asyan.org
добавить свой файл
1
Тестові завдання

для перевірки знань, що формують основні компетенції бакалавра напряму підготовки 6.030510 „Товарознавство і торговельне підприємництво” на державному (комплексному) іспиті
із дисципліни „Комерційна діяльність”
Питання №1.

Комерційна діяльність це:
 1. Діяльність на ринку товарів та послуг з метою отримання доходів;

 2. Діяльність на ринку товарів та послуг, спрямована на найповніше задоволення потреб споживачів;

 3. Торгово-операційна, торгово-посередницька діяльність на ринку товарів та послуг, з метою найповнішого задоволення потреб споживачів;

 4. Торгово-операційна, торгово-посередницька діяльність на ринку товарів та послуг з метою отримання прибутку.Питання №2.

Сутність комерційної діяльності полягає в:
 1. Організації продажу товарів та наданні послуг;

 2. Встановленні ефективних зв’язків між виробництвом і споживанням;

 3. Доведенні товарів від виробника до споживача;

 4. Отриманні доходів.Питання №3.

Метою комерційної діяльності є:
 1. Отримання прибутку через задоволення потреб споживачів;

 2. Прискорення реалізації товарів та послуг;

 3. Укладання договорів купівлі-продажу товарів та послуг;

 4. Підвищення результативності діяльності підприємства.Питання №4.

Предметом комерційної діяльності є:

 1. Товар;

 2. Послуги;

 3. Законодавчі регулятори економічних відносин у сфері обігу;

 4. Система економічних відносин у сфері обігу товарів.


Питання №5.

Об’єктом комерційної діяльності є:

 1. Товар;

 2. Система комерційних відносин у сфері обігу товарів;

 3. Законодавчі регулятори економічних відносин у сфері обігу;

 4. Господарські зв’язки торгівлі з виробництвом.


Питання №6.

Концепція соціально-етичної комерційної діяльності передбачає збалансованість інтересів:

 1. Продавця → покупця → суспільства;

 2. Покупця → продавця → суспільства;

 3. Суспільства → продавця → покупця;

 4. Суспільства → покупця → продавця.


Питання №7.

До комерційних функцій торговельних підприємств не відноситься:

 1. Вивчення попиту населення на товари;

 2. Відбір і відпуск товарів зі складу;

 3. Укладання договорів поставки товарів;

 4. Вибір форм та методів активізації продажу товарів.


Питання №8.

На підприємствах роздрібної торгівлі виконується комерційна функція:

 1. Вивчення попиту населення на товари;

 2. Формування торгового асортименту;

 3. Укладання договорів поставки товарів;

 4. Вибір методів продажу товарів.


Питання №9.

Суб’єктами комерційної діяльності є:

 1. Фізична особа-підприємець, митниця, вихідна гуртова база;

 2. Дистриб’ютор, торговельна база, універмаг;

 3. Торговельний дім, дилер, торгово-промислова палата;

 4. Товарна біржа, митниця, виробничий кооператив.


Питання №10.

Організаційно правовими формами суб’єктів комерційної діяльності є:

 1. Відкрите акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство;

 2. Закрите акціонерне товариство, відкрите акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю , виробничий кооператив;

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю, асоціація підприємств-виробників, товариство з додатковою відповідальністю;

 4. Асоціація, командитне товариство, трест, консорціум.


Питання11.

Ефективністю комерційної діяльності називається:

 1. Співвідношення прибутку і витрат;

 2. Співвідношення результатів комерційної діяльності з використовуваними ресурсами;

 3. Співвідношення товарообороту з прибутком;

 4. Одержання соціально-економічного ефекту.


Питання №12.

Економічний ефект комерційної діяльності відображає:

 1. Різні вартісні показники діяльності комерційної фірми;

 2. Підвищення якості торговельного обслуговування;

 3. Величину одержаного прибутку;

 4. Економію витрат комерційної діяльності.


Питання №13.

Критерій ефективності комерційної діяльності – це:

 1. Якісна характерна ознака і визначальна міра;

 2. Максимізація прибутку;

 3. Показник, який дає загальну оцінку результативності;

 4. Кількісна оцінка ефекту комерційної діяльності.


Питання №14.

До узагальнюючих показників ефективності комерційної діяльності не відноситься:

 1. Товарооборот;

 2. Частка ринку;

 3. Оборотність товарів;

 4. Рівень витрат обігу.


Питання №15.

Комерційний ризик - це:

 1. Це ризик, що виникає внаслідок будь-яких видів діяльності, що мають справу з використанням і оборотом матеріальних, фінансових та інших ресурсів;

 2. Співвідношення результатів комерційної діяльності з використовуваними ресурсами;

 3. Об’єктивно-суб’єктивна категорія, пов’язана з подоланням невизначеності;

 4. Ступінь досягнення сподіваного результату.


Питання №16.

Який з варіантів не відноситься до способів зниження комерційного ризику:

 1. Страхування;

 2. Диверсифікація;

 3. Попередження ризику;

 4. Встановлення критичних параметрів діяльності торговельного підприємства.


Питання №17.

Гуртові закупівлі товарів – це процес:

 1. Придбання товарів великими партіями з метою подальшого перепродажу;

 2. Переміщення товарів з сфери виробництва у сферу обігу;

 3. Зміни форми вартості з товарної на грошову;

 4. Продаж товарів великими партіями з метою подальшого перепродажу.

Питання №18.

Планування гуртових закупівель товарів здійснюється в…етап (и)

 1. Один;

 2. Два;

 3. Три;

 4. Чотири.
Питання №19.

Точка беззбитковості закупівель це обсяг закупівель за якого:


 1. Постачальник згідний укласти договір;

 2. Сума валового доходу від реалізації даних товарів покриває суму біжучих витрат;

 3. Сума валового доходу від реалізації даних товарів покриває суму біжучих витрат і дасть змогу отримати запланований прибуток;

 4. Досягається ритмічна поставка товарів в торговельну мережу.Питання №20.

В комерційній практиці постачальниками є:


 1. Суб’єкти господарювання на гуртовому ринку товарів та послуг;

 2. Виробничі підприємства, які самостійно займаються реалізацією своєї продукції через мережу фірмової торгівлі;

 3. Підприємства і організації, які здійснюють гуртовий продаж товарів на основі договорів постачання;

 4. Підприємства і організації, які виступають однією із сторін договору купівлі-продажу товарів.


Питання №21.

Система господарських зв’язків це:

 1. Форма і порядок організації взаємовідносин між постачальниками і гуртовими покупцями товарів;

 2. Форма і порядок організації взаємовідносин між торговельними підприємствами і споживачами;

 3. Сукупність прямих зв’язків між торговельними і виробничими підприємствами;

 4. Сукупність прямих зв’язків між торговельними і аграрними підприємствами.


Питання №22.

Торговельно-посередницькими називаються операції, які:

 1. Виконуються по дорученню продавця незалежними посередниками на основі комерційної угоди;

 2. Пов’язані з купівлею-продажем товарів за участю ділерів і агентів;

 3. Пов’язані з купівлею-продажем товарів та виконуються незалежними посередниками на основі відповідних доручень;

 4. Пов’язані з купівлею-продажем товарів та виконуються за дорученням їх виробників або споживачів незалежним торговельним посередником на основі угоди.


Питання №23.

Торгівельна діяльність опосередковується за договорами:

 1. Поставки, оренди і технічного обслуговування;

 2. Контрактації сільгосппродукції, лізингу і міни;

 3. Купівлі-продажу, оренди і рекламного обслуговування;

 4. Поставки, купівлі-продажу і контрактації сільгосппродукції.


Питання №24.

Договори укладають на основі:

 1. Державного замовлення;

 2. Вільного волевиявлення та публічної угоди;

 3. Рішення вищого органу управління;

 4. Вільного волевиявлення, протоколу про наміри і попереднього контракту;.


Питання №25.

Істотними умовами договору є умови:

 1. Які необхідні для даного виду договору і визнані законом;

 2. Щодо яких повинна бути досягнута згода на вимогу однієї із сторін;

 3. Визначення сторін і предмету договору;

 4. Визначення сторін договору і вартості партії товару.


Питання №26.

Специфікація – це:

 1. Розпорядчий документ, в якому продавець вказує покупцю строки відвантаження товарів;

 2. Невід’ємна частина договору, в якій обумовлюються строки та кількість відвантаження товарів;

 3. Додаток до договору, в якому обумовлюється загальна вартість партії товарів, що підлягають поставці;

 4. Невід’ємна частина договору, в якій вказується розгорнутий асортимент товарів, що підлягають поставці із їх щоквартальним та місячних розподілом у визначеній кількості та у конкретні строки.


Питання №27.

Реалізація комерційної оборудки включає етапи:

 1. Пошуку і вибору контрагента, підготовки до підписання контракту, комерційних переговорів;

 2. Підготовчий, укладання контракту, реалізації контракту;

 3. Пошук партнера, підготовка установчих документів, підписання контракту;

 4. Розробка проекту договору, розробка протоколу розбіжностей, підписання договору.


Питання №28.

Експортні операції характеризуються

 1. з продажем і вивозом товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту;

 2. Пов'язані із закупівлею і ввозом іноземних товарів для наступної їх реалізації на внутрішньому ринку країни;

 3. Ввозом в країну товарів, що продаються на міжнародних товарних аукціонах і товарних біржах;

 4. Вивозом з країни товарів, які були раніше завезені в країну імпортера і не підлягали там переробці.


Питання №29.

Імпортні операції пов'язані:

 1. З продажем і вивезенням товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту;

 2. Із закупівлею і ввезенням товарів за кордону для наступної їх реалізації на внутрішньому ринку країни;

 3. Вивезенням із країни товарів виготовлених із давальницької сировини;

 4. Ввезенням в країну забракованих експортером за якістю товарів.


Питання №30.

Міжнародні методи здійснення комерційних операцій це:

 1. Прямі, опосередковані і транзитні;

 2. Оптово-складські, транзитні і прямі;

 3. Прямі, непрямі і опосередковані;

 4. Непрямі, прямі і комбіновані.