Основним джерелом формування майна сільськогосподарського кооперативу є:

 • Резервний капітал;

 • Додатковий капітал;

– Пайовий капітал;

 • Статутний капітал.


33. Сформовано неподільний фонд сільськогосподарського кооперативу за рахунок вступних внесків (коштами) членів кооперативу:

– Дт 30 Кт 41;

 • Дт 41 Кт 30;

 • Дт 30 Кт 46;

 • Дт 412 Кт 672.34. Інвентаризація це:

 • Інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки господарських процесів;

– Інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану засобів і грошових коштів підприємства;

 • Інвентаризація – це спосіб упорядкування складського господарства і порядку зберігання майна;

 • Інвентаризація – це спосіб перевірки виконання посадових обов’язків матеріально-відповідальними особами.


35. Робочим (виконавчим) органом суб'єкта інвентаризації є:

 • Матеріально-відповідальні особи;

 • Працівники бухгалтерії ;

– Інвентаризаційна комісія;

 • Працівники іншого підприємства.


36. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

– Наказом керівника підприємства;

 • Протоколом;

 • Приписом судово-слідчих органів;

 • Рішенням трудового колективу.37. Відображені внески основними засобами до пайового фонду членами сільськогосподарського кооперативу:

 • Дт 412 Кт 672;

 • Дт 21 Кт 412;

– Дт 10 Кт 412;

 • Дт 10 Кт 46.


38. Резервний капітал в господарських товариствах створюється у таких розмірах:

 • Не менше 10% статутного капіталу;

 • Не менше 20% статутного капіталу;

– Не менше 25% статутного капіталу;

 • Не менше 15% статутного капіталу.


39. Для обліку пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах передбачений рахунок:

 • Рахунок 40;

– Рахунок 41;

 • Рахунок 42;

 • Рахунок 43.40. Розмір статутного капіталу в акціонерних товариствах дорівнює:

 • Емісійному доходу;

– Номінальній вартості випущених акцій;

 • Реалізаційній вартості акцій;

 • Додатковому капіталу.


41. Облік статутного капіталу акціонерних товариств здійснюється на рахунку:

 • Рахунок 46;

 • Рахунок 43;

– Рахунок 40;

 • Рахунок 415.


42. Коли, згідно з принципом нарахування, доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку:

 • Відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;

– У момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;

 • За першою з двох подій, перелічених у пунктах 1 та 2;

 • На власний розсуд підприємства.

43. Суть оцінки полягає:

 • У періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;

– В узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий;

 • В узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у про цесі виготовлення продукції;

 • У проведенні перевірок наявного майна.


44. Метою складання балансу є:

– Надання інформації про фінансовий стан;

 • Надання інформації про зміни у фінансовому стані підприємства за період;

 • Надання інформації про всі наведені вище аспекти.


45. Найбільш ліквідними активами є:

 • Виробничі запаси;

 • Товари;

 • Нематеріальні активи;

– Еквіваленти грошових коштів.
46. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи – це:

 • Активи, призначені для використання у процесі виробництва;

 • Активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців;

– Всі активи, що не є оборотними;

 • Активи призначені для продажу.


47. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:

– Забезпечень наступних витрат та платежів;

 • Довгострокових зобов'язань;

 • Поточних зобов'язань;

 • Не відображається в балансі.


48. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

 • Забезпечень наступних витрат та платежів;

 • Довгострокових зобов'язань;

 • Поточних зобов'язань;

– Власного капіталу.


49. Анульовані акції, що раніше були викуплені у акціонерів на суму, що перевищує номінальну вартість:

 • Дт 451 Кт 421;

– Дт 421 Кт 451;

 • Дт 443 Кт 40;

 • Дт 451 Кт 311.


50. Повторно випущені в обіг акції, раніше викуплені за ціною нижчою за номінальну вартість, на суму фактичної собівартості:

 • Дт 451 Кт 311;

 • Дт 311 Кт 421;

– Дт 311 Кт 451;

 • Дт 451 Кт 40.


51. Повторно випущені в обіг акції, раніше викуплені за ціною нижчою за номінальну вартість, на суму різниці між ціною реалізації та фактичною собівартістю (емісійний дохід):

– Дт 311 Кт 421;

 • Дт 46 Кт 421;

 • Дт 311 Кт 451;

 • Дт 301 Кт 46.


52. Облік у фермерському господарстві здійснюють за формами, в основу яких покладено економічну модель:

– Затрати-випуск;

 • Затрати;

 • Випуск продукції;

 • Визначення фінансового результату.


53. Облік у фермерському господарстві за простою формою передбачає:

 • Накопичення даних відповідно до потреб управління господарством з використанням подвійного запису;

 • Здійснення обліку наявності засобів чи джерел їх утворення;

– Накопичення даних відповідно до потреб управління господарством без використання подвійного запису;

 • Немає правильної відповіді.


54. Основним регістром за простою формою обліку в фермерських господарствах є:

– Книга обліку доходів і витрат;

 • Книга складського обліку;

 • Книга обліку розрахунків з оплати праці;

 • Журнал обліку робіт і затрат.
следующая страница >>