asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87,)

(із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство ТОВ «Фінанс-трейдінг»

за ЄДРПОУ

32997097

Територія Україна, м. Миколаїв, Миколаївська область

за КОАТУУ

4810136300

Орган державного управління _______________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання ________________

за КОПФГ
Вид економічної діяльності _________________________________

за КВЕД

66.12.


Одиниця виміру: тис. грн.Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

VV
за міжнародними стандартами фінансової звітності.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 12-ть місяців 2012 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

36

25

Податок на додану вартість

015

( )

( )

Акцизний збір

020

( )

( )
025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035


36


25

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 19 )

( )

Валовий:

прибуток


050


17


25

збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060


061Адміністративні витрати

070

( 12 )

( 32 )

Витрати на збут

080

( )

( )

Інші операційні витрати

090

( 4 )

( 2 )
091

( )

( )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100


1
збиток

105

( )

( 9 )

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи1

130Фінансові витрати

140

( )

( )

Витрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( )

( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток1701
збиток

175

( )

( 9 )
176


177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( )

( )

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190


1
збиток

195

( )

( 9 )

Надзвичайні:

доходи


200витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:

прибуток


220


1
збиток

225

( )

( 9 )

Забезпечення матеріального заохочення

226------------------

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) ______-_______.
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1

-

Витрати на оплату праці

240

15

16

Відрахування на соціальні заходи

250

6

6

Амортизація

260
-

Інші операційні витрати

270

13

12

Разом

280

35

34


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-


Керівник Ніколенко О.М.
Головний бухгалтер Відсутній