asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 16 17 18 19 20

2 . Прийняття яких управлінських рішень пов'язано з певним ризиком :

А ) управлінське рішення в певних умовах ;

Б )управлінське рішення в умовах невизначеності;

В ) управлінське рішення в імовірних умовах ;

Г )управлінське рішення в умовах незбігу інтересів ;

3 . Основними функціями управління виробництвом є :

А ) організація , контроль і регулювання ;

Б ) організація , планування , нормування , координація , мотивація , контроль і регулювання ;

В ) організація , нормування , планування і контроль ;

Г ) організація , нормування , планування , контроль і регулювання ;

4 . Вибрати головні фактори процесу прийняття управлінських рішень :

А ) факти ;

Б ) знання ;

В ) досвід ;

Г ) думка ;

Д ) аналіз ;

5 . Мотивація - це :

А ) процес спонукання себе та інших до діяльності , що забезпечує досягнення цілей організації ;

Б ) розподіл конкретних завдань серед працівників з метою ефективного вирішення завдань виробництва ;

В ) послідовність взаємопов'язаних дій керівника і підлеглих у процесі досягнення намічених цілей

Г ) вид діяльності керівника організації , направленої на оптимізацію виконання певної роботи ;

10

1 . Методи управління - це :

А ) сукупність способів впливу на економічні інтереси об* єкта управління ;

Б ) спосіб здійснення управлінського впливу суб'єкта управління на об'єкт , яким управляють ;

В ) процес реалізації мети управління ;

Г ) правила , які визначають порядок дії системи в цілому ;

2 . Системно - аспектний підхід у науці менеджменту дозволяє :

А ) аналізувати , як систему в цілому , так і її окремі елементи ;

Б ) розглядати систему управління , як єдине ціле ;

В ) розглядати систему управління у розвитку ;

Г ) аналізувати структуру системи управління ;

3 . Хто був засновником школи наукового управління :

А ) М . Вебер ;

Б ) А . Файоль ;

В ) Ф . Тейлор ;

Г ) Д . МакГрегор;

4 . Встановити правильну ієрархію потреб за А . Маслоу :

А ) соціальні ;

Б ) самовираження ;

В ) фізіологічні ;

Г ) шанування ;

Д ) безпеки ;

5 . Результатом управлінської праці є :

А ) інформаційні потоки на підприємстві ;

Б ) управлінські рішення , управлінський вплив ;

В ) сукупність взаємопов'язаних управлінських дій , спрямованих на досягнення поставленої мети ;

Г ) організаційна та обчислювальна техніка ;

№ 11

1 .Хто був засновником школи наукового управління :

А ) М . Вебер ;

Б ) А . Файоль ;

В ) Ф . Тейлор ;

Г ) Д . МакГрегор ;

2 . Визначити хронологічну послідовність розвитку наукових шкіл менеджменту :

А ) адміністративна , людських стосунків , математична ;

Б ) наукового управління , адміністративна , людських стосунків , поведінських наук , математична ;

В ) наукового управління , адміністративна , математична , поведінських наук;

Г ) наукового управління , адміністративна , людських відносин ;

3 . Яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою :

А ) наукового управління ;

Б ) людських стосунків ;

В ) повелінських наук ;

Г ) адміністративна ;

4 . Яка теорія менеджменту найбільш відповідає визначенню авторитарного стилю керівництва :

А ) "У" ;

Б ) "Х" ;

В) "Z"

Г ) "І"

Д ) "А"

5 . Що має робити керівник якщо в нього з підлеглими виникають розбіжності :

А ) пояснити причини , за якими приймається рішення , настояти на ньому показуючи співчуття підлеглому ;

Б ) повідомити підлеглому , що рішення залишається в силі ;

В ) роз'яснити підлеглому сутність проблеми та прийти у ході розмови до порозуміння та згоди ;

12

1 .Представниками школи наукового управління є :

А ) А . Файоль і М . Вебер ;

Б ) Ф . У . Тейлор і Ф . і Л . Гілберти ;

В ) Мері Паркер Фоллетт і А . Маслоу ;

Г ) Д . МакГрегор і Ф . Герцберг ;

2 . Вказати процесуальні теорії мотивації :

А ) Портера - Лоулера ;

Б ) піраміда А . Маслоу ;

В ) МакКлеланда ;

Г ) справедливості ;

Д ) очікування ;

3 . Вказати формулу ,що висвітлює суть теорії мотивації за В . Врумом ( теорія очікування ) :

А ) ( Р - З ) * ( В - Р ) * валентність = мотивація ;

Б ) ( З - Р ) * ( Р - В ) * валентність = мотивація ;

В ) ( З - Р ) * ( В - Р ) * валентність = мотивація ;

4 . Вибрати варіант , який відповідає сутності теорії мотивації Портера - Лоулера :

А ) якщо людина вважає свою працю недооціненою , то вона буде зменшувати витрачені на неї зусилля ;

Б ) мотивація - функція потреб , очікувань і сприйняття робітниками справедливої винагороди ;

В ) очікування того , що зусилля принесуть очікуваний результат ;

5 . Хто запровадив термін " поділ праці " :

А ) А . Сміт ;

Б ) А . Файоль ;

В ) А . Маслоу ;

№ 13

1 . Яке з наведених визначень найповніше й найточніше розкриває сутність організації :

А ) організація - це колектив людей , у якого є певна мета їх діяльності ;

Б ) організація - це група людей , діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети ;

В ) організація - це група людей , які добровільно займаються спільною діяльністю ;

2 . Виконавчим органом в акціонерному товаристві є :

А ) загальні збори акціонерів ;

Б ) правління ;

В ) рада директорів ;

Г ) генеральний директор ;

3 . Зовнішні фактори мікро середовища :

А ) постачальники ;

Б ) конкуренти ;

В ) існуюча система оподаткування ;

Г ) інфраструктура регіону ;

4 . Якою буває виробнича структура підприємства :

А ) організаційною ;

Б ) технологічною ;

В ) предметною ;

Г ) змішаною ;

5 . Яка структура управління характерна для малого підприємства :

А ) лінійна ;

Б ) функціональна ;

В ) штабна ;

Г ) функціонально - штабна ;

14

1 . Залежно від напряму управлінської діяльності методи управління поділяються на :

А ) економічні , організаційно - розпорядчі та соціально - психологічні ;

Б ) одноособові , колегіальні , колективні ;

В ) прямого та побічного впливу ;

Г ) науково- технічного та економічного прогнозування ;

2 . До якого методу організаційно - розпорядчого впливу відносять штатний розклад :

А ) інструктування ,

Б ) регламентування ;

В ) нормування ;

3 . Методи навчання персоналу , які використовуються на робочому місці - це :

А ) ділова гра ;

Б ) копіювання ;

В ) моделювання ;

Г ) ротація ;

Д ) ускладнені завдання ;

Е ) навчальні ситуації ;

Є ) тренінг сенситивності ;

4 . Економічний аналіз - це :

А ) методи , засоби та прийоми пізнання прояву економічних законів ;

Б ) система організації транспортного процесу ;

В ) економічні явища ;

Г ) рівень оснащення підприємства ;

5 . Яка теорія менеджменту найбільш відповідає визначенню авторитарного стилю керівника :

А ) " Y" ;

Б ) " Х " ;

В ) " Z" ;

Г ) " І " ;

Д ) " А " ;

15

1 . Найважливіша категорія завдань , що вирішується менеджерами пов’язана з :

А ) персоналом ;

Б ) технологією ;

В ) інформацією ;

Г ) замовниками фірми ;

2 . Що має робити керівник , оцінюючи результати роботи підлеглих :

А ) постійно контролювати підлеглих з позиції охорони їх інтересів з тим , щоб допомогти їм уникнути повторення помилок ;

Б ) нагороджувати за хороші результати, утримуватись від деморалізуючої критики ;

В ) нагороджувати пропорційно реальному внеску у спільну справу для досягнення тривалої задоволеності роботою ;

3 . Що таке професійна кар’єра :

А ) послідовність посад , які посідає людина протягом професійного життя ;

Б ) система організації планування та розвитку кар’єри в сучасній організації ;

В ) посади , які справляють вирішальний вплив на функціонування та розвиток організації ;

Г 0 визначення професійних інтересів співпрацівників , потреб професійного розвитку , цільового планування професійного навчання та просування в організації ;

Д ) нічого з вищеназваного ;

4 . Який з документів визначає права та обов’язки посадових осіб :

А ) статут ;

Б ) посадова інструкція ;

В ) постанова ;

Г ) наказ ;

5 . Які з наведених факторів є факторами непрямої дії :

А ) технологія ;

Б ) стан економіки ;

В ) людські ресурси ;

Г ) постанови державних органів ;

Д ) час ;

16

1 . Визначити перший етап процесу управління :

А ) управлінське рішення ;

Б ) встановлення мети ;

В ) визначення проблеми ;

Г ) оцінка ситуації ;

2 . Вибрати найточнішу відповідь щодо визначення менеджменту :

А ) вміння досягати поставлених завдань , використовуючи працю , інтелект і мотиви поведінки інших людей ;

Б ) функція , вид діяльності , зміст якої полягає в керівництві підлеглими в межах організації ;

В ) галузь знань , що допомагає здійснити функцію управління ;

Г ) певна категорія людей , які реалізують , здійснюють на практиці роботу з управління ;

Д ) сукупність методів , форм , засобів управління виробництвом для досягнення поставлених завдань або визначеної мети ;

3 . Місія організації - це :

А ) задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції або послугах ;

Б ) забезпечення максимального прибутку ;

В ) дотримання інтересів акціонерів , власників або інвесторів даної організації ;

4 . Що є об’єктом науки управління :

А ) система державного управління ;

Б ) суб’єкти та об’єкти ;

В ) відносини ;

Г ) система наукових категорій ;

5 . Принципи управління - це :

А ) сукупність вимог при прийнятті управлінських рішень ;

Б ) правила , якими слід керуватися в управлінській діяльності ;

В ) порядок взаємовідносин підприємств із державними та іншими організаціями ;

17

1 . Під мистецтвом управління розуміють :

А ) досвід прийняття управлінських рішень ;

Б ) вміння застосовувати теоретичні знання на практиці ;

В ) досвід використання технічних факторів в управлінні й орієнтація на повну зміну людської праці автоматичною та обчислювальною технікою ;

2 . Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах , то такий метод аналізу є :

А ) описовим ;

Б ) індуктивним ;

В ) дедуктивним ;

3 . Норми і правила поведінки , прийняті в межах певної конкретної фірми , називаються ;

А ) етикою ;

Б ) корпоративною етикою ;

В ) етикетом ;

Г ) протоколом ;

Д ) культурою поведінки ;

4 . Між владою і лідерством є те , що :

А ) вони - джерела управлінського впливу на людей ;

Б ) завжди перебувають в руках однієї людини ;
В ) у них аналогічний механізм формування ;

Г ) забезпечують ефективне управління ;

Д ) в їх основі лежить базова фахова підготовка менеджерів ;

5 . Влада , яка базується на вірі працівників у те , що керівництво володіє знаннями , необхідними для розв’язання відповідних управлінських проблем , називається :

А ) експертною ;

Б ) еталонною ;

В ) законною ;

Г ) примусу ;

Д ) винагорода ;

Перелік практичних ситуацій.(третій рівень)

Ситуація ( кейс ) №1 .

Ваш безпосередній керівник , не поставивши вас до відома , дає термінове завдання Вашому підлеглому , який вже зайнятий виконанням другого відповідального завдання . Ви і Ваш керівник вважаєте свої завдання не відкладними . Як Ви вирішите цю проблему ?

Кейс № 2 .

Ви дістали одночасно два термінових завдання : від Вашого безпосереднього керівника і керівника більш високого рангу . Часу для погодження порядку виконання завдання немає . Необхідно терміново почати роботу . Виберіть оптимальне рішення .

Кейс № 3 .

Між Вашими підлеглими виник конфлікт з приводу виступу одного з них з критикою іншого . Конфлікт заважає успішній роботі . Кожний з підлеглих звернувся до вас з проханням , щоб Ви розібралися і підтримали його позицію . Виберіть свій варіант поведінки в даній ситуації .

Кейс №4 .

У найбільш напружений період завершення виробничого завдання в бригаді мало місце порушення трудової дисципліни , в результаті чого був допущений брак . Бригадиру невідомо , хто в цьому винен , але виявити і покарати порушника необхідно . Як би Ви повелися на місці бригадира ?

Кейс № 5 .

Вам надана можливість вибрати собі заступника . Є декілька кандидатур . Кому б Ви віддали перевагу , якщо претенденти характеризуються такими якостями і чому ?

1 . Перший прагне , насамперед до того , щоб налагодити доброзичливі товариські стосунки в колективі , створити атмосферу взаємної довіри , уникати конфліктів , але це не всіма оцінюється належно .

2 . Другий припускає можливість в інтересах справи йти на загострення відносин , відрізняється підвищеним почуттям відповідальності за доручену справу .

3 . Третій вважає за необхідне суворо дотримуватись правил , завжди акуратний у виконанні своїх посадових обов’язків , вимогливий до підлеглих

4 . Четвертий відзначається наполегливістю , особистою зацікавленістю в роботі , зосереджений на досягненні своєї мети , завжди прагне довести розпочату справу до кінця , не надає великого значення можливим ускладненням у взаємовідносинах з підлеглими .

Кейс № 6 .

Вам надана можливість обрати собі заступника . Кандидати відрізняються один від одного певними особливостями у характері своїх взаємовідносин з керівником . Хто з них вам найбільше імпонує і чому ?

1 . Швидко погоджується з думкою або розпорядженням начальника , прагне чітко , повністю і у встановлений термін виконати всі його завдання .

2 . Може скоро погодитись з думкою начальника , зацікавлено і відповідально виконати всі його розпорядження і завдання , але тільки в тому випадку , якщо начальник є авторитетом для нього .

3 . Володіє бажаним професійним досвідом і знаннями , хороший спеціаліст , вмілий організатор , але буває неврівноважений , нестриманий .

4 . Дуже досвідчений і грамотний спеціаліст , але завжди прагне до самостійності і незалежності в роботі , не любить коли йому заважають .

Кейс № 7 .

Коли Вам доведеться спілкуватися зі співробітниками або підлеглими у неформальній обстановці ( під час відпочинку ) , якою буде Ваша лінія поведінки ?

Кейс № 8 .

Підлеглий вдруге не виконує Вашого завдання у за зазначений термін , хоч і обіцяв , що подібного більше не повториться . Ваші дії ?<< предыдущая страница   следующая страница >>