asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

Висновок.

В дані курсові роботі я повинен був висвітлити масу інформацій, котру я обробив , і подав в коротенькому об’ємі данной роботи, разглянувши при цьому всі аспекти даной теми. Дослідивши дану тему курсовой роботи я хотів би відмітити коротко про те що відіграє не малу роль в охороні праці на підприємстві як дорослих так і молоді. Тобто звернути увагу на забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці.

З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, високого рівня працездатності, профілактики травма­тизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я на підприємствах, в уста­новах і організаціях різних форм власності повинні вста­новлюватися єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов'язаних з діяльністю людей, а та­кож до якості машин, обладнання, будівель та інших об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. Всі державні стандарти, технічні умови і промислові зразки обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в порядку, вста­новленому законодавством. Власники і керівники підпри­ємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити в їх діяльності виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони здоров'я, передбаче­них законодавством, не допускати шкідливого впливу на здоров'я людей (ст. 28 Основ законодавства України про охорону здоров'я).

Власник зобов'язаний створити в кожному структурно­му підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотриман­ня прав працівників, гарантованих чинним законодавством.

З цією метою власник забезпечує функціонування систе­ми управління охороною здоров'я, для чого створює на підприємстві підрозділи, які традиційно іменуються служ­бою охорони праці. Діє ця служба на підставі Типового по­ложення, затвердженого наказом Державного комітету Украї­ни по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 p. №73(Кодекс законів про працю України з постатейними матеріа­лами /,/ Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997. - №11-12. - С. 603). Служба охорони праці створюється на підприємстві виробничої сфери з чис­лом працюючих 50 і більше чоловік. На підприємстві з чис­лом працюючих менш 50 чоловік функції цієї служби мо­жуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з питань охорони здоров'я. Служба охоро­ни праці підпорядковується безпосередньо керівникові під­приємства і прирівнюється до основних виробничо-техніч­них служб.

Література. 1. Конституція України 28 червня 1996.

 2. Кодекс Законів про Працю України — станом на 20.11.2001рік.

 3. Закон України „Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р.

 4. Закон України „Про забеспечення санітарного та епідеміологічного благополучія населення” від 24 лютого 1994 р.

 5. Закон України „ Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р.

 6. Положення про державну інспекцію праці Міністерства праці України: Затвердженне постоновою кабінету Міністрів України ві 4 квітня 1994 р.

 7. Положення про Комітет по нагляду за охорони праці України: Затвердженне Указом Призидениа України від 9 березня 1998 р.№ 182.

 8. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом , взутям та іншими засобами індивідуального захисту: Затвердженне наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р.

 9. Перелік важких робіт і робіт іх шкідливими і небезпечними умовами праці неповнолітніх: Затвердженний наказом Міністерства Охорони Здоров’я України від 31 березня 1994 р. №46.

 10. Граничні норми підіймання і перемішєння важких речей неповнолітніми: Затвердженний наказом Міністерства Охорони Здоров’я України від 22 березня 1996 р.№59.

 11. „Трудове право України” за ред. Пилипенко П.Д. –К. – 2003 р.

 12. „Трудове право України” за ред. Прокопенко В.І. – Харіків 1998р.

13. Праця і зарплата. — 1999. — №8. — Квітень.— С 35.


1 Прокопенко B.I. Трудове право України: Підручник. - X.: Фірма "Консум", 1998. - С. 360.

2 Советское трудовое право: Учебник / Под ред. А.С. Пашкова, О.В. Смирнова. - М.: рид. лит., 1988. -С. 446

3 Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1998. - С. 252.

4 Праця і зарплата. — 1999. — №8. — Квітень.— С 35.


5 Наказ „Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх” N 46 від 31.03.94 м.Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 р.за N 176/385.<< предыдущая страница