asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
Порядок

 обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)
Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу в Україні" та інших актів, положень чинного законодавства України і має на меті використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби.

1. Визначення термінів
1.1. Платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус підприємців (самозайнятих осіб) чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями, а саме:
а) Сукупний валовий дохід:

від 4 млн. грн. до 20 млн. грн.  

- 1 бал; 

від 20 млн. грн. до 100 млн. грн.  

- 2 бали; 

понад 100 млн. грн.  

- 3 бали. 


б) Загальна сума нарахованих платежів до бюджету:

від 200 тис. грн. до 1 млн. грн.  

- 1 бал; 

від 1,0 млн. грн. до 5,0 млн. грн.  

- 2 бали; 

понад 5 млн. грн.  

- 3 бали. 


в) Загальна сума сплачених платежів до бюджету

від 200 тис. грн. до 1 млн. грн.  

- 1 бал; 

від 1 млн. грн. до 5 млн. грн.  

- 2 бали; 

понад 5 млн. грн.  

- 3 бали. 


г) Загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування з бюджету:

від 3 млн. грн. до 15 млн. грн.  

- 1 бал; 

від 15 млн. грн. до 50 млн. грн.  

- 2 бали; 

понад 50 млн. грн.  

- 3 бали. 


Показники за підпунктами "а", "б", "в" та "г" пункту 1.2 розраховуються за результатами діяльності підприємств за 9 місяців звітного року плюс очікуваний показник за IV квартал звітного року.
Приклад розрахунку балів:

а) + б) + в) + г) 5 балів - великий платник податків.

1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50 - 60 відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують платники податків міста (області).

У разі, якщо за результатами відбору великих платників податків не виконується основний принцип відбору, то зменшується загальна сума балів відбору до 4 - 3.

1.2.2. До переліку великих платників податків, які обслуговуються інспекцією (підрозділом), включаються установи банків, які перебувають на обліку районів міста (області) незалежно від кількості набраних балів, а також розташовані на території міста (області) дочірні підприємства великих платників податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи великих платників податків, що не мають статусу юридичної особи. Рішення про включення до переліку зазначених платників податків приймається Державною податковою адміністрацією України.
1.3. Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) - формується із переліку документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків. Реєстраційна частина облікової справи платника податків доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв'язку з його ліквідацією.

Облікова справа платника податків (звітна частина) формується із звітних документів, які подаються платником у період його діяльності.

Ведення облікових справ платників податків здійснюється із дотриманням правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016.

1.4. Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України.

1.5. Реєстр неприбуткових організацій і установ - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи.

1.6. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО) - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.

1.7. Реєстр фізичних осіб - платників податків підприємців (далі - Реєстр фізичних осіб) - це банк даних платників податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків - фізичних осіб в органах державної податкової служби і який є складовою частиною ДРФО.

1.8. Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку платників податків - постійних представництв нерезидентів в Україні.

1.9. Реєстр договорів про спільну діяльність - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність.

1.10. Реєстр великих платників податків - це складова частина Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків - юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.

1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податку на додану вартість.

1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових) номерів платників податків, які присвоюються платникам податків органами державної податкової служби відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 N 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 540/2980.

1.13. Військова частина - це військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування.
1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа, яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, які прирівнюються до найманої особи.
1.15. Централізовані бухгалтерії - це централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах, організаціях та закладах бюджетної сфери.
2. Загальні положення
2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.
2.2. Дія цього Порядку поширюється на таких платників податків:

2.2.1. З числа резидентів:

  • юридичні особи незалежно від форм власності, а саме:

  • підприємства, установи та організації (в тому числі неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об'єкти оподаткування;

  • філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платника податків (далі - відокремлені підрозділи);

  • фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об'єкти оподаткування.


2.2.2. З числа нерезидентів:

  • фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством;

  • постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України і які відповідно до чинного законодавства України сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові платежі);

  • інші відокремлені підрозділи нерезидентів в Україні, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів, але які відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).


2.3. Цим Порядком визначаються такі питання:

2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків - юридичних осіб та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків - фізичних осіб та Реєстру фізичних осіб.

2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку платників податків; порядок ведення документації при взятті платників податків на облік в органах державної податкової служби, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів.

2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників податків.
3. Організація обліку платників податків у органах державної податкової служби
3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується Державною податковою адміністрацією України.

3.2. Узяття на облік платників податків органами державної податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються органами державної податкової служби. Процедури та умови обміну відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначені Порядком взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 07.12.2005 N 121/560/406, постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005 N 23-3, постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 07.12.2005 N 368 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за N 1523/11803.
3.3. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру.
3.4. Крім того, органи державної податкової служби координують свою діяльність з питань обліку платників податків з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".
3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності) самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком.
3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна податкова адміністрація України відповідно до інформації за отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за місцем знаходження таких структурних підрозділів.

Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією України за поданням органу державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів.

Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим місцезнаходженням.
3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника податку в одному органі державної податкової служби та взяття на облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У таких випадках перелік платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Документи, видані платнику податків ліквідованим чи реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких документів.


следующая страница >>