asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ
«Облік і аудит»
ДИСЦИПЛІНА

«Організація і методика економічного аналізу»

Київ

«Агроосвіта»

2013

1. Економічний аналіз можна вважати наукою, якщо він:

-

вивчає основи громадського виробництва і закони його функціонування та розвитку;

-

досліджує проблеми виробництва, розподілу, обліку і споживання матеріальних благ на макрорівні;

-

спираючись на теорія пізнання, забезпечує практичну корисність, підвищує економічну ефективність практичної діяльності людини;

-

здійснює «нагляд», наступний контроль за правильністю складання звітів про фінансові результати, а, головне, глибокого дослідження цих результатів.2. Теорія пізнання, виступаючи як методична основа усіх галузей науки, визначає й для економічного аналізу його…

-

об’єкт і суб’єкт пізнання;

-

сутність, необхідність і послідовність;

-

методи і прийоми дослідження;

-

можливості отримання конкретних результатів.3. Теоретичною основою економічного аналізу, що визначає його зміст як на мікро- так і на макрорівні, є…

-

загально-наукові принципи, методи організації й методика дослідження економічних явищ;

-

закони економічного розвитку в сфері економіки країни;

-

наукові підходи контролю, ревізії та перевірки результатів фінансово-господарської діяльності;

-

система товарно-грошових відносин, через яку реалізується один з основних економічних законів – закон вартості.4. Частиною аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства не являється така складова економічного аналізу:

-

управлінський (господарський) аналіз;

-

фінансовий аналіз;

-

техніко-економічний аналіз;

-

стратегічний аналіз.5. До об’єктивних вимог, які обумовлюють економічний аналіз як функціональну науку, не входить:

-

відповідність потребам практики;

-

розвиток самої науки в цілому та її окремих галузей;

-

необхідність досягнення нового ступеню знань;

-

отримання позитивних результатів досліджень.
6. За ступенем охоплення вивчаємих об’єктів відрізняють такий вид аналізу:

-

оперативний;

-

вибірковий;

-

попередній;

-

функціональний.7. За методом вивчення об’єкту виділяють вид аналізу, як:

-

факторний;

-

підсумковий;

-

зовнішній;

-

фінансовий.8. Головними завданням економічного аналізу є:

-

об’єктивне і всебічне дослідження виконання бізнес-планів підприємств і дотримання нормативів;

-

оцінка діяльності підприємства з метою пошуку та визначення внутрішньогосподарських резервів;

-

виявлення недоліків з фінансово-господарській діяльності підприємства, з’ясування причин їх виникнення;

-

оцінка конкурентоспроможності підприємства і продукції.9. Предметом економічного аналізу є:

-

дія загальних, часткових і специфічних законів на розвиток економічних процесів в конкретних умовах галузі або конкретного підприємства;

-

кількісні сторони масових економічних явищ і процесів, які відбуваються у господарській діяльності;

-

причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів всебічної діяльності підприємств;

-

кругообіг капіталу в процесі господарської діяльності підприємств.10. До об’єктів предмета економічного аналізу не входять:

-

обсяги виробництва і реалізації продукції;

-

обсяги інвестицій та їх використання;

-

закони розвитку природи та суспільства;

-

фінансовий стан підприємства.11. Під економічним методом досліджень розуміється:

-

необхідність постійних порівнянь;

-

діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та розвитку;

-

максимальна деталізація вивчаємих явищ і процесів та їх систематизація;

-

необхідність вивчення позитивних та негативних сторін кожного явища або процесу.12. До особливостей методу економічного аналізу не входить:

-

отримання позитивних результатів при дослідженні економічного явища або процесу;

-

використання системи показників, які всебічно характеризують господарську діяльність;

-

вивчення причин зміни економічних показників;

-

виявлення та вимір взаємозв’язку між економічними показниками.13. Методика економічного аналізу являє собою…

-

систему факторів досліджуваного явища;

-

систему показників, що всебічно характеризує досліджуване явище або процес;

-

систему найбільш цілеспрямованих правил, принципів, прийомів, напрацьованих практикою і наукою, для вивчення предмету і об’єкту досліджень;

-

систему прийомів і методів, за допомогою яких вивчається певний об’єкт або явище.14.Факторний аналіз являє собою:

-

причинно-наслідкові зв'язки економічного явища;

-

методику комплексного і системного вивчення та кількісного виміру впливу факторів на розмір результативного показника;

-

методику визначення тенденцій зміни результативного і факторних показників;

-

прийоми визначення співвідношення величини одного явища з величиною будь-якого іншого.15. Факторний аналіз не передбачає:

-

поступовий перехід від початкової факторної системи до кінцевої факторної системи;

-

розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, які впливають на зміну результативного показника;

-

поступовий перехід від кінцевої факторної системи до початкової факторної системи;

-

визначення відносних темпів зростання та приросту показників за кілька років до рівня базисного року.16. Зворотний факторний аналіз характеризує дослідження причинно-наслідкових зв'язків від окремих їх факторів до узагальнюючих, тобто методом:

-

синтезу;

-

індукції;

-

дедукції;

-

порівняння.17. Методика дослідження факторів, взаємозв'язок яких із результативним показником має функціональний характер, відображає:

-

детермінований аналіз;

-

стохастичний аналіз;

-

кореляційний аналіз;

-

вірогідний аналіз.18. До часового факторного аналізу не входить:

-

ретроспективний;

-

перспективний;

-

статичний;

-

оперативний.19. Факторний аналіз, який вивчає вплив різноманітних факторів у даний момент, відносять до:

-

ретроспективного;

-

оперативного;

-

вибіркового;

-

підсумкового.20. Факторна модель, яка відображає результативний показник як алгебраїчну суму факторів, називають:

-

адитивна;

-

мультиплікативна;

-

кратна;

-

змішана.21. Визначити тип факторної моделі, якщо залежність результативного показника (у) від факторів (хі) має вигляд :следующая страница >>